2022.04.06.

KÜLDETÉSÜNK

 

A Szakrális Magyarország olyan keret, amelybe minden minőséget óhajtó és minőséget képviselő embernek hitrendszerétől függetlenül helye van.

Mi utat és helyet adunk minden ésszerű és életet támogató szerveződésnek és ötletnek.

Mi magunk sokrétű feladatot látunk el:

 • Létrehoztuk és üzemeltetjük a Békesség Asztalát
 • Igyekszünk békítőként szerepelni a látszólag egymásnak ellentmondó álláspontok között 
 • Szakterületenként kidolgoztuk az aranykori átmenet koncepcióját
 • Visszaállítottuk a magyarság ősi hitét és a MAGURA rendszert
 • Kiképzésre került egy új szertartásvezetői réteg
 • Támogatjuk a Női Összefogás Közösség munkáját
 • A Magyar Nemzet Közösség alapítótagja vagyunk
 • Üzemeltetünk egy kis tv stúdiót
 • Támogatjuk a rászorulókat – lásd fenyozon.hu honlapot
 • Létrehívtunk egy új társadalmi szerződést, lásd sacraveritas.com
 • Elindítottunk egy önellátási rendszert, lásd Eszterlánc
 • Tudományos és technológiai újdonságokat karolunk fel
 • stb…

 

VÁRUNK MINDEN JÓ SZÁNDÉKÚ ÉS TENNI AKARÓ EMBERT, AKINEK VÉGKÉPP ELEGE VAN A PÁRTOKRÁCIÁBÓL, KORPOLIGARCHIZMUSBÓL ÉS EBBŐL AZ IRGALMATLAN, VÉGTELENÜL ÉHES VILÁGRENDBŐL!

LEHETNEK VÉLEMÉNY KÜLÖNBSÉGEINK, DE MEG KELL TALÁLNUNK A KÖZÖS NEVEZŐT!

MI EGY JOBB, ÉLHETŐBB, TERMÉSZETKÖZELIBB, NORMÁLIS ÉLETÉRT DOLGOZUNK, TESZÜNK ÉLETÜNK MINDEN PILLANATÁBAN. EZÉRT TERMÉSZETSZERŰLEG MINDEN HOZZÁNK CSATLAKOZÓ AZ EGYSÉGET ÉS A HARMÓNIÁT TÁPLÁLJA!

a kép, ahogy mi látjuk a világot…

Társadalmi szerződés 

A Magyar Nemzet Szabadság Alkotmánya

szemelvények röviden:

A teljes szöveg A SACRAVERITAS.COM oldalon olvasható

Az új korszak szellemiségének megfelelő szabályrendszer, mely a Természet Egyetemes Törvényének rendeli alá az emberi élet minden vonatkozását, a múlt avulhatatlan értékeinek megtartása mellett a jövő kihívásait figyelembe véve, biztosítja a méltó emberi életet.

A szabályrendszer garantálja a zsarnoki, alkotmányellenes, népellenes események megelőzését, ezek kapcsán a végrehajtható vétójogot, ellenállási jogot.

Békés átmenettel biztosítja egy szabad, boldog és harmonikus élet lehetőségét a Magyar Nemzet tagjai számára, de kiemeli az emberek egyéni felelősségét minden téren.

A Szakrális Magyarország államformája pánarchia, vagyis az egyetemes ősrend uralma, melyben az emberek magas fokú döntési szabadsággal bírnak, jogok és kötelezettségek arányosak, és senki nem juthat korlátlan túlhatalomhoz.

Érdemeken alapuló kettős királyság: a szakrális-spirituális vezető mindig nő – királynő/államfő, a világi-szellemi vezető pedig férfi – király/miniszterelnök.

A SzMo államrendje a többszörös hatalommegosztás elvén nyugszik.

A Szakrális Magyarország mindenkor független, önálló államalakulat, politikailag és katonailag semleges, államunk területén politikai pártok nem működhetnek.

Az államunk területén fekvő összes föld, a levegő, a frekvenciák, a vizek, bányák és egyéb jószágok, melyek a Természet adományai, a Világ Koronája, illetve a Magyar Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdonát képezik.

Minden állampolgárnak joga van a szabad gyülekezéshez, hiteles információkhoz és a cenzúra nélküli véleménynyilvánításhoz (amennyiben mások jogait nem sérti).

Magyarország hivatalos pénzneme a magyar korona, NS (nemzetközi sztenderd) alapú állandó értékű, fizikai, de nem fém alapú pénz, amely nem virtualizálható és nem kamatoztatható! Kibocsátója a Magyar Királyi Bank, amely független minden idegen hatalomtól, külföldi pénzintézettől. Az NS célja, hogy a természeti értékeket és az Emberek Istentől kapott életerejét, idejét és alkotóerejét nemzetközileg is egyenlő értékeléssel tegye meg a gazdasági csereérték alapjául.

Legfőbb értékmérő a Teljes és Tökéletes Élet Indexe – T.T.É.I..

A választójog és képviselői feladatra választhatóság vizsgához kötött, az igazságszolgáltatáshoz pedig minden embernek egyenlő jogot biztosít.

Honvédelem: a SzMo sorkatonai és hivatásos állományú hadsereget tart fenn, 18 éves kortól minden férfi állampolgár 1 év sorkatonai szolgálatra köteles.

Gazdaság, ipar, kereskedelem, szolgáltatás: a szabályozás gátat vet minden korlátlan magánönzésnek, nem engedi a részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok és minden anonim jellegű gazdasági egyéb társaság működését. A génmódosított vagy ilyen tartalmú élelmiszerek előállítása, forgalmazása élet elleni bűncselekménynek minősül, tehát tilos.

Oktatás: Államunk jogot és lehetőséget biztosít a tanuláshoz mindenki számára. Az oktatás-nevelés rendszere nem lehet uniformizált, az egyéni képességek fejlesztése a cél. Szervezett oktatásban nem kötelező a részvétel,  de mindemellett közfinanszírozással elérhető mindenki számára a legmagasabb szintű tudás.

Egészségügy: Államunkban az egészségügy kiemelten hangsúlyos terület. Az egészséggel való önrendelkezés emberi alapjog, ebben sem az állam sem más által senki nem korlátozható. Az orvosi alapellátás mindenki számára ingyenes, hangsúly a betegség megelőzésen van. A gyógyításban elsődlegesen a természetes, holisztikus szemléleten alapuló eljárásokat kell alkalmazni, invazív beavatkozások csak egészen súlyos, indokolt esetekben elfogadhatók.

Akik félelemkeltéssel, zsarolással, kirekesztéssel vesznek rá embereket bármilyen gyógymódra, Élet elleni bűncselekményt követnek el, és aszerint büntetendők. Államunkban nem engedélyezhető egyetlen olyan egészségügyi beavatkozás sem, amely az emberi Élet szentségét háborítaná, genetikai rendszerébe művileg beavatkozva azt megmásítaná.

Szociális és családügy: A Szakrális Magyarország államalakulata megkérdőjelezhetetlenül szociális, családcentrikus és gondoskodó. Számtalan módon támogatja az elesetteket és rászorulókat, senki nem éhezhet, fázhat és nem lehet fedél nélkül.

Mezőgazdaság, élelmiszer termelés, vízgazdálkodás: Élelmiszer termelésben csak a természetes, műtrágyázás mentes, GMO mentes, toxikus adalékmentes termelés és termékek fogadhatók el.

Tilos az állatok sanyargatása, az életükbe durván beavatkozó nagyüzemi tartásuk.

Védjük, óvjuk a természeti értékeket, fák, erdők védelme, vizek tisztasága kiemelten fontos feladat.

Média: egyetlen médium sem adhat teret rossz indulatú, karakterromboló tevékenységnek, az emberek megfélemlítésének, riogatásának, alaptalan hírek terjesztésének. A médiában a hírhamisítás és a rémhírterjesztés szigorúan büntetendő.

ÁLDÁS AZ IGAZ ÚTON JÁRÓKRA!

 

 

Szutor Erzsébet írása

Bemutatkozik a Szakrális Magyarország csapata

„ A Szakrális Magyarország olyan emberek gyülekezőhelye, akik tudják és hiszik, hogy életük alá van rendelve egy felsőbb hatalomnak, akárhogy is nevezzék, és hiszik, hogy a hatalom törvényeit jobb ismerni és betartani.”

„A Szakrális Magyarország egy olyan élő keret, amely helyet ad minden tisztességes kezdeményezésnek, embernek, aki hajlandó részletigazát beadni a közösbe, hogy ezekből összegződve kijöhessen egy tiszta, világos kép, mely megmutatja a világnak a követendő példát. A végső kép olyan lesz, amilyenné az alkotó elemek teszik.”

„Ahhoz, hogy a végeredmény összhangban álljon Természet Istenanyánk akaratával, szigorúan követnünk kell a szakralitás szabályait, melyek sokkal közelebb állnak a matematikához, mint bármely vallás ködös magyarázataihoz a világról.”

(ILARA: Milyen legyen az új világ c. videó üzenet)

Első találkozásom a Szakrális Magyarország társadalmi szerveződés tagjaival 2019. Novemberében történt egy rendezvényen, amikor az első Magura szertartásra készülődtünk, mely az év decemberében a teljes Magura rendszerben került megtartásra. Izgatottak voltunk, mert ilyen esemény mintegy 2500 éve nem történt, pedig ez a korábbi időszakokban a magyarság ősi hagyománya volt: Természet Istenanya Maguráiban az Elemeknek történő hálaadás, a természetben kialakított egyszerű kőkörökben, természet templomokban. Már ez az első találkozás olyan mélyen megérintett, hogy megéreztem: ez az, ami mostantól meg fogja határozni az életemet. Beálltam hát a cselekvők közé, bármi legyen is a feladat. Volt elég… Nem bántam meg azóta sem: életem legcsodálatosabb eseményeiben lehetett részem, s a havonta ismétlődő szertartások hatalmas plusz energiával töltöttek/töltenek fel, és a közösségért végzett munka olyan öröm, amit sajnos nem elég sokan ismernek még…

Ami a legfontosabb összetartó erő a csapatunkban, az a közös jövőkép, ami mindannyiunk számára vezérlő csillagként szolgál. Általánosságban aranykornak is nevezik, és nagyon sok más közösség törekszik erre, ám az odavezető – amúgy nagyon rögös és sok-sok buktatóval teli –  utat nem tudják megmutatni.

A Szakrális Magyarország programját, stratégiáját szellemi vezetőnk: ILARA alkotta meg, fektette le, és dolgozta ki, valamint folyamatosan adja át azt az ősi tudást, ami a mai nehéz időszakban elengedhetetlenül szükséges a túlélésünk érdekében.

Tehát itt folyamatos tanulás mellett szervezzük azokat a programokat, rendezvényeket, amelyeknek legfőbb célja a magyarság szellemi-lelki egységének megteremtése, vagyis a néplélek összeforrasztása, ezen túl pedig egy olyan új, élhető társadalmi modell kidolgozása, mely a világ számára is példaként szolgálhat.

A legfontosabb lépések a teljesség igénye nélkül a következők voltak eddig:

 1. 2020. május 31-én kihirdetésre került az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja, mely  esemény az Új Világ kezdete is egyben.
 2. 2020. augusztus 15. Nagyboldogasszony Napján bemutatásra került a Mátyás Templomban – Nagyboldogasszony Templomában – az Élet Kánon, és ezt követően kezdtük meg szervezni az I. Magyar Spirituális Szinódust és a Létbölcseleti Társaság üléseit is, havi találkozókkal.
 3. 2021. február-áprilisában megvitatásra és elfogadásra került az Élet Kánon alapján kidolgozott Magyar Nemzet Szabadság Alkotmánya, mely a Szakrális Magyarország saját Alkotmánya.
 4. 2021. június 1-én a Magyar Zarándoklat rendezvényen megtörtént a magyar nemzet karmaoldása egy közös meditáció-szertartás keretében.
 5. 2021. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Napi Ünnepség keretében felszentelésre került a Békesség Asztala, mely a nemzeti megbékélés színtere lehet, ahol méltó körülmények között a nemzet mértékadó erői, csoportjai és felelős egyének a közös jövőnket alakíthatják, konszenzusra juthatnak.
 6. 2022. március 20-án felavatásra került a Békesség Asztala, immár az elkészült 21 székkel együtt ideiglenes helyén felállítva: Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeum nagytermében, ahol azóta heti rendszerességgel folynak a tárgyalások, megbeszélések társadalmi és szakmai csoportok programjainak egyeztetése.

A Magura rendszer belső Magyarország hét pontján létesült, és az ezekhez tartozó körzetekben lakók közösségekbe szerveződve működnek, segítik egymást, szerveznek előadásokat. A kis helyi közösségeink biztonságot adnak az egyénnek és családoknak a ránk váró nehéz időszak átvészeléséhez is.

A sok rendezvény lebonyolítása, megszervezése elég nagy feladatokat ró mindannyiunkra, de itt mindenki szívvel-lélekkel dolgozik, és az összhang annak köszönhető, hogy fegyelem van, szigorú rend, és aki nem tud beállni ebbe a fajta működésbe, az lemorzsolódik/lemarad. Mindenki képességei és körülményeihez mérten vállal feladatot. Az egymás közti kapcsolatainkat annak az erkölcsiségnek rendeljük alá, amit az Élet Kánonban Szakrális Vezetőnk megfogalmazott, és szigorúan meg is követeli azt. Vagyis őszinteség, bajtársiasság a fő jellemző viselkedés, nyugodtan mondhatjuk, hogy mi itt megvalósítjuk azt a „háttársi” viszonyt, ami őseinkre, a szkítákra jellemző volt. Az őszinteség, hitelesség pedig annyit jelent: ugyanazt gondoljuk, mondjuk és tesszük, ennek megfelelően viselkedünk egymás között és kifelé is. Az a közösség, csoport tud eredményes lenni, ahol a vezető és a tagság ugyanazt akarja, teszi, azonos célokért küzd, és azt következetesen valósítja meg. Vagyis harmóniában működik. Mi mindannyian elfogadjuk azokat a szellemi-lelki-erkölcsi alapokat, ami a természet rendje szerint való, hiszen a lelkünkbe is ez van kódolva, és megfelel a józan ész és normális élet elvárásainak. ILARA ezeket az elveket foglalta össze és adta/adja át a hozzá szükséges tudásokat, így meggyőződhettünk mellette hitelességéről, mivel Ő következetesen ugyanazt tanítja, mondja és teszi, eszerint él. Ezért feltétlenül bízunk benne, mert megtapasztaltuk szakrális vezetői képességeit, és látjuk, hogy amit eddig megalkotott, letett az asztalra, az jól működik, és mindannyiunk előnyére szolgál.

Most ugyan még nem elég látványos az eredmény, de a magvetést folyamatosan, kitartóan végezzük, és a termést nem lehet siettetni, de tudjuk, hogy kellő időben be fog érni. A jó gazda türelmével, figyelmével és gondoskodásával kell a folyamathoz hozzáállnunk. Aki valamit kifogásol, hiányosságot tapasztal a munkánkban, kérjük, hogy jöjjön közénk és segítsen abban, hogy jobban csináljuk, mert a feladat nagyságrendjéhez képest elenyésző még a létszámunk.

Nagyon sok ember odaadó, felelősségteljes munkája kell még, hogy megvalósulhasson a várva-várt aranykor. Munkánkat segíti a Kaleidoszkóp Mátrix, mely minden olyan törekvést, tetteket „felülről” jutalmaz, mely az isteni tervet szolgálja, vagyis az Élet megmaradását és a bolygónk megmentését elősegíti. Az isteni terv pedig az, ami minden népmesénkben meg van írva, és a lelkünkben is él a remény: a jó, az igazság végül legyőzi a gonoszt, mely pusztulásba viszi a világot. De nem elég vágyni rá, tennünk is kell érte, hogy a további áldozat minél kevesebb legyen.

„Gyere közénk, hozd magaddal amid van, és együtt kiderítjük, hogy a kép mely pontjába illeszthető az a puzzle darabka, amelyet képviselsz. Amennyiben úgy gondolnád, hogy te egyedül magad vagy a kép, kérjük, kerülj el minket nagyon messzire. Mi nagyon nagy szigorral vizsgáljuk, hogy mintaadásra alkalmas-e a személy, és az általa képviselt bármi, annak érdekében, hogy az ocsú ne kerülhessen a búzába. Hiszen a világot csakis a jó példával lehet megmenteni a végső romlástól.

Áldás az igaz úton járókra!”

(ILARA: Milyen legyen az új világ c. videó üzenet)