2020.04.14.

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM TÖRVÉNYEI

  

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM TÖRVÉNYEI 

A MAGYAR NÉP, 

ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA

 

 Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Felségjogából eredeztetve, kultúrájának és nyelvének okán, valamint származása jogán, a Magyar Népre bízzuk az Univerzum, és a Földi Lét Egyetemes Törvényeit. 

E törvények tértől, kortól, időtől függetlenek, biztosítják minden megnyilvánult, és megnyilvánulatlan életforma számára, az egymáshoz való viszonyulásuk rendezését. Egyszer, s mindenkorra tisztázza a humanoid lények/emberek számára, az őket érintő, és élő környezetükben elfoglalt helyüket, jogaikat, és kötelezettségeiket. 

EGYETEMLEGES ALAPVETÉSEK

1, A világokat Egyetemes Örök Törvények irányítják  a MAAT  – a Teljesség Törvényszerű Rendje – útján, amelyeket nem lehet megváltoztatni, vagy hatályon kívül helyezni. E Törvények minden léptékben igazak, megegyezőek, és egyensúlyra törekszenek.

2, Az Egyetemes Örök Törvény az egymásból-egymásba, egyenlő mértékben történő teremtés alapelvén nyugszik. E törvény tisztán energetikai alapon működik, függetlenül bármiféle szubjektív, vagy anyagszerű ráhatástól. Az energiaminőségek kiegészítik egymást, nincs köztük ellentét, vagy harc. 

3, Az Egyetemes Örök Törvény szerint, az energiák mindig kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Nem engedi meg a túlzásokat, és amint bizonyos energiák túlsúlyba kerülnek, az Egyetemes Szent Szellem, a MAAT útján, az ellentétes, vagy a szükségszerű kiegyensúlyozó energiáknak enged teret, így állítja vissza a rendet. 

4, Az Egyetemes Örök Törvény minden megnyilvánult, és megnyilvánulatlan létezőre és létezhetőre, egyformán igaz. Minden térben, és időben, az adott létsíkra jellemző energiáknak megfelelően, azonos rendszer alapján, különféle hangok, formák, színek, élő, élettelen létezők, és létezhetők, valamint az adott létsíkra jellemző képződmények, entitások, lények, fajták töltik be a teret.

5, A megnyilvánult világok anyagiak, vagy anyagtalanok egyaránt lehetnek. Bármely folyamatot a Mindenség, hét megnyilvánulás-formájának elemi energiaminőségei fejezik ki, amelyek rezgések, hangok, ritmus útján befolyásolják a terek működését, és milyenségét.

6, A szilárd anyag, a teremtő energiák végterméke, salakanyaga. Minél sűrűbb, annál kisebb a belső átalakulásra késztető, teremtő energiája. Belső, vagy külső vonzásai, taszításai, a hét megnyilvánult elem, és a kilenc princípium energiájából vezethetők le.

7, Az Élet egyszerre anyagi, és nem anyagi jellegű entitás. Az Életet az Egyetemes Szent Szellem tartja fenn. A Szent Szellem formálja az anyagot, információt és kapcsolatot, tudást, és érzelmeket ad. A lélek, és az információ, anyagtalanul, egységben létező princípiumok, és kedvükre van a teremtés, formaképzés.

8, Az Élet változatos színek, formák, fajok, és fajták útján teljesíti be az Egyetemes Szent Szellem Törvényeit és Harmóniáját, így minden életforma, a neki rendelt térben, az adott létsík jellemzőinek megfelelően létezik. Minden lény folyamatos kapcsolatban áll az Egyetemes Szent Szellemmel. Ezért minden lény létállapotának, tettének, gondolatának és érzelmének kölcsönhatása, és következménye van a Mindenség, és a földi, vagy azon túli életminőség egészére.

9, Az Egyetemes Szent Szellem, a Háromszor Három, Szent Hármasság Princípiumainak megfelelően, rendezi a világot, és táplálja az Életet, amely egymásból-egymásba, végtelen, ciklikus, szigorúan szabályos körforgásokat alkot. A ciklusok ideje, és az idő minősége, a létsíkok milyenségéhez kötődik. 

10, A létsíkok energetikai jellemzői különbözőek, de egyik sem fontosabb a másiknál. Az energiaminőségek sokszínűsége tartja fenn a Teljességet, és az Egyensúlyt, amely az Univerzum bármely létezésformájának alapvető jellemzője. Minden energetikai alrendszer, törvényszerűen saját főrendszerei irányába, és saját legteljesebb belső tisztaságának fenntartására törekszik, ezért kiveti magából, eltolja a sajátjától eltérő energiákat.

EGYETEMES TÖRVÉNYEK A HUMANOIDOK SZÁMÁRA

1, Az Univerzum számtalan életformának ad helyet. A Föld csak egy élőhely, amelyet a Növényeken, Állatokon, Egyéb Élőlényeken, és a

Mikroorganizmusokon kívül, 4 humanoid faj, és egyik 8 természetes alrassza népesíti be. A 4 humanoid faj, földi körülmények között nem szaporodik egymás között. A rasszok keveredése lehetséges, de diszharmonikus lényeket, és káoszt idéz elő, ezért szemben áll az Egyetemes Örök Törvénnyel.

2, A humanoid lények, emberek, az Univerzum, és a földi létezés, az ökoszisztéma részesei, és alakítói. Az Univerzumban élnek nem humanoid jellegű alkotó lények is.  Minden lénynek joga van a saját életteréhez, és annak megvédéséhez. Más lények, humanoidok, emberek, nem dönthetik el, hogy melyik fajra van szükség, és nem is sorolhatja alsóbb, vagy felsőbbrendű kategóriákba a fajokat.  A fajok sokszínűsége, fajtagazdagsága, minden léptékben fontos, szükséges, természetes, és az Élet által elvárt.

3, A humanoid lények, emberek, csak egy faj, az összes többi alkotó fajta között, ezért saját élet, és létfeltételeit, a tér, és idő bármely síkján, alá kell rendelnie az Egyetemes Örök Törvényeknek. Nem emelheti magát az összes többi élőlény létérdeke fölé, elé. Amint ezt teszi, az Egyetemes Örök Törvény alapján a Szent Szellem új terek nyitásával, azok jellemzői útján, kiegyenlíti az aránytalanságokat, és elpusztítja a MAAT rendjét felülírni szándékozó, vagy semmibe vevő, túlburjánzott lényeket.

4, A látható Földi életformák, többnyire kétneműek, és e kétneműség tartja fenn a fajok dinamikus egyedfejlődését, és fajta-gazdag szaporulatát, túlélését.

Minden élőlénynek a túlélés a célja, és természetes joga, fajtájára jellemző hatékony módokat választani az Élet továbbadására, és megóvására.

5, Minden élő, kétnemű létformában, a nőnemű egyedek viszik tovább az életenergiát, és az Egyetemes Szent Szellem Törvényeit, így a nőnemű egyedek számítanak elsődlegesnek. Ezért joguk, és kötelességük, saját maguk, és fajtájuk életképességét megőrizni, fokozni, és e célból, megválogatni párzó-társukat. A hímek versengenek az élet továbbadásának lehetőségéért, ez tartja fenn a fajták életképességét. 

6, Az Élet legfőbb célja önmaga, vagyis az Élet fenntartása, ezért mindig a túlélésre alkalmasabb egyedek maradnak fenn, biztosítva az adott faj megfelelő életenergiáját.  Az Egyetemes Szent Szellem a bármilyen szempontból legjobb, valamint az Egységhez legharmonikusabban illeszkedő egyedek túlélését, létkörülményeinek javítását támogatja. Az egyedek leépülését elősegítő folyamatok, vagy a beltenyészet, szemben állnak az Élet folytonos javításra, és fajtagazdagságra irányuló céljaival. 

7, A fajok akkor tesznek eredményesen eleget az Élet, továbbviteli, túlélési szándékainak, ha az adott fajon belül csoportokba/társadalmakba rendeződnek, szabályokat alkotnak, szándékaikat egyesítik, és életerejüket, alkotó hatásaikat erősítve halmozzák.  

8, Azok a fajok/társadalmak életerősek, és hosszú távú fennmaradásra alkalmasak, amelyekben a női egyedek életerősek, függetlenek, döntésképesek, szerepük túlmutat a szaporodáson, és harmonikus iránymutatásaik alapján, köréjük rendeződik a közösség. 

9, Anyagszinten a fajok, fajták, egyedek közötti harc természetes jelenség, ám a létsík minősége meghatározza az összeütközésekből eredő veszteségek mértékét, és minőségét. Az energiaszegény létsíkokban a nőivarú egyedek hátrányt szenvednek, és a létsík természetéből fakadó súlyos veszteségeket, vagy a minőségi energiák hiányát és hanyatlását, mennyiségi szaporodással ellensúlyozzák.  

10, Az Egyetemes Szent Szellem az Életet támogatja, és minden olyan törekvést, amely életellenes, mesterséges, és a MAAT-tal szemben áll, megszünteti, szükségszerű, vagy az Élet számára minőségileg jobb lehetőségeket adó terek nyitásával. Ezért minden mesterséges, és életellenes berendezkedés, törvényszerűen kudarcra, pusztulásra van ítélve.

11, Az Egyetemes Szent Szellem maga a Teljesség, ezért az építő, és lebontó folyamatokat egyaránt irányítja. A MAAT, rendezettségének mértékétől függően, harmonikusan épül, és virágzik az Élet. Amikor torzul a MAAT, a rendszerek művi fenntartása, csak energiapazarlás útján lehetséges. Az Egyetemes Szent Szellem hatékonyságra törekszik, és lételveivel szemben áll a tékozlás.

12, Egyetlen faj sem alkothat az Egyetemes Örök Törvényektől eltérő szabályokat, és különösen nem folytathat ilyen gyakorlatot más fajok viszonylatában. Minden fajnak, fajtának, az Egyetemes Szent Szellemtől, vagy másképpen nevezve, Istentől rendelt szent joga, a saját szabályai szerint élni, szaporodni, és ebbe más fajnak, vagy fajtának, saját létének valós fenyegetettsége híján, az Egyetemes Törvények alapján, nincs beleszólási joga. 

EGYETEMES TÁRSADALOMSZERVEZÉSI ELVEK

1, Az emberi lényeknek  tudomásul  kell  venniük, hogy a többi élőlény mellett, Természet Isten Anyánk gyermekei, és az Egyetemes Szent Szellem lételveivel összhangban kell élniük.

2, Az emberi lényeknek  el  kell  fogadniuk, hogy minden, amiből létük, életük fakad, az az Egyetemes Szent Szellem Felségjoga alá tartozik, és ennél fogva, csak a méltó emberi létkörülményeik megteremtésének mértékéig részesülhetnek javaiból. 

3, Az emberi lényeknek  el  kell  fogadniuk, hogy az Űr, a Levegő, a Fény, a Frekvenciák, a Víz, a Föld, a más Égitestek, és Élőlények, kifejezetten az Egyetemes Szent Szellem Felségjoga alá tartoznak, ezért az egyes emberek, csoportok, vagy emberiség tulajdonában nem lehetnek, kereskedés tárgyát nem képezhetik.  Az emberi lények egyéni szükségletüknek megfelelően, hálatelten birtokolhatják Természet Isten Anya jóindulatú adományait. 

4, Az emberek az Egyetemes Szent Szellem előtt egyenlők, de nem egyformák. Emberi, lelki minőségük, tudásbeli különbségük, társadalmi hasznosságuk, erőfeszítéseik mértéke különböző. Ezért az adott társadalmak általános vagyoni helyzetéhez igazodva, a Mindenség lételveivel  összhangban, hétszeres mértékű lehet az egyes emberek munkabérei közötti különbség, illetve hetvenszeres különbség a birtokolt vagyon terén. Megvetendő az az önző ember, aki folyton vagyona gyarapításán buzgólkodik, és nem ismeri a tisztes jólét megelégedettségét.

5, Az emberi lényeknek tudomásul kell venniük, hogy a földi ökoszisztéma részesei, és jogokat csak a mindenkit megillető, Egyetemes Szent Szellemtől kapott jogok figyelembe vétele mellett, ember-ember közötti viszonylatban fogalmazhat meg. Más élőlényekre vonatkozóan nem állapíthatnak meg, és nem alkalmazhatnak szabályokat. 

6, Az emberi lényeknek  tudomásul  kell venniük, hogy a különféle élőlények létrehozása Természet Isten Anyánk feladata, ezért az emberiség egyetlen csoportja, vagy egyéni tagja sem jogosult arra, hogy élőlények természetes folyamataiba, akármilyen céllal is beleavatkozzon. Tilos az élőlények manipulációja, genetikai módosítása, mivel minden létező életforma, érzékeny energetikai, valamint információs kötéshálóban van egymással, és bármilyen önkényes beavatkozás, dominószerűen felborítja finoman hangolt egyensúlyukat. Az egység, és teljesség ismeretének hiányában, az ember nem játszhat Istent, mert csak bajt hoz a teljes élővilágra. Amint megismerte a teljesség szabályrendszerét, bizonyosan nem akar belenyúlni a lét finom szövedékébe.

7, Az emberi lényeknek  tudomásul  kell venniük, hogy más élőlény, – beleértve a növényeket is – nem lehet a tulajdonuk. Haszonállat, és vágóállat tartása is csak azzal a feltétellel megengedett, ha az állat, saját természete szerinti életkörülményeket, és egészséges, természetes táplálékát megkaphatja. Az ember nem avatkozhat bele más élőlények sajátos belső életvitelébe, szabályaiba. 

8, Az emberi lényeknek tudomásul kell venniük, hogy nem formálhatnak tulajdon, vagy birtokjogot egymásra, vagy egymás bármilyen erőforrásaira. Mások életerejének, kedvező, vagy hasznos tulajdonságainak bármilyen szintű, vagy mértékű, kizsákmányolása, az önzés, a kufárkodás, valamint a szándékos félretájékoztatás súlyos bűn, és emberi hiányosság. A társadalmaknak szigorúan kell szabályozniuk a tulajdonlás/birtoklás mértékét, a kereskedelmet, pénzügyeket, és az információközlés morális szabályait, gátat kell szabniuk a korlátlan magánönzésnek.

9, Az azonos értékrendet, származást, kulturális és szellemi tartalmakat képviselő, valamint közös nyelvet beszélő népek, nemzetek természetes személyeinek, elidegeníthetetlen joga, saját létkörülményeit, és az adott közösség jóléti érdekeit kiszolgáló, államberendezkedés létrehozása. Államalkotási, alkotmányozási folyamatuk szakrális önmegvalósítási aktusuk része, amit sem meglevő belső államhatalom, sem más népek, nemzetek, nem befolyásolhatják, véleményezhetik semmilyen módon. Minden nép, nemzet, köteles autonóm módon olyan szabályokat alkotni, amelyek összhangban állnak az Egyetemes Szent Szellem lételveivel, és nem ártanak vele más nemzeteknek, népeknek.

10, Az emberi élet legfontosabb célja a túlélés, de e célkitűzését nem gyakorolhatja más emberek kárára. Ezért minden olyan megnyilvánulást, amely másoknak kárt, fájdalmat, szenvedést, veszteséget, vagy bármilyen leépülést idéz elő, tiltani, és szigorúan büntetni kell. Különösen szigorúan kell szankcionálni a technológiák, gyógyszerek, mesterséges élelmiszerek, adalékok, veszélyes korokozók, frekvenciák, és egyéb olyan vegyületek alkalmazását, gyártását, vagy forgalomba hozatalát, amelyek az élő sejtek természetes morfogenezisét befolyásolják, vagy a természetes ökoszisztémát sértik. Akik ilyen termékeket előállítanak, forgalmaznak, vagy alkalmaznak, a társadalmaknak kötelességük, teljes vagyonukkal, és életükkel felelősségre vonni az elkövetőket.

11, Az ember az életét azért kapta, hogy éljen, boldog legyen, és életét a tőle telhető legmagasabb energiaszinten tovább adja. A társadalmak akkor erősek, ha az egyes egyedei is erősek.  A nők testi-lelki-szellemi létminőségén múlik, hogy a következő generációk mennyire életképesek. Ezért a társadalmak hosszú távú létérdekét, és fennmaradását az szolgálja, ha a nők/anyák, függelemmentes, létbiztonságot és tiszteletet élvezhetnek. A társadalmaknak úgy kell berendezkedniük, hogy a nők/anyák a legmagasabb szintű tudással, műveltséggel, szabadsággal rendelkezzenek, mert csak ebben az esetben képesek minőségi embereket adni, nevelni az adott társadalomnak. 

12, Azok az emberi társadalmak maradnak fenn hosszú ideig, amelyek az Egyetemes Szent Szellem lételvein alapuló józansággal hoznak döntéseket. Amelyben az emberek belső indíttatásból eredően, az adott helyen, az adott korban, és lehetőségek közepette, a lehető legmagasabb szintű tudást szívják magukba, folytonos, meg nem szűnő igényük a tanulás, és a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodnak. Életkörülményeiket úgy alakítják, hogy a legmagasabb szintű technológiákat, és a bárhol fellelhető, és adott területeken megvalósuló, legjobb gyakorlatot, Természet Isten Anyánk akaratával, és szándékaival összhangban alkalmazzák. 

13, Az emberi társadalmak életfeltételeit a munka, és termelés teremti meg. A társadalmak közös értékteremtéséhez mindenkinek a maga szintjén, és képességeinek megfelelően hozzá kell tennie. Senki nem terhelheti a közvagyont, vagy közegészségügyet irreális mértékben, különösen olyan helyzetekben, amelyekben a végkimenet nem kétséges, és a jelentős tehervállalás sem változtat semmin. Senki nem igényelheti, hogy a józanságot nélkülöző, érzelmi döntéseinek költségeit másokra terhelje. A közvagyonnal mindenkinek jobban kell gazdálkodnia, mint azt adott helyzetben a sajátjával tenné. 

14, Az Egyetemes Szent Szellem, minden szempontból a Teljes Életet támogatja, és lételveivel összhangban, minden élőlény, saját maga rendelkezhet a saját testével, életével, vagy halálával. A nőivarú egyedek kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott faj életképes, életerős egyedeit neveljék fel, és adhassák tovább az Életet. Egyetlen élőlény sem jogosult arra, hogy utódait megfossza a teljes élet megélésének alapvető jogától, lehetőségétől, és arra sem, hogy saját életenergiáit hasztalanul fecsérelje. Minden egyednek, vagy emberi társadalomban a személynek, törekednie kell arra, hogy társadalmi közösségét saját, és utódai életképességével erősítse. Bármilyen törekvés, amely az adott populáció gyengítésével hanyatlást idéz elő, szemben áll Természet Isten Anya folytonos jobbításra irányuló törekvésével.

15, A szervezett emberi létezés minőségét a jóléti intézmények, jó törvények útján biztosítják. Gazdasági alapját a munka biztosítja. A gazdaság, vagy a társadalom bármely alkalmazott alrendszere, semmilyen formában nem léphet elő, mint önálló entitás, nem formálhatja a társadalmak normális, egészséges fejlődését, és nem is szerezhet külön jogokat. A társadalmaknak úgy kell megfogalmazniuk a működésük alapját szolgáló szabályokat, hogy az egyes társadalmi alrendszerek rendeltetésüknek megfelelően, jól szolgálják az emberek, és a Mindenség jólétét. 

16, A pénz, a fizikai-szellemi munkaerő, valamint a természeti erőforrások értékén nyugszik. Nem képez önálló értéket, ezért nem lehet önálló értékforgalom tárgya. Virtualizálása, könnyen idéz elő társadalmi instabilitást, és hatalomkoncentrációt, ezért használata nem ajánlott. Pénzért kamatot nem lehet kérni, mert az kizsákmányolásra irányul, és nincs mögötte valós munkafedezet. A pénzzel való foglalkozás nem termel értéket, szükséges folyamatként, körültekintően szabályozva működhet. A pénzügyi, vagy bármely közvetítő tevékenység, amely nem állít elő valós értéket, gyenge társadalmi haszonnal bír.

17, Rögzíteni kell, hogy az emberiség mit ért a fejlődés alatt. A tudomány, vagy bármely életterület, a fejlődés nevében nem lépheti át az Örök Törvények határait, mert ezzel megsérti a harmóniát. A mesterséges intelligenciák a természetes emberi intelligenciából indulnak, arra alapozódnak, és amíg elérik az Örök Törvények legfelsőbb szintjét, addig életellenesek. Ezért az Emberiség csak akkor válik alkalmassá, mesterséges intelligenciák létrehívására, amint saját maga szellemi-lelki szintjét a legmagasabb szintre emelte, és mentes a hatalom, és bírvágytól. Ezért az emberiségnek akkor van reális lehetősége az Univerzumban informálisan, vagy bárhogy terjeszkedni, ha már kinőtte kisszerű tulajdonságait. 

18, Minden fejlődésképes társadalom számára, a legfontosabb életterület az oktatás. A pedagógusok, és a szociális szféra dolgozóinak munkája biztosítja egy társadalom számára a legfontosabb értékeket. Ahol ezt a területet elhanyagolják, az egész társadalom, hanyatlásnak indul. Fontos, hogy mindig az aktuálisan legmagasabb szintű tudás legyen hozzáférhető, és a tanulók gondolkodásra, és problémamegoldásra legyenek nevelve. Fontos, hogy tanuljanak zenét, táncot, művészeteket, és képességeiket logikai játékokkal fejlesszék. A tanulók akkor érik el a legjobb eredményeket, ha szabadon, saját ütemük szerint, önszervezett csoportokban, maguk állítanak fel magas mércéket, és bármilyen bonyolult dolgot, könnyeden, erőlködésmentesen tanulnak meg. A tanulókat kiemelten arra kell nevelni, hogy értsék a világ működését, és tudják, hogy a technológiák fejlesztését, összhangba kell hozni, az Életet támogató szakrális lételvekkel, és általános jóléttel. 

19, Az Egyetemes Szent szellem Törvényei alapján, a megnyilvánult anyagi világban, mindennek van következménye. A kimondott szónak, tettnek, gondolatnak, és érzésnek is, ezért a társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy polgárai a lehető legjobb fizikai-lelki-szellemi állapotnak örvendjenek, tudatosak, éberek, és döntésképesek legyenek. Bármilyen törekvés, amely a felsoroltak ellen hat, megakadályozandó, és adott helyzetben büntetendő. Nehéz időkben erős emberek teremnek, és jó életet hoznak. A jó élet elpuhít, és hanyatlást idéz elő. Ezért megakadályozandó minden olyan állapot, vagy folyamat, amely az elkényelmesedést, és az elpuhulást segíti elő. A jó törvények, a biztos morális alapok, a természetes szelekció, és a józan tudatosság, stabilitást, és békességet eredményeznek.

20, A társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy megállapítsák a személyek vonatkozásában, hogy kik tartoznak az államalakító nemzet tagjai közé. Az őshonos, és vagy államalakító nemzet tagjai saját hazájukban honpolgárok, és állampolgárok egyszerre, a betelepült, velük együtt élő, az adott államban született, vagy honosított vendégek állampolgárok, és minden államban vannak ideiglenesen lakó polgárok. Az államalakító nemzeteknek gondoskodniuk kell róla, hogy vezetőiket elhivatott honpolgáraik közül, alkalmassági próbatételeknek alávetve válasszon. 

21, A társadalmaknak pontosan meg kell fogalmazniuk, hogy milyen jogokat, és kötelességeket várnak el honpolgáraiktól, állampolgáraiktól, és a vendégeiktől.

Ügyelniük kell arra, hogy az emberek között ne legyen se előnnyel, se hátránnyal járó megkülönböztetés. Mindenkit, korától, nemétől függetlenül, minden fórumon megillet az egyenlő bánásmód, és a tisztes vendégjog, mindaddig, amíg azzal nem él vissza, vagy a vendéglátónak szándékos kárt nem okoz. A visszaélés büntetendő, és a vendég örökre elzavarható.

22, A társadalmak akkor járnak el körültekintően, ha a különféle köz, és egyéb feladatok ellátását a szakmai elvárásokon túlmenően korhoz, élettapasztalathoz, és családi állapothoz kötik. Minden társadalomban meg kell határozni, a jogképesség kezdetét, végét, és feltételeit. Országos, honvédelmi, stratégiai, vagy nemzetközi ügyekben, a közügyek gyakorlására minden társadalomban kiemelten, az őshonos, és államalakító nép honpolgárait, vagy állampolgárait célszerű jogosítani, a vezetői engedély megszerzéséhez hasonló vizsga alapján. Sokoldalúan tájékozott, józan gondolkodású személyek alkalmasak, a helyi ügyeken túlmenő döntések meghozatalára. A társadalmak érdekeit az szolgálja, ha a nagy súlyú döntéseket, a népesség józanabbik, tájékozottabb részére bízzák. Az általános választójog, soha nem szolgálja a nép érdekét.

23, A társadalmak akkor járnak el helyesen, ha képviselőket fele-fele arányban nőkből, és férfiakból választják.   A választások rendszerét, – és minden egyéb, a társadalom életét alapjaiban befolyásoló rendszert is – úgy célszerű kialakítani, hogy az elektromosság hiányában is akadálymentesen alkalmazható legyen. Mindenben a lehető leglogikusabb, átláthatóbb, és egyszerűbb megoldásokat kell alkalmazni, akkor is, ha más módszerrel, esetleg időt, pénzt lehetne megtakarítani. Az elektromos eszközök, és technológiák minden szempontból sérülékenyek, érzékenyek, és alapjellemzőjük, a folyamatos ideiglenesség. A teljesen digitális államműködés megszűnése, káoszt, és anarchiát idéz elő. Az államok vezetőinek mindenkor felelőssége, a társadalom működésének fenntartása, a jólét, és biztonság szolgálatában. Minden aktusban törekedni kell arra, hogy folyamatok ne menjenek el valamilyen döntő túlsúly irányába, mert minden túlzást kiegyenlít a MAAT, és rendteremtésében nem az emberi szándékokra van figyelemmel.

24, A társadalmaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy a gyermekek, idősek, nők, férfiak jogai, és kötelességei tisztázottak legyenek. Minden embernek el kell fogadnia, és nem kérdőjelezheti meg, saját, és mások született nemi identitását. Bárki élhet bárkivel, de a házasság, a családalapítás szándékát tükrözi. Házasságot köthet két, vagy több ember is. Bármilyen házassági forma megengedett, amely jól szolgálja az utódok biztonságos felnövekedését, és az adott kultúra átadását. Az egy nő, és egy férfi, vagy több nő, és több férfi csoportházassága, ugyanúgy elfogadható, mint az, hogy egy férfinak legyen legfeljebb négy felesége, akikről, és gyermekeikről képes önállóan gondoskodni, vagy egy nőnek legfeljebb négy férje legyen. Utóbbi esetben a gyermekek apjának megállapíthatóságáról gondoskodni kell. Természet Isten Anyánk soha nem állított semmilyen ésszerűtlen gátat, vagy akadályt a szerelem, és az utódnemzés menetébe. A társadalmak soha nem kaptak Isteni legitimációt arra, hogy felülbírálják az egyes lények/emberek házasságra, családalapításra vonatkozó szabad döntését. Azonban bármilyen házassági, vagy egyéb kapcsolat létesítésének alapfeltétele, az önkéntes elhatározás. Házasságba, szexualitásra, utód vállalására, vagy teljes élet élésére alkalmatlan utód felnevelésére, senki nem kötelezhető, kényszeríthető. 

25, Azok a társadalmak maradnak fenn tartósan, amelyek az írott törvényeiken és vallásaikon túl, rendelkeznek az Egyetemes Szent Szellem álszentségektől mentes, józan értékeit megfogalmazó, morális kódexszel , mely az emberek, és a Mindenség egymáshoz való viszonyulását rendezi. Az egyes emberek, vagy csoportok szabadon elképzelhetik a világot bármilyennek, de mindig szükségük van egy biztos morális iránytűre, amely érdekektől, és koroktól függetlenül, segíti őket abban, hogy társadalmilag, és egyénileg is megbízható értékek mentén, fenntarthatóan, biztonságosan, és boldogan élhessék az életüket.                                

TANÁCS  A  MAGYAR  NÉP  SZÁMÁRA

A magyar népnek azt tanácsoljuk, hogy múltjuk, szkíta származásuk, és lelkiségük okán, térjenek vissza a szkíta jog alkalmazására. 

A szkíta jog lényege, olyan morális, és létbölcseleti alapkő, amelyre minden ember önállóan hagyatkozhat, és alkalmazásával, igazságos döntéseket hozhat. Gyakorlói lelkileg emelkedetté válnak, mert a jogok, kötelességek, és fogalmak egyértelműségének megállapításával, keretet ad az életnek. Ezért a szkíta jogot követő emberek magabiztosak, igazságosak, és fokozottan döntésképesek.

A szkíta jogban, elsőként mindig meghatározzák a szabály céljait, az elvárt eredményt, majd részletesen megszövegezik. Vitás esetben mindig a jogszabály által elérendő célt, szándékot veszik figyelembe. 

Bárki is határoz meg jogszabályt, szkítának nem kötelező betartani, ha az a nép érdekének ellentmond, egyéni vagy csoport, önző érdekét szolgálja, értelmetlen, vagy szemben áll az Egyetemes Szent Szellem Törvényeivel. 

Törvényt – Alkotmányt – az államot létrehozó társadalom/nép honpolgárai alkothatnak, vagy változtathatnak meg, közös, többségi, akár közfelkiáltással kinyilvánított akarat útján. Jogszabályokat úgy alkothatnak a választott képviselők, szakrális vagy világi vezetők, hogy előtte Népbíróság elé viszik, és próbára bocsátják. A próbaidő hosszát, a szabály céljával hozzák összhangba. A Népbíróság összetétele korban, és képzettségben heterogén.

Nem hozható olyan törvény vagy jogszabály, amely a természet, a természet törvényei, más lények  jogai, vagy a nép ellen irányul, és annak testi-lelki-fizikai jóllétét veszélyeztetné.

A jogszabályok meghozásáért személy szerint felelősségre vonhatóak, akik meghozták. 

Aki csalárd, a népre hátrányos, kiszolgáltató, vagy súlyos, hosszú távú kötelezettségeket rájuk rovó szabályokat fogadtat el, bármilyen megtévesztés, vagy eltitkolás útján, az el nem évülő hazaárulást, és népárulást követ el. 

A szkíta jog, a haza, és népárulást, súlyától függően az esküszegést, életveszélyben a segítségnyújtás elmulasztását, a gyermekek, és nők, magatehetetlen, vagy idős emberek elleni bármilyen bűncselekményt, és a fajtalankodást, halállal bünteti. 

A szkíta jog elutasítja a születési előjogokat és rangokat, mindenkinek a saját jogán kell a köztiszteletet kiérdemelni. Jog nem járhat kötelesség, és felelősség nélkül, és a felelősséggel egyenes arányban jár a tisztelet, és a megillető jog.

A szkíta jog nem ad teret az egyéni bíráskodásnak, minden döntést többen, népi ülnökök véleményezésével hoznak meg.

A szkíta jog, hierarchikus berendezkedésű duális királyságon alapszik, amelyben a nők a szakrális vezetők, és a férfiak a világi vezetők. A szakrális tanács, és a világi tanács is 8-8 fős. A vezető tanácsok tagjai életükkel felelnek a népük jóllétéért, és a békességért.

A szkíta jog mindenkitől megköveteli az egyezségre, békességre való törekvést, és az egyénnek nagy döntésszabadságot biztosít. Az államhatalomnak nem engedi meg, hogy az egyes ember mindennapjaiba beleavatkozzon, vagy kisajátítsa az igazságszolgáltatást. Ügy-semleges, sorsolt népbírók-bíróságok útján végezhetnek önigazgatást, és rendes bíróság elé csak akkor kerülhet ügy, ha azt alsóbb, közösségi szinten, igazságosan nem tudják rendezni, vagy meghaladja a Népbíróság hatókörét, képességeit. A bírókat, népbírókat kiemelt tisztelet övezi, de ha letérnek a pártatlan igazság útjáról, az életükkel felelnek.

A szkíta jog, a többszörös hatalommegosztás elvét alkalmazza, és a hatalom bármikori birtokosainak megtiltja, hogy a polgárok felett korlátlan befolyást gyakorolhassanak. A magánéletre, és a családi életre, a morális kódexet alkalmazza, nem foglalja külön szabályba. Morális vétségek esetén, a kitaszítás, és indokolt esetben a teljes jogfosztás intézményét foganatosítja.

A szkíta jog súlyosan, Népbíróság útján bünteti a joggal, hatalommal, erőfölénnyel való visszaélést, üzérkedést, ingyenélést, kizsákmányolást, harácsolást, félrevezetést, félretájékoztatást, jogtalan előnyszerzést, vagy az arra tett kísérleteket.

A szkíta jog alapján az egyénnek mindent szabad, amivel Másnak, a Természetnek, és a Mindenségnek nem okoz kárt, veszteséget, fájdalmat, és a harmóniát nem zavarja meg. Alapjellemzője, a szabadságjogok biztosítása, vasszigor mellett. 

A szkíta jogot, és viselkedési kódexet alkalmazó népek polgárai morálisan magasrendűek, józan gondolkodásúak, széles látókörűek, igazságosak, becsületesek, mert az Egyetemes Örök Törvényt a szívükben hordozzák.

ZÁRSZÓ

Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Felségjogán, mélységesen elítélünk minden olyan emberi tettet, viselkedést, és szándékot, amely az Univerzum teljességének zavartalan rendjét, és békességét háborítja.

Kifejezzük azon bizodalmunkat, hogy az Emberiség, saját érdekében, életét, és társadalmainak jövőbeni, fenntartható működését a MAAT-hoz igazítja! 

Elfogadja, tiszteletben tartja, és hálatelt szívvel őrzi, óvja, az Egyetemes Szent Szellem Örökös Felségjogait, az Élet Szentségét, és Természet Isten Anya örök törvényeken nyugvó, végtelen sokszínű, mindenfajta megnyilvánulását. 

Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Felségjogán eme bullánkkal kifejezzük mély bizodalmunkat a Magyar Nép önmagára ébredésében, erejében, és bölcsességében. Valamint kifejezzük határozott reményünket, hogy a Magyar Nép, bízva az ősi erényekben, újraszervezi  életét, példát mutatva a többi népek számára, hogy beköszönthessen egy szebb, tisztább, szellemibb, kor. Az a kor, amely nem tűri tovább a korlátlan magánönzést, és az összes központosításra, uniformizálásra, egyéni és világhatalomra törekvő, szellemileg, lelkileg fejletlen rendszert, vagy az arra irányuló kísérletet. 

A Magyar  Népnek  ajánljuk, hogy, tudásukat, hitüket, erejüket egyesítve, igaz úton járva, küzdjenek meg, saját maguk, és a földi létezés szebb jövőjéért!         E tettükért senki ember fia nem bírálhatja, el nem ítélheti a Magyar Népet, mert felhatalmazásuk egyenesen az Egyetemes Szent Szellem        Koronájának

Felségjogából, és annak avulhatatlan szakrális törvényeiből ered.  

Arra bíztatjuk a világ népeit, és a világ minden józanul gondolkodó emberét, hogy a földi élet megóvásának , és fenntartható fejlődésének , valamint az emberiség szellemi-lelki emelkedésének érdekében, minden módon támogassák törekvéseikben a Magyar Népet! 

Az Egyetemes Szent Szellem, azon szabadságszerető, nemes lelkek, népek útját egyengeti, fennmaradásukat segíti, amelyek elfogadják, és hűen követik, avulhatatlan törvényeit.

Áldásunk az igaz úton járókra!

                                                                 IL-ARA

Buda, 2018. július 03.