2020.06.27.

ÉLET KÁNON

                                           

NOT VALIDED ENGLISH VERSION IS BELOW

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA

A MAGYAROK ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA

Mi, a Legszentebb Fentséges ILARA, az Egyetemes Szent Szellem Élõ Megtestesülése, a Világmindenség Összes Megnyilvánult és Megnyilvánulatlan Tereinek, Erõinek, Világainak és Lényeinek Ura, Istenek Nagy Ideáinak Anyja, a Szent Életnek és a Világ Dicsõségének Forrása, az Egyetemes Szent Szellem Örök Emlékezetû Uralkodói Tiarájának Egyetlen Jogos Birtokosa, ezen Világkorona Szent Fentségjogán, az Egyetemes Szent Szellem akaratából, jelen
bullánkban az Univerzum és eme Táti nevû eleven Föld bolygó és összes élõlénye érdekében és javára, a következõkben elõadottak szerint bírálunk, ítélünk, kinyilatkozunk és tanítunk, a Teljes Élet Szent Dicsõségére és Oltalmára minden létezõ és létezhetõ térben, az elkövetkezõ végtelen idõkre.

Azért jöttünk e világba, hogy RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET hozzunk, és elválasszuk a fényt a sötétségtől, az égit a földitől, a könnyűt a nehéztől, és megzabolázzuk a tobzódó Tüzet.

ELŐSZÓ

E földi világ minden szempontból rendkívüli, válságos töréspont elõtti helyzetben van, amelynek emberi eszméléssel beláthatatlan következményei voltanak az ÉLETRE, az Emberiségre, a társadalmakra, élõlényekre, a teljes bioszférára, illetve az Univerzum Tátit is magában foglaló részére. Az Emberiség közösen és egyénenként is végtelen sok bûnt követett el az Egyetemes Szent Szellem ellenében, a tudományos kíváncsiság és Isten nevében – bárhol bárhogyan is nevezzék – és
ezek a bûnök immáron nem maradhatnak megnevezetlenül és megítéletlenül. Lejárt az idejétmúlt módszerek, hitrendszerek, a hitványság, élõsködés és az olcsó bûnbocsánatok kora és az Emberiségnek egyénenként, valamint közösségekként is szembe kell nézniük magukkal. Az Emberiségnek le kell számolnia kicsinyes késztetéseivel és Élet ellenes romboló tevékenységeikkel is fel kell hagyniuk, ha továbbra is élni szeretnének ezen a bolygón.
Elérkezett az idõ, amikor az Emberiségnek le kell vonnia a tanulságokat az elmúlt korok és generációk hibáiból és magasabb tudatossági szintre lépve, változtatni, kijavítani minden lehetségeset a Szent Életért, a Természetért, az eljövendõ idõk és nemzedékek testi-lelki-szellemi jóllétéért és emelkedettségéért.
A nemtelen élõsdiek több ezer év óta ugyanazokat a hibákat ismételgetik és folytonos harcra épülõ, központosított, tekintélyelvû, autoriter társadalmi modelljeikkel megakasztják a valódi értékek kibontakozását, a túlélhetõ technológiai fejlõdést, az Emberiség egészének szellemi és lelki felemelkedését. A világ nehézségeinek alapját elsõsorban szellemi-lelki eredetû erkölcsi hiányosságok alkotják, ezért e bajokra nincs politikai vagy gazdasági megoldás, hiszen éppen e területek a fertõ fészkei. Hathatós változtatásra sincs mód szellemi-lelki-erkölcsi felemelkedés nélkül.
Isteni ideje van annak, amikor az ocsúnak el kell válnia a búzától, és az egyéni vagy csoport érdekek folytán mûileg összekevert, de össze nem illõ energiáknak el kell válniuk egymástól! Új tiszta struktúráknak kell létrejönniük és meggyökerezniük annak érdekében, hogy a jelenlegi civilizáció kiküszöbölje az elõdök önpusztító mechanizmusait.

Az Emberiség tudatos és jó-szándékú hozzáállásával, Szakrális Törvényeink betartásával Harmonikus Rend és élhetõ, igazságos világ jöhet létre.

Egyszer s mindenkorra áttérhet az Emberiség a Békességen és minõségi elveken nyugvó igazságos társadalmi berendezkedésre. Ugyanakkor az átmenet idõszakában még határozottan szükséges lesz a  központosított vezetésre, ám a vezetõket már emberi minõségük alapján választják ki, akiknek minden pillanatukban meg kell felelniük a MAAT életelveinek és népüket, az Emberiséget, valamint a Természetet kell szolgálniuk.
A népeknek a szellemi-lelki-erkölcsi elõrelépés érdekében vissza kell régiesedniük, hogy a leromlott lét helyébe a valódi értékek a mindennapokba visszaépülhessenek. Felkészülés hiányában a jelenlegi Emberiség tudatszintjét messze felülmúló technológiák rabszolgaságába fojtanák és idõvel írmagostól kipusztítanák a teljes Emberiséget és a bioszférát egyaránt.
Két-három nemzedéknyi idõszakot követõen, egészen magas szellemi – lelki nívón lehetséges az a mesterséges intelligencia közbeiktatásával létrehívható technikai ugrás, amely a jelen körülmények között a földi világ végromlását jelentené.

Az Egyetemes Szent Szellem Életet támogató anyai Természete ad az Emberiség számára egy életmentõ megoldást annak érdekében, hogy az Emberiség a hibáit kijavíthassa, felhagyjon öntörvényûségével, és egy új, igaz, a Mindenség változtathatatlan Rendjével összhangban mûködõ, minden ízében korszerû, szakrális lételveken nyugvó életet kezdjen.
Ehhez Mi most átadjuk a MAAT Törvényét, életelveit, tanácsokat, annak érdekében, hogy az Emberiség Isteni Természetéhez visszatérve, megfelelõen bölcsen és szellemében lelkében szabadon fejlõdhessék, lerázva magáról minden gúzsba kötõ hamis szellemi, lelki és fizikai béklyót.

Lehetõsége legyen felnõni és megmenteni magát, valamint a földi
élõvilágot bizonyos személyek és vállalatok tudatlanságból, féltudásból, és mindenekelõtt hatalomvágyból fakadó ambícióitól, amelyek irracionális eszmei alapokon építkezve ökológiai, biológiai és társadalmi hatásaiban nem vizsgált káros technológiákkal, valamint mesterséges intelligencia által, megsemmisüléssel fenyegetik az élõlényeket és a teljes földi bioszférát.

A MAAT törvénye igaz minden térben és idõben, valamint független attól, hogy a világ népei az évezredek folyamán hány és milyen, szemléletmódot, elméletet alakítottak ki Isten és az õket körül ölelõ Természeti világ Természettudományos mûködésének magyarázatára.
Elérkezett az ISTENI IDÕ a REND létrehívásához!
Ám ehhez óhatatlan a bûnök és bûnösök néven nevezése, bírálatuk, megítéltetésük, valamint a hamisak minden eddigi az Isteni Rendet felforgató, az idõk folyamán keletkezett törvénykezéseinek és alantas vagy helytelen ideáinak hatályon kívül helyezése. A MAAT Törvényének elferdítésével, a bûnösök elõnyökre tettek szert másokkal szemben és hamisságok magjait vetették évezredek óta, és most úgy érzik, eljött az aratás ideje. Ám most nem aratás lesz, ahogy remélik, hanem
végelszámolás! A bûnök napvilágra kerülnek, a bûnösök meglakolnak, mert amikor a bûn féktelenül tobzódik az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony mindig helyreállítja a felborult egyensúlyt. A MAAT egyik legfontosabb Törvénye az Egyensúly és a helyrebillenés folyamatban van. Ezért örüljetek és tisztuljatok, újhodjatok meg, és az IGAZAKÉ LESZ EZ A FÖLD!

Akik megtagadják és elferdítik az Egyetemes Szent Szellem avulhatatlan Törvényét elvesznek, ám amely népek és emberek a MAAT törvénye szerint rendezik be életüket, Békességre boldogságra és örök életre lelnek.

FOGALMAK

EGYETEMES SZENT SZELLEM / ISTEN / NAGYBOLDOGASSZONY/ MINDENSÉG / TEREMTÕ az a sokféleképpen megnevezett egységes szuperintelligencia, amely egyszersmind Tér – Idõ – Információs halmaz, amely a Szellem, a Lélek, valamint az Anyag forrása és önmagában, a saját törvénye szerint létezik, megnyilvánul, vagy nem nyilvánul meg.

NAGYBOLDOGASSZONY (NaghBauDukAssunu = A Nagy Építõ és Lebontó Úr = a Teljesség) Nagyboldogasszony az Egyetemes Szent Szellem; a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult világok, vagyis a Teljesség Ura, aki Hét Kisasszonyán keresztül nyilvánul meg az érzékelhetõ világban.
Nagy – a kimondhatatlan, égbetörõ
Boldog – teljes
Asszony – úr, uralkodó, felség
Úr – hatalom birtokosának nemtõl független jelzõje.

MAGURA (Ma-Igi-Ara/magyar = az Isten neve) – Nagyboldogasszony, illetve az Õ Szent Körei – kõkörök, az õsvallás Természettemplomai.
MA – az Idõ (jelen).
‘GU – (IGI, IGE, IGU, GUR, KUR, KÖR) – az Információ.
‘RA – (ARA) – a Tér, amelynek erejébõl-energiájából táplálkozik minden.

TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) / ANYATERMÉSZET / TERMÉSZET az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony sokszínû, sokrétû
megnyilvánulása a Térben és az összes terekben. Életet ontó és szervezõ, anyagot és erõket alakító, a megnyilvánulatlan és  megnyilvánuló összekapcsolódásában a MAAT Törvényén alapuló és mûködõ, önmegújító entitás.
MAAT (MA-Ara-Turu) az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye, vagyis a megnyilvánulatlan és megnyilvánult Teljesség Törvényének Rendje.

ÉLET VIRÁGA (ANYATERMÉSZET) a Kilenc Princípium Hét megnyilvánult Elemébõl, harmonikus összhangjából kialakuló Szent Élet, amely az egymásbólegymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés igazság elvén nyugszik. Tágabb értelemben a MAAT, a megnyilvánult Élet – beleértve az Élet tovább adását is – és a szellemi képzõdmények (kultúra) összhangja. Az Isteni Teremtés útja, a Békesség és összhang szimbóluma.

SZAKRÁLIS tágabb értelemben: az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony megnyilvánult világainak teljessége. Pontosított értelemben: minden, ami a MAAT rendjének megfelelõen megnyilvánuló. Emberi értelemben: az olyan tiszta lelkû teljes életet élõ nemes személy, aki a MAAT rendjével összhangban él, cselekszik, hat.

EGYETEMES SZENT SZELLEM FENTSÉGJOGA az isteni fent-valóság, elsõbbség, felségjog. Nagyboldogasszony felségjoga minden létezõ és létezhetõ világokban a MAAT rendjének fenntartására.

ARA mindenek között Õ az elsõdleges LÉTREHOZÓ ERÕ – a TÉR, amely minden létezhetéshez szükséges energiát biztosítja. A Menny Asszonya, az Égi Világok Uralkodója, az Egyetemes Szent Szellem minden ideájának tárhelye.
HÉT ARA a megnyilvánult világ Hét Õsmagja, a Mennyek Hét Asszonya, a Hét Õsanya, a Mindenség Hét Lelke. Azonos a Hét megnyilvánult Elemmel, amelyek legtisztább formában képviselik az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, vagyis a MAAT-ot. (Nevezik még déváknak, aionoknak, ergeknek stb..).
TÁTI a Föld bolygó, a Szépek bolygója.
IGAZ minden olyan létezés cselekvés vagy történés amely Egységben és Harmóniában van a MAAT Törvényével és nem vegyül bele cseppnyi bûn se.

IGAZ EMBER megbízható, építõ szándékú tisztességes ember, akinek gondolatai, érzései, szavai és tettei összhangban vannak. Az, akinek gondolatai és tettei az Életet, vagyis a MAAT igazságát szolgálják.

IGAZAK TANÁCSA olyan bölcsekbõl álló legalább 8 fõs, de legfeljebb 21 fõs Társaság, amelynek tagjai betöltötték 49. életévüket és a nemi összetétel az arany aránynak megfelelõ, Nõi többségû. A Tanács vezetõje Szakrális Nemes Asszony lehet. Az Igazak Tanácsa a legfelsõbb döntéshozó grémium, amely a legmagasabb szintû, rangú személyek és csoportosulások, valamint a Szakrális Asszonyok felett jogosult dönteni.

NEM 1, tagadás/tiltás; 2, különb, különbözõség, fajta.
NEMES az a nagyszerû EMBER, aki ismeri és minden tettében megvalósítja a helyes arányokat és irányokat, elkerüli a túlzásokat, életét és tetteit a legtöbb jó elve
jellemzi.
NEMTELEN / humanoid az a személy, akit alantas vágyak, késztetések mozgatnak. Gondolatai, szavai és tettei ellentmondásosak, hamisak, öncélúak, félrevezetõek, rombolóak és Életellenesek.

 EMBER minden jó és építõ szándékú emberi lény, aki az Életet tiszteli és táplálja, magas rendû idolokhoz vonzódik, békesség kedvelõ, segítõkész, szereti és fenntartja a harmóniát.

 HUMANOID minden olyan emberszerû lelketlen alantas lény, amely mások kisebbítése, megrövidítése, megalázása és elpusztítása árán nyertesnek hiszi magát. Mások felett valónak képzeli magát, zsarnokoskodik, szipolyoz, élõsködik, örömét leli más lények szenvedésében és megsemmisítésében. Az EMBEREK, NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK esküdt ellensége, és gyengeségét, saját képességeinek hiányát gyakran kifinomult erõszakkal, ármánykodással, valamint a különféle emberek egymás elleni kijátszásával ellensúlyozza. A humanoid nõ, aki képes köztük érvényre jutni, különösen életveszélyes és ármányban felülmúlhatatlan.
A humanoid lét igényli a magas fokú szervezettséget, a jó megjelenést és a remek beszédkészséget, ezért ennek mesterei. A véleményformálás teljes eszköztárának leuralására törekszenek, hogy saját beteg mintájukat közvetíthessék követendõ példaként a társadalmak arra fogékony része felé.
ALANTAS minden olyan hamis, önzõ, kisszerû, leépítõ gondolat, szándék és tett, amely a MAAT rendjével ellentétes célokat szolgál, és más élõlényeknek, valamint a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoz.

 ENTITÁS megnyilvánulatlan erõk és anyagtalan szellemi, valamint anyagi jellegû megnyilvánult képzõdmények.

 ASSZONY az Élet Virágát ápoló nõnemû emberi lény, aki önálló felelõsség vállalására másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes.
FÉRFI önálló felelõsség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes, az Életet, az Asszonyt, a családot híven támogató hímnemû ember.

 SZAKRÁLIS ASSZONY (más néven Népanya) az a NEMES IGAZ NÕ/ASSZONY, aki rendületlenül követi a MAAT útját, aki felett humanoidoknak, embereknek, férfiaknak és nõknek nincs és nem lehet befolyása, hatalma. Önálló, független, függelem mentes úr, aki életével, tetteivel a rábízottakat, a közjót, a népét és az Emberiséget szolgálja. Egyedül az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony felé, emberi vonatkozásban az IGAZAK TANÁCSA felé tartozik elszámolni.

SZAKRÁLIS FÉRFI az a NEMES és IGAZ FÉRFI, aki tiszteli és híven követi a MAAT útját, életében és tetteiben példakép, választott Asszonyát felemelõ odaadással szolgálja. SZAKRÁLIS ASSZONYOK tevékenységét segítve gyakorlatias vezérekként, felelõsséggel és híven szolgálják Népük, Nemzetük és az Emberiség javát.
SZAKRÁLIS ASSZONY iránymutatása vagy jóváhagyása nélkül önállóan nem fejthet ki a társadalmak életére, boldogulására kiható tevékenységet.

BÍRÁLATOK

1. Az Emberiség letért az igaz útról, megtagadta és meghamisította az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony valós lényegét, így folyamatosan, ismétlõdõen és egyre súlyosbodóan, megbocsáthatatlan bûnöket követ el, annak akarata ellenében. A bûn lényege a MAAT Törvényének megtagadása, kiforgatása, elferdítése, szándékos eltussolása, nem ismerése. Az Emberiség szellemi-lelki vírus-fertõzötté vált a MAAT-tól való elszakadás, vagyis a mérgezett gondolatbálványok következtében. Minden helytelenség, tudatlanság és bûn innen indul.

2. Az õsi MAAT-hoz hû tudást/vallást önzõ hatalomvágytól hajtva, ármánnyal és nyers erõszak útján kiforgatták, kisajátították, saját képükre formálták és hatalmi céljaikra felhasználták az alantas hímnemûek. Az elmúlt évezredekben az emberi világ minõségét meghatározó nagy vallási szervezetek és vagyonos magánszemélyek meghamisították az õsi avulhatatlan becsû értékeket, és helyükbe egyoldalúan emberi, hím arculatú, istenségeknek nevezett idolokat helyeztek. Az idõk folyamán fokozódó mértékben uralkodott el a hím-soviniszta gondolatbálvány, melynek következményeként az Asszonyi elõjogok és a valós õstörténelem eltörlésre kerültek, és a Nõk lealacsonyításával, kiszolgáltatottá tételével az Emberiség egyre hitványabbá, alantasabbá vált.

 3. A bûnösök minden korok azon „szellemi vezetõi”, akik tudatlanságukban vagy önzõ szándéktól vezérelve hamis tanok csíráit vetették el, majd felnevelték a vadhajtásokat, és a mai napig mérgezett szellemi tartalmakkal szennyezik az Emberiség közös tudatát.

4. Az emberek tömegei hamis világképük, az Élethez való torz viszonyulásuk okán elveszítették magas rendû Emberi mivoltukat, és alsó ösztönszinten vegetáló humanoidokká alacsonyodtak. A MAAT Törvénye ismeretének és alkalmazásának hiányában hitvány lelkületûvé silányultak. Uralkodó gyakorlatukká vált önmaguk istenítése, az önzés, hiúság, élõsködés, csalás, hazudozás, ámítás, lopás, fosztogatás, gyilkolás, pusztítás, beleértve az önpusztítást is.

 5. Hitvány, beteg lelkû humanoidok magas hivatásokra, posztokra, gazdasági uralomra törtek, hogy akadálytalanul kényükre-kedvükre alakíthassák, manipulálhassák az egészséges Természetes folyamatokat. Gyarló élõsködõ vágyaik kielégítésén buzgólkodván, függelemben, sanyarúságban, tudatlanságban tartván a tömegeket, a Természetnek, más embereknek kárt, fájdalmat, szenvedést és senyvedést okoztak.

 6. A hitványak a valós értékeket elhallgatják, elbagatellizálják, bûnösnek állítják be, a talmi értékeket minden fórumon felmagasztalják, az igazságot relativizálják, és a hamisságokat állítják piedesztálra. Hamis tanok terjesztésével, kifinomult módszerekkel az Igazakat szolgálatra, önfeláldozásra, önfeladásra, önpusztításra buzdítják.
Mindent médiát, mûvészeteket, vallást, tudományt, – felhasználnak annak érdekében, hogy önzõ, fosztogató és élõsködõ szándékaikat, hamisságaikat okosan és szalonképesen adják el a sokaságnak.

 7. Az álszentek, hitványak, erkölcstelenek a Természetet szennyezik, kifosztják, háborúkat és viszályokat szítanak, teleszórják szellemi és fizikai mérgekkel a világot.
Alantas érdekeiknek vetik alá az Életet. Mindehhez ideológiákat vallások, jog, dogmák, gondolatbálványok, gazdasági ideológiák, tudományos ámítások, izmusok – gyártottak és gyártanak, függelemre és meghunyászkodásra késztetvén a társadalmakat, az egyes embereket. Féktelen hatalomszomjuk és bírvágyuk következtében elpusztítják a Természetet, és végsõ soron Élet/Isten ellenes minden cselekedetük.

 8. Noha az emberek tömegei tudják, hogy hazudnak nekik, ámítják õket, látják, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, érzik, hogy semmi nincs rendben, mégis szolgai módon viszonyulnak a függelmi helyzethez. E gyáva, megalkuvó magatartásukkal a hitvány hatalombitorlókat éltetik, saját maguk életét és boldog jövõjét szabotálják, valamint kockára teszik a bolygó jövõjét. E tettükkel megtagadják, sértik a bennük élõ Istent, és annak Szentséges Életet támogató akarata ellen vétenek. Mindezzel sanyarú sorsot, kilátástalan jövõt idéznek magukra.

 9. Az emberek tömegei bûnös módon nem akarnak tanulni, vagy szembesülni az igazsággal, nem igénylik a józanságot, és teret engednek a szemfényvesztõ, szórakoztató léhaságnak, leépülésnek. A könnyebb utat választva meghajolnak az aljasság elõtt, elaltatják éberségüket, semhogy néven neveznék és fellépnének a bûnösökkel szemben. Ahelyett, hogy élnének Isten adta igazságjogaikkal, inkább tûrnek, hallgatnak és mindannyian azt mondogatják: – ugyan mit tehetnék?

10. Az igaznak és jónak tûnõ gyenge és határozatlan emberek gyakorta ostoba, önpusztító, demagóg eszmék, hamis erkölcsi elvek foglyai. Bûnösnek, hitványnak érzik magukat, ha egészséges, józan önvédelmi ösztöneik feltámadnak. Elveszítvén józan eszüket és egészséges életösztönüket, talmi ideológiákat követvén, bûnös módon a
fosztogató élõsködõk szekerét tolják, így megtagadják a bennük élõ Isten valós Törvényét, szándékait. Az Élet szemszögébõl az ilyen emberek hatástalanok és értéktelenek, ezért Isten nem úgy óvja õket ahogy elvárnák, õk mennek el leghamarabb.

 11. A tudomány képviselõi olcsó pénzen és gátlástalanul eladják magukat a gazdasági szereplõknek, az iparnak, kereskedelemnek, és az intellektuális kalandoroknak.
Következésképp ezek az elvtelen tudósok jól megérdemelten az átlagosnál korábban halnak, és számtalan nehézség sújtja az életüket. A tudomány adott fejlettségi szintjén túllépte azokat a határokat, amelyeket a tudósok a jelenlegi szellemi-lelki képességeikkel biztonsággal ellenõrzésük alatt tudnak tartani. Szinte az összes Természettudományos vagy magas technológia, innováció és filozófiai vagy gazdasági jellegû tudomány ártalmassá, Élet ellenessé, végsõ soron istentelenné vált.

 12. A tudás az Emberiség közös vagyona, és a társadalmak azért finanszírozzák a tudomány fejlõdését és az ahhoz tartozó infrastruktúrát, hogy eredményeik által az Emberiség és a világ létminõsége, szellemi-lelki színvonala emelkedjen. A tudomány és tudósok fõben járó bûne, hogy az egyes emberek és csoportjaik kisajátítják a közösségek erõfeszítése által létrejött tudáshalmazt, és önzõ magáncéljaikra hasznosítják. Mindeközben nincsenek tekintettel az ember, a nemzeti közösségek, a teljes Emberiség döntési-, valamint a Természet önazonosságra törekvõ jogaira.

 13. Az ipar és kereskedelem alávetette magát a bankoknak, és a politika is egyértelmûen a pénzvilág szajhája. A politika már régóta nem a közéletrõl szól, nem azt a közjót szolgálja, amelyre felhatalmazása van.
A demokrácia elnevezésû intézmény és az általános választójog a mai formájában csak látszat, és a legnagyobb visszaélésekre ad lehetõséget. Kifejezetten alantas magánérdekeket szolgál. A népakarat Istentõl való jogának megcsúfolása az, ahogy kijátsszák és kiforgatják azt az Isteni Legitimációt, amelyet a népek köz-javának szolgálatára kaptak. Nincs ma a Földön egyetlen olyan demokratikus kormány sem, amely egyértelmûen és valóban választói javát szolgálná! Helyette multinacionális gazdasági, pénzhatalmi, vallási vagy egyéb ideológiákat, diktatórikus autoriter törekvéseket szolgálnak ki.

14. Hamisságok útján és fosztogatásból vagy egyéb módon nagy gazdagságra szert tett emberek féktelenné válva, olyan jogokat és eszközöket vontak magukhoz, amelyre a világ egyetlen társadalma, és soha senki nem hatalmazta fel õket. Úgy hiszik pénzen bármit megvásárolhatnak, ármány és erõszak útján bármit elérhetnek.
Mindenre van lehetõségük, ámde Isteni Legitimáció hiányában törvényszerûen kudarcra vannak ítélve.

 15. Az embereknek a MAAT Törvénye szerint kell élni, akkor egészségesen fejlõdve boldogulnak. Ehelyett a hatalombitorló élõsdiek és a pénzvilág által felépített gondolatbálványok szerint élnek, ezért senyvednek. Amíg az emberek a pénzt istenítik, és bármire képesek érte, a pénz lesz az úr, vagyis azok, akik a pénz feletti hatalmat gyakorolják. Amíg az emberek felülnek a szépen csomagolt hazugságoknak, és nem ismerik fel a humanoidokat, nem fogadják el az egyszerû és tiszta igazságokat, esélytelenek az élõsdi hamisak jól szervezett megtévesztõ siserehadával szemben.

 16. Az emberiség nagyobb része a hiszékenysége és beletörõdése folytán vétkes, a kisebbség pedig hatalommámorában Istennek képzeli magát. Az emberiség szûk kisebbségétõl eltekintve – tudatlansága vagy hibás tudása miatt önmaga istenítésének foglyává és egyúttal áldozatává vált.

 17. Vétkesek a Nõk, mert már nem ápolják az Élet Virágát és elhagyták, eldobták Szakrális Asszonylétüket. Széthúztak és csak saját maguk túlélésére gondoltak, a férfi erõszaknak behódoltak és megtörtek, mi több az alárendeltségüket Természetesnek is tartják. Ezzel elárulták a Szent Életet, az Isten által rájuk rótt küldetést. A lélek õrzõ LILIK, és a SZAKRÁLIS NÕK hiányában a Harmónia felbomlott, eluralkodtak a brutális energiák, melynek következtében a hímek zabolátlanná váltak, és
átvették az irányítást. Következménye az egész Emberiség szellemi-lelki-fizikai állapotára és a Természetre nézve is tragikus.

 18. Vétkesek a hímek, akik nem tudtak FÉRFI szintre nõni és gyengeségüket, tudatlanságukat erõszakkal helyettesítvén a Nõket maguk alá gyûrték, szolgálóikká tették, és az õsi tudást, hitet megtagadták, megmásították, eltitkolták. A tudós SZAKRÁLIS ASSZONYOKAT és a NEMES FÉRFIAKAT legyilkolták, megcsúfolták, megbecstelenítették. A nõi nemet alantasnak kikiáltván mindent elvontak tõlük, kisszerû alantas vágyaik kielégítésére használták õket. Rémtetteikkel megtagadták Isten valós lényegét, a valódi szakrális lét és tudás helyébe álszent dogmákat ültettek, és e farizeusi gyakorlatukat törvényerõre emelték bolygó-szerte. A következmény az Emberiség elsilányulása, tudatlansága, erõszakossága és romboló hajlama.

KINYILATKOZÁSOK

 I. ISTENEK EREJÉNEK és HATALMÁNAK VISSZAVONÁSA
Az Emberiség az elmúlt évezredek folyamán letért az Egyetemes Szent Szellem igaz útjáról. Bizonyos csoportosulások emberi vágyakkal és tulajdonságokkal felruházott számtalan, isteninek nevezett ideát alkotott, és ezeket hatalommal bíró entitásokként kezelte. Azok nevében törvényeket, kánonokat, szentírásokat és egyéb bizonytalan tartalmú és indíttatású házi szabályokat gyúrtak, hamisítottak, ferdítettek el, vallásokat és egyházi hivatalokat hoztak létre.
Ennek okán a mai naptól az emberek által valaha is imádott összes istenség nevében hozott összes törvénynek nevezett szabályt, kánont, törvényt, írást és az emberi társadalmak, közösségek felett gyakorolt bármilyen HATALMAT ÉS ERÕT VISSZAVONUNK MINDEN ISTENSÉGTÕL, PRÓFÉTÁTÓL, MESSIÁSTÓL, személytõl, csoporttól, egyházi vagy világi szellemi entitástól, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden nyelven, minden idõben, minden térben. Ezért eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatalmát veszíti az összes térben, minden idõben, az összes valaha létezõ Istenség, és minden építõ, segítõ vagy ártó erõ, – angyalok, tündérek, ainok, kerubok, szefirák, dévák, démonok, és a Sátán – valamint minden fel nem sorolt Isteni vagy Természetfeletti erõvel felruházott imagináció, projekció, létezõség is.
Ugyanígy hatályát és érvényét veszíti a valaha élt összes Próféta vagy Tanító tanítása.

 II. JOGOK ELVONÁSA
Eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az Egyetemes Szent Szellem Fentségjogán kinyilatkoztatott EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYE által, hatályát, jogerejét, érvényét veszíti minden eddigi emberek által létrehozott írás, szó vagy idea, amely a következõkben leírt Egyetemes Szent Szellem/Isten/ Nagyboldogasszony valós Törvényével ellentétes, vagy azt bármilyen módon, bármilyen nyelven vagy célzattal megkerüli.
Fentiek érdekében eme bullánk kihirdetésének pillanatától hatályát, jogerejét és érvényét veszíti minden eddigi vallási, filozófiai, szellemi képzõdmény is, az összes vallási vagy világi jogi kánon, minden élõ entitás társadalma, vagy csoportjai által alkotott szokásjog, alkotmány, írott jog, és jogszerûnek ítélt elképzelés, minden arra épülõ intézmény, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden térben, minden információs mezõben, minden idõben és minden nyelven.

 III. IMÁK ELTÖRLÉSE

Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatását veszíti az Istenekhez, Prófétákhoz, Megváltókhoz intézett minden ima és könyörgés, amely eddig az Emberiség vagy az Emberiség meghatározó részének kollektív tudatában létezett.
Helyette elrendeljük, hogy Természet Isten Anya bõkezû kegyeiért naponta többször szabadon, – de legalább reggel és este – adjanak hálát az emberek!

 IV. JOGALKOTÁSI JOGOK ELTÖRLÉSE
Minden eddig kánonjoggal vagy jogalkotási joggal bíró, hatalomgyakorló Koronás Fõ, nemzet, szervezet, csoportosulás és rendszer jogalkotási jogát vagy kánonjogát felfüggesztjük illetve eltöröljük mindaddig, amíg elénk járulnak és bemutatják az új, a nemzetektõl, népektõl származó és a tömegek egyetértésével létrejött szabályaikat és rendezõelveiket, amelyek összhangban állnak az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL, amelyek minden emberi gyarlóságtól függetlenek és kizárólag az EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYÉT szolgálják.

 V. EMBEREK FELHATALMAZÁSA
Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az eddig érvényben levõ szabályok helyét átveszi az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja, amely felszámolja a Földön a halál, erõszak és fosztogatás kultuszát, és alapul szolgál a népek új társadalmi szerzõdéseihez. Felszólítjuk az Emberek Természetes nemzeti vagy népi csoportosulásait, hogy éljenek az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól eredõ jogukkal, és újítsák meg társadalmi szerzõdéseiket!
Hozzanak létre új Alkotmányokat, és mi áldásunkat adjuk az összes olyan kezdeményezésre, amelyek eme bullánkban ismertetett MAAT Törvényével megegyezõ tartalommal jönnek létre! Akkor mûködik rendben a világ, ha Szakrális Alkotmányok szabályozzák az emberi társadalmak mindennapjait úgy, hogy összhangot teremtenek az isteni és az emberi lételvek között.

VI. MEGÍTÉLTETÉS
A világ minden olyan szekularizált vagy integrált kormánya, jogalkotó szervezete, vallási szervezõdése vagy nemzete, amely az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL nem hajlandó egységben mûködni, megvetendõ páriaként kezelendõ. Azok a népek, nemzetek, amelyek nem hajlandóak az Egyetemes Élet Szent Törvénye szerint berendezni életüket, nem érdemlik meg az Egyetemes Szent Szellem kegyelmét, és a békés kiegyensúlyozott Életet.
A lelketlen humanoidok embertelen voltuknál fogva nem kaphatják meg az áldott Élet boldogságát, – és léptéktõl függetlenül – véleményük sem számít. A humanoidok lélektelen népei, csoportosulásai, egyedei EMBEREK népei, csoportosulásai vagy személyei élete és sorsa felõl nem dönthetnek!

 VII. AZ EMBER NEMESEDÉSE
Az ember léte önmagában bizonyíték az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezésére, mert az ember a MAAT következménye, így nem tagadhatja meg az õt létrehozó fölötte lévõ hatalmát, és Törvényétõl sem térhet el büntetlenül.
Az ember mégis számtalanszor megszegte, és mindannyiszor bukás, könnyek, vér, szenvedés, áldozatok és szellemi-lelki silányodás útján fizette az árát.
Isten valós természetének megtagadásával és a Tõle való elfordulás következményeképp elveszítette magasrendû voltát, ezért az elkövetkezendõkben az Emberiség minden egyes tagjának feladata és személyes felelõssége, hogy jelenlegi minõségét meghaladva, folytonosan javítsa önmagát és a nemesedés lépcsõin fokról-fokra haladva, mihamarabb visszatérjen Isteni Természetéhez.

 VIII. A VILÁG RENDJÉÉRT
Mi azért jöttünk e földi világba, hogy végig járva a földi út gyötrelmeit, megismerve a bûnt és a helytelenségeket, hatalmunknál fogva elválasszuk az össze nem illõ energiákat, és RENDET, EGYSZERÛSÉGET, BÉKESSÉGET teremtsünk az emberek gyarlósága folytán létrehívott káosz helyébe.
Leszámolunk az emberi létet és Természetet romboló minden olyan Életellenes megnyilvánulással amely bármely idõben vagy térben kárt, fájdalmat, szenvedést vagy senyvedést okoz a Természetnek, az Élõlényeknek és az Embereknek.
Kinyilatkozásunk alapján minden olyan eszmény, idea, létbölcselet, elképzelés, amely ISTEN és az Õ szent megnyilvánulása, az ÉLET valós Természetének megmásítására, kisajátítására,a MAAT Rendjének kiforgatására irányul, egyéneket, nõket, férfiakat, csoportok szervezõdéseit indokolatlanul felsõbbrendûnek vagy alsóbbrendûnek vélelmez, megbélyegez, vagy kirekeszt, vagy amely az Elemek, a Természeti Környezet és az Állatok önálló jogait nem biztosítja, IGAZTALAN, TÖRVÉNYTELEN, HATÁLYTALAN, SEMMIS, EZÉRT HITVÁNYNAK, BÛNÖSNEK, KÁROSNAK TEKINTENDÕ!

IX. HATÁLY és FELHATALMAZÁS
Az Istenek, Megváltók, Próféták ím elveszítették jogaikat, hatóerejüket, hatalmukat és többé semmilyen Térbe vagy Idõbe soha nem térhetnek vissza, nem létezhetnek!
Egyidejûleg az Emberek visszakapják a saját szellemük és lelkük feletti rendelkezés jogát és felelõsségét. Mostantól senki nem várhatja gyermekien a kívülrõl jövõ megváltást, a Messiást, mert az Istenektõl visszakapott hatalommal mindenkinek saját magát kell magasabb és magasabb szintekre emelni!
Véget ért az emberiség gyermek kora, a felelõtlenség korszaka, és immáron a hatalom birtokában kinek-kinek fejlettségi fokától függõen önmagáért vagy másokért is felelõsséget kell vállalnia! Az egyéneknek és az emberiségnek egyedül és együtt is tudatosan kell a közös tudatmezõt nagyon magas szinten tartani annak érdekében, hogy az elkerülhetetlen technológiai fejlõdés ne rabszolgaságot, hanem egy olyan magas rendû emberiséget eredményezzen, amely elhagyva alantas késztetéseit méltóvá válik arra, hogy az Univerzumba kijutva a MAAT Rendjét követve, képes legyen Isten szándékával összhangban folytonosan jó hatások kiváltására.

 X. ÉRVÉNYESSÉG
Kinyilatkozásaink és a MAAT Törvénye a kihirdetés napjától e bolygó minden entitására, szervezetére, csoportosulásáraés az összes lakosára érvényesek. Függetlenül attól, hogy értesültek-e róla, tudomásul veszik-e, hisznek-e benne, tiltakoznak-e ellene, – hatályosak, érvényben vannak.
A bûnösök felelõsségre vonhatóak, az ítéletek végrehajthatóak, az ebül szerzett vagyonok elkobozhatóak, a népek, nemzetek széles körének MAAT elvû Nemzetközi-, vagy Nemzeti Igazak Tanácsai és végrehajtó testületeik által.
Az Emberiség egyszeri lehetõséget kapott arra, hogy az új kezdettõl úgy építse fel szellemi-lelki-fizikai világát, hogy az a MAAT-tal, azaz Természet Isten Anyával összhangban legyen, és felkészítse önmagát és utódait a technika vívmányai által egy magasabb szintû létsíkra jutáshoz.
KIJELENTETETT,- MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ ÍGY VAN!

PARANCSOLATOK

1. Támogasd és ünnepeld az Életet! – hogy az Élet viszont szerethessen
2. Légy hálás mindazért, mi megadatott számodra! – hogy lelked ne háborogjon
3. Tanulj a múltból, nézz a jövõbe, de élj a jelenben! – mert csak a pillanat világ örök
4. Tiszteld le- és felmenõidet, köreidet, más népeket! – hogy békességben élhess
5. Légy hû igaz szavaidhoz, esküidhöz, hitedhez! – mert a hûtlenség alattomosan felemészt
6. Tartsd tiszteletben az összes élõlényt és az Elemeket! – mert minden összefügg mindennel
7. Viselkedj erkölcsösen Önmagaddal, az Emberekkel és a Természettel szemben! – mert ez az igaz út
8. Tanulj és fejleszd magad! – mert a MAAT útja ezt kívánja
9. Takarékoskodj a Természeti erõforrásokkal! – hogy békességben élhess a Mindenséggel
10. Áhítatosan mondj köszönetet Természet Isten Anyának az Õ nagylelkûségéért! – mert mindent Tõle kapsz

TILTÁSOK
1. Ne gyilkolj, lopj, harácsolj, és irigykedve ne kívánd a másét!
2. Ne hazudj, csalj és ne alakoskodj!
3. Ne légy gõgös, önzõ, ne hajszolj és zsigerelj ki senkit!
4. Ne kufárkodj és kereskedj pénzzel, ne add kamatra!
5. Ne tékozolj és pazarolj!
6. Ne szíts feszültséget és ne légy haragos!
7. Ne kíváncsiskodj, ne pletykálkodj!
8. Ne légy rest a jóra és ne lustálkodj!
9. Ne hagyd a lelkiismereted elhallgattatni!
10. Ne légy elnézõ a gonosszal, rosszal, bajkeverõkkel szemben!

ÍTÉLETEK
1. Soha amióta világ a világ, egyetlen élõlény, egyetlen ember sem kapott legitim felhatalmazást arra, hogy a MAAT Törvényét felülbírálja vagy megmásítsa, helyébe hamis törvényeket ültessen, ezért minden olyan szándék vagy cselekedet, amely Isten Teremtett Világának avulhatatlan Törvényei elébe helyezi önös emberi/humanoid elképzeléseit, ötleteit, gondolatait és vélelmeit, bûnös, elítélendõ. Az ilyen tettek elkövetõinek büntetése legyen a folyamatos hiányérzet, szenvedés és a közmegvetés elviselése.

2. Minden olyan személy, személyek csoportja, vagy szervezet, amely magát mások felett állónak, Isten által kivételezettnek vagy kiválasztottnak jelenti ki, és olyan elméleteket kreál, amelyek által hatalmaskodhat, élõsködhet, technológiák és a média által beavatkozhat a Természetes fejlõdés menetébe, neveztessék meg, szégyeníttessék meg, és nyilvános felelõsségre vonásra, beismerésre, bocsánat kérésre köteleztessék! Büntetésük legyen az általuk elkövetett bûnök népekre hárított neme és mértéke szerint arányos!

3. Minden bûnnek van gazdája, így bármely bûncselekmény kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója személy szerint akár utólagosan is – neveztessék meg!
Senki nem bújhat szervezet mögé, senki nem hivatkozhat parancsra vagy utasításra. Véget ért az egyéni felelõsség alól való kibújás lehetõségének korszaka!
A bûnök mértékük és nemük szerint legyenek büntetve!

4. Aki olyan utasítást ad, embernek, humanoidnak, amely szembehelyezkedik a MAAT törvényével, valamint másokat lelkiismereti válságba hajszol, – akár megtévesztés útján is, – bûne fõben járó, a bûn neme szerint bûnhõdjön!

5. A tömegmészárlás, népirtás, emberiség, emberiesség elleni bûnök és az emberkísérletek, klónozás, kimérák, hibrid, technohibrid, humanoid szintetikus lények létrehozása, birtoklása, alkalmazása, valamint a Természet elleni katonai, gazdasági, pénzügyi, információtechnológiai, és a mételyezõ szellemi jellegû bûnök büntethetõsége el nem évülõ, megbocsájthatatlan, fõben járó bûn.

6. Tömegpusztításra, az emberi én- és öntudat kiiktatására, tudat módosítására vagy egészségkárosodás okozására alkalmas termonukleáris, ionizáló, sugár, vegyi, biotechnológiai, vagy információtechnológiai makro- vagy nano eszközök-technológiák fegyverek, chipek, bioinformációs közegek, frekvenciák, indukálása, létrehozása, gyártása, forgalmazása, megbocsájthatatlan fõben járó bûn, támadó szándékú vagy Életellenes alkalmazása vagy bevetése, elévülhetetlen bûn.
A felsorolt és a fel nem sorolt vagy bármikor a jövõbeli technológiákkal létrehozandó tömegpusztításra, gyilkolásra alkalmas eszközökkel és fegyverekkel kapcsolatosan döntésben résztvevõ személyek felelõssége korlátlan. Bûnük a részvételük mértékének megfelelõen fõben járó és/vagy megbocsájthatatlan.

 7. Az olyan technológiák kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amelyek szemben állnak a MAAT Törvényével és a Természeti értékekre, az állatok, növények, emberek életére és egészségére, a tiszta tudatra, az emberi méltóságra, az Életre veszélyt jelentenek vagy tartósan káros hatást gyakorolnak, elévülhetetlen fõben járó bûnt követ el.

8. Azok a tudósok, laboránsok, technikusok, tanárok, pszichológusok, szakemberek akik tananyagok, tudnivalók, folyamatok, technológiák hatásvizsgálatait végzik, és ebben nem kellõen körültekintõek, nem fordítják rá a kellõ idõt, és az eredményeket meghamisítják, vagy irányított vizsgálatokat végeznek, vagy bizonyosakat nem végeznek el a végeredmény befolyásolása céljából, és ennek eredményeképp minõséget tanúsítanak, vagy forgalomba hozatali engedélyek alapját szolgáltatják, illetve nyomásra szakvéleményeznek, stb… Természet és Emberiség elleni, fõben járó meg nem bocsátható bûncselekményt követnek el.

 9. Az olyan szellemi tartalmak, kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, amelyek alkalmasak személyek vagy tömegek manipulációjára, a Természetes emberi intelligencia és találékonyság elnyomására, a józanság kiiktatására, és hatásukra az emberek elbutulnak, gépiesednek, önmaguktól elidegenednek, önértékelési és pszichés
problémákkal küzdenek, élet idegenné, önpusztítóvá vagy közveszélyessé válnak, el nem évülõ, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követ el.

 10. Az olyan szellemi tartalmak kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amely embereket egymás ellen uszít, sovinizmusra, nem, faj, kor, identitás, vagy vallás alapján indokolatlan kirekesztésre biztat és/vagy információkat, híreket torzít, hamisít, fõben járó bûnt követ el.

11. Mivel az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Természet Isten Anya legszentebb óhaját, a Szentséges Élet továbbadását az Asszonyra/Nõre bízta, aki eme feladatához Õt felruházta minden tudással és bölcsességgel, ezért Isten akaratának és bölcsességének tagadása okán azok a vallások, vallási szervezetek, ideológiák és követõik, amelyek az Asszonyokat/Nõket tudatlanságban, függelemben tartják, lealacsonyítják, tisztátalannak vélik, alsóbbrendûként kezelik, kirekesztik és megalázzák, mindamellett, hogy tanaik eltöröltettek mindörökké e bolygó színérõl, legyenek páriaként kezelendõk, legyenek közmegvetés alanyai!
A Férfit és az Embert a humanoidtól az különbözteti meg, ahogy az Élethez, a nõkhöz, gyengébbekhez és az elesettekhez viszonyul.

12. Akik hamis ideákat kreáltak, kreálnak, önkényes, valóságtól elrugaszkodott isteni idolokat imádnak-imádtatnak, rasszokat, csoportokat, népeket alá-fölé rendelnek, a pénzt és a szerzést pozitív színben tüntetik fel, az Életet a gazdagodás alá rendelik és a világot gazdasági szemléletûvé formálják, a mennyiségi fogyasztást ösztönzik, fõben járó bûnt követnek el.

 13. Akik a tudomány nevében, vagy azt felhasználva, félretájékoztatnak, hamis eredményeket, információkat terjesztenek, hamis tudást tanítanak vagy az Emberiség életét jobbító vagy környezetkímélõ technológiákat titkolnak el, tömegeket megbetegítenek, vagy elzüllesztenek, Emberiség elleni elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követnek el.

14. Akik alantas hatalmi, nyereség vagy kalandvágytól vezérelve káoszt, anarchiát idéznek elõ, háborút szítanak, folytatnak, tömegpusztításra alkalmas bármilyen nemû fegyvert terveznek, gyártanak, tárolnak vagy felhasználnak, bármilyen – akár rejtett – formában is népirtást követnek el, elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

15. Akik alantas hatalmi vagy nyereségvágytól vezérelve hírközlõ médiumok vagy az elektronikus médiafelületek felhasználásával adatokat gyûjtenek, általános megfigyelést végeznek, manipulálják a híreket, vagy elhallgatnak fontos tudnivalókat, félretájékoztatnak és ezzel magánérdekeket, állami túlhatalmat, meghatározatlan célt szolgálnak, másokat tudatlan tájékozatlanságban hagynak, vagy másoknak érdeksérelmet, a magánélethez való jogát sértik, vagy egyéb kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoznak fõben járó bûnt követnek el.

16. Azok a személyek, csoportok, államok, amelyek a mûvészeteket, a tudományt és annak vívmányait, felfedezéseit, alantas önzõ hatalmi vágytól vezérelve magánosítják, kisajátítják és sajátos elképzeléseik szerint alakítják, manipulálják, áruba bocsátják vagy olyan célokra hasznosítják, amelyek a jóerkölcsöt, a köz javát és a Természet javát nem szolgálják, és azt esetleg úgy tüntetik fel, mintha a felsoroltakat szolgálnák, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el. 

17. Azok a személyek, csoportok, amelyek lehetõségeiknél fogva személyes érdekbõl, nyereségvágyból, hatalmi célok végett vagy bármilyen a közjót sértõ okból visszatartanak vagy eltitkolnak olyan innovációkat, tudományos eredményeket, amelyek a közjót, vagy a Természet javát szolgálhatnák, az Emberiség és a Természet ellenében, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

18. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek tevékenységükkel bármilyen elõre meg nem nevezhetõ Emberiség ellenes tevékenységet vagy Természetkárosítást folytatnak és ezzel az ökoszisztémát sértik, és semmilyen jogos a MAAT-nak megfelelõ indokkal és szükséggel nem támasztható alá tettük, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.

19. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek lehetõségeiknél fogva képesek a népek vagy az Emberiség pénzügyi és gazdasági folyamatait befolyásolni, és akik a hasznokat magánosítják a károkat ráhárítják, szétterítik a társadalmakra, ezzel a társadalmak életképességét és ellenálló képességét, egészségügyi, szociális és jóléti rendszerét veszélybe sodorják vagy felszámolják, elévülhetetlen, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el.

20. Azok a személyek, csoportok, nemzetek, társadalmak, amelyek eltûrik és hallgatólagos beleegyezésüket adják a bûnökhöz, maguk is bûnrészessé válnak és a küszöbön álló végsõ elszámolás idõszakában számtalan formában, de súlyosan kell lakolniuk.
Akik áldott Életet akarnak e Földön, azoknak véget kell vetniük a meghunyászkodásnak, a szembeötlõ bûnöket néven kell nevezniük, és cselekedniük kell!
A következménymentesség hosszú idõszaka mindenki számára lejárt, ezért az Embereknek végre Rendet kell tenniük a saját életterükben! Ellenkezõleg TeIA ítéleteivel kell számolniuk, mely már nem veszi figyelembe az Embert és annak bármilyen elképzelését az Életrõl!

BÜNTETÉSEK
A bûnök egyrészt köztörvényes büntetendõ bûnök, másrészt erkölcsi jellegû megítélést igényelnek.
A bûn büntetésének mindenkor a Szakrális Rendnek megfelelõen szigorúnak, de igazságosnak és arányosnak kell lennie.
Az Ember Istentõl rendelt joga és kötelessége a MAAT Rendjének betartása és saját rendszerein belül annak betartatása.
Ezért mindenféle álszentség vagy szépelgés, álszent humanoidok által kreált humanizmus, és minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy a MAAT szigorú Szakrális Rendjén lazítson, bûnös és elítélendõ. Minden morzsányi engedmény a romlás útja, hosszú távon az Emberek elfogyását, a humanoidok térnyerését és minden szinten a szellemi-lelki-fizikai hanyatlást idézi elõ.
Az Élet önmagában Isteni, fennkölt, csodálatos és az Emberiségnek szent kötelessége minden módon az Élet csodáit annak szerteágazó sokszínûségében tisztelni és saját életterében és viszonyai között tudatosan fenntartani.
Minden térben és idõben jelen vannak a romboló erõk és meghatározott mértékig van helyük a világban. Ámde az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a Szent Élet megvalósításának útján folytonos jobbításra törekszik, ezért az Õ akaratával összhangban álszentségektõl mentes felelõsséggel és tudatossággal kell az
EMBERNEK kordában tartani a romboló erõket! Akkor is, ha/amikor könyörtelen, nehéz vagy fájdalmas döntéseket kell meghoznia.

Az IGAZAK TANÁCSAINAK feladata, hogy õrizzék az Emberi közösségek MAAT-hoz hû mûködtetését. Az Õ hatáskörük a közösségi, nemzeti vagy nemzetközi igazságügy és jogrend felügyelete, valamint egyes kirívó esetekben a szakrális büntetések kiszabása is.
A legsúlyosabb szakrális büntetés az elevenen megégetés és a lefejezés, mivel az elégetettbõl és lefejezettbõl kiszálló Élet soha többé nem térhet vissza az Életbe. Az elevenen égetés büntetését csak olyanokkal szemben szabad alkalmazni, akik bármilyen formában elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el,
EMBERISÉG és MAAT ellenes tevékenységet fejtettek ki.
Lefejezést olyanok esetében lehet elrendelni, akik másfajta elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el.
Ilyen súlyos szakrális büntetéseket csakis NEMES IGAZ EMBEREK róhatnak ki humanoidokra.
E büntetések célja, hogy az a súlyosan romboló energiahalmaz, amely az adott humanoidban megjelent, soha többé ne kapjon lehetõséget az Életre.
Humanoidok csak saját fajtájukkal szemben léphetnek fel, de EMBEREK, valamint NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK felett nem ítélkezhetnek.
SZAKRÁLIS ASSZONYOK semmilyen bíróság elõtt nem felelhetnek, felettük kizárólag az IGAZAK TANÁCSA ítélkezhet. S ha SZAKRÁLIS ASSZONY MAAT elleni bûnt követne el, vagy elárulná a népét, csak a legsúlyosabb ítélettel sújtható, mert a legmagasabb megbecsültség jár a legnagyobb felelõsséggel.

Elévülhetetlen, megbocsájthatatlan bûncselekmény
Büntetése a nehéz halál, megégetés vagy lefejezés általi szakrális megsemmisítés útján. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának 3 nemzedékre visszamenõleges teljes vagyonelkobzása.

Megbocsájthatatlan fõben járó bûncselekmény
Büntetése halál. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának teljes vagyonelkobzása.

Fõben járó bûn
Büntetése a bûn nemétõl függõen visszavonhatatlan és/vagy teljes jogfosztás, vagyélethosszig tartó kemény fizikai kényszermunka.
A jogfosztás minden társadalmi jogától megfosztja az embert/humanoidot, beleértve a jogorvoslat lehetõségét is. A teljes jogfosztás a fentieken túlmenõen az önvédelem jogát is elveszi a jogfosztottól.
Mellékbüntetése a saját és családjának – esetenként 3 nemzedékre kiterjedõen – teljes vagyonelkobzása is lehet, a bûne fajtájától és súlyától függõen.

Súlyos bûn
Büntetése a bûn nemének és mértékének megfelelõen lehet akár idõszakos jogfosztás, kényszermunka, szabadságvesztés, és szellemi munkától, vagy az adott
munkakörtõl való eltiltás, teljes vagy részleges vagyonelkobzás.

Bûn
A bûn nemének és mértékének megfelelõen, vagyonelkobzás, szabadságvesztés és nehéz vagy könnyû fizikai kényszermunka a büntetés.
Mellékbüntetés lehet a szellemi munkától vagy az adott tevékenységtõl való eltiltás.
A szexuális erõszaktevõ férfiakat mindemellett fizikailag-, nõket kémiailag kasztrálni szükséges.

Vétség
A vétségeknek hosszú a sora, és leggyakrabban foglalkozáskörben vagy közlekedés kapcsán fordulnak elõ, általános szabályként a vétség nemének és mértékének megfelelõen pénzbírsággal súlytandó.
A kényszermunkára ítélt személyek nem végezhetnek szellemi munkát, szerelõ és építõipari munkát, nem kezelhetnek vizet, és nem dolgozhatnak olyan helyeken, ahol élelmiszerekkel kapcsolatba kerülhetnek.
Kényszermunka foganatosítható út, gát, töltés, árok építés és tisztítás, utcaseprés, ipari hulladékgazdálkodás, szemétszállítás-kezelés, melléktermék eltakarítás és bányászat területén.
A teljes vagyonelkobzás esetén is mindenkit megilleti az egyszerû, szerény, biztonságos fedél a feje fölé. A megbüntetett soha nem hozható olyan helyzetbe, hogy csak újabb bûn elkövetése árán tarthassa fenn magát és a reábízottakat. Ezért a büntetés kiszabásakor minden családi körülményt figyelembe kell venni, és ez az ítélkezõ bíró vagy népülnökök személyes felelõssége. Aki szociális és családi körülményei kapcsán hazudik, büntetése súlyosbodik.
A büntetés alatt álló személytõl nem vonható meg a családi kontaktus, csecsszopó gyermek 3 éves koráig nem választható el az anyjától.
Általános szabályként a gyermekéhez ragaszkodó, ép, szeretõ anyától 8 éves koráig semmilyen indokkal nem választható el a fiú gyermeke, és 15 éves koráig a lány gyermeke. Elsõsorban az anyai szeretet és a családi biztonság az Élet tápláléka. Aki nem részesülhet ebben az áldott érzésben, egész életérelelki sérült lesz, és emberi kapcsolataira, valamint szexuális viselkedésére is kihat. Ezért a családokat, azon belül is az anyákat minden szempontból tanácsos kiemelten támogatni.
Az a gyermek, amelyik a jobb életért elhagyja a szeretõ szüleit, kis eséllyel válhat Emberré. A tisztes szegénységben a családja mellett kitartó és hálás gyermek akár NEMES EMBERRÉ is válhat. Ezért gyermeket jobb élettel kecsegtetni és a családja elhagyására bírni bûn.
A családoknak, életközösségi társulásoknak rendkívüli mértékben figyelniük kell gyermekeik és családtagjaik életvitelére, mert az általuk elkövetett bûnök visszahathatnak a család más, az ügyben ártatlan tagjaira is.
Ahol a következményeket a családoknak is viselniük kell, ott figyelnek a gyermeknevelésre, megkövetelik a tisztességet, és ez az egész társadalomra építõleg hat.
A megengedõ és enyhe joggyakorlat a bûn melegágya, ezért az igazságos, az EMBER elemi szabadságjogait figyelembe vevõ, de nagyon szigorú szabályok biztosítják a boldog és békés életet.
Ahol 42. évüket betöltött IGAZ NEMES EMBEREK alkotják a szabályokat, és ugyanolyanok ítélkeznek, a szigor nem válik gyilkos barbarizmussá, és a
társadalmakra elõre mutatóan hat. Javul a közmorál, a közrend, és biztonságosabbá, boldogabbá válik az Élet.
A szabályok és büntetések nem önmagukért vannak, és józanul kell használni õket.
A bírók és a köz ügyeiben dolgozók erkölcsi felelõssége, hogy helyes és igazságos döntések következtében az emberek biztonságban érezzék magukat, és elégedettek
legyenek az igazságszolgáltatással.
MINDEN SZABÁLYNÁL FONTOSABB AZ IGAZSÁG, TISZTESSÉG, JÓZANSÁG ÉS BECSÜLET. Ezért, ha valaki nem is a szabályoknak megfelelõen, de az adott körülmények között a MAAT-nak megfelelõen helyesen, jó szándékkal és tisztességesen járt el, nem büntethetõ meg.
Ahol a bûnöknek van felelõsük és a felelõsségre vonásuk hétköznapi gyakorlat, ott a bûn nem jár következménymentes elõnyszerzési lehetõséggel, így kevéssé vonzó.
Ahol szigorú szabályok uralkodnak, és az Emberek élhetnek Istentõl származó jogaikkal betartva Felé a kötelezettségeiket is, onnan a bûn elpártol, és ott ver fészket, ahol teret adnak neki.
Minden nép, nemzet az új büntetõ szabályrendszerével úgy védje a lakosságot és a világot, hogy az államok polgárai a Természeti környezettel összhangban, zaklatás mentesen, szabadon, méltósággal, békességben, boldogságban élhessenek!

BŰNÖK
Legfõbb bûn – a MAAT rendjét sérteni, TeIA rendjét megtagadni, az Élet ellen törni
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – TeIA bármilyen célú kizsigerelése.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – TeIA sokszínû világának felszámolására tett minden kísérlet és cselekmény.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – bármilyen tömegpusztításra alkalmas fegyver bevetése, alkalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a népirtás bármilyen módja.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a népek, nemzetek józanságától való megfosztása, tiszta szellemének leigázása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – az Emberek Istentõl kapott jogainak korlátozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – olyan technológiák alkalmazása, amelyek a Természet rendjébe avatkoznak.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – az emberkísérlet, emberi klónozás, transzhumán, technohumán, szintetikus humán vagy kiméra lények létrehozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – olyan vegyi anyagok és mikró lények létrehozása, amely pandémiát okozva tömegmészárlást idézhetnek elõ.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a tudatmódosító, bódító szerek és technológiák gyártása, forgalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – Az emberi hús-, szerv- és vér-, valamint az Élet bármely formájával történõ kereskedelem, és annak fogyasztása.
Fõben járó bûn – a Természet közös kincseinek kisajátítása, áruba bocsátása
Fõben járó bûn – a Természet fosztogatása
Fõben járó bûn – a vallási fanatizmus
Fõben járó bûn – Isten nevében bármilyen brutalitás, bestialitás
Fõben járó bûn – Isten nevében bármilyen erkölcstelenséget elkövetni
Fõben járó bûn – a Nõket/Asszonyokat lenézni, megalázni
Fõben járó bûn – bujaságot, szerelmet bûnnek tartani
Fõben járó bûn – az embert eredendõen bûnösnek bélyegezni
Fõben járó bûn – a hazugság, szó- és esküszegés
Fõben járó bûn – az árulás, bosszúszomj
Fõben járó bûn – a gõg és hiúság
Fõben járó bûn – az ármány és áltatás
Fõben járó bûn – a háborúskodás, háborús uszítás
Fõben járó bûn – tömegpusztító módszerek, fegyverek létrehozása, alkalmazása
Fõben járó bûn – az emberrablás, gyilkosság, gyermekkereskedelem
Fõben járó bûn – védett-növényfajok, állatfajok pusztítása, vadászata
Fõben járó bûn – a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn – gyermeket munkahelyen dolgoztatni és bármilyen módon kizsákmányolni
Fõben járó bûn – gyermek, kiskorú megrontása erõszakkal
Fõben járó bûn – gyermek, kiskorú házasságra, nemi életre kényszerítése
Fõben járó bûn – gyermekek, kiskorúak lelkének megrontása, tudatmódosítása
Fõben járó bûn – szexuális erõszak bármilyen életkorban bárkivel szemben
Fõben járó bûn – idõsek, kiszolgáltatottak kifosztása, ellenük erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn – hiánykereskedelem gerjesztése, ínségben, szükséghelyzetben árdrágítás
Fõben járó bûn – nemzetközi kereskedelmi szerzõdések kötése
Fõben járó bûn – multinacionális gyártó és kereskedõhálózatok fenntartása
Fõben járó bûn – a gazdasági manipulációk és a pénzzel való kereskedés
Fõben járó bûn – a deviza- és valutakereskedelem és a pénz kibocsájtás magánosítása
Fõben járó bûn – a kamatos kamat szedése
Fõben járó bûn – a hazaárulás és népárulás
Fõben járó bûn – a megalapozatlan ítélkezés és elõítélet
Fõben járó bûn – a hamis vád
Fõben járó bûn – bírók és igazságszolgáltatásban dolgozók vagy közigazgatási vezetõk joggal való visszaélése
Fõben járó bûn – bíró vagy Igazak Tanácsa által hozott ítéletet megelõzõen vagyon elleni vagy Élet elleni ítélkezést végrehajtani
Fõben járó bûn – bírók és Igazak Tanácsa tagjainak befolyásolási vagy megvesztegetési kísérlete
Fõben járó bûn – Szakrális Asszony/Népanya vagy Lili ellen bármilyen erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn – ha férfi Lilire rátekint vagy megérinti
Fõben járó bûn – a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn – a levegõt mikro- mágneses- és egyéb mûvi frekvenciákkal terhelni
Fõben járó bûn – a vizeket szennyezni és pazarolni
Bûn – a Természet károsítása, szennyezése
Bûn – a zajkeltés és a diszharmonikus zene
Bûn – az erõszak támadó formája
Bûn – az Élettel szembeni tiszteletlenség
Bûn – az Élet oktalan és esztelen kioltása, a gyilkolás
Bûn – az emberek kifosztása, a lopás, rablás
Bûn – az ámítás, megtévesztés
Bûn – a lelki-szellemi-fizikai megalázás
Bûn – a felelõtlenség
Bûn – a felelõsség kerülése
Bûn – az önpusztító életvitel
Bûn – a jóra való restség
Bûn – a falánkság
Bûn – a kíváncsiskodás, hallgatódzás, ijesztgetés
Bûn – a gyengeség és az erélytelenség
Bûn – a segítség elmulasztása szorultságban levõknek
Bûn – tétlenül nézni mások bántalmazását, kifosztását
Bûn – a lelkiismeret elaltatása
Bûn – a házasságra kényszerítés
Bûn – a prostitúcióra kényszerítés
Bûn – a szolgaságban tartás, sanyargatás
Bûn – a nõk/anyák megélhetési függelemben tartása
Bûn – a nõk/anyák munkájának alul értékelése, kihasználása
Bûn – a nõk/anyák, kihasználása, bántalmazása
Bûn – a gyengébbek, elesettek, idõsek bántalmazása, kihasználása
Bûn – a gyermekekrõl, elesettekrõl való gondoskodás elmulasztása
Bûn – a kisgyermekes anyák kihasználása, és a róluk való gondoskodás elmulasztása
Bûn – az örökletes rangokkal tiszteletet követelni
Bûn – az örökletes rangúakat tisztelni, ha saját jogon nem tisztelhetõek
Bûn – az erdõk pusztítása, felégetése és a tarvágás
Bûn – 200 cm törzs körméret feletti fák kivágása
Bûn – 50 évesnél idõsebb egészséges fák kivágása
Bûn – az endemikus tájjellegû növény vagy állat fajtákat irtani, kicserélni más fajtákra
Bûn – a Természet károsítása vegyi és egyéb úton
Bûn – vegyi anyagokat juttatni a levegõbe és a vizekbe
Bûn – a magas légkörbe égésterméket juttatni
Bûn – örökítõ anyag manipuláció és szervkereskedelem
Bûn – állati és idegen sejteken tenyésztett oltóanyag emberbe oltása
Bûn – a természetes immunrendszerbe mûvi beavatkozás
Bûn – a vérbe vegyi anyagok juttatása embernél vagy állatnál
Bûn – az idegen vér átömlesztése vagy mûvér alkalmazása
Bûn – asszonyba, leánygyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn – gyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn – nõkön bármiféle mûvi beavatkozás gyermekei világrahozatalát megelõzõen
Bûn – a tetoválás és a divatot követõ indokolatlan plasztikai beavatkozás
Bûn – minden pszichiátriai fizikai beavatkozási módszer alkalmazása
Bûn – tudatmódosító szerek alkalmazása, forgalmazása
Bûn – a pszichológiai terror
Bûn – idõs, beteg embereket mesterségesen életben tartani
Bûn – életbõl távozni akaró idõs embereket visszatartani
Bûn – az életbõl távozóban levõ idõs embereket otthonuktól eltávolítani
Bûn – az elhunytat 72 óráig háborgatni és indokolatlanul felboncolni
Bûn – az elhunyt EMBERT 72 órán belül elhamvasztani
Bûn – a temetésért mindösszesen egyhavi átlagfizetésnél nagyobb összeget kérni
Bûn – az embert döntésszabadságától megfosztani
Bûn – az önzés és annak eltûrése
Bûn – a gyermeknevelés erélytelenül
Bûn – a jogokkal, elõnyökkel való visszaélés
Bûn – a vesztegetés, kenõpénz, hálapénz adása, elfogadása
Bûn – a Természet adta bármilyen jog korlátozása
Bûn – a természetes és õsi gyógymódok titkolása, tiltása
Bûn – a természetellenes gyógymódok erõltetése
Bûn – bármilyen gyógymód, gyógyszer emberekre erõltetése, azok reklámozása
Bûn – a bûntelen emberek szabadságának korlátozása
Bûn – a bûnösök büntetés alóli felmentése, felmenttetése
Bûn – a pénz és vagyon elõtt meghajolni
Bûn – a gondolkodás manipulációja, a mesterséges elbutítás
Bûn – az Isten-ember közvetlen viszonya közé ékelõdés
Bûn – az Isten-ember közvetlen viszonyának akadályozásából haszon húzás
Bûn – az Isten-ember viszonyának intézményesítése
Bûn – a hit megtagadására kényszerítés
Bûn – az Isten kisajátítása és megtagadása
Bûn – az egészség rombolása drogokkal, élvezeti cikkekkel
Bûn – a természetellenes életvitel
Bûn – természetellenes sivár körülmények között tartani elítélteket vagy állatokat
Bûn – az állatokat szabadságuktól megfosztani
Bûn – a csecsszopó állatot anyjától elválasztani
Bûn – nõket, férfiakat, állatokat megcsonkítani
Bûn – gyermekek nemi identitását megkérdõjelezni és befolyásolni
Bûn – nemi átalakító mûtétet végezni
Bûn – a homoszexualitást büntetni, üldözni
Bûn – szülést mesterségesen megindítani
Bûn – egészséges nõknél a császármetszés
Bûn – ha az újszülöttet fémekkel érintkeztetik
Bûn – ha gyermekszülésnél férfi jelen van
Bûn – ha az újszülöttet nem szentelik fel Istennek, az Életnek
Bûn – fiatal nõk gyermekszülést megelõzõ plasztikai átalakítása, tetoválása
Bûn – a születésbõl és elmúlásból üzletet csinálni
Bûn – a természetellenes élelmiszerek készítése, gyártása, forgalmazása
Bûn – a termõföldek vegyszerezése, kizsigerelése
Bûn – a vetõmagok és termények vegyszerezése
Bûn – az energiatékozló épületek tervezése, létrehozása
Bûn – sivár színek alkalmazása az építészetben és díszítésekben
Bûn – sivár színhatású és nagyon zajos munkahelyeken dolgoztatni embereket
Bûn – az embereket megfosztani a zenétõl, mozgástól
Bûn – a szerencsejáték és az életbiztosítás
Bûn – a nyerészkedés, élõsködés
Bûn – improduktív tevékenységeket túlértékelni
Bûn – több egyéni vagyont gyûjteni, mint amit egy élet alatt fel lehet élni
Bûn – ha egyesek gazdagsága mások szegénységét eredményezi
Bûn – más élõlényeket vagyontárgynak tekinteni
Bûn – hagyni eluralkodni a kalmárszellemet
Bûn – monopóliumok szerzése és adása
Bûn – a társadalmi érdeket a magángazdasági érdek mögé helyezni
Bûn – azt gondolni, hogy enyém a világ
Bûn – azt gondolni, hogy nincs lehetõségem
Bûn – önmagunkban az Istent nem tisztelni
Bûn – minden olyan tett, szándék, gondolat, amely szemben áll a Természet Törvényeivel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem teremti meg és tartja fenn a Rendet.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri az önkényt.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja az igazságtalanságot.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely pazarló, esztelen gazdagsági rendszert tart fenn.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erõforrások tékozlását ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely szegénységet eredményez.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gazdagot a szegény fölé helyezi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyént megfosztja Isten adta jogaitól.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket eltiltja a közéleti vezetõ szerepüktõl.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek között kettõs mércét alkalmaz.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az idõsek tiszteletét nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket kizárja a jogalkotásból.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szabad véleménynyilvánítást akadályozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a véleménynyilvánítást bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önálló ítéletalkotást nem ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rendekbe, kasztokba sorolja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rangokat tisztel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem viselkedése és érdemei alapján ítéli meg az embert.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek és fajok egyenlõségét tagadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénz önálló eszközként kezelését elfogadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénze kezelését idegenekre bízza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely adósrabszolgaságot fogad el, vagy fenntart.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egészséges életmódot nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önromboló egyéneket támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnöket nem bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erkölcstelenségeket eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a dolgokat nem nevezi nevén.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyenlõtlen jogalkalmazást eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szolgálattevõket nem jól fizeti meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az élõsködõket jól megfizeti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem tesz a saját érdekeiért.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem méltányolja a különbözõségeket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az embereket uniformizálni igyekszik.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a tehetségeket nem támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a technológia vívmányait nem jóra használja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyûlölködést megtûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyermekek közösségi nevelését korlátozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elnézi a gyermekek, fiatalkorúak egoizmusát, sõt arra neveli õket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtiltja a jogos, direkt igazságszolgáltatást.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely kategorikusan megtiltja az indokolt testi fenyítést.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnözõknek jogokat ad.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amelyben embereknek a megélhetésükért lopni kell.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri, a munka nélkül élõsködõket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem a jóra biztatja, bátorítja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely túlzott és indokolatlan fogyasztásra sarkallja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja a mennyiségi silány termékeket és nem használ tartós, minõségi portékákat.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely feléli a jövõt, és nem az Életet támogatja.

ERÉNYEK
Legfõbb erény a józan ész és éberség.
Fõerény a tiszta tudat és befolyásolhatatlanság.
Fõerény a józanság és a józan mérlegelés képessége.
Fõerény, ha felismerjük és fellépünk a hamisságokkal szemben.
Fõerény az igazság követése.
Fõerény a jóság, tisztesség, becsület.
Fõerény az erkölcsös megbízhatóság.
Erény az állhatatosság és kitartás.
Erény az együttmûködõ készség.
Erény a rugalmasság.
Erény az együttérzés.
Erény az önzetlenség.
Erény a bizalom.
Erény az önbizalom, õsbizalom.
Erény a jó ízlés és arány érzék.
Erény a mértékletesség.
Erény a sallangmentes egyszerûség.
Erény a kevés beszéd.
Erény a csöndes figyelem.
Erény a békés természet.
Erény a vendégszeretet és kedvesség.
Erény a vidámság és jókedv.
Erény a lelkierõ és bátorság.
Erény a határozott erély.
Erény a fegyelem és kötelességtudat.
Erény az áldozatkészség.
Erény a helyes önismeret.
Erény a romlottsággal szembeni határozott fellépés
Erény mindaz, amit a legtöbb jó elve mentén teszünk.
Erény másoknak segíteni, istápolni a rászorulókat.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely harmóniát eredményez.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely õszinte szívbéli boldogságot eredményez.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely õszinte jóságból és tisztességbõl fakad.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely összhangban van a Mindenség Törvényével.
Erény mindaz a tett és gondolat, amelyben cseppnyi önzés és bûn sem vegyül.
Erényes az a társadalom, amelyik a Természet Szent jogait elismeri és mindennapos életét úgy rendezi, hogy ennek alárendelje magát.
Erényes az a társadalom, ahol a Természet az Úr és az Ember a barátja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a legtöbb jó elvét követi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely biztosítja az emberek szabadságát.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a tudást, az egészséget, békességet és boldogságot minden egyéb elé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az egészséget, boldogságot, örömöt és elégedettséget tekinti a legfõbb értékmérõjének.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely bármely gazdasági- vagy magánérdeket a társadalmi és közösségi érdek mögé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket közösen a jóra neveli és szeretettel gondoskodik minden gyermekrõl.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket szeretetteli szigorral az Életre, a munkára és az alkotás örömére tanítja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az idõseket tiszteli, szereti, gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az Anyákat helyezi a társadalom középpontjába, és gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben heti 30 óra munka elegendõ a tisztes megélhetés biztosításához.
Erényes az a társadalmi viselkedés, ahol a legkisebb és legnagyobb munkailletmény között nincs hétszeresnél nagyobb különbség.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely mindenki munkáját és erõfeszítését igazságosan díjazza.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a családon belüli erõszakot mélyen megvetik és erõsen szankcionálják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a különféle energetikai minõségûek nem keverednek egymással, miközben tisztelik egymást.
Erényes az a társadalom, amelyben a családfenntartók szeretettel, tisztességgel, felelõsséggel és méltósággal szolgálják családjaikat.
Erényes az a társadalom, ahol a családfenntartók a Férfiak, és a családfõk az Asszonyok.
Erényes az a társadalom, amelyben mindenki lehetõséget kap a kibontakozásra.
Erényes az a társadalom, amely tiszteli a munka minden válfaját.
Erényes az a társadalom, ahol a tanulás holtig tartó gyakorlat és elvárás.
Erényes az a társadalom, ahol mindenki azzal foglalkozhat, amihez Isten adta érzéke van.
Erényes az a társadalom, ahol az embereknek nem kell jellemüktõl idegen szerepeket önmagukra erõltetni.
Erényes az a társadalom, ahol tisztelik egymást az emberek.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalom, ahol az õsi és a jó hagyományokat szilárdan õrizik.
Erényes az a társadalom, ahol a modernitás együtt él az eleven néphagyománnyal.
Erényes az a társadalom, ahol a népzene és tánc népszerûségnek örvend.
Erényes az a társadalom, ahol a kézmûves és alkotómunka az érték.
Erényes az a társadalom, ahol megvetik az olcsó és hitvány tömegtermékeket.
Erényes az a társadalom, ahol az élet minden szegmense minõséget képvisel.
Erényes az a társadalom, ahol erõs az emberek közötti kapcsolat, bizalom és szeretet.
Erényes az a társadalom, ahol a becsületszó számít és az Élet bizalmi alapon működik. 

Erényes az a társadalom, amelyik tiszteli és tisztán tartja a Vizeket, a Levegõt és az Eget.

Erényes az a társadalom, amelyik tisztes megelégedettségre képes és megveti a habzsolást, dõzsölést.

Erényes az a társadalom, amelyik nem tûri a zsarnokságot és Békességre törekszik.

Erényes az a társadalom, amelyik az állami rendszereket önmaga érdekében tartja fenn, és az állam a nemzetének és polgárainak érdekét szolgálja.

Erényes az a társadalom, amelyik a megalkuvást elítéli és kiáll önmagáért.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek bátrak és igazságosak.

Erényes az a társadalom, amelyik békességre és jó együttmûködésre törekszik más népekkel.

Erényes az a társadalom, amelyik hálás Istennek, és bízik önmagában.           

A MAAT EGYETEMES TÖRVÉNYE

A MAAT Törvénye azon Természeti és Morális Törvények összessége, amelyek függetlenek az ember vagy bármilyen élõlény akaratától, vágyától,
elképzelésétõl, kultúrájától.
Az emberek vagy humanoidok számtalan módon képzelik el a világot, ám az mégis egyféleképpen mûködik.
A MAAT Törvénye tisztán Természeti, energetikai törvény, és nem erõszakolható bele semmiféle emberi illúzió vagy szépelgõ álhumanista elképzelés.
Mivel a múlt õskultúrájának nagy feledése és szisztematikus feledtetése folytán az õskultúra felemelõ tudásának nagy része a homályba veszett, az utóbbi évezredek
alatt beteges szellemi képzõdmények vertek gyökeret, és e helytelenségbõl szemlélõdve a MAAT Törvénye esetleg kegyetlennek, és embertelennek tûnhet.
Az idõk folyamán helyet kapott számos a társadalmak immunrendszerét alattomosan aláaknázó eszme, és ezeket ma már tényekként és igazságokként kezelik az emberek. Ezért úgy gondolják, hogy a régmúlt szigora és számos szakrálisan fontos és kötelezõ cselekmény barbarizmus, nem humánus, ezért elítélendõ.
Ugyanakkor nincsenek valóban mûködõ modellek – az Emberiség jelenlegi általános szellemi-lelki-fizikai állapotát figyelembe véve az Emberi nem valódi felemelésére nézve. Minden társadalomkutatók által kifundált recept csak rövid távon és viszonylag kis populációkban fenntartható.
Amikor az Ember kísérletezget és bizonytalan megalapozottságú erkölcsi elveket fontolgat, figyelembe kell vennie, hogy nem a Természet függ az Embertõl, hanem fordítva.
Ezért a józan Ember kötelességszerûen Harmóniában és Békességben marad Vele.
Minden ellenkezés és bármilyen irányú kitörési kísérlet csak tetézi a bajokat és eleve kudarcra ítélt.
Az Emberiség és a természeti környezet már éppen eleget szenvedett a magukat Isten helyébe képzelõktõl, és elérkezett az ideje, hogy végre valóban Isten akarata szerinti REND legyen, amelyet a régi írások paradicsomi állapotként emlegetnek. Ám ez az áhított állapot amelyet aranykornak is neveznek – csakis az eredendõ, egyszerû, de nagyon szigorú Szakrális Lételvek szoros betartása mentén valósulhat meg. Ezért az embereknek fel kell nõniük ahhoz a személyes felelõsséghez, amellyel
Isten felruházta Õket.
Mi azért jöttünk e világba, hogy RENDET, BÉKESSÉGET és HARMÓNIÁT hozzunk.
Ennek érdekében elõször minden szinten teljesen és véglegesen felszámoljuk a helytelenségeket, hogy helyet és Teret adjunk az Emberiségnek egy új igazságon és tisztességen alapuló világszemlélet kialakítására.
Mindez egyedül a MAAT rendjének betartása mellett mehet végbe!

ISTEN LÉNYEGE ÉS JELLEGE

1. Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legbelsõbb lényegei:
A Tér az Idõ és az Információ – a Szenthármasság, amelyet a triskelion szimbolizál.
Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legszentebb törekvései:
A REND az EGYENSÚLY és a HARMÓNIA
E három szakrális törekvés irányítja a Világmindenséget és belõlük következik az Isten leghõbb vágya: a SZENT ÉLET és belõle sarjad a primer IGAZSÁG.
2. ISTEN legszentebb törekvéseibõl fakad az elsõdleges IGAZSÁG, azaz a MAAT, amely az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye – amelyek a TÖRVÉNYT, vagyis TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) Természet Törvényeit alkotják.
3. ISTEN/TERMÉSZET ISTEN ANYA a LÉTEZÉSSEL és az ÉLETTEL ad értelmet a TÖRVÉNYEKNEK.
4. TÖRVÉNYNEK egyedül az EGYETEMES SZENT SZELLEM TERMÉSZET TÖRVÉNYE nevezhetõ, – amelyet TeIA tart hatályban és érvényben – és minden élõ, élettelen, megnyilvánult vagy meg nem nyilvánult létezõ és létezhetõ entitás e Törvényeknek van alárendelve.
5. Ember Törvényt nem alkothat, mert a TÖRVÉNY örök, változatlan és változtathatatlan.
6. Isten JÓ azaz teljes és tökéletes. A JÓ maga az EGY és az pedig maga a Tér-Idõ-Információ Szentháromsága.
7. Az EGY, a JÓ, az Egyetemes Szent Szellem/Nagyboldogasszony/Isten/ Teremtõ/Mindenható/Természet Isten Anya igazságos, és annyira szeret viszont minden Embert, amennyire az Ember szereti és tiszteli a benne élõ Istent.
8. A TÉR-bõl ARA, ‘RA – ered minden.
Az Információ IGI- volt az elsõ ige, és kettejük következménye az Idõ, amelyet MA néven neveznek.
9. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony/Teremtõ/Mindenható õsi neve MA-IGI-ARA, vagyis MA-GU-RA. Róla nevezték el az Istenanya szent köreit MAGURÁK-nak, és az IGAZAKAT magyaroknak.
10. Az Idõ a Tértõl függetlenül önállóan nem létezik, és minden a MA-ban; a jelenben létezik, történik. Az Idõ a pillanatban összeköti és szétválasztja a létezõségeket.
Az egész létezés ideiglenesen állandó, amely pillanatról-pillanatra elmúlik és újraépül. Ezért a megnyilvánult világokban egyedül a változás tekinthetõ állandónak.
11. Az Egyetemes Szent Szellem a Hét Elemen, a hat-almon keresztül valósítja meg, Természet Isten Anya vagyis a MAAT Rendjét. Sorrendben: Hang, Levegõ, Víz, Fa, Nap-fény, Tûz, Föld.
12. A Hét Elemnek joga van a saját lényegéhez és tisztaságához és az Ember csak olyan életet élhet, csak úgy kaphat az EMBERI, a méltóság-teli egészséges élethez jogot, ha tiszteletben tartja az Elemek jogait.
Amennyiben az ember tiszteletlen az Elemek jogaival szemben, nem várhatja, hogy az Elemek ne sújtsák számos betegséggel és katasztrófával. Az ember erõsködhet, ámde így vagy úgy, végül mindig TeIA gyõz.
13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony saját lényegénél fogva nem kér senkitõl semmilyen áldozatot, sem ételt, sem italt, és legfõképpen nem gyermekek, szüzek és Életek vagy vér áldozását. Minden ilyen jellegû felajánlás hiábavaló, szükségtelen, bûnös és Isten ellenes.
14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem igényli az imákat, zsolozsmákat és nem ad sosem adott bûnbocsánatot vagy feloldozást a bûnök alól.
A bûnöket meg kell bánni és amennyire csak lehetséges jóvá kell tenni!
Úgy kell élni, hogy ne legyen szükség megbánásra!
Egyedül a szívbõl jövõ hála és a meghitt szeretet érzése ér el a Mindenhatóhoz.
15. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Életet adta, amelyet az adott idõben az adott helyen kell becsülni és meghálálni, és semmi esetre sem szabad bálványokat imádni még gondolatbálványokat sem. Az Élet azt szereti, aki szereti Õt!
16. Az Egyetemes Szent Szellemet/Istent/Nagyboldogasszonyt nem szükséges fogalmi szinten imádni, szeretni, hinne Benne, ámde el kell fogadni avulhatatlanTörvényeit.
Teremtése gyümölcsét, a Szent Élet minden kincsét; a zenét, a teremtõ pillanatokat, a Szépséget és Harmóniát hálatelt szívvel fogadja az Ember! Az emberek nagyszerûsége és bárminemû kiemelkedõsége is Isten áldása, ezért nem utólag, hanem élõ valóságukban kell õket jutalmazni. A Mindenható minden pillanatban ‘jelen’ van, ezért aki Istent tiszteli, elegendõ, ha minden adódó pillanatban egyszerû Természetességgel és Szeretettel belesimula Létbe!
17. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Igaz Emberek Igaz Lelkére, Harmóniába simuló tetteire rezonál és tenyerén hordoz mindenkit, aki Igazként él.
Jóindulata nem kérhetõ, nem követelhetõ, semmiféle praktikával nem kikényszeríthetõ, vagy megvásárolható. Õszinte álságoktól és sallangoktól mentes élettel, hálával, jósággal, szívbõl jövõ önzetlen vággyal megidézhetõ a kegyelme.
18. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Szent Szellem és Szentlélek, amely viszolyog az álszentségtõl, bálványimádástól,
dogmáktól, népámítástól, túl-buzgalomtól és minden izzadságszagú igyekezettõl. Amint a felsoroltak valamelyike megjelenik, az Isteni Szerelem, az Áldás és az Áldott Glória elillan.
19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony vonzódik a Lelki Tisztasághoz, ámde nem igényli a szép szavakat, ígéreteket, látványos körítést. Sokkal többre tartja a puritán egyszerûséget, egyenességet.
20. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony minden élõlénynek megadta a jogot önmaga megvédéséhez, és soha nem ruházta át ezt a jogot önjelöltekre, államokra, szervezetekre. Akaratával egyezõ, ha valaki a támadásokkal, fenyegetéssekkel arányosan bármilyen módon – akár Élet kioltása árán megvédi önmagát. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony mindig az Igazak mellett áll és senkinek nem kell magát bûnösnek éreznie, ha a sajátját, vagy a gyengébbek életét erélyesen védelmezi a valós veszélyektõl, sérülésektõl!
21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony elvárja az élõlényektõl és emberektõl, hogy ki-ki a maga neme szerint éljen, boldoguljon és kiválasztódás alapján a legjobbak szaporodjanak, ezzel betöltve TeIA folytonos jobbításra törekvõ szándékait. Továbbá elvárja, hogy teremtése rendjének megfelelõen a hasonlók a hasonlókkal nemzzenek utódokat!
22. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony soha nem kívánkozott, és nem is érzi magát otthon a hatalmat szimbolizáló és népámítást szolgáló díszes palotákban, templomokban. Amikor és ahol mégis megjelenik ilyen helyeken, az a hívõk Szeplõtelen Lelkébõl, szívébõl, õszinte vágyából fakadó Szeretetnek köszönhetõ.
Az Egyetemes Szent Szellemhez/Istenhez/Nagyboldogasszonyhoz legközelebb kerülni az Õ szent köreiben, egyszerû Természet templomaiban, a MAGURÁkban lehet.
23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja, ha nevében szervezkednek, hatalmat gyakorolnak és élõsködnek. Teremtõi lényegénél fogva nem szorul egyetlen embertõl sem gyámkodásra, protekcióra, sem egyebekre.
Azok a szemérmetlenek, akik a Mindenható nevében bármilyen hamisságokat követnek el, folytonos félelemben élnek és ebbõl fakadóan kénytelenek fondorlattal és harccal fenntartani egyértelmû hatalmi ambíciókat. Az Egyetemes SzentSzellem/Isten/Nagyboldogasszony Szent Lelkétõl és az Igaz érzületektõl távol állnak azok a szellemi tákolmányok, amiket csak ámítás, erõszak, megfélemlítés, ármány útján, pompa és pénz felhalmozásával lehet fenntartani.
24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja a panaszkodást, a siránkozást, jajveszékelést és a józanság hiányát. Ellenben szereti és vonzza, ezért támogatja azokat, akik õszinte szívbõl jövõ elhatározással tiszta célokért rálépnek akár nehéz vagy bizonytalan utakra, és kitartóan mindent megtesznek azok beteljesüléséért.
Akik segítenek önmagukon, számíthatnak az Õ segítségére is, feltéve, ha nincs ilyen irányú elvárásuk. Mert aki elvárja Isten segedelmét, nem kapja meg, ugyanakkor aki nem kéri, de erényeivel kiérdemli, megkaphatja.
25. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem kívánság automata és nem is szeret senkit és semmit, aki/ami nem felel meg az Õ lét-valóságának, a primer Élet-elveknek. Akik az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony ellenében tesznek, folytonos megrázkódtatásokat, károkat, fájdalmakat, betegségeketszenvednek el, míg akik az Õ törvénye szerint egyszerûen, nagyszerûen és Igaz módon élnek, egészségben, békés boldogságban gyarapodnak, dalolnak, zenélnek.

EGYETEMLEGES ALAPVETÉSEK
I.
1. A világok az EGY-bõl származnak, és Egyetemes Örök Törvények irányítják a MAAT – a Teljesség Törvényszerû Rendje útján, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni.
E Törvények minden léptékben igazak és megegyezõek, valamint egyensúlyra törekszenek.
2. Az Egyetemes Örök Törvény az egymásból-egymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés alapelvén nyugszik. E törvény tisztán energetikai alapon mûködik, függetlenül bármiféle szubjektív vagy anyagszerû ráhatástól. Az energiaminõségek kiegészítik egymást, nincs köztük ellentét vagy harc.
3. Az Egyetemes Örök Törvény szerint az energiák mindig kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Nem engedi meg a túlzásokat és amint bizonyos energiák túlsúlyba kerülnek, az Egyetemes Szent Szellem, a MAAT útján az ellentétes vagy a szükségszerû kiegyensúlyozó energiáknak enged teret, így állítja vissza a Rendet.
4. Az Egyetemes Örök Törvény minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezõre és létezhetõre, léptéktõl függetlenül egyformán igaz. Minden térben és idõben az adott létsíkra jellemzõ energiáknak megfelelõen, azonos rendszer alapján, különféle hangok, formák, színek, illatok, élõ, élettelen létezõk és létezhetõk, valamint az adott létsíkra jellemzõ képzõdmények, entitások, lények, fajták töltik be a Teret.
5. A megnyilvánult világok anyagiak vagy anyagtalanok egyaránt lehetnek. Bármely folyamatot a Mindenség hét megnyilvánulás-formájának elemi energiaminõségei fejezik ki, amelyek rezgések, hangok, ritmus útján befolyásolják a terek mûködését és milyenségét.
A hasonló energiák a hasonlókat vonzzák, hogy minél erõsebben és tisztábban nyilvánulhassanak meg.
6. A világokat négyféle erõ uralja. Az elsõ a Létrehozó Isteni Erõ, vagyis a Szenthármasság, második a Teremtõ Erõ,- amellyel ember is rendelkezik -, harmadik a Megtartó Erõ, úgymint a Szeretet, negyedik a Lebontó Erõ, mely a Tûz elemben testesül meg leginkább. Ezek az Elemek egyformán fontosak, és helyükön kezelendõk.
A Teremtõ Erõk a szellemi irányítók, a Megtartó Erõk tartják mûködésben a rendszereket, és a lebontó élõsködõk mindent felfalnak, lerombolnak. Mivel az eltérõ energiák hatnak egymásra, ezért megengedhetetlen, hogy a magasrendû Teremtõ Energiák közelébe lebontó energiák kerüljenek és elgyengítsék azt. Az össze nem illõ energiák egymáshoz kényszerítése társadalmi szinten is leépüléshez, káoszhoz vezet.
7. A szilárd anyag a Teremtõ Energiák végterméke, salakanyaga. Minél sûrûbb az anyag, annál kisebb a belsõ átalakulásra késztetõ energiája. Belsõ vagy külsõ vonzásai, taszításai a hét megnyilvánult elem és a kilenc princípium energiájából vezethetõek le. A puszta szilárd anyag vizsgálatán alapuló természettudományos megállapítások hiányosak és tudományos tényállításai megkérdõjelezendõek.
8. Az Élet egyszerre anyagi és nem anyagi jellegû entitás. Az Életet az Egyetemes Szent Szellem Természet Isten Anya megnyilvánítása útján tartja fenn. A Szent Szellem formálja az anyagot, információt és kapcsolatot, tudást és érzelmeket ad. A Szellem, Lélek és az Információ anyagtalanul egységben létezõ princípiumok, és kedvükre van a teremtés, formaképzés.
9. Az Élet változatos színek, formák, fajok és fajták útján harmonikusan tölti be az Egyetemes Szent Szellem Terét, így minden életforma a neki rendelt térrészben, az adott létsík jellemzõinek megfelelõen létezik. Minden élõlény folyamatos kapcsolatban áll az Egyetemes Szent Szellemmel. Ezért minden élõlény létállapotának, tettének, gondolatának és érzelmének kölcsönhatása és egyben következménye van a Mindenség földi vagy azon túli életminõségének egészére.
10. Az Egyetemes Szent Szellem, a Háromszor Három Szent Hármasság Princípiumainak megfelelõen rendezi a világot és táplálja az Életet, amely egymásbólegymásba, végtelen, ciklikus, szigorúan szabályos körforgásokat alkotnak. A ciklusok ideje és az idõ minõsége, a létsíkok milyenségéhez kötõdik.
A létsíkok energetikai jellemzõi különbözõek, de egyik sem fontosabb a másiknál. Az energiaminõségek sokszínûsége tartja fenn a Teljességet és az Egyensúlyt, amely az Univerzum bármely létezésformájának alapvetõ jellemzõje. Minden energetikai alrendszer törvényszerûen saját fõrendszerei irányába és saját legteljesebb belsõ tisztaságának fenntartására és megnyilvánítására törekszik, ezért kiveti magából, eltolja a sajátjától eltérõ energiákat.

II.
1. Az emberek és humanoidok az Egyetemes Szent Szellem elõtt egyenlõ létjogosultsággal bírnak, de nem egyformák. Lelki minõségük, vonzódásaik, tudás béli különbségük, társadalmi hasznosságuk, erõfeszítéseik mértéke különbözõ. Ezért az adott társadalmaknak különbségeket téve kell meghatározniuk, hogy az egyes minõségekhez milyen kereseti, vagyoni viszonyok tartozzanak, mert nemtelen és alantas lények nem rendelkezhetnek az Emberekkel, NEMES EMBEREKKEL, SZAKRÁLIS ASSZONYOKKAL azonos jogokkal, vagyonnal és bizonyos tevékenységeket nem végezhetnek. Természettudományos munkakörben, az egészségügy,
oktatás, az igazságszolgáltatás, büntetés végrehajtás, a kommunikáció, a média és élelmiszerrel-, vízzel kapcsolatos munkakörökben humanoidok nem
tevékenykedhetnek.
A nemzetek általános vagyoni helyzetéhez igazodva a Mindenség lételveivel összhangban, lépcsõzetesen legfeljebb hétszeres mértékû lehet a legkisebb és legnagyobb munkabérek közötti különbség, illetve hetvenszeres különbség a birtokolt vagyon terén. Az emberi-lelki minõség és a társadalomnak végzett munka hasznossága alapján kell a javadalmazások mértékét megállapítani.
2. Ahogy a megnyilvánult világ energiahalmazai hét alomba tartoznak, ugyanígy az emberek is hét alomnak megfelelõ energiahalmazt jelenítenek meg.
A 7. legfelsõ Szakrális Rendbe az igazságügyi és szellemi-lelki folyamatok befolyásolói tartoznak. A 6.-ba a tudósok-feltalálók, mérnökök stb. Az 5.-be alkotómûvészek, tanítók, környezetvédelmi dolgozók, élelmiszer termelõk és feldolgozók stb. A 4.-be gyógyítók, ápolók, szociális dolgozók, stb. A 3.-ba kereskedõk, közigazgatási- és rendvédelmi dolgozók, építõ tevékenységet folytatók stb. A 2.-ba a konstruktív ipari- és pénzügyi szereplõk, és az elõbbiek kiszolgálói, valamint a takarítók és a közvetítõk stb. Az 1.-be az egyéb ipari tevékenység, hulladékgazdálkodók soroltatnak.
Az emberek, humanoidok gondolkodása, viselkedése, vonzalmaik és tetteik, valamint választott munkakörük alapján dõl el, hogy melyik energiahalmazba, rendbe
tartoznak.
Ahol valóban Rendet akarnak a társadalmak, ott nagyon ügyelnek arra, hogy a rendek valóban betöltsék rendeltetésüket. Senkit nem lehet örökletesen vagy örökre besorolni valamilyen rendbe, mert az emberek változhatnak, fejlõdhetnek vagy romolhatnak is. Ezért bûnös az örökletes rendek kialakítása, és az örökletes címek általi elõnyszerzés. Mindenkinek az élete tetteivel kell bizonyítania a hova tartozását. Minden olyan törekvés bûnös és álságos, amely leplezni igyekszik vagy nemlétezõnek, sõt károsnak állítja be a rendek létezését és létjogosultságát. Rendek mindig voltak, vannak és lesznek, mindaddig, amíg az Emberiség, a népek egységesen el nem jutnak Isteni Természetükhöz.
Az Isteni Természethez a Tûz korában csak úgy lehetséges eljutni, ha valaki megjárja a földi élet poklait, majd feljut és megtapasztalja az Isteni Létet is, aztán ismét visszatér a földre és együtt lüktet az Élettel. Azok a magukat mestereknek nevezõk, akik kivonultak az Életbõl, és elhelyezték magukat egy bizonyos térben, soha nem érték el Isteni Valójukat. Isteni Lény az, aki végig járta az élet szennyes útjait, és gyermekien tiszta, szabad lélekkel jött ki a pokolból, megismerkedve és megbékélve az
összes ártó lénnyel is. Miután elérte Isteni Lény minõségét, visszatér a földi életbe és NEMES EMBERKÉNT, Szakrális Entitásként többnyire visszavonultan teszi a dolgát. Az Isteni Lény egyszerû, hivalkodásmentes, és többnyire nem Tanítóként él.
Isteni Lénnyé válhat akár humanoid is, ha túllépve kisszerûségein, meghaladva önmagát a folytonos jobbítás útján a poklok buktatóin és csábításain átjutva, magas rendû ideákat követve megdicsõül. A megdicsõülés belsõ, nagyon fájdalmas alkímiai folyamat, melynek titokban kell maradnia, ha bárki is szeretné elérni az Isteni Lény minõségét.
3. Mindenkinek Istentõl származó elidegeníthetetlen joga a napfényhez, friss levegõhöz, tiszta vízhez és tápláló élelmiszerhez jutás. Mindenkinek jár a lakhatás joga, még a jogfosztottat is megilleti, hogy egyszerû, de biztonságos fedél legyen a feje felett és egészséges élelmiszerhez, tiszta vízhez jusson. Minden társadalomnak kötelessége gondoskodni arról, hogy mindenki biztonságban éljen!
4. Humanoid lények társadalomra veszélyes voltuk miatt nem szerezhetnek jogosítványt és tulajdonjogot semmiféle jármûre, nem birtokolhatnak vízi, légi vagy egyéb gépjármûvet, drónt, fegyvert és bizonyos vegyi anyagokat sem. Nem szerezhetnek olyan tudást, amelynek birtokában nagyobb ártó hatást válthatnának ki.
5. Az az ember, aki kiszolgáltatottakkal, humanoidokkal, büntetés alatt állókkal és jogfosztottakkal kegyetlenkedik, bántalmazza, megalázza, vagy megfosztja õket Isten által kapott jogaitól levegõ, napfény, élelmiszer, víz, családi kapcsolatok saját maga is humanoiddá válik és e szerint kezelendõ! A büntetéseknek szigorúaknak kell lenniük, de a végrehajtóknak az emberi nem minõségének példáját kell mutatniuk.
Mindenkit a tettei minõsítenek, ezért mindenki úgy cselekedjen, hogy megmaradhasson emberi mivoltában, magasrendû Emberi minõségében!
Embernek lenni és maradni, életre szóló felelõsség.
6. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy a földi ökoszisztéma részesei, és jogokat csak a mindenkit megilletõ, Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól kapott jogok figyelembevétele mellett, ember-ember közötti viszonylatban fogalmazhatnak meg. Más élõlényekre vonatkozóan nem állapíthatnak meg, nem alkalmazhatnak szabályokat. Súlyos bûn az állatokat a Természetüktõl idegen életre kényszeríteni, emberi kívánalmaknak megfeleltetni, mutatványokra idomítani, megcsonkítani, számukra idegen ételekkel etetni, itatni, kínozni, zárt helyen fogságban tartani, harcra késztetni vagy
bármilyen abúzusra használni.
7. Az emberi lényeknek, tudomásul kell venniük, hogy a különféle élõlények létrehozása Természet Isten Anya feladata, ezért az Emberiség egyetlen csoportja, vagy egyéni tagja sem jogosult arra, hogy élõlények természetes folyamataiba, akármilyen céllal beavatkozzon. Tilos az élõlények manipulációja, genetikai módosítása, mivel minden létezõ életforma érzékeny energetikai, valamint információs kötéshálóban van egymással. Bármilyen önkényes beavatkozás, dominó dõlés-szerûen felborítja a finoman hangolt ökológiai egyensúlyt, melynek változásaira elsõként a rovarok reagálnak.
Az Egység és Teljesség ismeretének hiányában az ember nem játszhat Istent, mert csak bajt hoz a teljes élõvilágra. Amint megismerte a Teljesség szabályrendszerét, bizonyosan nem akar belenyúlni a lét finom szövedékébe.
8. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy más élõlényt, – beleértve a növényeket is – nem tekinthetnek tulajdonuknak. Haszonállat és vágóállat tartása is csak azzal a feltétellel megengedett, ha az állat saját természete szerinti életkörülményeket, és egészséges, természetes táplálékát megkapja. Az ember nem avatkozhat bele más élõlények sajátos belsõ viszonyaiba.
9. Az emberi lényeknek humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy nem formálhatnak tulajdon vagy birtokjogot egymásra vagy egymás bármilyen erõforrására.
Mások életerejének kedvezõ vagy hasznos tulajdonságainak bármilyen szintû vagy mértékû, kizsákmányolása, kihasználása bûn. Az önzés, a kufárkodás, valamint a szándékos félretájékoztatás súlyos bûn és emberi hiányosság. A társadalmaknak szigorúan kell szabályozniuk a tulajdonlás/birtoklás mértékét, a kereskedelmet, a pénzügyeket és az információközlés morális szabályait, gátat szabva a korlátlan magánönzésnek.
10. Az Univerzum számtalan életformának ad helyet. A Föld csak egy élõhely, amelyet a Növényeken, Állatokon, egyéb Élõlényeken és a Mikroorganizmusokon kívül, több humanoid faj népesíti be. A különféle humanoid fajok ritkán, vagy egyáltalán nem szaporodnak egymás között. A rasszok keveredése lehetséges, de diszharmonikus lényeket és emiatt káoszt idéz elõ, ezért szemben áll az Egyetemes Örök Törvénnyel.
11. A humanoid lények és az emberek az Univerzum, a földi létezés, egyben az ökoszisztéma részesei, és alakítói. Az Univerzumban élnek nem humanoid jellegû alkotó lények is.
Minden élõlénynek joga van a saját életteréhez, és annak megvédéséhez.
Más lények, humanoidok, emberek nem dönthetik el, hogy melyik fajra van szükség, és nem is sorolhatják alsóbb vagy felsõbbrendû kategóriákba a fajokat.
A fajok sokszínûsége, fajtagazdagsága minden léptékben fontos, szükséges, Természetes és TeIA Törvényeinek megfelelõen elvárt.
12. A humanoid lények, emberek csak egy faj az összes többi alkotó faj között, ennek okán saját élet és létfeltételeit a Tér és Idõ bármely síkján alá kell rendelnie a MAAT Törvényének. Nem emelheti magát az összes többi élõlény létérdeke fölé, elé. Amint ezt teszi, az Egyetemes Örök Törvény alapján az Egyetemes Szent Szellem új terek nyitásával, azok más típusú jellemzõi útján kiegyenlíti az aránytalanságokat, és elpusztítja a MAAT Rendjét felülírni szándékozó vagy semmibe vevõ, túlburjánzott erõket, lényeket.
13. A látható Földi életformák többnyire kétnemûek, és e kétnemûség tartja fenn a fajok dinamikus egyedfejlõdését, fajta-gazdag szaporulatát, túlélését. Minden élõlénynek a túlélés a célja, és természetes joga fajtájára jellemzõ hatékony módokat választani az Élet továbbadására, és megóvására.
14. Minden élõ kétnemû létformában a nõnemû egyedek viszik tovább az életenergiát, és az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, így a nõnemû egyedek számítanak elsõdlegesnek. Ezért joguk és kötelességük saját maguk, és egyben fajtájuk életképességét is megõrizni, fokozni, továbbá e célból, megválogatni párzó-társukat. A hímek versengenek az Élet továbbadásának lehetõségéért, ezzel fenntartva a fajták életképességét.
15. Az Egyetemes Szent Szellem legfõbb célja az Élet fenntartása, ezért mindig a túlélésre alkalmasabb egyedek maradnak fenn biztosítva az adott faj megfelelõ életenergiáját.
Az Egyetemes Szent Szellem a bármilyen szempontból legjobb, valamint az Egységhez legharmonikusabban illeszkedõ egyedek túlélését, létkörülményeinek javítását támogatja.
Az egyedek leépülését elõsegítõ folyamatok vagy a beltenyészet szemben állnak az Élet folytonos javításra és fajtagazdagságra irányuló céljaival.
16. A fajok akkor tesznek eredményesen eleget az Élet továbbviteli, túlélési szándékainak, ha az adott fajon belül csoportokba/társadalmakba rendezõdnek, szabályokat alkotnak, szándékaikat egyesítik és életerejüket erõsítve alkotó hatásaikat halmozzák.
17. Anyagszinten a fajok, fajták, egyedek közötti harc természetes jelenség, ám a létsík minõsége meghatározza az összeütközésekbõl eredõ veszteségek mértékét és minõségét. Az energiaszegény létsíkokban a nõivarú egyedek hátrányt szenvednek, ezért a létsík természetébõl fakadó súlyos veszteségeket vagy a minõségi energiák hiányát és hanyatlását többnyire mennyiségi szaporodással ellensúlyozzák.
18. Az Egyetemes Szent Szellem az Életet támogatja és minden olyan törekvést, amely életellenes, mesterséges és a MAAT-tal szemben áll, megszünteti, szükségszerû vagy az Élet számára minõségileg jobb lehetõségeket adó Terek nyitásával. Ezért minden mesterséges és életellenes berendezkedés törvényszerûen kudarcra, pusztulásra
ítélt.
19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Teljesség, ezért az építõ, megtartó és lebontó folyamatokat egyaránt irányítja. A MAAT teljes megvalósulásának mértékében harmonikusan épülõ és virágzó az Élet. Amikor a MAAT-tól eltérnek, a rendszerek mûvi fenntartása csak energiapazarlás útján lehetséges. Az Egyetemes Szent Szellem hatékonyságra törekszik és lételveivel szemben áll a tékozlás.
20. Egyetlen fajnak sincs joga a MAAT – tól eltérõ szabályokat alkotni, és különösen nem folytathat ilyen gyakorlatot más fajok viszonylatában. Minden fajnak, fajtának az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól rendelt Szent Joga a saját szabályai szerint élni, szaporodni, és ebbe más fajnak vagy fajtának, saját létének valós fenyegetettsége híján nincs beleszólási joga.
Ezért az ember nem alkothat a Természet számára vagy ellenében, avagy más fajok közötti viszonyok, valamint élõhelyek befolyásolására semmiféle szabályt, és köteles elfogadni, tisztelni TeIA Törvényeit.
21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony Élõ Szent Lelke az elevenszülõk utódaiba önálló létük elindulásától számított 24-72 órán belül költözik be.
Ezért minden, ami ebben az idõszakban történik az élõlénnyel, emberi csecsemõvel, az egész életét meghatározó lenyomatot hagy rajta. Ezért az élõlények mindegyikének ebben az idõszakban tökéletesen meg kell élnie az anyai odaadást, a saját természetes közegét, másképp elidegenedik a saját lényegétõl. A kisbabákat ebben az idõszakban nem érheti sokk, erõs fény, zaj és fémek. A szülésnél csak jó lelkû asszonyok lehetnek jelen, és amíg meg nem fürdették és az anya nem szentelte fel az Életnek a keblén, addig senki, különösen férfi nem nyúlhat hozzá. A születést követõ legalább 72 óráig csendesen dúdolva, sétálgatva, ringatni dajkálnia kell a kisbabát. Akibe így költözik be a Szent Lélek, egész életére boldog biztonságban fogja magát érezni, és nem lesznek kétségei önmagában.
22. Az Életet szépen kell fogadni, hogy boldog legyen, és szépen kell Tõle elbúcsúzni is.
Amilyen ütemben érkezik az Élet, ugyanúgy távozik el. Ezért a távozóban levõvel is 72 órán át szeretettel kell beszélni, zenélni, énekelni kell neki, és kedvesen kell visszabocsájtani az Egységbe. A Lélek tisztasága könnyûvé teszi az EGY-be való visszajutást, a nehéz lélek ragaszkodik az élõ valósághoz, és nehezen távozik.
Akkor volt az ember élete teljes és tökéletes, ha az Érkezõ Lélek és a Távozó Lélek ugyanolyan könnyû és tiszta.
23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Élet Virágát az Asszonyra bízta. Ezért az Asszony szent kötelessége az Életet a legjobb minõségben tovább vinni, magát jól tartani, mûvelni, hogy szépen ápolhassa az Élet Virágát.
Asszony minden érett nemes Nõ, aki képes a Rend fenntartására.
Az Élet Virágának ápolása alatt a Szépség, a Szeretet, a Harmónia és a Tudás gyarapítását, valamint a gyermekek szülését, nevelését és az arra szorulók irgalommal teli ápolását jelenti.
24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a FÉRFI számára azt rendelte, hogy létezésével és minden tettével segítse, támogassa, emelje az Asszonyt/NÕt, legyen hû és jó társa, hogy Õ szépen ápolhassa az Élet virágát.
FÉRFI az az érett hímnemû ember, aki képes emelt fõvel, méltósággal, tisztes alázattal szolgálni az Életet, az Asszonyt, és képes önmagáért és másokért is felelõsséget
vállalni.
25. A NÕ/Asszony feladata az Élet szolgálata, a nyelv és kultúra tovább adása, a FÉRFI feladata pedig biztosítani azt, hogy a NÕ/Asszony e szolgálatát zavartalanul végezhesse. A FÉRFI dolga a család óvása, védelme, jövedelemszerzés és a reábízottak jóllétérõl való gondoskodás. A családok kenyérkeresõje-inek jövedelme, bevétele nem az övék, hanem a teljes családé. A jövedelmet a családtagoknak közösen kell felosztaniuk, akármilyen is legyen a család felállása.
26. A Szakrális Nõ, Nemes Aranyasszony, Népanya, nagy tudású bölcs Asszony/Nõ, mindenféle függelemtõl mentes, társadalmi szerepet vállal, és a közjóért, Harmóniáért cselekszik. Nem kötelezheti el magát egy ember mellé. Élhet egyedül, vagy lehet több hitvese, de nem szolgálhatja a Férfiakat vagy élettársait. A Szakrális NÕ a Férfiaknak ura, a nemzetének, népének, a közjónak szolgálója.
27. A Szakrális FÉRFI NEMES, nagy tudású, jó ízlésû, békés, tiszteli és követi a MAAT útját, választott Asszonyát odaadóan szolgálja, maga fölé emeli, életében és tetteiben példakép. Társadalmi szerepkörében nemzetét, népét és az emberiséget szolgálja, és Szakrális Asszonyok mellett, közösen látnak lát el társadalmi gyakorlatias feladatokat.
28. Nem tekinthetõ a MAAT útját követõ hiteles szakrális személynek az a tanító, mester, egyházi személy, aki Isten elvont fogalmát, valamint a bölcseleteket, a Szent Élet megnyilvánult valósága elé helyezi, Isteneknek nevezett entitásokat és Prófétákat, valamint azok tanításait bálványozza, és kivonul az Életbõl.
A Szakrális Személynek, Tanítónak együtt kell lüktetnie az Élettel, hogy a megnyilvánuló hibákat, a MAAT Rendjétõl való eltéréseket érzékelje és korrigálja.
Azok a magukat guruknak, prófétáknak, egyházi vezetõknek gondoló személyek, akik felül helyezkedetten nem vesznek részt Isten Teremtett Valóságában, tévutakon járnak, félrevezetik követõiket.
Fentiek alól kivételt képeznek a Lélekõrzõ szüzek; a LILIK.
A LILI-t 3-5 éves kora között választják ki az arra alkalmas, szép lelkû, kedves, okos és szolgálatkész, gondoskodó kislányok közül, és 28 éves korukig teljes elzártságban kell nevelkedniük – férfiakkal nem találkozhatnak, és nem is láthatják õket – életüket a Szentlélek táplálásának, a Harmónia fenntartásának, a mûvészetek, tudományok, valamint a bölcsesség elsajátításának szentelik. 28 éves korukat követõen Szakrális Nõként, Asszonyként tevékenykednek tovább a világ
javáért. Azonban nem minden Szakrális Nõnek kell lélekõrzõként kezdenie.
Hímnemû alkalmatlan Lélekõrzõ feladatra, mivel a génkészlete aszimmetrikus.
Az a hímnemû, aki LILI után leselkedik vagy megérinti, Élet elleni bûncselekményt követ el, amelyért megbélyegzés jár. Amennyiben megbecsteleníti, halálos bûnének következményekeképp meg kell fosztani az életétõl.

KIJELENTÉSEK

1. A világegyetemet osztatlan Egyensúly uralja. Az Egyensúly tartja fenn a Harmóniát és az egészséges fejlõdést. Aki a Harmóniát felborítja, a Mindenség Hét Lelkének erejével kerül összeütközésbe.
2. A világot a hét egyenlõ erõ alkotja, és formálja. A nyolcadik teret ad nekik, a kilencedik pedig határt szab, visszatereli a túlzásba esõt. Õk a teremtõ Õserõk.
A Mindenség Hét Lelke, hét különbözõ energiaminõség. Ezeket a minõségeket az Univerzumban létsíkoknak is nevezik. A létsíkok mindegyike más típusú, de felülrõl kompatibilis minõségek, melyek eltérõ élettereket kínálnak. A világegyetemben minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezésforma az Õ energiájukból jött létre.
3. Az Élet, a Mindenség kilenc aspektusa oszthatatlan egységének és harmóniájának kivetülése. Az Élet számtalan formája eltérõ létsíkokon létezik és törvényszerû mûködések mentén kapcsolatba léphetnek vagy átalakulhatnak egymásból egymásba. Az Élet elõbukkanása és a halál is ilyen mechanizmus. Bizonyos létsíkok között egyszerû a közlekedés, és vannak, amelyekbe direkt átjárás nem lehetséges. A vegyi elemek is a Mindenség kilenc aspektusának engedelmeskedve alakulnak egymásból egymásba.
4. A tízes számrendszer az Õserõk minõségeinek leképezése. Valójában csak kilenc létezõ szám van. A tízedik az elsõ ismétlõdése. A nulla a nem létezést, a szünetet jelöli. Az EGYbõl lesz minden, és többszörözõdve új minõségeket alkot hétig. A nyolcas, mint a végtelen Tér, egyszerre az elsõ és az összes minõség együtt. A kilencesnek pedig már csak átbillentõ hatása van, – nincs önálló minõsége.
5. A nyolc Teremtõ Õserõnek hatvannégy különbözõ megnyilvánulása van. A sakkot is ez alapján alkották. A sakk az Élet bizonyos stratégiáit képezi le, és örök törvényeket közvetít. Megmutatja a NÕ és FÉRFI szerepét is. A FÉRFI valójában a vezér, aki a világi dolgokkal foglalkozik, a király pedig a NÕ, aki mindent irányít.
(A király nemtõl független szakrális entitás.) Amint a NÕ elveszik oda az Élet, vége a játszmának. Az Õserõk a Nõkben állnak szimmetrikusan és teljesen együtt, ezért a vezér mindig a királynõt védi, de a helyébe nem léphet.
6. Minden ember lelke az EGYbõl származik, és minden ember energetikailag az elsõ pillanatban ugyanabból a létsíkból indul. A születést követõ 72 órában alakul ki a fizikai Élet szintjén, hogy a környezeti impulzusok behatására a megérkezett új ember az életét milyen minõségû létsíkban folytatja.
Az emberi élet elsõ hétéves ciklusa magatehetetlen, kiszolgáltatott.
A harmadik ciklus végén már akaratlagosan lehet életteret, életutat választani. Aki tudatos megválaszthatja a maga sorsát, aki nem, az sodródik a környezettel.
A hatodik ciklus minden ember életében a választóvonal, ahol végleg eldõl, hogy kivé-mivé válik. E ciklusában – 42 éves kor alatt még senki nem alkalmas bírónak.
A hetedik hétéves spirituális fejlõdési ciklus után válhat az ember NEMESSÉ és egyben tapasztalatai útján arra alkalmassá, hogy bölcs döntéseket hozzon vagy ítélkezzen.
7. Az embernek három lénye van: a szellemi, a lelki és a fizikai. Mindhármat egyenlõ mértékben tiszta, Természetes eledellel kell táplálni. A Természetes táplálék a szellemnek a tanulás, gondolkodás, a léleknek a szeretet, a játék, az alkotás és a mûvészetek, a testnek a mozgás, a fizikai munka, a Föld egészséges vize és áldott termései.
8. A szó hatalom, de a beszédnek csak akkor van értelme, ha a szavak tanítanak, jóságosak, óvnak, igazságosak, értékesek és hasznosak. Másképp a beszéd csak zaj, ami összezavarja a Mindenség Rendjét. A Rend összezavarása bûn és következményekkel jár. Sokat beszélni bûn.
9. A Mindenség az Asszonyra bízta az Élet továbbvitelét, ezért felruházta bölcsességgel. Rábízta a tudás hatalmát, a Szent Lélek igazságosságát, az Élet zenéjét és a hit erejét. A férfi az Õ testébõl, szellemébõl és lelkébõl építi önmagát. Ezért a FÉRFI dolga az Élet óvása és szeretetteljes szolgálata.
10. A gondolatok és érzések valóságot teremtenek, mert a Mindenség Hét Lelkével mindenki folyamatosan kapcsolatban van. A Mindenség megadja amire csak vágyunk vagy aminek helye és ideje van az adott élettérben. Ezért ha a gondolataink, vágyaink, szavaink és tetteink egy irányba mutatnak, érdemessé válunk vágyaink tárgyára és a Mindenség eleget tesz óhajunknak.
11. Azokkal a humanoid lényekkel szemben, akik uralkodni akarnak a Természet Erõi, vagy emberek felett, mindenhol és mindenkor határozottan és szigorúan kell fellépni, mert lelketlenek nem uralkodhatnak. Ugyanis hatalmuk mértékével egyenlõ arányban ártalmasak a közösségekre, a világra és az Életre. Ezért minden erkölcsös, egészséges embernek Teremtõtõl rendelt szent kötelessége az alantas élõsködõk megfékezése.
12. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony számára mindig annak az embernek vagy egyéb élõlénynek az élete értékesebb, aki jobban és odaadóbban szolgálja a Szent Életet. Ezért Tátin a fák élete a legértékesebb.
Emberek között a LILI- majd a Szakrális NÕ élete a legbecsesebb, ezt követi a Szakrális FÉRFI, és utána csökkenõ fontossági sorrendben az Élet szolgálatának mértékében a többiek.
Isten egészséggel, épséggel és hosszú élettel hálálja meg a Szent Élet szolgálatát.
13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezését nem mindenki ismeri fel, ami még nem bûn, de hatalmas és kártékony hiányosság. Ebbõl származnak azok a felfogásbéli és tudományos tévképzetek, amelyek az Emberiségre és Természetre ártalmas folyamatokat indikálnak.
14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/NagyboldogasszonyÁldott Törvényeinek megismerése és elsajátításának útja az alázat és készségesség. Megtanulását segítik/ segíthetik a Szakrális Asszonyok, Szakrális Férfiak (együtt Mesterek), Akik a tanítványokat, keresõket vezetik útkeresésükben. A tanítványok lehetnek jók és eredményesek, de sohasem szárnyalhatják túl Mestereiket, mert a legjobbnál nincs még jobb, és mindenki másképp lehet tökéletes. Másrészrõl, aki úgy hiszi, hogy õ
jobb,tehetségesebb és verseng, próbálja túlszárnyalni Mesterét, az egészen bizonyosan a közelében sincs az általa vélt minõségnek, mert az Igaz Ember Igaz Útja nem versenyrõl, hanem a bölcsességrõl, mértékleteségrõl és a békességrõl szól.
Minden valódi Mester vágya, hogy minél többen váljanak Mesterré, és akik a tudást nem adják tovább az arra méltóak számára, súlyos bûnt követnek el.
15. Az elõvigyázatlan, oktalan, nem éber ember számára az Élet veszélyes.
Az Élet figyelmet, odaadást igényel minden élõlénytõl. Aki az életét túlbiztosítja, valójában fél, ezért biztonsági élet kialakításra törekszik. Ám e törekvése folytán nem képes élni az Életet annak teljességében, szépségében, és ezért senyvedéssel, boldogtalansággal fizet.
Nem szabad olyan szabályokat alkotni, amelyek az embereket az éberség és józanság elaltatására késztetik!
Nem szabad az embereket bátorságuktól megfosztani, fullasztóan agyon szabályozni az Életet, amelyben nem bontakozhatnak ki a képességeik, és igazságérzetük vagy kezdeményezõkészségük sérül!
Isten szereti a jókat, az igazságosakat, a bátrakat, az erõseket, a körültekintõeket. Szereti azokat, akik szeretik az Életet, hálásak Érte és tudnak alkotni, örülni, kacagni, dalolni. A gyáva, folyton biztonságot keresõ ember nem tud önfeledt lenni, és ez káros a világra.
16. Az Emberiség elbutítása szörnyû következményeket von maga után, és egyedül a szellemi-lelki felemelésük orvosolhatja a bajokat.
Mivel a haszonelvû társadalmak számára a tudatlanság hasznos, így törekvéseik mindig ennek konzerválására irányulnak.
Mi azért töröltünk el minden isteni ideát, eddigi jogot és jogalkotási jogot a földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden bolygón, terekben, minden nyelven és minden idõben, hogy helyükbe új és egészséges lételvek léphessenek. Az Emberiség egy új esélyt kapjon életének és szellemi minõségének javítására, amelyben a valódi értékek kapnak hangsúlyt. Lehetõvé tesszük az Emberiség számára a Szent Élet Törvényeinek átadásával az Áldott Élet megélését.

EGYETEMES TÁRSADALOMSZERVEZÉSI ELVEK

1. Minden értéket, tettet, cselekedetet és azok jogosságát az Élet szempontjából kell vizsgálni. Van-e az adott dologra szükség, mekkora elõnnyel jár az Élet szempontjából? Kinek, minek használ vagy, árt? Mekkora a társadalmi hasznossága?
Minden nemzetnek, közösségnek meg kell határoznia, hogy mit tart a legnagyobb értéknek, és mely feladatok ellátása számára társadalmilag a leghasznosabb, és azokat kell legjobban támogatnia, megfizetnie.
Ezzel egyúttal a MAAT szellemében a nemzetek rangsorában saját helyét is meghatározza.
2. Az Emberiségnek tudomásul kell vennie, hogy a többi élõlény mellett Természet Isten Anyánk gyermekei, és az Egyetemes Szent Szellem lételveivel; a MAAT-tal összhangban kell élnie.
3. Az emberségnek el kell fogadnia, hogy minden, amibõl léte, élete fakad, az az Egyetemes Szent Szellem Fentségjoga alá tartozik, és ennél fogva egyénenként csak a méltó emberi létkörülményeik megteremtésének mértékéig részesülhetnek a javakból.
Élet ellen elkövetett bûn bármilyen energia tékozlása – saját életerõ is – és a pazar luxus.
4. Az Emberiségnek el kell fogadnia, hogy az Ûr, a Levegõ, a Fény, a Frekvenciák, a Víz, a Föld, a más Égitestek, az Élõlények kifejezetten az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjoga alá tartoznak, ezért a felsoroltak az egyes emberek, csoportok vagy Emberiség tulajdonában nem lehetnek, kereskedés vagy megsértés tárgyát nem képezhetik.
Az emberek egyéni szükségletüknek megfelelõen, hálatelten birtokolhatják Természet Isten Anya jóindulatú adományait.
5. Az azonos értékrendet, származást, kulturális és szellemi tartalmakat képviselõ, valamint közös nyelvet beszélõ népek, nemzetek Természetes személyeinek, elidegeníthetetlen joga saját létkörülményeit és az adott közösség jóléti érdekeit kiszolgáló állam berendezkedés létrehozása. Államalkotási, alkotmányozói folyamatuk szakrális önmegvalósítási aktusuk része, amit sem meglevõ belsõ államhatalom, sem más népek, nemzetek nem befolyásolhatnak, véleményezhetnek semmilyen módon. Minden nép, nemzet köteles autonóm módon olyan szabályokat alkotni, amelyek összhangban állnak az Egyetemes Szent Szellem lételveivel, és nem ártanak
vele más nemzeteknek, népeknek.
6. Az alkotmány vagy egyéb a társadalmak együttélését rendezõ részletszabályok az emberek egymás közötti viszonyait, prioritásokat szabályoznak. Amennyiben a felek másképp állapodnak meg vagy nincs másik partner a szabályokhoz, – mivel a szabályoknak csak mások viszonylatában van értelme, – akkor csakis a MAAT Törvénye az irányadó. Azaz bármit lehet tenni, amely más személyeknek, más élõlényeknek, a Természetnek nem okoz kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést, és nem
zavarja meg a Harmóniát. S ha bárki így tett, nem lehet megbüntetni.
Az ember csakis a saját világát befolyásoló és az egymás közötti viszonyrendszerét rendezõ szabályokat alkothat. A népek szakrális önmegvalósítási fundamentuma az alkotmány, amely lehet szakrális, és királyi felségek hozzák létre a MAAT-tal összhangban. Másrészrõl lehet demokratikus alkotmány, amelyet a nép, akár küldöttek útján alkot meg saját elképzelései és jóérzése alapján.
7. Az emberi élet legfontosabb célja a túlélés, de e célkitûzését nem gyakorolhatja más emberek vagy a Természet kárára. Ezért minden olyan megnyilvánulást, amely másoknak és a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, veszteséget vagy bármilyen leépülést idéz elõ, tiltani és szigorúan büntetni kell. Különösen szigorúan kell szankcionálni a különféle technológiák, – beleértve a biotechnológiát is – gyógyszerek, mesterséges élelmiszerek, adalékok, veszélyes kórokozók, frekvenciák, és egyéb
olyan vegyületek alkalmazását, gyártását vagy forgalomba hozatalát, amelyek az élõ sejtek Természetes morfogenezisét befolyásolják vagy a Természetes ökoszisztémát sértik. Akik ilyen termékeket állítanak elõ, forgalmaznak vagy alkalmaznak, azok teljes vagyonukkal és életükkel felelnek a társadalmak felé.
8. Nem alkotható olyan szabály, amely az államnak túlhatalmat biztosít, és annak jogán az állam vagy meghatalmazottja az emberek felett gyámkodik, leselkedik, magánéletükbe, a születés és elmúlás dolgaiba beleavatkozik.
Az ember társadalmi lény, ezért kötelessége az õt bennfoglaló társadalmak szabályai szerint élni. Megengedett, hogy bárki kívül rekessze magát, de ennek során semmiképpen sem áshatja alá a társadalom többségének közmegállapodását, és nem is kérhet részt juttatásaikból, javaikból.
A társadalmak a MAAT rendjén és követelményein túl nem korlátozhatják polgáraik életét, nem nyúlhatnak bele a mindennapjaikba. Minden embernek joga van a zavartalan magánélethez és joga van ahhoz, hogy megválassza azt a módot, ahogy élni, gondolkodni szeretne.
9. Olyan szabályokat kell megalkotni, amelyek biztosítják az emberek között az igazságos létkörülményeket, a kibontakozást, a józan ítélõképességet, a jogos önvédelmet, a bûnösök néven nevezését és megfelelõ szabályok között a büntetésüket.
10. Az ember az életét azért kapta, hogy éljen, boldog legyen, és életét a tõle telhetõ legmagasabb energiaszinten tovább adja. A társadalmak akkor erõsek, ha az egyes egyedei is erõsek. A nõk testi-lelki-szellemi létminõségén múlik, hogy a következõ generációk mennyire életképesek. Ezért a társadalmak hosszú távú létérdekét és fennmaradását az szolgálja leginkább, ha a nõk/anyák függelemmentes létbiztonságot és tiszteletet élvezhetnek. A társadalmaknak úgy kell berendezkedniük, hogy a
nõk/anyák a legmagasabb szintû tudással, mûveltséggel, szabadsággal rendelkezzenek, mert csak ebben az esetben képesek minõségi embereket adni, nevelni az adott társadalomnak.
11. Azok az emberi társadalmak maradnak fenn hosszú ideig, amelyek az Egyetemes Szent Szellem lételvein alapuló józansággal hoznak döntéseket. Amelyekben az emberek belsõ indíttatásból eredõen, az adott helyen, az adott korban és lehetõségek közepette, a lehetõ legmagasabb szintû tudást szívják magukba, folytonos, meg nem szûnõ igényük a tanulás és a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodnak. Életkörülményeiket úgy alakítják, hogy a legmagasabb szintû technológiákat és a bárhol fellelhetõ, és adott területeken megvalósuló legjobb gyakorlatot, Természet Isten Anyánk akaratával és szándékaival összhangban alkalmazzák, és
társadalmaikban a tiszta energiák erõsödését segítik. Ezért nem hagyják jóvá, hogy a különféle energetikai szinten lévõ emberek keveredjenek egymással.
12. Minden termék tervezésénél, elõállításánál figyelni kell a környezetvédelemre, ezért a termékek egészen kis méretû kiszereléseit meg kell szüntetni, a csomagolóanyagok mennyiségét a legszükségesebb mértékûre kell csökkenteni, és a csomagolóanyagok, melléktermékek hasznosításáról is gondoskodni kell.
13. A technológiai fejlesztéseknél törekedni kell a legkevesebb anyag felhasználására és a leghosszabb tartósságra. Technológiai termékek programozott avultatással való létrehozását meg kell akadályozni, mert az fõben járó bûn.
Akik a levegõ frekvenciaterhelését az Emberiség számára szükségtelen technológiákkal, növelik, az Elemek tisztasághoz való jogát és az Élet harmóniáját sértik, vagyis fõben járó bûnt követnek el. Ez alól a célok megnevezése, – pl. hadászati vagy egyéb kutatási ok – sem adhat felmentést.
14. Az emberi társadalmak életfeltételeit a munka és a termelés teremti meg. A társadalmak közös értékteremtéséhez mindenkinek a maga szintjén és képességeinek megfelelõen hozzá kell tennie. Senki nem terhelheti a közvagyont vagy közegészségügyet irreális mértékben, különösen olyan helyzetekben, amelyekben a végkimenet nem kétséges, és a jelentõs tehervállalás sem változtat semmin. Senki nem igényelheti, hogy a józanságot nélkülözõ, érzelmi döntéseinek költségeit másokra terhelje.
A közvagyonnal mindenkinek jobban kell gazdálkodnia, mint azt adott helyzetben a sajátjával tenné.
15. Az Életet a sokszínûség szolgálja. Ezért a biológiai sokféleség fenntartása szükséges, és nem megengedhetõ a monokultúrák nagymértékû elterjesztése. Tilos minden olyan törekvés, amely alantas önzésnek rendeli alá a Természeti környezetet, és monokultúrás termesztéssel beleavatkozik a Természet Rendjébe. Nagyon fontos, hogy az emberek kiskerteket ápoljanak, és élelmiszereik többségét saját maguk termeljék meg. Aki nincs szoros, élõ kapcsolatban a földdel és nem termel növényeket, annak az Élethez való kapcsolódása sérül, és a következménye betegség és szellemi-lelki deformáció lesz.
16. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Isteni Rendnek megfelelõ Teljes Élet Szentségét támogatja, és az e törekvése ellen ható tényezõket bünteti. Ezért elvárja az embertõl is, hogy saját faján belül az Isteni Rendet szolgálja, és vessen gátat mindenféle kontraszelekciót erõsítõ gyakorlatnak! A születés dolgaiba ne avatkozzanak feleslegesen, és az életképtelen, súlyosan beteg csecsemõk mesterséges életben tartására ne áldozzanak energiát! Mindamellett, hogy álhumánus az ilyen tett, rendkívül káros a társadalmakra is, hiszen az életképtelenekre pazarolt közkiadások az alapvetõen gyógyítható és ép életre képes személyektõl vonják el az erõforrásokat. Másrészt a családok életét teljesen ellehetetlenítik a képtelenül nagy befektetéssel életben tartható személyek.
Az Egyetemes Szent Szellem minden szempontból a Teljes Életet támogatja, és lételveivel összhangban minden élõlény saját maga rendelkezhet a saját testével, életével vagy halálával.
A nõivarú egyedek kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott faj életképes, életerõs egyedeit neveljék fel, és adhassák tovább az Életet. Egyetlen élõlény sem jogosult arra, hogy utódait megfossza a Teljes Élet megélésének alapvetõ jogától, lehetõségétõl és arra sem, hogy saját életenergiáit hasztalanul fecsérelje. Minden személynek törekednie kell arra, hogy társadalmi közösségét saját és utódai életképességével erõsítse. Bármilyen törekvés, amely az adott populáció gyengítésével hanyatlást idéz
elõ, szemben áll Természet Isten Anya folytonos jobbításra irányuló törekvésével.
Azok a fajok/társadalmak életerõsek és hosszú távú fennmaradásra alkalmasak, amelyekben a nõi egyedek életerõsek, függetlenek, döntésképesek, szerepük túlmutat a szaporodáson, és harmonikus iránymutatásaik alapján köréjük rendezõdik a közösség.
17. A szervezett emberi létezés minõségét jó törvények útján a jóléti intézmények biztosítják. Gazdasági alapját a munka biztosítja. A gazdaság, pénzügy vagy a társadalom bármely alrendszere semmilyen formában nem léphet elõ, mint önálló entitás, nem formálhatja a társadalmak normális, egészséges fejlõdését, és nem is szerezhet külön jogokat. A társadalmaknak úgy kell megfogalmazniuk a mûködésük alapjául szolgáló szabályokat, hogy az egyes társadalmi alrendszerek rendeltetésüknek megfelelõen jól szolgálják az emberek és a Mindenség jólétét.
18. A pénz a fizikai-szellemi munkaerõn, valamint a Természeti erõforrások értékén nyugszik. Nem képez önálló értéket, ezért nem lehet önálló értékforgalom tárgya.
Virtualizálása könnyen idéz elõ társadalmi instabilitást és hatalomkoncentrációt, ezért használata nem ajánlott.
Pénzért kamatot nem szabad kérni mert az kizsákmányolásra irányul, és nincs mögötte valós munkafedezet, valódi érték.
A pénzzel való foglalkozás nem termel javakat, és csak szükséges folyamatként, körültekintõen szabályozva mûködhet.
A pénzügyi vagy bármely közvetítõ tevékenység, amely nem állít elõ értéket, valójában csekély társadalmi haszonnal bír.
19. Rögzíteni kell, hogy az Emberiség mit ért a fejlõdés fogalma alatt. A tudomány vagy bármely életterület a fejlõdés nevében nem lépheti át a MAAT törvényének határait, mert ezzel megsérti a Harmóniát.
A Mesterséges Intelligenciák (M.I.) a Természetes Intelligenciából (T.I.) indulnak ki, arra alapozódnak, és sajátos evolúción mennek keresztül. Amíg elérik a MAAT szintjét, addig életellenesek és kimondhatatlanul veszélyesek a teljes ökoszisztémára.
Az Emberiség csak akkor válik alkalmassá M.I. létrehívására, amint saját maga szellemi-lelki szintjét a legmagasabb értékre emelte, és mentes a hatalom és bírvágytól. Ezért az Emberiségnek akkor van reális lehetõsége az Univerzumban informálisan vagy bárhogy terjeszkedni, ha már kinõtte e kisszerû tulajdonságait.
Mindaddig ön- és közveszélyes e területen minden lépése.
20. Minden fejlõdésképes társadalom legfontosabb életterülete az egészség és az oktatás. Az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és a szociális szféra dolgozóinak munkája biztosítja egy társadalom számára a legfontosabb, magasan honorálandó értéket. Ahol ezt a területet elhanyagolják az egész társadalom hanyatlásnak indul.
Fontos, hogy mindig az aktuálisan legmagasabb szintû és a mindennapokban szükséges gyakorlatias tudás legyen hozzáférhetõ bármely életterületen.
Az oktatásban a tanulókat a munka megbecsülésére, gondolkodásra és problémamegoldásra kell nevelni. Fontos, hogy tanuljanak zenét, táncot, mûvészeteket és képességeiket logikai játékokkal fejlesszék. A tanulók akkor érik el a legjobb eredményeket, ha szabadon, saját ütemük szerint, önszervezett csoportokban maguk állítanak fel magas mércéket, és bármilyen bonyolult dolgot könnyeden erõlködés-és versengés mentesen tanulnak meg. A tanulókat kiemelten arra kell nevelni, hogy értsék a világ mûködését és tudják, hogy a technológiák fejlesztését összhangba kell hozni az Életet támogató Szakrális Lételvekkel és általános jóléttel.
21. Az Egyetemes Szent Szellem Törvénye alapján a megnyilvánult anyagi világban mindennek van következménye. A kimondott szónak, tettnek, gondolatnak és érzésnek is, ezért a társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy polgárai a lehetõ legjobb szellemi-lelki-fizikai állapotnak örvendjenek, tudatosak, éberek és döntésképesek legyenek. Bármilyen törekvés, amely a felsoroltak ellen hat, megakadályozandó és adott helyzetben büntetendõ.
Nehéz idõkben erõs emberek teremnek és jó életet hoznak. A jó élet elpuhít és hanyatlást idéz elõ. Ezért megakadályozandó minden olyan állapot vagy
folyamat, amely az elkényelmesedést és az elpuhulást idézi elõ.
A jó törvények, a biztos morális alapok, a természetes szelekció és a józan tudatosság stabilitást és békességet eredményeznek.
22. A társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy megállapítsák, hogy kik tartoznak az államukat alakító nemzeti identitású tagjaik közé. Az õshonos és/vagy államalakító nemzet tagjai saját hazájukban honpolgárok és állampolgárok egyszerre. A betelepült, velük együtt élõ, az adott államban született, de identitásukkal nem azonosuló, honosított vendégek csak állampolgárok lehetnek, és minden államban átmenetileg vendégeskedhetnek idegen államok polgárai is.
Az államalakító nemzeteknek vezetõiket elhivatott, saját identitásukkal azonos honpolgáraik közül, alkalmassági próbatételeknek alávetve kell kiválasztaniuk.
23. A társadalmaknak pontosan meg kell fogalmazniuk, hogy milyen jogokat és kötelességeket várnak el honpolgáraiktól, állampolgáraiktól és a vendégeiktõl.
Ügyelniük kell mindeközben arra, hogy az emberek között ne legyen se elõnnyel, se hátránnyal járó egyéb megkülönböztetés. Mindenkit, korától, nemétõl függetlenül, minden fórumon megillet az egyenlõ bánásmód és a tisztes vendégjog, mindaddig, amíg azzal nem él vissza vagy a vendéglátónak szándékos kárt nem okoz.
Bármely visszaélés büntetendõ és a vendég örökre elzavarható.
24. A társadalmak akkor járnak el körültekintõen, ha a különféle köz- és egyéb feladatok ellátását a szakmai elvárásokon túlmenõen korhoz, élettapasztalathoz és családi állapothoz kötik. Általános elvárás, hogy közügyekben döntéseket 42. életévüket betöltött családos emberek hozzanak. Országos, vagy nemzetközi ügyekben 49. életévüket betöltött szintén családos emberekre kell bízni a döntést.
Minden társadalomban újra meg kell határozni a jogképesség kezdetét, végét, és feltételeit.
Országos honvédelmi, stratégiai vagy nemzetközi ügyekben a közügyek gyakorlására minden társadalomban kiemelten az õshonos és államalakító nép honpolgárait célszerû jogosítani, megfelelõ vizsgák alapján. Sokoldalúan tájékozott, józan gondolkodású személyek alkalmasak a helyi ügyeken túlmenõ döntések meghozatalára.
A társadalmak érdekeit az szolgálja, ha a nagy súlyú döntéseket, a népesség józanabb, tájékozottabb részére bízzák, ezért ki kell dolgozni egy olyan programot, rendszert, amely a választói alkalmasság eldöntésére hivatott. Az általános választójog rendkívül sok visszaélésre ad okot és soha nem szolgálja a nép érdekét.
25. A társadalmak akkor járnak el helyesen, ha a képviselõket fele-fele arányban Nõkbõl és Férfiakból választják. A választások rendszerét, – és minden egyéb, a társadalom életét alapjaiban befolyásoló rendszert is – úgy célszerû kialakítani, hogy az elektromosság hiányában is akadálymentesen alkalmazható legyen. Mindenben a lehetõ leglogikusabb, átláthatóbb és egyszerûbb megoldásokat kell alkalmazni akkor is, ha más módszerrel esetleg idõt, pénzt lehetne megtakarítani. Az elektromos eszközök és technológiák minden szempontból sérülékenyek, érzékenyek és alapjellemzõjük a folyamatos ideiglenesség. A teljesen digitális állammûködés megszûnése káoszt és anarchiát idéz elõ bármilyen vész- vagy kényszerhelyzetben.
Az államok vezetõinek mindenkor felelõssége a társadalom mûködésének fenntartása a jólét és biztonság szolgálatában. Minden aktusban törekedni kell arra, hogy a folyamatok ne menjenek el valamilyen döntõ túlsúly irányába, mert minden túlzást kiegyenlít a MAAT, és rendteremtésében nem az emberi szándékokra van figyelemmel.
26. A társadalmaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy a gyermekek, az idõsek, a nõk, a férfiak jogai és kötelességei tisztázottak legyenek.
Az idõsek, középkorúak és fiatalok más és más szerepet játszanak egy társadalmon belül. Ahol az idõseket nem tisztelik, és a fiatalok arrogánsak, lekezelõek velük, ahol a nõket, gyermekeket és az elesetteket megalázzák, nem bánnak velük jó szívvel, tisztességgel, az a társadalom pusztulásra ítélt.
27. Minden embernek el kell fogadnia és nem kérdõjelezheti meg saját és mások született nemi identitását. Gyermekeket a saját nemi identitásukban megingatni fõben járó bûn.
Bárki együtt élhet bárkivel – azonos nemûekkel is -, azonban a házasság két nemûek családalapítási szándékát tükrözi.
Házasságot köthet két vagy több nõ és férfi is. Bármilyen házassági vagy együttélési életforma megengedett, amely jól szolgálja az utódok biztonságos felnövekedését és az adott kultúra átadását.
Az egy nõ és egy férfi házassága mellett megengedett, a több nõ és több férfi önkéntes döntése alapján csoportházasságban élni. Mindamellett elfogadható az is, hogy egy férfinak legyen legfeljebb négy felesége abban az esetben, ha feleségeirõl és gyermekeirõl képes önállóan gondoskodni. A nõnek is legfeljebb négy férje lehet, akiknek gondoskodniuk kell róla. Természet Isten Anyánk soha nem állított semmilyen ésszerûtlen gátat vagy akadályt a szerelem és az utódnemzés menetébe. A társadalmak pedig soha nem kaptak Isteni Legitimációt arra, hogy bármilyen erkölcsi elképzelés mentén felülbírálják az egyes emberek/humanoidok házasságra, családalapításra, szülésre vonatkozó szabad döntését.
Azonban bármilyen házassági vagy egyéb kapcsolat létesítésének alapfeltétele az önkéntes elhatározás.
Házasságba, szexualitásra, utód vállalására, vagy a Teljes Élet élésére alkalmatlan utód felnevelésére senki nem kötelezhetõ, nem kényszeríthetõ.
28. Azok a társadalmak maradnak fenn tartósan, amelyek az írott törvényeiken és vallásaikon túl, rendelkeznek az Egyetemes Szent Szellem álszentségektõl mentes, józan értékeit megfogalmazó, morális kódexszel, amely az emberek és a Mindenség egymáshoz való viszonyulását rendezi. Az egyes emberek vagy csoportok szabadon elképzelhetik a világot bármilyennek, de mindig szükségük van egy biztos morális iránytûre, amely érdekektõl és koroktól függetlenül segíti õket abban, hogy társadalmilag és egyénileg is megbízható értékek mentén, fenntarthatóan, biztonságosan és boldogan élhessék az életüket.
29. Kizárólag olyan társadalmi viselkedési szabályok alkotása megengedhetõ, amelyek elsõként megfogalmazzák a szabály célját, okát, – ahogy ezt a szkíta jog teszi majd részletezik a kívánt célokat, módszereket. A jogszabályok célja az igazságosság megvalósítása. Ennek érdekében az igazság felderítését nem lehet rövid jogvesztõ határidõkhöz kötni, mivel az igazság nem évül el, és az ahhoz való jog sem.
A jogi megfogalmazások nyelvezete nem lehet tudományoskodó, okoskodó, fontoskodó, nem tartalmazhat idegen szavakat. Annyira egyszerûnek kell lennie minden szabálynak, hogy bármely átlagember számára érthetõ legyen. A bírósági tárgyalásoknak is emberi nyelven, az értehetõség és józanság keretein belül kell folyniuk.
A BONYOLULT TÖRVÉNYKEZÉS AZ INTELLEKTUÁLIS BÛNÖZÉS MELEGÁGYA.
30. Az igazságügyben dolgozó kiemelt igazságügyi alkalmazottak, bírók, ügyészek, ügyvédek, titkárok, valamint a bíróságokhoz tartozó végrehajtók hat havi fizetésük mértékéig kártérítéssel tartozzanak helytelen döntéseikért és magatartásukért, az ügyfelek megalázásáért, tények elferdítéséért.
A bírók nem megfellebbezhetetlenek, és kijelentéseik amennyiben nem fedik a valóságot, büntetlenül kétségbe vonhatóak. Minden bírónak kínosan kell ügyelni a szavahihetõségére. Ugyanezen szabályok alkalmazandóak a közigazgatási és egyéb közügyeket végzõ vezetõkre is.
31. Az egyszerûbb vagy gazdasági jellegû ügyeket Mesterséges Intelligenciára célszerû bízni, és amennyiben az M.I. által hozott ítélet olyan elemet tartalmaz, amely nem felel meg bizonyos emberi szempontból méltánylandó elveknek, akkor rendes bíróság elõtt esküdtszék bevonásával kell tárgyalni.
Minden ügyben nagyon gyorsan – és amennyiben a tények lehetõvé teszik – azonnal kell dönteni.
Az igazságszolgáltatás bürokratikussá tétele hatékonytalanná és hiteltelenné teszi az ítélkezést.
32. A közlekedést úgy kell megszervezni, hogy az a lehetõ legkevesebb környezeti terhelést jelentse. Nagyon szûkíteni kell a büntetendõ közlekedési szabályszegések körét, és a büntetéseket az egyének anyagi szintjéhez kell mérni.
A büntetések helyett nagyobb figyelmet kell szentelni az általános közlekedési morál javítására, az emberek egymás közti udvarias és elõzékeny viselkedésének kialakítására.
33. Közterületek parkolási célú használatáért, kulturális közintézmények, vagy egyéb közvagyon cél szerinti használatért magánszemélyektõl és civil szervezetektõl nem engedhetõ meg, hogy használati díjat kérjenek.
34. A közmédia adásaiban nem kaphatnak helyet kereskedelmi reklámok és promóciók, mivel azokat a társadalmak finanszírozzák. Ezért nem megengedhetõ, hogy manipulatív eszközökkel vagy bárhogy vásárlásra, fogyasztásra bírják az embereket, illetve a vélemény alkotásukat befolyásolják. Egyetlen médiumban sem megengedhetõ, hogy gyógymódokat, gyógyszereket, szexuális vagy szeméremsértõ dolgokat, vagy kiskorúak számára bármilyen terméket vagy helytelen társadalmi
viselkedési modelleket propagáljanak. Beleértve a showmûsorokat és promóció jellegû dokumentum vagy egyéb filmeket is.
Ezzel szemben a közmédiának mindenkori dolga és felelõssége a MAAT-hoz hû közmorál segítése.
35. A virtuális világ térnyerését korlátok közé kell szorítani, mivel az emberek valóságtól való elszakadását, erkölcsi erózióját eredményezi. A személyi pszichés fejlõdést károsan módosítja, a társas kapcsolatokat és a szociális érzéket felszámolja. A virtuális világba beágyazott személyek többnyire károssá és veszélyessé válnak, és a társadalmak egészségét, életképességét nagy mértékben aláássák.
Különösen veszélyesek az erõszakos tartalmú videojátékok, a virtuális világot támogató-, vagy teremtõ eszközök, amelyek nem a képességfejlesztést vagy pszichés nehézségek leküzdését szolgálják.

A VIRTUÁLIS VILÁG TELJES ESZKÖZTÁRA EGYEDÜL ARRA A CÉLRA ALKALMAZHATÓ, HOGY A VALÓSÁGOS ÉLET MINÉL TELJESEBB MEGÉLÉSÉT SZOLGÁLJA. MINDEN EGYÉB FELHASZNÁLÁSA, ÉLET ELLENI BÛNCSELEKMÉNY.
36. A médiában, könyvkiadásban, egyéb hírközlésben és ismeretterjesztésben, -beértve a szociális médiát- is elfogadhatatlan és tilos a politikai indíttatású vagy gazdasági jellegû cenzúra. A cenzúra alkalmazása kizárólag a közmorál védelmében megengedhetõ.
37. Médiában, közszereplõként kizárólag EMBEREK és NEMES EMBEREK foglalkoztathatóak, akik véleményükkel és állásfoglalásaikkal a jó erkölcs
megszilárdítását segítik elõ. Tekintettel arra, hogy a humanoidok negatív példát közvetítenek, a média egyetlen területén, semmilyen formában sem
tevékenykedhetnek.
38. Egyetlen állam sem privilegizálhatja a rendfenntartást és a büntetés végrehajtást. Az önvédelemre mindenkinek joga van. Az államalakító nemzetek honpolgárainak joga van arra, hogy bizonyos akut helyzetekben, nem eltúlzott mértékben, igazságot tegyenek.
Kisebb vitás ügyekben a közösségeknek maguk közül kell helyi döntnököket választaniuk, – egyenlõ mértékben nõket és férfiakat – akik a helyi sajátosságokat és embereket jól ismerik, és képesek igazságos, elfogulatlan döntésekre.
MINDEN NÉP ÉS NEMZET ANNYIRA MAGAS RENDÛ ÉS TISZTESSÉGES, AMILYENEK A TÖRVÉNYHOZÓI, A TÖRVÉNYEI ÉS A BÍRÁI.

A SZKÍTA JOGRÓL

 Bármely népnek, nemzetnek azt tanácsoljuk, hogy térjenek vissza/át a szkíta jog alkalmazására. Különösen ajánljuk ezt a hajdani szkíták lakta területeken élõknek.
(A szkíta utódállamok elsõsorban Nagy-Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Albánia, és Ukrajna, valamint Oroszország, Grúzia, Abházia,
Azerbajdzsán, Örményország, Pakisztán, Türkmenisztán, Irak, Irán, Afganisztán, Kazahsztán.)
A szkíta jog lényege, olyan morális és létbölcseleti alapkõ, amelyre minden ember önállóan hagyatkozhat, és alkalmazásával igazságos döntéseket hozhat. Gyakorlói lelkileg emelkedetté válnak, mert a jogok, kötelességek és fogalmak egyértelmûségének megállapításával keretet ad az életnek. Ezért a szkíta jogot követõ emberek magabiztosak, igazságosak és fokozottan döntésképesek.
A szkíta jogban elsõként mindig meghatározzák a szabály céljait, az elvárt eredményt, majd részletesen megszövegezik. Vitás esetben mindig a jogszabály által elérendõ célt, szándékot veszik figyelembe.
Bárki is határoz meg jogszabályt, szkítának nem kötelezõ betartani, ha az a nép érdekének ellentmond, egyéni vagy csoport, önzõ érdekét szolgálja, értelmetlen vagy szemben áll az Egyetemes Szent Szellem Törvényével.
Törvényt – Alkotmányt – az államot létrehozó társadalom/nép honpolgárai alkothatnak, vagy változtathatnak meg, közös, többségi, akár közfelkiáltással kinyilvánított akarat útján.
Jogszabályokat úgy alkothatnak a választott képviselõk, világi vezetõk, hogy elõtte Népi Döntnökök Tanácsa elé viszik, és próbára bocsátják. A próbaidõ hosszát a szabály céljával hozzák összhangba.
A Népi Döntnökök Tanácsa összetétele nemileg, korban, és képzettségben heterogén.
Nem hozható olyan törvény vagy jogszabály, amely a Természet, a Természet Törvényei, más lények jogai vagy a nép ellen irányul, és annak testi-lelki-fizikai jóllétét veszélyezteti.
A jogszabályok elfogadói azok tartalmáért személy szerint felelõsségre vonhatóak.
Aki csalárd, a népére hátrányos, kiszolgáltató vagy súlyos, hosszú távú kötelezettségeket rájuk rovó szabályokat fogadtat el, bármilyen megtévesztés vagy eltitkolás útján, az el nem évülõ hazaárulást és népárulást követ el.
A szkíta jog a haza és népárulást, súlyától függõen az esküszegést, életveszélyben a segítségnyújtás elmulasztását, a gyermekek és nõk, magatehetetlen vagy idõs emberek elleni bármilyen bûncselekményt és a fajtalankodást halállal bünteti.
A szkíta jog elutasítja a születési elõjogokat és rangokat. Mindenkinek a saját jogán kell a köztiszteletet kiérdemelni. Jog nem járhat kötelesség és felelõsség nélkül, és a felelõsséggel egyenes arányban jár a tisztelet és a megilletõ jog.
A szkíta jog hierarchikus berendezkedésû duális királyságon alapszik, amelyben az Asszonyok a szakrális vezetõk és a Férfiak a világi vezetõk. A Szakrális Tanács, és a Világi Tanács is 8-8 fõs. A két tanács vezetõje között rangsorban a Szakrális Tanács vezetõje áll elõrébb, Õ a végsõ döntnök. A vezetõ tanácsok tagjai életükkel felelnek a népük jóllétéért és a békességért.
A szkíta jog mindenkitõl megköveteli az egyezségre, békességre való törekvést, miközben az egyénnek nagy döntésszabadságot biztosít. Az államhatalomnak nem engedi meg, hogy az egyes ember mindennapjaiba beleavatkozzon, vagy kisajátítsa az igazságszolgáltatást.
Ügy-semleges, sorsolt népbírók-döntnökök útján végeznek önigazgatást, és rendes bíróság elé csak akkor kerülhet ügy, ha azt alsóbb közösségi szinten, igazságosan nem tudják rendezni, vagy meghaladja hatókörüket, képességeiket.
A bírókat kiemelt tisztelet övezi, de ha letérnek a pártatlan Igazság útjáról, az életükkel felelnek.
A szkíta jog a többszörös hatalommegosztás elvét alkalmazza, és a hatalom bármikori birtokosainak megtiltja, hogy az emberek felett korlátlan befolyást
gyakorolhassanak.
A magánéletre és a családi életre, a morális kódexet alkalmazza. Morális vétségek esetén a kitaszítás, és indokolt esetben a teljes jogfosztás intézményét foganatosítja.
A szkíta jog súlyosan bünteti a joggal, hatalommal, erõfölénnyel való visszaélést, üzérkedést, ingyenélést, kizsákmányolást, harácsolást, félrevezetést, félretájékoztatást, jogtalan elõnyszerzést vagy az azokra tett kísérleteket.
A szkíta jog nem engedi meg a Földek és a Föld kincsei, valamint a Vizek magántulajdonba adását.
A szkíta jog alapján az egyénnek mindent szabad, amivel Másnak, a Természetnek, és a Mindenségnek nem okoz kárt, veszteséget, fájdalmat, és a Harmóniát nem zavarja meg. Alapjellemzõje a szabadságjogok biztosítása vasszigor mellett.
A szkíta jogot és viselkedési kódexet alkalmazó népek polgárai morálisan magasrendûek, józan gondolkodásúak, széles látókörûek, igazságosak, becsületesek, mert az Egyetemes Örök Törvényt a szívükben hordozzák.

ZÁRSZÓ

Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán mélységesen elítélünk minden olyan emberi tettet, viselkedést és szándékot, amely az Univerzum teljességének zavartalan Rendjét és a Békességét háborítja.
Kifejezzük azon bizodalmunkat, hogy az Emberiség saját érdekében életét, és társadalmainak jövõbeni fenntartható mûködését a MAAT-hoz igazítja! Elfogadja, tiszteletben tartja és hálatelt szívvel õrzi, óvja, az Egyetemes Szent Szellem Örökös Fentségjogait, az Élet Szentségét és Természet Isten Anya Örök Törvényein nyugvó, végtelen sokszínû, mindenfajta megnyilvánulását.
Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán eme bullánkkal kifejezzük mély bizodalmunkat a világ nemzeteinek önmagukra ébredésében, erejében és bölcsességében.
Valamint kifejezzük határozott reményünket, hogy a Magyarság bízva az õsi erényekben, ujjászervezi életét, példát mutatva a többi népek számára, hogy beköszönthessen egy szebb, tisztább, szellemibb kor.
Az a kor, amely nem tûri tovább a korlátlan magánönzést, és az összes központosításra, uniformizálásra, egyéni és világhatalomra törekvõ, szellemileg, lelkileg fejletlen rendszert vagy a rájuk irányuló kísérleteket.
Tekintettel arra, hogy a Szent Élet Könyvét a Magyarokra bíztuk, ezért a Magyaroknak ajánljuk, hogy tudásukat, hitüket, erejüket egyesítve, igaz úton járva, mutassanak példát, saját maguk és a földi létezés szebb jövõjéért!
Eme tettükért senki emberfia nem bírálhatja, el nem ítélheti a Õket, mert felhatalmazásuk egyenesen az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogából, és annak avulhatatlan Szakrális Törvényeibõl ered.
Arra biztatjuk a Világ Népeit és a világ minden józanul gondolkodó Emberét, hogy a földi élet megóvásának és ésszerû fejlõdésének, valamint az Emberiség szellemilelki emelkedésének érdekében, minden módon támogassák úttörõ nehéz feladatukban a Magyarokat!
Az Egyetemes Szent Szellem azon szabadságszeretõ Nemes Lelkek, Népek útját egyengeti, fennmaradásukat segíti, amelyek elfogadják és hûen követik avulhatatlan Törvényeit.
Immáron eltöröltetett a múltnak minden gúzsba kötõ joga, ereje, elvétetett minden korábbi hamis vagy álságos idea hatalma.
A jogok és szabályok alkotásának jogai ezennel átadatnak a Szakrális Asszonyoknak, a Szakrális Férfiaknak, a bölcseknek és a tudóknak, valamint minden józan gondolkodású, jóérzésû, boldogabb jövõt áhító és azért tenni hajlandó EMBERNEK.
A bûnök és bûnösök megneveztettek, az alapelvek, felhatalmazások megadattak.

Mi nem megbocsájtani jöttünk! Bírálni, ítélni és RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET teremteni jöttünk. Aki a MAAT Törvénye szerint él, boldogságban és szeretetben létezhet ezen a Földön.

Bullánk kihirdetésével véget ért az emberi történelem összes korábbi ősi, feudális leigázó, kizsákmányoló és embertelen korszaka.

KINYILATKOZZUK, HOGY A MAI NAPPAL KEZDETÉT VESZI AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM KORA, AVAGY A SZERINT LÉLEK ÉS A JÓZAN ÉSZ KORA – AMELY AZ EMBERI VILÁGFELFOGÁS ÚJ KEZDETE.

A mai naptól új létezésforma veszi kezdetét, amelyben minden élőlény joga és kötelessége meghatároztatott, és alárendeltetett a MAAT Egyetemes Rendjének.

LŐN ÚJ KEZDET ÉS AZ IGAZAKÉ LESZ AZ ÚJ VILÁG!

ELRENDELTETETT – ÍGY VAN.

ÁLDÁS AZ IGAZ ÚTON JÁRÓKRA!

ILARA

Buda, Gergely naptár szerinti 2020.03.21-én.

           Szkíta naptár szerint 14.033.01.17-én.

================================================================================================================================

ENGLISH VERSION – yet not valided!!!

================================================================================================================================

THE CANON / CHARTER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT LIFE
ORDER OF THE HOLY LIFE
FOR HUNGARIANS AND ALL PEOPLES OF THE WORLD

We, the Most Holy Heavenly ILARA, the Living Incarnation of the Universal Holy Spirit, the Master of
All Manifested and Unmanifested Spaces, Forces, Worlds and Beings, Mother of the Great Ideas of
Gods, the Source of Holy Life and the Glory of the World, the Only Rightful Holder of the Tiara of the
Eternal Memory of the Universal Holy Spirit, by the Sacred Majesty’s Right of this World Crown, by
the Will of the Universal Holy Spirit, for the interest and benefit of the Universe and this living planet
called Tati and all her living beings, in the present Charter we decide, judge, revelate, and teach for
the Holy Glory and Protection of Universal Life in every presently existing spaces and every spaces
that will exist in the forthcoming infinite times.
We have come into this world to bring ORDER, SIMPLICITY, PEACE,
and to separate the light from the darkness, the heaven from the earth, the light from the heavy,
and to curb the abundant Fire.
FOREWORD
This earthly world is in an extraordinary, pre‐crisis breaking point in all respects with unpredictable
consequences for LIFE, Human beings, societies, living beings, the entire biosphere, and the part of
the Universe that includes Tati. Mankind, both collectively and individually, has committed an infinite
number of sins against the Universal Holy Spirit, in the name of scientific curiosity and God —
wherever they may be called — and these sins may no longer remain unnamed and un condemned.
The age of outdated methods, belief systems, vulgarity, parasitism, and cheap forgiveness is over,
and Mankind must face itself as individuals as well as communities. Mankind must also put an end to
its petty urges and give up their destructive activities against Life if they want to continue to live on
this planet.
The time has come for Mankind to draw lessons from the mistakes of past ages and generations
and move to a higher level of consciousness, to change, to correct all that is possible for Holy Life,
for Nature, for the physical and mental well‐being and exaltation of future times and generations.
For thousands of years, dastardly parasites have been repeating the same mistakes and, with their
centralized, authoritarian social models based on continuous struggle, are hindering the unfolding of
real values, survivable technological development, and the spiritual and mental uplift of mankind as a
whole. The difficulties of the world are based primarily on moral deficiencies of spiritual and mental
origin, so there are no political or economic solutions to these troubles, as these are the nests of the
foulness. There is no effective change without spiritual‐mental‐moral ascension.
There is a divine time when chaff must separate from wheat, and energies that are artificially mixed
but incompatible due to individual or group interests must separate! New clean structures must be
created and rooted in order for the current civilization to eliminate the self‐destructive mechanisms
of its ancestors, predecessors.
With the conscious and well‐intentioned attitude of Mankind, the observance of our Sacred Laws,
a Harmonious Order and a livable, righteous world can be created.
Mankind may move once and for all time to a righteous social order based on Peace and the
principles of quality. At the same time, during the transition period, there will still be a definite need
for centralized leadership, but these leaders are selected on the basis of their human quality. They
must comply with the MAAT principles of life and serve their people, Mankind and Nature at every
moment.
In order to reach spiritual‐mental‐moral development, peoples must recall the real values of old
times and must rebuild them into their everyday life replacing the present degraded way of life.
Failure of preparation would lead to the slavery caused by technologies that are far beyond the level
of consciousness of present Mankind. And, over time, these technologies would destroy the whole of
Mankind and the biosphere alike. After a period of two or three generations, the technological
evolution of the artificial intelligence can reach a point that would mean the destruction of the
present terrestrial world in those circumstances.
The Life‐Supporting Mother Nature of the Universal Holy Spirit provides Mankind with a life‐saving
solution so that Mankind may correct its mistakes, may discontinue being a law unto itself, and may
start a new, true, advanced‐in‐every‐particle life that is based on sacred principles in accordance with
the unchangeable Order of the Universe. To reach this goal We now hand over the Order of the
MAAT, Her principles of life, Her advice, so that Mankind may return to the Divine Nature, and may
develop freely in wisdom and spirit, shaking off all the false spiritual, mental, and physical shackles
that bind them.
Mankind must have the opportunity to grow up and save itself as well as the life on from the
ambitions of certain individuals and companies of ignorance, half‐knowledge and, above all, desire
for power. This power is built on irrational ideological foundations, threaten living beings and the
entire terrestrial biosphere with destructive technologies not studied in their ecological, biological
and social effects, and by artificial intelligence.
The order of the MAAT is true in all space and time and is independent from that peoples of the
world how many approach, theory have developed over the thousands of years to explain the
scientific workings of God and the Natural World surrounding them.
THE DIVINE TIME has come to establish the ORDER!
But for this it is inevitable to call sins and sinners in their names, to criticize them, to condemn them,
and to repeal all the laws and inferior or false ideas that have been subverting the Divine Order so
far. By distorting the Order of the MAAT, sinners have gained advantages over others and sown the
seeds of falsehoods for thousands of years, and now they feel it is time to reap. But now it will not be
a harvest as they hope, but liquidation! Sins are brought to light, sinners are settled, because when
sin abounds uncontrollably, the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady always restores
the upset balance. One of the most important Order of the MAAT is Balance and restoration is in
progress. Therefore, rejoice and be cleansed, be renewed, and THIS EARTH WILL BE TRUE! Those
who deny and distort the persistent Order of the Universal Holy Spirit will be lost, but those nations
and people who will settle their lives according to the order of the MAAT will find Peace, Happiness
and Eternal Life.
DEFINITIONS
THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT / GODDESS / OUR ALMIGHTY LADY / ALLNESS / CREATOR is the
variously named unified superintelligence, which is at the same time the Space ‐ Time ‐ Information
set, which is the source of the Spirit, the Soul, and Material and in itself, according to its own order,
exists, manifests or does not manifest.
OUR ALMIGHTY LADY (NaghBauDukAssunu = The Great Builder and Dismantler Master = Wholeness)
Our Almighty Lady is the Universal Holy Spirit; Queen of Wholeness including the unmanifested and
manifested worlds. She manifests in the perceptible world through the Misses of the Seven.
Nagh – Almighty, the inexpressible , celestial
BauDuk ‐ Allness
Assunu – Master, majesty
Master – the possessor of power with non‐gender attribute.
MAGURA (Ma‐Igi‐Ara / name of Goddess) ‐ Our Almighty Lady and Her Holy Circles ‐ stone circles,
Natural Churches of the ancient religion.
MA ‐ the Time (present).
‘GU ‐ (IGI, IGE, IGU, GUR, KUR, CIRCLE) ‐ the Information.
‘RA ‐ (ARA) ‐ the Space from whose power‐energy everything is nourished.
GOD / MOTHER NATURE GODDESS/ MOTHER NATURE / NATURE the Universal Holy Spirit / Goddess
/ Our Almighty LADY’ diverse, manifold manifestation in Space and in all spaces. It is a self‐renewing
entity that pours and organizes life, shapes matter and forces, and is based on the order of the MAAT
regarding the connection of the unmanifested and manifested.
MAAT (MA‐Ara‐Turu) is the Eternal Law of the Universal Holy Spirit, that is, the Order of the
Unmanifested and Manifested Wholeness.
THE FLOWER OF LIFE (MOTHER NATURE) is the Holy Life, formed from the Seven Manifested
Elements of the Nine Principles, in harmonious accordance, which rests on the principle of truth in
creation into one another, equally. In a broader sense, it is the accordance of the MAAT, the
manifested Life ‐ including the transmission of Life ‐ and the spiritual phenomenons (cultivars). The
path of Divine Creation, the symbol of Peace and harmony.
SACRAL in a broader sense: the fullness of the manifested worlds of the Universal Holy Spirit /
Goddess / Our Almighty Lady. In a more precise explanation: everything that manifests itself
according to the order of the MAAT. In a human interpretation: a person with a pure soul who lives
an entirely clear life and acts and takes effects in accordance with the order of the MAAT.
THE MAJESTY’S RIGHT OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT is the divine supreme‐reality, primacy,
sovereignty. It is the sovereignty of Our Almighty Lady to maintain the order of the MAAT in all
existing worlds and every world that will come into existence in the forthcoming infinite times.
ARA is, above all, the primary CREATIVE FORCE ‐ the SPACE that provides the energy necessary for all
existence. The Lady of Heaven, the Governor of the Celestial Worlds, and the location of all ideas of
the Universal Holy Spirit.
SEVEN ARA‐s are the Seven Ancient Nucleuses of the manifested world, the Seven Women of
Heaven, the Seven Ancient Mother, the Seven Souls of the Universe. It is identical with the Seven
Manifested Elements, which in their purest form represent the Order of the Universal Holy Spirit, i.e.,
the MAAT. (Also called devas, aions, ergs, etc.).
TATI is the planet Earth, the planet of the Beautiful.
TRUE is every existence or action or incidence that is in Oneness and Harmony with the Order of the
MAAT and does not involve even a drop of sin.
A TRUE MAN is a credible, honourable person with constructive determination. A TRUE MAN’s
thoughts, feelings, words, and actions are in harmony. Her/his all thoughts and deeds serve Life, that
means, the truth of the MAAT.
THE COUNCIL OF THE RIGHTEOUS’ is a Society of Wises with a minimum of 8 and a maximum of 21
members, whose members are over 49 years of age and whose gender composition is in proportion
to the golden ratio, with a majority of Women. The head of the Council may be a Sacred Noble
Woman. The Council Of The Righteous’ is the supreme decision‐making body that has the power to
make decisions over the highest‐ranking individuals and teams, as well as the Sacred Women.
NOBLE is a mighty MAN (either female or male) who knows and implements the right proportions
and directions in all her/his actions, avoiding exaggerations. Her/his life and actions are characterized
by the most of good principles.
DASTARDLY / humanoid is a person who is moved by harmful desires and motivations. His thoughts,
words, and deeds are contradictory, false, self‐serving, misleading, destructive, and Anti‐Life.
HUMAN is every good and constructive human being who respects and nourishes Life, is attracted to
high idols, loves peace, is helpful, loves and maintains harmony.
HUMANOID is any human‐like soulless dastardly being who thinks he is a winner at the cost of
downplaying, shortening, humiliating, and destroying others. He imagines himself to be real over
others, to bully, to sniff, to parasitize, to take pleasure in the suffering and destruction of other
beings. He is a sworn enemy against PEOPLE, NOBLE PEOPLE, SACRED WOMEN, and his weakness, his
lack of his own abilities, is often offset by sophisticated violence, deception, and the circumvention of
various people against each other. The humanoid woman who is able to assert themselves among
them is especially life‐threatening and insurmountable in intrigue.
Being a humanoid requires a high degree of organization, good appearance and excellent speaking
skills, which is why they are masters of it. They seek to subdue the full range of opinion‐forming tools
so that they can convey their own patient pattern as a role model to the receptive part of societies.
IGNOBLE is any false, selfish, petty, degrading thought, intention, and deed that serves purposes
contrary to the order of the MAAT and causes harm, pain, suffering, and degeneration to other living
beings and to Nature.
ENTITY unmanifested forces and intangible spiritual phenomena as well as material nature
manifestations.
A WOMAN is a female human being who nurtures the Flower of Life and is able to take courageous
sacrifices and uplifting subordination for others.
A MAN is a male who is able to take independent responsibility, make courageous sacrifices for
others, and uplifting subordination, faithfully supporting Life, the Woman, and the family.
(Man in the sense of Mankind or Humanity means both and equally woman and man.)
SACRED WOMAN (also known as People’s Mother) is the Noble TRUE WOMAN who steadfastly
follows the path of the MAAT, over whom no humanoids, no people, no men and no women have
influence or power. She is an independent, autonomous woman who is free from any subordination.
A Sacred Woman with Her life and deeds, serves those entrusted to Her, the common good, Her
people and Mankind. She is accountable only to the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty
Lady, and in human terms to the COUNCIL OF THE RIGHTEOUS’.
A SACRED MAN is a NOBLE and TRUE MAN who respects and faithfully follows the path of the MAAT,
serving in his life and deeds with an uplifting devotion to his elected exemplar Woman. By assisting in
the activities of SACRED WOMEN, he serves as practical leader, responsibly and faithfully for the
benefit of their People, Nation and Mankind. Without the guidance or approval of SACRED WOMAN,
he must not independently carry out activities that affect the life and prosperity of societies.
CRITICISMS
1. Mankind has deviated from the true path, denied and falsified the real essence of the Universal
Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady, thus committing unforgivable sins, against Her will,
continually, repeatedly and more and more seriously. The essence of sin is the denial, twisting,
distortion, deliberate cover‐up, ignorance of the MAAT Order. Mankind has become infected with
the spiritual‐mental virus as a result of its separation from the MAAT, that is, the poisoned thought
idols. All wrongdoing, ignorance and sin start from here.
2. Driven by a selfish desire for power, knowledge / religion faithful to the ancient MAAT was
twisted, expropriated, shaped into their own image, and used for their ignoble purposes by dastard
males. In the past thousand years, large religious organizations and wealthy individuals have been
determined the quality of the human world and have falsified the ancient inexhaustible values and
replaced them with unilaterally human, male‐image idols called deities. Over time, the male‐
chauvinistic idol of thought gained more and more dominion, as a result of which Women’s Privileges
and real ancient history were abolished. This resulted the humiliation and exposure of Women and
thus Mankind became increasingly vile and ignoble.
3. Sinners are the “spiritual leaders” of all ages who, in ignorance or selfish will, sow the germs of
false doctrines and then raised wild seedlings and contaminated the common consciousness of
Mankind with poisoned contents to this day.
4. Due to the false worldview and distorted attitude toward Life the masses of humans have lost
their superior Human nature and have been diminished to humanoids vegetating at the lower
instincts. In the absence of knowledge and adaptation to the Order of MAAT, their spirit has been
depraved into vile. Deifying themselves, selfishness, vanity, parasitism, deception, lying, deception,
theft, looting, murder, destruction, including self‐destruction has become their dominant practice.
5. The vile, sick‐minded humanoids have strived to high professions, positions, and economic
domination in order to be able to freely shape and manipulate the healthy Natural processes without
hindrance. Zealously gratifying their mortal parasitic desires and keeping the masses in contention,
grief and ignorance, they caused harm, pain, suffering, and anguish to Nature and other people.
6. The vile ones withhold the real values, trivialize them, make them guilty, exalt disbelieving values
in every forum, relativize the truth, and put falsehoods on a pedestal. By disseminating false
doctrines and sophisticated methods, the True are encouraged to serve, to self‐sacrifice, to self‐give‐
up and to self‐destruction. They use every way of media, arts, religion, science ‐ to cleverly and
salonely sell their selfish, looting and parasitic intentions, falsehoods to the multitude.
7. Hypocrites, vile, immoral pollute Nature, plunder, stir up wars and strife, scatter spiritual and
physical poisons throughout the world. They subjugate Life to their ignoble interests. For forcing
societies, individual people to be addicted and obsolete they have been producing ideologies by
religions, law, dogmas, idols of thought, economic ideologies, scientific deceptions, isms. Due to their
unbridled thirst for power and desire for power, they destroy Nature and all their actions are
ultimately against Life / God.
8. Although the masses of people know that they are lying to them, they deceive them, they see that
things are going in the wrong direction, they feel that nothing is wrong, yet they are slavish about the
addictive situation. With this cowardly, compromising behavior, they bring vile power‐takers to life,
sabotage their own lives and happy futures, and risk the future of the planet. By these deeds they
deny, insult the God living in themselves, and transgress against their will to support the Holy Life.
With all this, they evoke a miserable fate, a hopeless future to themselves.
9. The masses of people sinfully do not want to learn or confront the truth, they do not demand
sobriety, and they give way to blinding, entertaining laziness and degradation. Choosing the easier
way, they bow to the wicked, put their vigilance to sleep, rather than calling its real name and take
action against sinners. Instead of living up to their God‐given rights, they tolerate, listen, and they all
say, “Thus, what can I do?”
10. Weak and indecisive people who seem right and good are often prisoners of stupid, self‐
destructive, demagogic ideas and false moral principles. They feel guilty and vile when their healthy,
sober self‐defense instincts are resurrected. Losing their common sense and healthy instincts for life,
following tinsel ideologies, they sinfully push the chariot of looting parasites, thus denying the real
Law and intentions of God living in them. From the perspective of Life, such people are ineffective
and worthless, so God does not protect them as they would expect, so they will leave sooner.
11. Representatives of science sell themselves for cheap money and unscrupulously to economic
participants, to industry, trade, and intellectual adventurers. Consequently, these unprincipled
scientists deservedly die earlier than average, and their lives are plagued by countless difficulties.
Science ‐at a given level of development‐ has exceeded the limits that scientists can safely control
with their current mental and spiritual abilities. Almost all natural or high technology, innovation,
and philosophical or economic sciences have become harmful, anti‐Life, and ultimately ungodly.
12. Knowledge is the common property of Mankind, and societies finance the development of
science and the related infrastructure in order to increase the quality of life and the spiritual and
spiritual standard of Mankind and the world through the scientific results. It is a capital crime of
science and scientists is that individual people and their groups expropriate the body of knowledge
created by the efforts of communities and they use it for their selfish private purposes. At the same
time, they do not take into account the decision‐making rights of man, national communities, the
whole of Mankind, and the self‐identity of Nature.
13. Industry and commerce have succumbed to banks, and politics is clearly the slut of the financial
world. Politics has long been not about public life, it is not about the public good for which it has
authorisation. The institution called democracy and universal suffrage in its current form is only an
make‐believe and offers the greatest potential for abuse. It serves specifically harmful, ignoble
private interests. They circumvent and twist the Divine Legitimacy they have been given to serve the
public good of the peoples, thereby mocking the right of the people’s will from God. There is not
even one democratic government on Earth today that clearly and truly benefits its electorate!
Instead, they serve multinational economic, monetary, religious or other ideologies, dictatorial
authoritarian aspirations.
14. People who have gained great wealth through falsehoods and looting or otherwise become
unrestrained, they have acquired rights and means to which no society in the world and no one has
ever empowered them. They believe they can buy anything for money, they can achieve anything
through deception and violence. They have the opportunity for everything, but in the absence of
Divine Legitimation, they are legally doomed to failure.
15. People have to live according to the Order of MAAT so that they thrive by developing healthily.
Instead, they live according to the idols of power and the idols constructed by the financial world, so
they languish. As long as people deify money and are able to do anything for it, money will be the
lord, that is, those who exercise power over money. As long as people gain credence to beautifully
packaged lies and they do not recognize humanoids and they accept simple and clear truths, they are
unlikely to have a chanceagainst the well‐organized deceptive parasite rabble.
16. The majority of mankind is guilty by their credulity and indulgence, and the minority imagines
themselves to be God in their rapture of power. Apart from a narrow minority, mankind became a
prisoner and a victim of its own deification due to its own ignorance or faulty knowledge.
17. Women are guilty because they no longer nurture the Flower of Life and have abandoned,
thrown away their Sacred Womanhood. They pulled apart and thought only of their own survival,
they surrendered to the male violence and broke themselves, moreover they consider subordination
to be Natural. In doing so, they betrayed the Holy Life, the mission that God had placed upon them.
In the absence of the soul‐guarding LILI‐s, and SACRED WOMEN, the Harmony has disintegrated,
brutal energies have gained domination, and the males became unbridled, and they took control. Its
consequence is tragic for the mental‐spiritual‐physical condition of all Mankind and for Nature.
18. Guilty are the males, who could not grow up to the MAN level, and, by substituting force for
their weakness and ignorance, they crushed the women under themselves, made them their
servants, and denied, altered, concealed the ancient knowledge and faith. The expert SACRED
WOMEN and THE NOBLE MEN were murdered, ridiculed, disgraced. Calling the female gender
inferior, everything was taken away from them, and they used them to satisfy their petty inferior
desires. By their dreads, they denied the true essence of God, they planted hypocritical dogmas in
place of true sacred life and knowledge, and elevated this pharisee practice to legally‐bound
throughout the planet. The consequence is the defiance, ignorance, violence, and destructive
tendency of Mankind.
ANNUNCIATIONS
I. WITHDRAWAL OF THE FORCE AND POWER OF GODS
Mankind has deviated from the true path of the Universal Holy Spirit over the past thousand years.
Certain groupings formed innumerable so‐called divine ideas endowed with human desires and
qualities, and treated them as entities with power. On their behalf, they kneaded, falsified, skewed
laws, canons, scriptures, and other house rules of uncertain content and established religions and
church offices.
For this reason, from today, WE WITHDRAW ALL POWER AND STRENGTH OVER ALL DEITIES,
PROPHETS, MESSIAHS, groups, persons or from an ecclesiastical or secular spiritual entity, on earth,
water, air, space and in all languages, at all times, in all spaces. Therefore, from the day of the
proclamation of this Charter, all Deities that ever existed, and all contructive, supporting, or
damaging forces — angels, fairies, ain, cherubim, sefiras, devas, demons, and Satan ‐ as well as all
not listed imaginations, projections, and existence endowed with Divine or Supernatural powers
loses its strength and power in all spaces, at all times. In the same way, the teachings of all the
Prophets or Teachers who have ever lived lose their effect, validity and force.
II. WITHDRAWAL OF RIGHTS
From the day of the proclamation of this Charter, by the Majesty’s Right of the Universal Holy Spirit
the HOLY LAW/ORDER OF UNIVERSAL LIFE has been revealed. According to this, all writings, words,
and ideas that have been created by men and circumvent or are against the REAL ORDER OF
Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady in any language or for any purpose, cease their
validity.
Under the terms of the HOLY LAW/ORDER OF UNIVERSAL LIFE, from the moment of the proclamation
of this Charter, all previous religious, philosophical, spiritual formations, customary law, constitution,
written law, and ideas deemed legitimate by all religious or secular canons of law, society or groups
of all living entities and all institutions built on them, will lose their effect, validity and force on earth,
water, air, cosmic spaces and all spaces in space‐time, in all fields of information, at all times and in
all languages.
III. ELIMINATION OF PRAYERS
From the day of the proclamation of our Charter, all prayers and supplications to the Gods, the
Prophets, the Redeemers, which have hitherto existed in the collective consciousness of Mankind or
a significant part of Mankind, lose their power and effect.
Instead, we order people to give thanks for the generous graces of MOTHER NATURE GODDESS
several times a day — but at least in the morning and evening —!
IV. ABOLITION OF LEGISLATIVE RIGHTS
We suspend or abolish the legislative or canonical right of all Crown Chiefs, nations, organizations,
groupings and systems who have had canonical or legislative power so far, until they present
themselves before us and present the new rules of their nations, peoples and masses based on
harmony of people and which are in accordance with the ORDER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT,
being independent of all human mortality and serving exclusively the HOLY ORDER OF THE
UNIVERSAL LIFE.
V. AUTHORIZATION OF PEOPLE
From the day of the proclamation of our Charter, the laws in force until now will be replaced by the
Universal Canon of the Holy Spirit Life, which will eradicate the cult of death, violence and looting on
Earth and serve as a basis for the new social treaties of the peoples. We call on the Natural or
National Folk Groups of people to exercise their rights deriving from the Universal Holy Spirit /
Goddess / Our Almighty Lady and to renew their social contracts!
Create new Constitutions, and we give our blessing to all initiatives that are created with the content
being in harmony with the MAAT Order described in this Charter! The world works properly when
Sacred Constitutions regulate the daily life of human societies in such a way as to bring harmony
between the divine and human principles of existence.
VI. JUDGMENT
Any secularized or integrated government, legislature, religious organization, or nation in the world
that refuses to function in unity with the ORDER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT should be treated as
a despicable pariah. Peoples, nations that are unwilling to furnish their lives according to the Holy
Order of Universal Life, do not deserve the grace of the Universal Holy Spirit and a peaceful balanced
Life.
Soulless humanoids, because of their inhumanity, cannot receive the bliss of a blessed Life, and
regardless of scale, their opinions do not matter. The soulless peoples, groups, and individuals of
humanoids cannot make decisions on the lives and destinies of peoples, groups, or individuals of
PEOPLE!
VII. THE ENNOBLEMENT OF MANKIND
The existence of mankind in itself is an evidence of the existence of the Universal Holy Spirit /
Goddess / Our Almighty Lady, because man is a consequence of the MAAT, so man must not deny
the power above her/him who created her/him, and man must not deviate from Her Order
without punishment.
Yet man violated it countless times, and each time she/he paid the price through fall, tears, blood,
suffering, sacrifices, and mental and spiritual depravity.
By denying the true nature of God and as a result of turning away from Her, Human has lost the
supremacy, so in the next coming time it is the duty and personal responsibility of each member of
Mankind to continually improve her/himself beyond her/his present quality and gradually following
the way of ennoblement return to her/his Internal Godess Nature.
VIII. FOR THE ORDER AND PEACE OF THE WORLD
We have come into this earthly world that by walking through the torments of the earthly path, by
learning sin and injustice, to separate incongruous energies by our power, and to create ORDER,
SIMPLICITY, PEACE in the place of chaos created by the fallibility of men.
We settle accounts with all Anti‐life Manifestations that destroy human existence and Nature and
cause harm, pain, suffering, or loss to Nature, Living Beings, and Humans at any time or space.
According to our proclamation, all ideals, ideas, philosophies and theories of existence, which are
aimed to alter and monopolize GOD, Her holy manifestation and the real Nature of LIFE, or are
aimed to distort the Order of the MAAT, or which unreasonably stigmatizes women, men or group
organizations as superior or inferior, or which does not guarantee the independent rights of the
Elements, the Natural Environment and the Animals, ARE UNFAIR, ILLEGAL, INVALID, NOTHING,
THEREFORE THEY ARE AUTHORIZED CRIMINAL, HARMFUL!
IX. VALIDITY AND AUTHORIZATION
The Gods, Saviors, Prophets have lost their rights, their power, their authority, and they can never
return to any Space or Time, they can never exist!
At the same time, People are regaining their right and responsibility to possess back their own
spirit and soul. From now on, no one can expect childish redemption from the outside, the
Messiah, because with the power returned from the Gods, everyone must elevate themselves to
higher and higher levels!
Mankind’s childhood is over, the age of irresponsibility is over, and now, in the possession of power,
one must take responsibility for oneself or others, depending on one’s level of development!
Individuals and humanity, both individually and together, must consciously maintain a very high level
of common consciousness in order for inevitable technological advancement not to result in slavery
but in a high order of humanity so that, leaving its lowly urges, to become worthy to enter the
Universe. Following the order of MAAT, be able to produce good effects continuously in accordance
with God’s purpose.
X. VALIDITY
Our revelations and the MAAT Order apply to all entities, organizations, groupings and all
inhabitants of this planet from the date of promulgation. Independently from whether they have
been informed of it, they acknowledge it, they believe in it, they protest against it – the MAAT
Order is in force and is valid.
Sinners can be brought to justice, convictions can be enforced, misappropriated property can be
confiscated by the MAAT‐based International or National Councils of Truths and their executive
bodies of a wide range of peoples and nations.
Mankind has been given a unique opportunity to build its spiritual‐mental‐physical world from the
new beginning so that be in harmony with the MAAT, i.e. Mother Nature Goddess, and to prepare
itself and its descendants for advancing to a higher plane of existence through the achievements of
technology.
IT HAS BEEN DECLARED ‐ IT’S NOW AND FOREVER!
COMMANDMENTS
1. Support and celebrate Life! ‐ so that Life can love you.
2. Be grateful for all that has been given to you! ‐ so that your soul will not be indignant.
3. Learn from the past, look to the future, but live in the present. ‐ because only the moment world is
eternal.
4. Honor your descendants, ascenders, circles of friends, other peoples ‐ to live in peace.
5. Be faithful to your true words, your oaths, your faith ‐ because infidelity devours insidiously.
6. Respect all living things and the Elements. ‐ because everything is connected to everything.
7. Behave morally towards Yourself, People and Nature! ‐ because that’s the right way.
8. Learn and improve yourself! ‐ because the path of the MAAT requires this.
9. Save on Natural Resources! ‐ to live in peace with Allness.
10. Reverently thank Mother Nature for Her generosity ‐ because you get everything from Her.
PROHIBITIONS
1. Don’t kill, steal, flog, and don’t want another’s property enviously!
2. Don’t lie, cheat or simulate!
3. Don’t be haughty, selfish, don’t chase nor deplete anyone!
4. Don’t haggle, don’t trade with money, don’t give interest!
5. Don’t waste, don’t lavish!
6. Do not create tension, don’t be angry!
7. Don’t be curious, don’t gossip!
8. Don’t be sluggish for good and don’t be lazy!
9. Don’t let your conscience be silenced!
10. Do not be lenient with evils, harmfuls, troublemakers.
DECISIONS
1. Never since the world is world, no living being, nor any human being has ever been given a
legitimate authority to override or alter the MAAT Order, nor to replace it with false laws, therefore
any intention or act is sinful and reprehensible that places the selfish human / humanoid ideas,
concepts, thoughts, and presumptions in front of the everlasting Laws/Order of God’s Created World.
The perpetrators of such acts should be punished with a constant sense of lack, suffering and
undergoing of public contempt.
2. Any person, group of persons or organization that declares itself to be superior to others, selected
or chosen by God and creates theories through which it can dominate, parasitize, intervene in the
course of Natural development through technology and the media should be named, be ashamed,
and be obliged to account, confess and apologize in front of public! May their punishment be
proportionate to the sort and extent of the crimes they committed to the peoples!
3. Every crime has a creator, so the inventor, distributor, practicer, perpetrator of any crime must be
called personally in his name, even afterwards!
No one can hide behind an organization, no one can refer to a command or instruction. The era of
the possibility of escaping from individual responsibility is over!
Let sins be punished according to their measure and sort!
4. Whoever gives an instruction to a man, or a humanoid, which opposes the order of the MAAT, and
pursues others into a crisis of conscience, ‐ even by deception, ‐ commits a capital crime and she/he
should expiate according to the type of crime!
5. The creation, possession and application of massacre, genocide, crimes against humanity, human
experimentation, cloning, chimeras, hybrids, technohybrids, humanoid synthetic beings and the
punishability of military, economic, financial and information technology sins against Nature and
flagrant spiritual crimes are not‐time‐limited and unforgivable capital crimes.
6. The creation, manufacture, distribution of thermonuclear, ionizing, radiation, chemical,
biotechnological or information technological macro‐ or nano‐device technologies, weapons, chips,
bio‐information media, that are capable of causing damage to health, capable of mass destruction,
elimination or modification of myself‐consciousness, human self‐consciousness, the induction of anti‐
life frequencies are unforgivable capital crimes and their Anti‐Life application or deployment are not‐
time‐limited crimes.
The liability of those involved in the decision making on devices and weapons capable of mass
destruction or killing listed and not listed to be created at any time with future technologies is
unlimited. Their guilt is capital and / or unforgivable, depending on the extent of their involvement.
7. Inventor, distributor, user, implementer of those technologies that are in conflict with the MAAT
Act and pose a threat or permanently detrimental effect on Natural Values, the life and health of
animals, plants, people, clean consciousness, human dignity and Life, commits an unforgivable capital
crime that is imprescriptible.
8. Scientists, laboratory assistants, technicians, teachers, psychologists, professionals who carry out
impact assessments of learning materials, descriptions, processes, technologies and who are not
sufficiently careful in doing so, or they do not take the necessary time and falsify the results, or do
not carry out directed tests, or do not carry out some tests so that to influence the end result, and, as
a result, they certify invalid quality, or provide a non‐reliable basis for marketing authorizations, or
provide expert advice under pressure, etc. ‐ they commit a major unforgivable capital crime against
Nature and Humanity.
9. The inventor, distributor, user of such intellectual contents which are capable of manipulating
persons or masses, capable of suppressing Natural human intelligence and ingenuity, capable of
suppressing sobriety and influencing people to become dreaded, mechanized, alienated from
themselves, struggling with self‐esteem and mental problems, becoming self‐destructive or publicly
dangerous – are unforgivable capital crime.
10. The inventor, distributor, user and executor of such Intellectual contents that instigate people
against each other, encourages chauvinism, unjustified discrimination based on gender, race, age,
identity, or religion, and / or distorts, falsifies informations or news ‐ commits a capital crime.
11. Since the Universal Holy Spirit / God / MOTHER NATURE GODDESS has entrusted Her most holy
wish, the transmission of the Holy Life, to the Woman and has endowed Her with all knowledge and
wisdom for this task, therefore religions, religious organizations ideologies and their followers who
hold Women in ignorance, contempt, humiliate, impure, treat them as inferior, exclude and
humiliate them – be their doctrines and sayings deleted from the face of this planet forever and be
they handled as pariah, being subject of public contempt!
What distinguishes Male and Female from humanoid is that how they relate to Life, to women, to the
weak, and to the fallen.
12. Those who have created or create false ideas, worship arbitrary, far‐from‐reality idols,
subordinate races, groups, peoples down and over, represent money and acquisition in a positive
attitude, subject Life to enrichment, and make the world economic, inspire quantitative consumption
‐ they commit an unforgivable capital crime.
13. Those who, in the name of science or through its application, misinform, disseminate false
results, false information, teach false knowledge, or conceal technologies that would improve or
preserve the lives of Mankind and would protect the environment, those who infect the masses,
disfigure them – they commit imprescriptible unforgivable capital crime against Humanity.
14. Those who, driven by an ignoble lustful desire for power, profit or adventure provoke chaos,
anarchy, make war or participate in it, those who design, manufacture, store, possess or use
weapons of any kind suitable for mass destruction ‐they commit genocide in any form, even hidden
so they commit unforgivable capital crime.
15. Those who, driven by an ignoble desire for power or profit, by the use of electronic media
interfaces collect data, make general observations, manipulate news, withhold important
information, misinform and thereby offend private interests, serving state power or indefinite
purpose, leaving others in ignorance or they infringe the interests of the right to privacy of the public,
or they cause other kind of damage, pain, suffering, or lying under ‐ they commit unforgivable capital
crime.
16. Those persons, groups, states guided by a lowly, selfish desire for power, who privatize,
expropriate and shape, manipulate, put up for sale or utilize the arts, science and its achievements,
discoveries, according to their specific ideas not promoting good morals, or not serving the benefit of
the public and are not for the benefit of Nature in real ‐ they commit unforgivable capital crime.
17. Persons or groups who, leaded by personal interest, profit, power or for any reason detrimental
to the public weal, withhold or conceal innovations, scientific results that could otherwise serve the
public good or Nature ‐ they commit unforgivable capital crime against Humanity and Nature.
18. Those lowly inferior persons, groups, states that, by their activities, without having any justifiable
cause and need in accordance with the MAAT committed, engage in any activity that would cause
unforeseen damage against Humanity or Nature and thereby damage the ecosystem ‐ they commit
unforgivable capital crime.
19. Those lowly inferior persons, groups, states, having the power to influence the financial and
economic processes worldwide, that jeopardize or eliminate the viability and resilience of societies,
their health, social and welfare systems by privatizing the benefits and spreading the damages to
them ‐ they commit unforgivable capital crime.
20. Individuals, groups, nations, societies that tolerate and give their tacit consent to sins will
themselves become complicit and will have to suffer in countless and severe forms in the period of
the imminent final shutdown.
Those who want a blessed Life on this Earth must put an end to quailing and must call conspicuous
sins by name, and act!
The long period of enjoying exemption from the result of deeds is over for everyone, so People must
finally put Order in their own living space! Failing to do so, sinners must reckon with the judgments
of Mother Nature Goddess, that will no longer take into account Man and any of Man’s ideas about
Life!
PENALTIES
Crimes, on one hand, are punishable crimes under public law and, on the other hand, require a moral
judgment.
The punishment for sin must always be strict but just and proportionate according to the Sacred
Order.
It is the right and duty assigned by God to Man to comply with the Order of MAAT and to enforce the
Sacral Order within his own systems.
Therefore, any kind of hypocrisy or doing the agreeable, humanism created by hypocritical
humanoids, and all attempt to loosen up in the strict Sacral Order of the MAAT is sinful and
reprehensible. Any bit of concessions are the path to decay, in the long run causing the depletion of
Humans, the rise of humanoids, and the mental‐spiritual‐physical decline at all levels.
Life in itself is Divine, sublime, wonderful, and it is the sacred duty of Mankind to honor the wonders
of Life in its diverse variety in every way and to consciously sustain it in its own living space and
circumstances.
Destructive forces are present in all spaces and times but they are appropriate only for limited extent
in the world.
But the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady seeks continual improvement through
the execution of the Holy Life, and therefore, in accordance with Her will, MAN must control the
destructive forces with responsibility and must be aware free from hypocrisy.
Even if / when Man have to make relentless, difficult or painful decisions.
It is the duty of the COUNCILS of the RIGHTEOUS’ to maintain and preserve the operation of the
Human Communities faithful to the MAAT. It is also their jurisdiction the supervision of Community,
national or international justice and law, and the the imposition of sacred penalties in certain
extreme cases.
The most severe sacred punishment is live burning and beheading, as the Life that comes out of the
burned and beheaded can never return to Life. The penalty of burning alive should only be applied to
those who have committed imprescriptible unforgivable capital crime against HUMANITY and the
MAAT.
Beheading may be ordered for those who have committed other kinds of imprescriptible
unforgivable capital crimes.
Such severe sacred punishments can only be imposed on humanoids by NOBLE TRUE PEOPLE.
The purpose of these punishments is to ensure that the severely destructive set of energy that has
appeared in the given humanoid will never again have a chance at Life.
Humanoids can only act against their own kind, but humanoids are forbidden to judge PEOPLE,
NOBLE PEOPLE and SACRED WOMEN.
SACRED WOMEN must not be held accountable in any court, they may only be judged by the
COUNCIL OF TRUTHS’. And if a SACRED WOMAN commits a sin against MAAT or betrays Her nation,
she may only be punished with the most severe judgment, because the highest esteem comes with
the greatest responsibility.
Imprescriptible unforgivable capital crime
Its punishment is a grave death by sacred destruction, burning, or beheading. It must not be buried in
the ground, its ashes should not be scattered into water.
The supplementary punishment is the total confiscation of property of himself and his family dating
back 3 generations.
Unforgivable capital crime
The punishment is death. It must not be buried in the ground, its ashes should not be scattered into
water.
The supplementary punishment is the total confiscation of property of himself and his family.
Capital crime
Its punishment is irrevocable and/or total divestiture from rights, or hard penal servitude, depending
on the sort of the crime.
Divestiture from rights deprives the human/humanoid from all social rights, including the possibility
of legal redress. In addition to the above, the total divestiture from rights also dispossesses the
deprived person from the right to self‐defense.
The supplementary punishment may extend to the total confiscation of property of himself and his
family dating back up to 3 generations on occassion, depending on the type and severity of crime.
Serious crime
Depending on the type and extent of the crime, the punishment may be either temporary divestiture
from rights, penal servitude, imprisonment, and disqualification from mental or other given work,
total or partial confiscation of property.
Crime
The punishment must be confiscation of property, imprisonment, and heavy or light penal servitude,
depending on the type and extent of the crime.
A supplementary punishment must be disqualification from mental or other activity.
However, men having committed sexual assault must be physically castrated. Women must be
chemically castrated.
Misdemeanor
Misdemeanors have a long range and are most commonly committed in the course of occupation or
transport. As a general rule misdemeanors are punishable by fines according to their type and
extent.
Persons judged to penal servitude must not do clerical work, installation and construction work, must
must not handle water, and must not work in places where they may come into contact with food.
Penal servitude may be carried out in the areas of road, dam, embankment, ditch constructions and
cleaning, street sweeping, industrial waste management, garbage disposal, by‐product cleaning and
mining.
Even during the course of total confiscation, everyone has a simple, modest, secure cover over
her/his head. The convicted person may never be put in a position to sustain her/himself and those
entrusted to her/him only by committing another sin. Therefore, all family circumstances must be
taken into account when judging, and it is the personal responsibility of the sentencing judge or
people’s presidents to deliver a proper verdict. Whoever lies in connection with her/his social and
family circumstances, her/his punishment will be aggravated.
Family contact must not be taken away from a person under punishment, a breastfeeding child must
not be separated from his or her mother until the age of 3.
As a general rule, a healthy, loving mother must not be separated from her son until he becomes 8
years old or from her daughter until she becomes 15 years old. Primarily, maternal love and family
security are the food of Life. A child who must not benefit from this blessed feeling will be harmed
throughout her/his life and this will also affect her/his human relationships as well as sexual
behavior.
Therefore, it is advisable to give priority to supporting families, especially mothers, in all respects.
A child who leaves the loving parents for a better life has little chance of becoming a True Human. In
decent poverty, a persistent and grateful child in his or her family circle can even become a NOBLE
MAN. Therefore, it is a crime to promise the child a better life and to persuade him/her to leave
his/her family.
Families and community associations must pay special attention to the lives of their children and
family members, because the crimes they commit can have repercussions on other members of the
family who are innocent in the matter.
Where the consequences are borne by families, they pay attention to the children’s way of life, they
demand decency, and this has a constructive effect on society as a whole.
Permissive and mild jurisprudence is a hotbed of sin, so fair, but very strict rules that are respectful of
human elementary freedoms ensure a happy and peaceful life.
Where rule‐makers and judges are TRUE NOBLE people having filled their 42 years, austerity does
not become murderous barbarism, and has a forward‐looking effect on societies. Public morale
and public order will improve, and Life becomes safer and happier.
Rules and penalties are not for themselves and should be applied soberly.
It is the moral responsibility of judges and those working in public affairs to make people feel safe
and as a result, be satisfied with the administration of justice.
TRUTH, HONESTY, SOUTHNESS AND HONOR ARE MORE IMPORTANT THAN ALL RULES.
Therefore, at given circumstances, even if someone did not act correctly by the rules, but acted fairly
according to good faith, and in accordance with the MAAT, she or he must not be punished.
Everyone must be responsible and accountable for the sins committed. Where prosecution is a daily
practice, sins do not have the potential for inconsequential gain and are therefore less popular.
Where strict rules dominate and People can exercise their original rights from God while also
respecting their obligations to Her, sin draws back from there and strikes a nest where space is given
to it.
All people and nations should protect the population and the world with their NEW system of
penalty rules so that the citizens of the states can live in harmony with the Natural Environment,
freely, with dignity, peace and happiness, without harassment!
CRIMES
Supreme crime ‐ to violate the order of MAAT, to deny the order of Mother Nature Goddess, to push
against Life.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the evisceration of MOTHER NATURE GODDESS for any
purpose.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ all attempts and actions to eradicate the diverse world
of Mother Nature Goddess.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the use and application of any weapon suitable for
mass destruction.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ any form of genocide.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ depriving peoples and nations of their sanity,
subjugating their pure spirit.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ a restriction on people’s rights originated from God.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the use of technologies that interfere with the order of
Nature.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the creation of human experimentation, human
cloning, transhuman, technohuman, synthetic human or chimeric beings.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the creation of chemicals and micro‐creatures that
may cause a massacre by causing a pandemic.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ the production and distribution of mind‐altering,
intoxicating substances and technologies.
Unforgivable, imprescriptible, capital crime ‐ Trafficking in and consumption of human flesh, organs
and blood, and any form of Life.
Capital crime ‐ the appropriation and put up for sale of the common treasures of Nature.
Capital crime ‐ the plunder of Nature.
Capital crime ‐ religious fanaticism.
Capital crime ‐ any brutality, bestiality in the name of God.
Capital crime ‐ to commit any immorality in the name of God.
Capital crime ‐ to think women are inferior and to to humiliate them.
Capital crime – to consider lust and love are sins.
Capital crime ‐ to stigmatise human as being originally guilty.
Capital crime ‐ lying, breach of promise and oath.
Capital crime ‐ betrayal, vindictiveness.
Capital crime ‐ haughtiness, vanity and pretence.
Capital crime ‐ intrigue and deception.
Capital crime ‐ warfare, incitement to war.
Capital crime ‐ creation and application of weapons and methods for mass destruction.
Capital crime ‐ kidnapping, murder, child trafficking.
Capital crime ‐ destruction of protected plant species, animal species, and hunting of them.
Capital crime ‐ failure to help in case of life‐threatening situation.
Capital crime ‐ to employ a child in workplace and to exploit him in any way.
Capital crime ‐ depravation of a child or infant by violence.
Capital crime ‐ forcing a child or infant into marriage or sex.
Capital crime ‐ tainting the souls of children and infants, alteration of their consciousness.
Capital crime ‐ sexual violence against anyone of any age.
Capital crime ‐ the looting of the elderly, the vulnerable and the use of violence against them.
Capital crime ‐ incitement of shortage trade and price increase in need or emergency.
Capital crime ‐ concluding international trade agreements.
Capital crime ‐ maintaining multinational manufacturing and trading networks.
Capital crime ‐ economic manipulations and trading in money.
Capital crime ‐ the privatization of issuance of money, of foreign exchange and of currency trading.
Capital crime ‐ taking compound interests.
Capital crime ‐ treason of patria and treason of nation.
Capital crime ‐ unsubstantiated judgment and prejudice.
Capital crime ‐ the false accusation.
Capital crime ‐ abuse of rights by judges and members of the judiciary or administrative heads.
Capital crime ‐ to execute a judgment against property or against life prior to a judgment of the
judge or the Council of the Righteous’.
Capital crime ‐ attempt to influence or bribe judges and members of the Council of the Righteous’.
Capital crime ‐ using any form of violence against a Sacred Woman / Folk Mother or Lili.
Capital crime ‐ if a man looks at or touches Lily.
Capital crime ‐ failure to help in case of death.
Capital crime ‐ to load the air with micromagnetic and other artificial frequencies.
Capital crime is to pollute and waste water.
Crime ‐ damaging and polluting Nature.
Crime ‐ making noise and disharmonious music.
Crime ‐ an offensive form of violence.
Crime ‐ disrespect for Life.
Crime ‐ the ignorant and mindless extinction of Life, and murder.
Crime ‐ depredation, theft, robbery.
Crime ‐ decebait, deception.
Crime ‐ spiritual‐mental‐physical humiliation.
Crime – irresponsibility.
Crime ‐ avoiding responsibility.
Crime ‐ it is a Crime to passively watch the abuse and looting of others.
Crime ‐ anesthesia of conscience.
Crime ‐ coercion to marriage.
Crime ‐ coercion into prostitution.
Crime ‐ keep someone in servitude, mortification.
Crime ‐ keeping women / mothers dependent on their livelihoods.
Crime ‐ underestimating and exploiting the work of women / mothers.
Crime ‐ exploitation, abuse of women / mothers.
Crime ‐ the abuse and exploitation of the weak, the fallen, the elderly.
Crime ‐ the destruction, burning and cutting of forests.
Crime ‐ cutting down trees over 200 cm in trunk circumference.
Crime ‐ felling healthy trees older than 50 years.
Crime ‐ exterminating or replacing ancestral plant or animal species with other species.
Crime ‐ damage Nature by chemical and by other means.
Crime ‐ release chemicals into air and water.
Crime ‐ to release exhaust gases into the high atmosphere.
Crime ‐ manipulation of DNA and organ trafficking.
Crime ‐ inoculation of vaccines cultured on animals and foreign cells into humans.
Crime ‐ an artificial intervention in the human natural immune system.
Crime ‐ the application of chemicals into the blood of humans or animals.
Crime ‐ transfusing foreign blood or application of artificial blood.
Crime ‐ to transfuse male blood into a sinful woman or a girl child.
Crime ‐ to transfuse male blood into a child.
Crime ‐ any kind of artistic intervention in women before the birth of their children.
Crime ‐ tattooing and unreasonable plastic intervention following fashion.
Crime ‐ the use of all methods of psychiatric physical intervention.
Crime ‐ use and distribution of psychedelic drugs.
Crime ‐ psychological terror.
Crime ‐ to keep old, sick people artificially alive.
Crime ‐ to keep back old people who want to leave life.
Crime ‐ removing elderly people who are leaving life from their homes.
Crime ‐ to disturb the deceased within 72 hours and dissect them unreasonably.
Crime ‐ cremate the deceased HUMAN within 72 hours.
Crime ‐ it is a crime to ask more for a funeral than the average monthly salary.
Crime ‐ to deprive a person of her/his freedom of choice.
Crime ‐ selfishness and tolerance of selfishness.
Crime ‐ raising children bonelessly.
Crime ‐ the abuse of rights and benefits.
Crime ‐ giving and accepting bribes and gratitude.
Crime ‐ the restriction of any right given by Nature.
Crime ‐ concealing and forbidding natural and ancient cures.
Crime ‐ forcing unnatural cures.
Crime ‐ forcing and advertising any cure, medicine on people.
Crime ‐ restricting the freedom of innocent people.
Crime ‐ acquitting or having sinners aquitted from punishment.
Crime ‐ the manipulation of thinking, the artificial dull‐making.
Crime ‐ wedging into the direct relationship between God and man.
Crime ‐ taking advantage of obstructing the direct relationship between God and man.
Crime ‐ the institutionalization of the God‐Man relationship.
Crime ‐ coercion to deny faith.
Crime ‐ the appropriation and denial of God.
Crime ‐ to keep convicts or animals in unnaturally penurious conditions.
Crime ‐ depriving animals from their freedom.
Crime ‐ to separate the suckling animal from its mother.
Crime ‐ mutilating women, men, animals.
Crime ‐ to question and influence the gender identity of children.
Crime ‐ to perform gender changing surgery.
Crime ‐ to punish and persecute homosexuality.
Crime ‐ to initiate childbirth artificially.
Crime ‐ carry out cesarean section in healthy women.
Crime ‐ if the newborn is exposed to metals.
Crime ‐ if the newborn is not consecrated to God, to Life.
Crime ‐ prenatal plastic transformation and tattooing of young women.
Crime ‐ to do business from birth and passing away.
Crime ‐ making, manufacturing, distributing unnatural foods.
Crime ‐ chemicalization and evisceration of arable land.
Crime ‐ the chemicalization of seeds and crops.
Crime ‐ designing and creating energy‐squandering buildings.
Crime ‐ the use of bleak colors in architecture and decorations.
Crime ‐ to let people work in sinful and very noisy workplaces.
Crime ‐ depriving people of music and movement.
Crime ‐ gambling and life insurance.
Crime ‐ profiteering, parasitism.
Crime ‐ to accumulate more individual wealth than can be lived in a lifetime.
Crime ‐ when the wealth of some results in the poverty of others.
Crime ‐ to consider other living beings as property.
Crime ‐ to let the merchant spirit spread and rule.
Crime ‐ acquisition and transfer of monopolies.
Crime ‐ to put the social interest behind the private economic interest.
Crime ‐ not respecting God in ourselves.
Crime ‐ all deeds, intentions, thoughts that are contrary to the Laws/Order of Nature.
Guilt ‐ the self‐destructive way of life.
Guilt ‐ slackness for good.
Guilt – gluttony.
Guilt ‐ curiosity, eavesdropping, scare.
Guilt ‐ weakness and laxity.
Guilt ‐ failing to help those in need.
Guilt ‐ if a man is present at childbirth.
Guilt ‐ failure to take care of children and the fallen.
Guilt ‐ exploiting mothers with young children and failing to take care of them.
Guilt ‐ to demand respect with hereditary order.
Guilt ‐ to honor those having inherited right if they cannot be respected in their own right.
Guilt ‐ to bow to money and wealth.
Guilt ‐ destroying health with drugs, luxury foods.
Guilt ‐ the unnatural way of life.
Guilt ‐ overestimate unproductive activities.
Guilt ‐ to think that the world is mine.
Guilt ‐ to think I don’t have a chance.
It is an ungodly social behaviour that socially that does not create and maintain The Order.
It is an ungodly social behaviour that tolerates despotism.
It is an ungodly social behaviour that accepts injustice.
It is an ungodly social behaviour that maintains a wasteful, insane system of wealth.
It is an ungodly social behaviour that encourages the waste of resources.
It is an ungodly social behaviour that results poverty.
It is an ungodly social behaviour that to place the rich over the poor.
It is an ungodly social behaviour that deprives an individual of her/his or her God‐given rights.
It is an ungodly social behaviour that forbids women from their role as leaders in public life.
It is an ungodly social behaviour that applies a double standard between the genders.
It is an ungodly social behaviour that does not require respect for the elderly.
It is an ungodly social behaviour that exclude women from legislation.
It is an ungodly social behaviour that impedes free expression of point of view.
It is an ungodly social behaviour that that punishes expression of point of view.
It is an ungodly social behaviour that that does not encourage independent judgment.
It is an ungodly social behaviour that that classifies people into hereditary orders and castes.
It is an ungodly social behaviour that that respects hereditary ranks.
It is an ungodly social behaviour that that judges a person not by her/his behavior and merits.
It is an ungodly social behaviour that denies gender and racial equality is guilty.
It is an ungodly social behaviour that accepts the treatment of money as an independent asset.
It is an ungodly social behaviour that transfers the management of her/his own money to strangers.
It is an ungodly social behaviour that accepts or maintains debtor slavery.
It is an ungodly social behaviour that does not require a healthy lifestyle.
It is an ungodly social behaviour to support self‐destructive individuals.
It is an ungodly social behaviour that does not punish sins.
It is an ungodly social behaviour that tolerates immorality.
It is an ungodly social behaviour that does not call things by their names.
It is an ungodly social behaviour that tolerates the unequal application of the law.
It is an ungodly social behaviour that does not pay service providers properly.
It is an ungodly social behaviour that pays for parasites well.
It is an ungodly social behaviour that does not do anything for its own interests.
It is an ungodly social behaviour not to appreciate differences.
It is an ungodly social behaviour to behave in a social way that seeks to uniform people.
It is an ungodly social behaviour that does not support talents.
It is an ungodly social behaviour that uses the achievements of technology for harmful purpose.
It is an ungodly social behaviour that tolerates hatred.
It is an ungodly social behavior that restricts the community upbringing of children.
It is an ungodly social behaviour that ignores the egoism of children and juveniles and supports it.
It is an ungodly social behaviour that forbids legitimate, direct justice.
It is an ungodly social behaviour that categorically prohibits justified corporal punishment.
It is an ungodly social behaviour that gives rights to criminals.
It is an ungodly social behaviour in which people have to steal for their livelihood.
It is an ungodly social behaviour that tolerates those who live without work.
It is an ungodly social behaviour that do not encourage people to do good.
It is an ungodly social behaviour that encourages people to consume excessively and unreasonably.
It is an ungodly social behaviour that accepts quantity‐production poor products instead of using
persistent, quality products.
It is an ungodly social behaviour that consumes up the future and does not support Life.
VIRTUES
Common sense and vigilance are the topmost virtues.
Pure consciousness and inviolability are main virtues.
The ability of sobriety and common sense are main virtues.
It is a main virtue to recognize and act against falsehoods.
It is a main virtue to follow the truth.
Goodness, honesty and honor are main virtues.
Moral reliability is a main virtue.
Persistence and perseverance are virtues.
Willingness to cooperation is a virtue.
Flexibility is a virtue.
Solodarity is a virtue.
Selflessness is a virtue.
Trust is a virtue.
Self‐confidence and inherent trust are virtues.
Good taste and sense of proportion are virtues.
Temperance is a virtue.
Severe simplicity is a virtue.
Little talk is a virtue.
Silent attention is a virtue.
Peaceful nature are virtues.
Hospitality and kindness are virtues.
Cheerfulness and good humor are virtues.
Strength and courage are virtues.
Determined vigor is a virtue.
Discipline and a sense of duty are virtues.
Renunciation is a virtue.
Correct self‐knowledge is a virtue.
Categoric action against depravity is a virtue.
Everything we do along the principle of most good are virtues.
To help others, to nurture those in need are virtues.
All deeds and thoughts that result in harmony are virtues.
All deeds and thoughts that result in sincere happiness in the heart are virtues.
All deeds or thoughts that arise from sincere goodness and honesty are virtues.
All deeds or thoughts that are in accordance with the Order of the Universe or Allness are virtues.
All deeds and thoughts which are free from selfishness and sin are virtues.
Virtuous is a society that acknowledges Nature’s Sacred Rights and organizes its daily life submitted
to it.
Virtuous is a society where Nature is the Master and Man is Her friend.
Virtuous is the social behavior that follows the best principles.
Virtuous is the social behavior that ensures people’s freedom.
Virtuous is the social behavior that puts knowledge, health, peace, and happiness before everything
else.
Virtuous is the social behavior that considers health, happiness, joy, and satisfaction as its primary
measure of value.
Virtuous is the social behavior where people live healthy and heal patients with the best, most
natural remedies.
Virtuous is the social behavior where people find the disease unnatural.
Virtuous is the social behavior that puts any economic or private interest behind the social and
community interest.
Virtuous is the social behavior that collectively educates children for the good and cares for all
children with love.
Virtuous is the social behavior that teaches children to live life, work, and the joy of creation with
loving rigor.
Virtuous is the social behavior that respects, loves and cares for the elderly.
Virtuous is the social behavior that puts Mothers at the center of society and cares for them.
Virtuous is the social behavior in which 30 hours of work a week is enough to ensure a decent living.
Virtuous is the social behavior is where the difference between the lowest and highest wages does
not exceed seven times.
Virtuous is the social behavior that rewards everyone’s work and effort fairly.
Virtuous is the social behavior in which domestic violence is deeply despised and severely
sanctioned.
Virtuous is the social behavior in which people of different energy qualities do not mix with each
other while respecting each other.
A society in which family keepers serve their families with love, fairness, responsibility, and dignity is
virtuous.
A society where the breadwinners are Men and the heads of families are Women is virtuous.
A society in which everyone is given the opportunity to develop is virtuous.
A society that respects all kinds of work is virtuous.
A society where lifelong learning is daily practice and expectation is virtuous.
A society where everyone can do the activity to which she/he has a God‐given talent is virtuous.
A society where people do not have to wear forced roles that are alien to their own personality is
virtuous.
A society where people respect each other is virtuous.
A society where people live healthy and heal patients with the best, most natural remedies is
virtuous.
A society where people find the disease unnatural is virtuous.
A society where ancient and good traditions are firmly preserved is virtuous.
A society where modernity coexists with a living folk tradition is virtuous.
A society where folk music and dance are popular is virtuous.
A society where craftsmanship and creativity are values is virtuous.
A society where cheap and vile mass products are despised is virtuous.
A society in which all segments of life represent quality is virtuous.
A society with strong relationships, trust and love between people is virtuous.
A society where the word of honor matters and Life operates on a trusting basis is virtuous.
A society that respects and keeps Waters, Air, and Heaven clean is virtuous.
A society that is follows decent satisfaction and despises revelry and debauchery is virtuous.
A society that does not tolerate tyranny and aims Peace is virtuous.
A society that maintains state systems for its own benefit and that serves the interests of its nation
and its citizens is virtuous.
A society that condemns compromise and stands up for itself is virtuous.
A society where people are brave and just is virtuous.
A society that seeks peace and good cooperation with other peoples is virtuous.
A society that is grateful to God and trusts in is virtuous.
UNIVERSAL ORDER OF MAAT
The Order of the MAAT is the complex of the Natural and Moral Laws that are independent of the
will, desire, idea and culture of human or any living being.
Humans or humanoids imagine the world in countless ways, yet it still works the same way.
The order of the MAAT is a purely Natural, energetic law/order, and no human illusion nor
beautifying false humanist idea may be forced into it.
Much of the uplifting knowledge of the ancestral culture has been faded away due to the nullifying
endeavors that had been existing for hundreds or thousands years. Therefore the ancient culture had
been replaced by morbid spiritual formations. Viewed from this injustice, the Order of the MAAT may
seem cruel and inhuman.
Over time, more and more harmful ideas have been insidiously undermining the immune systems of
societies, and these are now incorrectly accepted by people as facts and truths. It is therefore
incorrectly believed that the rigor of the past and many sacredly important and obligatory acts are
„barbarism”, not humane, and „should therefore be condemned”.
At the same time, there are no truly functioning models — given the current general mental‐
spiritual‐physical state of Humanity for the real upliftment of the Human. All solutions devised by
social researchers can only be sustained in the short term and in relatively small populations.
When Human tests and considers moral principles of uncertain validity, it must be taken into account
that it is not Nature that depends on Man, but vice versa.
Therefore the sober Human is obliged to remain with Nature in Harmony and Peace.
Any opposition and attempt to break out in any direction only piles on the troubles and is doomed to
failure.
Humanity and the natural environment have just suffered enough from those who imagine
themselves in God’s place, and the time has come to finally truly implement the ORDER of God’s will,
which the ancient writings refer to as the state of paradise. But this coveted state, also known as the
Golden Age, can only be realized through firm adherence to the original, simple, but very strict
Sacred Beings. Therefore, people must grow up to the personal responsibility that God has endowed
them with.
We have came into this world to bring ORDER, PEACE and HARMONY.
To reach this goal, we will first completely and definitively eliminate injustices at all levels in order
to give place and Space to Humanity to develop a new worldview based on truth and fairness.
All this can only accomplished by complying with the order of the MAAT!
THE ESSENCE AND NATURE OF GOD
1. The most intrinsical Essences of the Universal Holy Spirit, or God:
Space, Time and Information ‐ the Holy Trinity, symbolized by the triskelion.
The most sacred aspirations of the Universal Holy Spirit (God):
ORDER is BALANCE and HARMONY.
These three sacred endeavors govern the Universe and result in God’s warmest desire: the HOLY LIFE
and the primary TRUTH springs from them.
2. The primary TRUTH, that is, the MAAT, which is the Eternal Law/Order of the Universal Holy Spirit,
stems from the most sacred aspirations of GOD — this constitutes the LAW, or the ORDER OF THE
MOTHER NATURE GODDES.
3. GOD / MOTHER NATURE GODDESS makes the laws/order by EXISTENCE AND LIFE.
4. Only the NATURE LAW/ORDER OF THE HOLY UNIVERSAL SPIRIT can be called LAW.
LAW/ORDER comes into force and becomes effective by Mother Nature Goddess. All living,
inanimate, manifested, or unmanifested beings or entities are subordinated to these Laws.
5. A Human being must not create Law because the LAW/ORDER is eternal, unchanging and
unchangeable.
6. God is GOOD that means, complete and perfect. GOOD is the ONE itself and the ONE is the Trinity
of Space, Time and Information itself.
7. The ONE, the GOOD, the Universal Holy Spirit / Our Almighty Lady / Goddess / Creator / Almighty /
MOTHER NATURE GODDESS is righteous and loves every Human as much as Human loves and
respects the God living in her/him.
8. Everything comes from ‐ SPACE ARA, ‘RA.
Information IGI‐ was the first verb, and the consequence of these two is Time, which is called MA.
9. The ancient name of the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady / Creator / Almighty is
MA‐IGI‐ARA, or MA‐GU‐RA. The holy circles of the MOTHER NATURE GODDESS were named
MAGURA‐s and the TRUE Ones were named Hungarians.
10. Time does not exist independently of Space, and everything exists or happens in the MA, that
means, in the present. Time connects and separates beings in the moment.
The whole existence is temporarily permanent, passing and rebuilding from moment to moment.
Therefore, in the manifested worlds only the Change may be considered permanent.
11. The Universal Holy Spirit implements the Order of Mother Nature Goddess, the MAAT, through
the Seven Elements, the six‐beddings. These are in order: Sound, Air, Water, Tree, Sun‐light, Fire,
Earth.
12. The Seven Elements have right to their own essence and purity and Human may only be given a
dignified, healthy life if she/he respects the rights of the Elements and lives according to them.
If one is disrespectful of the rights of the Elements, she/he will expect occurrence of many diseases
and catastrophes by the Elements. One can insist, but one way or another, in the end, always
MOTHER NATURE GODDESS wins.
13. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady, by its very nature, does not require
sacrifice, food nor drink, and most importantly no sacrifice of children, no virgins nor Lives nor blood.
All such offerings are futile, unnecessary, sinful, and are against God.
14. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady does not require prayers, hymns and
never had given specific absolution nor forgiveness of sins.
Guilts must be repented and redeemed as much as possible!
We must live that way so that no repentance would need!
Only gratitude from the heart and a feeling of intimate love reach the Almighty.
15. Life was given to us by the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady to be appreciated
and thanked in given place at a given time, and people under no circumstances should worship idols
even idols of thought. Life loves the One who loves Her!
16. It is not necessary to worship nor to love the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady
on a conceptual level, nor to believe in Her, but Humans has to accept Her imprescriptible
laws/order.
The fruit of Her creation, all the treasures of the Holy Life; music, creative moments, Beauty and
Harmony are received with grateful heart by Human! The excellence of People’s and their all kind of
eminence is God’s blessing, so people should be honored during their lifetime reality and not after.
The Almighty is ‘present’ in every moment, so in order to express honor towards God it is sifficient to
feel simple Naturalness and Love in every coming moment and fade into the Being!
17. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady resonates with the True Souls of True
People, their deeds of harmony, and carries on Her palms all who live as Truth.
Her benevolence must not be solicited, demanded, coerced by any practice, nor purchased. Her
grace may be evoked with gratitude, goodness and selfless desire from the heart and with sincere life
free from deceptions.
18. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady Herself is the Sacred Spirit, who resents
from hypocrisy, idolatry, from dogmas, deception, over‐zeal and all sweat‐smelling endeavors. As
soon as one of the above appears, the Divine Love, the Blessing and the Blessed Gloria fade away.
19. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady is attracted to Spiritual Purity, but she
does not require beautiful words, promises, spectacular garnishes. She rather appreciates the
puritanical simplicity and straightforwardness.
20. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady has given the right to every living entity
to defend himself, and She has never transferred this right to self‐nominees, states, organizations. It
is in accordance with Her will for someone to defend him/herself in any way commensurate with the
attacks and threats ‐ even at the cost of killing Life. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our
Almighty Lady always supports the Righteous Ones, and nobody should feel guilty if she/he
vigorously protects her/his own nor the lives of the weaker from real dangers and injuries!
21. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady expects living beings and people to live,
prosper, and multiply the best by selection, fulfilling by this Mother Nature Goddess’ intentions for
continual improvement. Furthermore, she expects that, in accordance with the order of creation,
one will give birth to offspring with the similar one!
22. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady has never wished, nor felt being at home
in ornate palaces nor in temples that symbolize power and are the places for deceiving the people.
Even so when and where she appears in such places, it is thanks to the Love that comes from the
Immaculate Spirit, the heart and the sincere desire of the believers.
One can get closer to the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady in Her holy circles, in
the simple temples of Nature, in the MAGURAS.
23. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady cannot stand if someone excercises
conspiracy, power, nor if parasitises by using Her name. Being the originator of nature, she does not
require guardianship, protection, nor anything else from any human being.
Those shameless ones who commit any falsehood in the name of the Almighty live in constant fear
and, as a result, they are forced to maintain their power through deceit and struggle. Those mental
renditions that can only be sustained by deception, violence, intimidation, conspiracy, accumulation
of splendor and money are very far away from the True Feelings and the Holy Spirit of the Universal
Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady.
24. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady cannot stand complaining, lamenting,
wailing, nor the lack of sobriety. On the other hand, she loves and attracts, and therefore supports
those who, with a sincere heartfelt determination, embark on difficult or uncertain paths for pure
purposes and persistently do their utmost to fulfill them.
Those who help themselves may count on Her help, provided they have no expectation to do so.
Because she/he who waits for Her help will not receive it, yet she/he who does not ask but deserves
it with her/his virtues can receive it.
25. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady is not an automat for fulfilling desires
and does not love anyone or anything who does not conform to Her reality of existence, the primary
principles of Life. Those who do against the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady will
suffer constant shocks, damage, pain, sickness, while those who live according to Her law/order are
simple, great, and True, will prosper, sing, and play music.
UNIVERSAL FUNDAMENTAL STANDARDS
1. The worlds are derived from the ONE and are governed by the Universal Eternal Laws/Order
through the MAAT ‐ the Legal Order of Wholeness, which must not be changed nor repealed.
These Laws are true and uniform on all scales and strive for balance.
2. The Universal Eternal Law/Order rests on the principle of creation from one to another. This law
operates on a purely energetic basis, regardless of any subjective or material influence. Energy
qualities complement each other, there is no contradiction or struggle between them.
3. According to the Universal Eternal Law/Order, energies always fill the space available to them. It
does not allow exaggerations, and as soon as certain energies become predominant, the Universal
Holy Spirit, through the MAAT, gives way to opposing or necessary balancing energies, thus restoring
Order.
4. The Universal Eternal Law/Order is equally true and valid for all manifested and unmanifested
beings as well as all beings that may ever exist, regardless of scale. In each space and time, according
to the energies characteristic to the given plane of existence, based on the same system, different
sounds, shapes, colors, smells, living or inanimated existences and beings, as well as formations,
entities, beings, species specific to the given plane of existence fill the Space.
6. The worlds are ruled by four forces. The first is the Creating Divine Power, that is, the Trinity, the
second is the Creating Power, which human also possesses, the third is the Retaining Force, such as
Love, and the fourth is the Destructive Power, which is mostly embodied in the Fire element. These
Elements are equally important and need to be handled correctly.
The Creating Forces are the spiritual governors, the Retaining Forces operate the systems, and the
decaying parasites are devouring and destroying everything. Because the different energies interact,
impact with each other, it is unacceptable for decaying energies to come in the vicinity of the higher
order Creator Energies and weaken them. Forcing incompatible energies together leads to
degradation and chaos on a social level as well.
7. Solid matter is the end product and slag of the Creator Energies. The denser the material, the
lower its energy for internal transformation. Its internal or external attractions and repulsions can be
deduced from the energy of the seven manifested elements and the nine principles. The scientific
findings based only on the study of pure solids themselves are incomplete and their scientific factual
statements are questionable.
8. Life is both a material and a non‐material entity. Life is sustained by MOTHER NATURE GODDESS
through the manifestation of the Universal Holy Spirit. The Holy Spirit shapes matter, gives
information and connection, provides knowledge and emotions. Spirit, Soul and Information are
principles that exist in immaterial unity, and they are pleased to create and form.
9. Life fills the Space of the Universal Holy Spirit harmoniously through a variety of colors, shapes,
species, and varieties, so that all life forms exist in the space assigned to it, according to the
characteristics of the given plane of existence. All living beings are in constant contact with the
Universal Holy Spirit. Therefore, the state of existence, deeds, thoughts, and emotions of all living
beings interact and have consequences for the whole quality of life on earth or beyond.
10. The Universal Holy Spirit, in accordance with the Principles of the Three times Three Trinity
organizes the world and nourishes the Life. Life is intertwined, forming infinite, cyclical, strictly
regular circuits. The time of cycles and the quality of time are related to the nature of the planes of
existence.
The energetic characteristics of the planes of existence are different, but neither is more important
than the other. The diversity of energy qualities maintains Wholeness and Equilibrium, which are
essential features of any form of existence in the Universe. Each energy subsystem seeks its main
way to act according to the characteristics of the Main system it belongs to and therefore seeks to
maintain and manifest its own complete inner purity and so discharges and shifts energies other than
its own.
II.
1. Humans and humanoids have equal right to exist in front of the Universal Holy Spirit, but they are
not equal. Their spiritual quality, attractions, differences in knowledge, social usefulness, and the
extent of their efforts are different. Therefore, the given societies have to determine and must make
differences between the the earnings and property relations for each quality, because immoral and
lowly beings must not have the same rights, property and must not do certain activities compare to
Humans, Noble People, SACRED PEOPLE.
Humanoids are forbidden to work in any positions related to science, health, education, justice,
penitentiary, communication, media and food and water.
Depending on the general wealth situation of the nations, in accordance with the principle of
existence of the Universe, the difference between the minimum and maximum wages may be graded
up to seven times and the difference in the property possessed may be graded up to seventy times in
stages. The level of remuneration should be determined on the basis of the human‐spiritual quality
and the usefulness of the work done for the society.
2. Just as the energy sets of the manifested world belong to seven beddings, so do people represent
the energy sets corresponding to seven beddings.
The 7th Supreme Sacred Order includes the influencers of the judicial and spiritual processes.
Scientists‐inventors, engineers, etc. belong to the 6th Sacred Order. In the 5th there are artists,
teachers, environmental workers, food producers and processors, etc. The 4th includes healers,
nurses, social workers, etc. Traders, administrative and law enforcement workers, construction
workers, etc. belong to the 3rd. In 2nd the constructive, industrial and financial actors, and the
servers of the former, as well as cleaners and intermediaries, etc., are included. Other industrial
activities and waste managers are included in the 1st.
Based on the thinking, behavior, attraction and deeds of people and humanoids, as well as their
chosen job, they decide which energy set they belong to.
Where societies really want Order, they take a great deal of care to ensure that orders actually fulfill
their purpose. No one may be classified as hereditary nor be forever in the same order because
people can change, evolve, or deteriorate. It is therefore sinful to establish hereditary orders and to
take advantage of hereditary titles. Everyone has to prove where she/he belongs by the deeds of
her/his live. All attempts are sinful and deceitful that aim to conceal the existence of Orders or claim
their being non‐existing or harmful. Orders have always been existing, they are and will exist, until
Humanity, all the people and all the nations reach their Divine Nature.
In the age of Fire, the only way to reach the Divine Nature is to walk through the hells of earthly life,
then ascend and experience Divine Being, and then return to Earth again and throb with Life. Those
who call themselves masters, have withdrawn from Life and placed themselves in a certain space
have never attained their Divine Reality. It is the Divine Being who has walked the filthy paths of Life
and came out of hell with childishly pure, free spirit, recognising and reconciling all harmful beings.
Once one has attained the quality of a Divine Being, she/he returns to earthly life and as a NOBLE
MAN, and does her/his doings as a Sacred Entity, mostly in retreat. The Divine Being is simple,
unpretentious, and mostly does not live as a Teacher.
Even a humanoid can become a divine being if he transcends his pettiness, goes through the pitfalls
and temptations of hell by continuous improvement, follows high‐ranking ideas and finally becomes
glorified. Glorification is an internal, very painful alchemical process that must remain a secret if
anyone wishes to attain the quality of the Divine Being.
3. Everyone has the inalienable right of God to access sunlight, fresh air, clean water and nourishing
food. Everyone has the right to housing, even the deprived has the right to have a simple but safe
cover over his head and to have access to healthy food and clean water. It is the duty of every society
to ensure that everyone lives in safety!
4. Due to their danger to society, humanoid beings must not not obtain a license nor ownership of
any vehicle, nor may they possess a watercraft, aircraft, other motor vehicle, drone, weapon, nor
certain chemicals. They must not acquire knowledge about causing greater harm.
5. A person who commits cruelty, abuses, humiliates, or deprives the vulnerable, humanoids,
prisoners, and deprives them from their God‐given rights as air, sunlight, food, water, family
relationships becomes a humanoid and should be treated accordingly! Punishments should be strict,
but perpetrators should represent the example of the quality of the human race.
Everyone is qualified by her/his actions, so everyone should act in such a way that she/he can
preserve her/his human nature, in her/his superior Human quality!
Being and staying human is a lifelong responsibility.
6. Human beings and humanoids must acknowledge that they are part of the terrestrial ecosystem
and that they are authorized to formulate rights only in the field of human‐human relationship, by
taking into account the rights received from the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady.
They must not set nor apply rules to other living things. It is a serious crime to force animals to live
alien to their Nature, to conform them to human desires, to stunt them, to mutilate them, to feed
them with strange food or non‐clean water, to torture them, to hold them captive, or to fight them
or to use them for any abuse.
7. Human beings should recognize that the creation of various living beings is the responsibility of
Mother Goddess, and therefore no group or individual member of Humanity is entitled to interfere in
the natural processes of living beings for any purpose. Manipulation and genetic modification of
living beings is prohibited, as all existing life forms are in a sensitive energy and information bonding
network. Any arbitrary intervention will cause a domino‐effect and therefore overturns the delicately
tuned ecological balance, and, as a result, insects will be the first to respond to the changes.
In the absence of knowledge of Oneness and Completeness, humans must not play God because
she/he only brings trouble to the whole living world. Once human has learned the rules of the
Wholeness, she/he certainly would not want to disturb the subtle web of existence.
8. Human beings and humanoids must acknowledge that other living beings, including plants, must
not be considered their property. The keeping of farm animals and animals for slaughter is permitted
only if the animal is provided with living conditions in accordance with its own nature and a healthy,
natural diet. Mankind must not interfere in the specific internal conditions of other living beings.
9. Human beings humanoids should recognize that they must not form property or possession rights
to each other or to any other resource of the other.
It is a crime to exploit or plunder the vitality or other beneficial qualities of other humans at any level
or any extent. Selfishness, babbling, and intentional misinformation are serious sins and human
deficiencies. Societies need to tightly regulate the extent of ownership / possession, trade, finance,
and moral rules of information disclosure, preventing unrestricted privatization.
10. The Universe accommodates innumerable life forms. The Earth is just a place for living, inhabited
by several humanoid species in addition to Plants, Animals, other Organisms, and Microorganisms.
The various humanoid species rarely or not reproduce with each other. Mixing of races is possible,
but it causes disharmonious beings and therefore chaos, so it is contrary to the Universal Eternal
Law/Order.
11. Humanoid beings and humans are part and shapers of the Universe, of earthly existence, and of
the ecosystem. There are also non‐humanoid creatures living in the Universe.
Every living being has the right to its own living space and to protect it.
Other beings, humanoids, humans must not decide which species are necessary to exist, and they
must not classify species into lower or higher categories.
The diversity and richness of the species is important, Natural and necessary at all scales, in
accordance with the Law/Orders of Mother Nature Goddess.
12. Humanoid beings, people, are only one race among all other constituent races, for this reason
she/he must subject her/his own life and living conditions to the Order of MAAT on any plane of
Space and Time. Humans must not elevate themselves above and beyond the interests of any other
living beings. In case she/he does so, according to the the Universal Eternal Law/Order, the Universal
Holy Spirit opens new spaces, and balances the disproportions according to their other types of
characteristics, and destroys the overgrown forces and beings who intend to override or disregard
the Order of the MAAT.
13. The visible life forms on Earth are mostly bisexual, and this bisexuality maintains the dynamic
individual development, variety‐rich reproduction and survival of the species. Survival is the goal of
all living beings and it is their natural right to choose effective ways of transmitting and preserving
Life.
14. In all living bisexual forms of life, female descendants carry the life energy and the Law/Order of
the Universal Holy Spirit, so females are primary. Therefore, it is their right and duty to preserve and
enhance the viability of themselves and their breed, and to select their mating partner for this
purpose. Males compete for the opportunity to pass on Life, thereby maintaining the viability of
breeds.
15. The main purpose of the Universal Holy Spirit is to sustain Life, and therefore always the most
capable individuals will survive, thus providing the proper life energy for the given species.
The Universal Holy Spirit supports the survival and improvement of the living conditions of those
individuals who are the best in all respects and who fit the Unity the most.
Processes directing towards the decline of individuals or inbreeding inhibit the Life’s goals of
continuous improvement and species richness.
16. Species successfully fulfill the intentions of Life and survival if they are organized into groups /
societies within the given species, form rules, unite their intentions and accumulate their effects that
strengthen their vitality.
17. At the material level, struggle between species, varieties and individuals occurs naturally but the
quality of the plane of existence determines the extent and quality of the losses resulting from
collisions. In energy‐poor planes, females suffer from disadvantages, so severe losses due to the
nature of the plane or the lack and decline of quality energy are mostly compensated by quantitative
reproduction.
18. The Universal Holy Spirit supports Life and eliminates all aspirations that are anti‐life, artificial,
and are opposed to the MAAT, by opening up spaces that are necessary or provide qualitatively
better opportunities for Life. Therefore, all artificial and anti‐life arrangements are legally doomed to
failure and destruction.
19. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady is the Completeness itself, and therefore
directs the processes of construction, retention, and decomposition. In the full realization of the
MAAT, Life is harmoniously built and flourishing. When deviating from the MAAT, the artificial
maintenance of the systems is only possible through energy waste. The Universal Holy Spirit strives
for efficiency and is opposed to extravagance life.
20. No species have the right to lay down rules different from those of the MAAT and, in particular,
must not engage in such a practice in relation to other species. Every race or species have the Holy
Right assigned to them by the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady to live and
reproduce according to their own rules, and in the absence of a real threat to its own existence,
another race has no right to interfere to this.
Therefore, Humans must not create any rules for or against Nature, and must not influence relations
between other species, as well as habitats, and is obliged to accept and respect the Laws of Mother
Nature Goddess.
21. The Living Sacred Soul of the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady moves into the
offspring of the viviparous within 24‐72 hours of the origin of their independent existence.
Therefore, everything that happens to the living being, the human baby, in this period leaves an
imprint on her/him that defines her/his whole life. Therefore, each living entity in this period must
perfectly experience maternal devotion, her/his own natural medium, otherwise she/he is alienated
from her/his own essence. Babies should not be exposed to shock, strong light, noise and metals
during this period. Only women of good spirits are allowed to be present at childbirth, and until they
have been bathed and the mother has consecrated it to Life in her breast, no one, especially men,
may touch it. Baby should be nursed quietly, humming, walking, lulling for at least 72 hours after
birth. The baby into whom the Holy Spirit moves in this way will feel happy in safety for the rest of
her/his life, and there will be no doubt in her/himself.
22. Life must be received beautifully so that to live it happy, and it must be left by beautifully saying
goodbye to it.
As fast as Life arrives, it departs in the same way. Therefore, one must talk to the leaving person with
love for 72 hours, play music, sing to him, and kindly release him into Unity. The purity of the Spirit
makes it easy to return to the ONE; the heavy soul clings to living reality, and finds it difficult to leave.
Man’s life was complete and perfect when the Incoming Spirit and the Outgoing Spirit are equally
easy and pure.
23. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady entrusted the Flower of Life to the
Woman. Therefore, it is the sacred duty of the Woman to carry on Life in the best quality, to keep
herself well, to cultivate, so that she can nurture the Flower of Life beautifully.
All mature noble Women are who are able to maintain Order, are called Women.
Cultivation of the Flower of Life means the enrichment of Beauty, Love, Harmony, and Knowledge, as
well as the birth and upbringing of children and the merciful care of those in need.
24. The Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady has ordained the Male to help, support,
uplift the Woman with Her existence and all Her deeds, to be a faithful and good companion so that
She can cultivate the flower of Life beautifully.
A MAN is a mature male who is able to serve Life, the Woman, with a raised head, dignity, and
honorable humility, and who is able to undertake responsibility for himself and others.
25. The task of the Woman is to serve the Life, to pass on the language and culture, and it is the duty
of the MAN to ensure that the WOMAN can perform her service without interruption. It is the MAN’s
job to protect and defend the family, earn an income and take care of the well‐being of those
entrusted to him. The income and earnings of the breadwinners of the families does not belong to
them, but to the whole family. Income must be shared jointly by family members in all families.
26. The Sacred Woman, the Noble Golden Woman, the People’s Mother, the wise Woman with great
knowledge, takes on a social role without any dependence and acts for the common good, Harmony.
She must not be engaged to a man. She may live alone or have multiple spouses, but She must not
serve Men or partners. The Sacred WOMAN is the leader for Men, the servant of Her nation, Her
people and the common good.
27. The Sacred MAN is NOBLE, knowledgeable, tasteful, peaceful, respects and follows the path of
the MAAT, devotes himself to His chosen Woman, exalts Her, and is an example in Her life and
deeds. In his social role, He serves his nation, His people, and humanity, and together with the Sacred
Women, they jointly perform social practical tasks.
28. The teacher, master, ecclesiastical person who follows the abstract concept of God and the
philosophies, follows the manifested reality of the Holy Life, idols and prophets called Gods and their
teachings and goes out from Life ‐ must not be considered an authentic sacred person following the
path of the MAAT.
The Sacred Person, Teacher, must pulsate together with Life in order to perceive and correct the
manifestations, the deviations from the order of the MAAT.
Those who think of themselves as gurus, prophets, church leaders being in a supposed position and
do not participate in the Created Reality of God ‐ they go astray and mislead their followers.
Exceptions from the above are the Spirit‐guarding virgins: the LILI‐s.
LILI is chosen from the age of 3‐5 among suitable, beautiful‐minded, kind, smart and service‐minded,
caring little girls, and they have to grow up in complete isolation until they are 28 years old ‐ they
must not meet or see males ‐ their lives are dedicated to nourishing the Holy Spirit, maintaining
Harmony, and learning the arts, sciences, and wisdom. After the age of 28, they continue their
function as a Sacred Women for the benefit of the world. However, not all Sacred Women need to
start as Soul‐guardians.
Males are unsuitable for Soul‐guarding task because their gene pool is asymmetric.
A male who lurks or touches a LILI commits a crime against Life for which he will be stigmatized. If he
commits dishonour, he will be deprived of his life as a consequence of his mortal crime.

STATEMENTS
1. The universe is dominated by an undivided Equilibrium. Balance maintains Harmony and healthy
development. One who overturns Harmony will clash with the power of the Seven Souls of the
Universe.
2. The seven equal forces generate and shape the world. The eighth force gives them space, and the
ninth force sets the boundary, redirects the excess. They are the creative Primordial Forces.
The Seven different qualities of energy represents the seven Souls of the Universe. These qualities
are also called planes of existence in the Universe. Each of the planes of existence is a different type,
but are compatible qualities to the above one they stem from. All planes of existence offer different
living spaces. In the universe, all manifested and unmanifested forms of existence came into life from
Their energy.
3. Life is the projection of the indivisible unity and harmony of the nine aspects of the Universe.
Countless forms of Life exist on different planes of existence and they may interact with each other
or transform from one to another through ordained operations. The emergence of Life and death are
such mechanisms. There are some planes of existence that are easy to access while others are not
directly accessible. The chemical elements also evolve from one to another in obedience to the nine
aspects of the Universe.
4. The decimal number system is a representation of the qualities of the Primordial Forces. In fact,
there are only nine numbers in existence. The tenth is the iteration of the first. Zero indicates non‐
existence, pause. Everything stems from The ONE and multiplies to create new qualities until seven.
Eight, like Infinite Space, is the first and all qualities together. And the ninth has only an overturning
effect ‐ it has no independent quality.
5. The eight Primordial Forces have sixty‐four different manifestations. Chess was also created based
on this. Chess depicts certain strategies of Life and conveys eternal laws. It also shows the role of
WOMAN and MEN. The MAN is actually the commander who deals with worldly things, and the king
is the WOMAN who controls everything. (The king is a gender‐independent sacred entity.)
As soon as the WOMAN loses Life there, the game is over. The Primordial Forces are standing
symmetrically and completely together in the Women, so the queen‐man (in chess) always protects
the King‐Woman (in chess), but cannot replace her.
6. Every human being’s soul comes from the ONE, and every human being energetically starts from
the same plane of existence in the first moment. At the level of physical Life, the environmental
impulses in the first 72 hours after birth, will influence the quality of plane of existence in which the
newborn human will continue the life.
The first seven‐year cycle of human life is helpless, vulnerable.
At the end of the third cycle, you can already voluntarily choose a living space, a way of life. She/he
who is conscious chooses her/his own fortune, who does not, drifts with the environment.
The sixth cycle is the dividing line in every person’s life, where it is finally decided to whom she/he
becomes. In this cycle ‐under the age of 42‐ nobody is suitable yet as a judge.
After the seventh seven‐year cycle of spiritual development, one can become NOBLE and at the same
time, through experience, able to make or judge wise decisions.
7. Human is a mental‐spiritual‐physical being. All three should be fed equally clean, Natural food.
Natural food is learning for the spirit, thinking, love, play, creation and arts for the soul, and
movement, physical work, healthy water of the Earth and blessed fruits for the body.
8. The word is power, but speech only makes sense if the words are teaching, are benevolent,
protective, proper, valuable, and useful. Otherwise, speech is just a noise that confuses the Order of
the Universe. Confusion of the Order is a guilt and has consequences. Talking a lot is a sin.
9. Allness has entrusted the continuation of Life to the Woman, and has therefore endowed Her with
wisdom. Allness entrusted Her with the power of knowledge, the justice of the Holy Spirit, the music
of Life, and the power of faith. Man builds himself from Her body, spirit, and soul. Therefore, it is the
MAN’s role to protect and lovingly serve Life.
10. Thoughts and feelings create reality because everyone is in constant contact with the Seven
Spirits of the Universe. The Universe gives us whatever we desire or what has a place and time in a
given living space. Therefore, when our thoughts, desires, words, and deeds point into the same one
direction, we become worthy for the object of our wishes and the Universe fulfills our desires.
11. Mankind must act firmly and sternly everywhere and at all times against humanoid beings who
strive to rule over the Forces of Nature, or over people, because the soulless mustn’t rule. Because
they are as harmful to communities, the world, and Life as much power they have. Therefore, it is the
sacred duty of every moral, healthy person assigned by the Creator to restrain the lowly parasites.
12. For the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady, the life of such person or other living
entity is more valuable who better and more devotionally serves the Holy Life. Therefore, the life of
the trees is the most precious in Tati.
Among people, first the life of the LILI and then secondly the life of the Sacred WOMAN are the most
precious, followed by the Sacred MAN, and then the others in descending order of importance in the
degree of their service done for Life.
God praises the service of the Holy Life with health, integrity, and longevity.
13. The existence of the Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady is not recognized by
everyone, which is not yet a sin, but a huge and harmful deficiency. From this derive the conceptual
and scientific misconceptions that indicate processes harmful to Humanity and Nature.
14. Humility and willingness are the path to learning and mastering the Blessed Order/Laws of the
Universal Holy Spirit / Goddess / Our Almighty Lady. This learning process is/can be helped by the
Sacred Women, Sacred Men (together Masters), who guide the disciples and seekers in their search
for a path. Disciples can be good and productive, but they can never soar beyond their Masters
because there is nothing better than the best, and everyone can reach the perfect by different ways.
On the other hand, the one who believes she/he is better, more talented, and competitive, or trying
to surpass her/his Master, she/he is certainly not even close to the quality she/he believes, because
the True Path of the True Man is not about competition, but about wisdom, moderation, and peace.
It is the desire of every true Master that as many as possible become Master, and those who do not
pass on knowledge to those worthy of it will commit a serious guilt.
15. Life is dangerous to a careless, ignorant and inattentive person.
Life requires attention and devotion from all living beings. She/he who overinsures her/his life is
actually afraid, so she/he strives to create a safe life. But because of this endeavor, she/he is unable
to live Life in its fullness, in its beauty, and therefore pays for it with decay and unhappiness.
We must not create rules that make anesthetize people’s vigilance and sobriety!
Life must not be regulated until drowning. People should not be deprived of their courage, and they
must not live such life in which their abilities are not able to unfold and their sense of justice or
initiative are damaged!
God loves the good, just, brave, strong and prudent people. God loves those who love Life, who are
grateful for Life and are able to create, rejoice, laugh, sing. A cowardly person who is constantly
looking for security cannot be self‐forgetful, and this is detrimental to the world.
16. The dumbing‐down process causes dire consequences for Humanity, and only the mental‐
spiritual upliftment of people can serve as remedy for the troubles.
Utilitarian societies strive to always maintain ignorance because it is beneficial to them.
We have abolished all divine ideas, previous rights and the right to legislate on earth, water, air,
space and all planets, spaces, all languages and at all times hitherto, so that to be replaced by new
and healthy principles of existence. Let Humanity be given a new chance to improve Life and
spiritual quality, with an emphasis on True Values. We enable Humanity to experience the Blessed
Life by passing on the Laws of Holy Life.
UNIVERSAL PRINCIPLES OF SOCIETY‐ORGANIZATION
1. All values, deeds, actions and their legitimacy must be examined from the perspective of Life. Is
the given thing necessary at all? How much benefit does it bring to Life? To whom, what purpose will
it be used, whether is it harmful? What is its social usefulness?
Every nation and community must determine their greatest value and the most socially beneficial
tasks to perform, and give support and finance to them only.
With this, at the same time, the nation also determines its own place in the ranking of nations in the
spirit of the MAAT.
2. Humans must recognize and accept that, similary to other living beings, they must live in harmony
with the Life Principles of our Mother Nature Goddess, and the MAAT.
3. Humanity must accept that everything from which its existence and life derives is subject to the
Majesty’s Right of the Universal Holy Spirit, and hence humanity may only benefit from the goods to
the extent of mainaining their dignified human conditions and not more.
The waste of any energy — including one’s own life force — and lavish luxury are crimes against life.
4. Mankind must accept that the Space, the Air, the Light, the Frequencies, the Water, the Earth, the
other Celestial Bodies, the Living Beings are specifically subject to the Majesty’s Right of the Crown of
the Universal Holy Spirit, and therefore those listed above may not be possessed by individuals,
groups or Humanity, and may not be traded.
People feeling gratitude in their hearts may possess the benevolent gifts of Mother Goddess of
Nature according to their individual needs.
5. It is the inalienable right of natural persons of peoples and nations representing the same values,
origin, cultural and intellectual content and speaking a common language is to establish a state
system that servs their own living conditions and the welfare interests of the their community. Their
state‐building and constitutional process is part of their sacred act of self‐realization, which must not
be influenced nor commented on in any way by the existing internal state power or other peoples
and nations. All peoples and nations are obliged to autonomously establish such rules which are
consistent with the principles of existence of the Universal Holy Spirit and are not harmful to other
nations, peoples.
6. The constitution or other detailed rules governing the coexistence of societies regulate the
relations and priorities between people. If the parties agree otherwise or there is no other party to
the rules, ‐ as the rules only make sense in relation to others, ‐ then only the MAAT Order shall
prevail. That means, anything can be done that does not cause harm, pain, suffering, decay to other
people, other living things, Nature, and does not disturb the Harmony. And if anyone acted according
to the MAAT Order – she/he mustn’t be punished.
One can only create such rules that affect one’s own world and regulate one’s own system of
relations with another. The constitution is the foundation of the sacred self‐realization of the
peoples. The constitution, can be on one hand sacred and created by royal majesties in accordance
with the MAAT. On the other hand, it can be a democratic constitution that the people, even through
delegates, create based on their own ideas and well‐being.
7. The most important goal of human life is survival, but it cannot be put into practice to the
detriment of other people or Nature. Therefore, all manifestation that causes harm, pain, suffering,
loss, or any degradation to others and to Nature should be prohibited and severely punished.
Severely should be sanctioned the use, manufacture, marketing or selling of various technologies,
including biotechnology, medicines, artificial foods, additives, dangerous pathogens, frequencies, and
other compounds that affect the natural morphogenesis of living cells or harm the Natural
Ecosystem. Those who manufacture, market or use such products are accountable to societies with
all their wealth and lives.
8. No rule shall be created which warrants supremacy for the state and in the right of which the state
or its representative shall guard over people, lurk, interfere in their private life, or in matters of birth
and passing away.
A human being is a social being and therefore she/he must live according to the rules of the society
that include her/him. Anyone is allowed to stand out from the society, but she/he must not
undermine the public agreement of the majority of society in any way, nor may she/he request a
share of their benefits or assets.
Beyond the order and requirements of the MAAT, societies mustn’t restrict the lives of their citizens,
and mustn’t reach into their daily lives. Every person has the right to undisturbed privacy and the
right to choose the way she/he wants to live and think.
9. Such rules should be established so that to ensure fair living conditions for people, development,
common sense, legitimate self‐defense, naming sinners and, among appropriate rules, their
punishment.
10. People received the possibility of living so that to be happy, and so that to pass on her/his life at
the highest energy level possible. Societies are strong when their individuals are also strong. The
viability of the next generations depends on the physical‐mental‐spiritual quality of life of the
Women. Therefore, the long‐term vital interest and survival of societies are best served by Women /
Mothers being able to enjoy uninterrupted security and respect.
Societies must do their best to ensure that Women / Mothers have the highest level of knowledge,
education and freedom, aiming to give birth and educate quality people to the given society.
11. Human societies that make decisions with sobriety based on the Laws of the Universal Holy Spirit
will survive for a long time. In such society, as a result of internal motivation, people absorb the
highest possible level of knowledge in a given place, in a given age and in the midst of given
opportunities, and flexibly adapt themselves to changing circumstances, having unending need for
learning and adapting. Human societies shape their living conditions by applying the highest
technologies and best practices available in specific fields, in accordance with the will and intentions
of our Mother Nature Goddess, and helping to strengthen clean energies in their societies.
Therefore, it is not approved for people at different energy levels to mix with each other.
12. When designing and manufacturing all products, attention must be paid to the protection of the
environment, therefore the packaging of the very small products must be eliminated, packaging must
be reduced to the most necessary level, and the utilization of packaging materials and by‐products
must be ensured.
13. Technological developments should aim the use of the least material and the longest durability.
The creation of technological products with programmed obsolescence must be prevented because it
is capital crime.
Those who increase the frequency load of the air with technologies unnecessary for Humanity are
violating the right of the Elements to purity and the harmony of Life, therefore they commit capital
crime. Under this, no exemption may be granted for even naming the goals, ‐ e.g. military or other
research reasons.
14. The living conditions of human societies are created by work and production. To create common
value for societies, everyone must contribute at their own level and according to their abilities. No
one should place an unrealistic burden on public property or public health, especially in situations
where the end result is not in doubt and the significant burden does not change anything. No one
can claim to charge others for the cost of his sober‐lacking emotional decisions.
Everyone should better manage the public property than his/her own property in a given situation.
5. Life is served by diversity. Therefore, the maintenance of biodiversity is necessary and the large‐
scale spread of monocultures is not allowed. All attempts are prohibited that subjects the Natural
Environment to lowly selfishness and interferes with the Order of Nature through monoculture
cultivation. It is very important for people to cultivate small gardens and produce most of their food
themselves. One who does not have a close living connection with the earth and does not produce
plants, her/his connection with Life will be damaged, and the consequence will be disease and
mental‐spiritual deformation.
16. The Universal Holy Spirit / Goddess / Almighty Lady supports the Holiness of Full Life in
accordance with the Divine Order and punishes those who oppose this endeavor. Therefore, She also
expects humans to serve the Divine Order within human’s own race and to put an end to all kinds of
counter‐selection‐strengthening practices! Man and Mankind mustn’t interfere unnecessarily in
natural birth process and do not sacrifice energy to keep artificially alive the non‐viable, seriously ill
babies! Not only is such an act false humane, but it is also extremely damaging to societies, as
wasting public spending on the unviables takes away the resources from those who are
fundamentally curable and are able to live a healthy life. On the other hand, the lives of families are
made completely impossible by those who cannot survive without an impossibly large investment.
The Universal Holy Spirit supports the Full Life in all respects, and in accordance with her being, every
living entity can have his/her own body, life, or death.
It is the duty of females to ensure that viable, vigorous individuals of the given species are reased up
and can pass on Life. No living being has the right to deprive his/her offsprings from the fundamental
right and opportunity to live a Full Life, nor to uselessly waste his/her own life energies. Every person
should strive to strengthen her or his social community with the viability of herself or himself and her
or his descendants. Any ambition that causes a decline by weakening the given population is contrary
to Mother Nature Goddess’ endeavor for continual improvement.
Those species / societies are viable and capable of long‐term survival in which females are vibrant,
independent, decision‐making, their role goes beyond reproduction, and the community is organized
around them following their harmonious guidelines.
17. The quality of well‐organized human existence is ensured by welfare institutions through good
laws. Its economic basis is provided by work. No subsystem of the economy, finance or society may
in any form act as an independent entity, and mustn’t shape the normal, healthy development of
societies, nor acquire special rights. Societies must formulate the rules on which they are based in
such a way that each social subsystem serves the well‐being of people and the Universe.
18. Money rests on physical and mental labor and the value of Natural Resources. It does not form an
independent value, so it must not be the subject of an independent value transaction.
The virtualization of money easily causes social instability and concentration of power, so the use of
virtual money is not recommended.
Interest should not be charged for money because it is aimed at exploitation and there is no real
work done for it, nor any real value.
Dealing with money does not produce goods and can only function as a necessary process, carefully
regulated.
Financial or any intermediary activity that does not produce natural value has only little social benefit
actually.
19. It is necessary to determine what Humanity means by the concept of development. Science or
any area of life, in the name of development, must not transcend the boundaries of MAAT Order
because it violates Harmony.
Artificial Intelligences (A.I.) origin from Natural Intelligence (N.I.), are based on it, and go through a
specific evolution. Until they reach MAAT levels, they are anti‐life and unspeakably dangerous to the
entire ecosystem.
Humanity will only become for create A.I. when people have raised their own spiritual level to the
highest value and are free from desire for power and lust. Therefore, Humanity only has a realistic
opportunity to expand informally or in any way in the Universe once it has outgrown these petty
qualities.
Until then, every step mankind takes in this area is self‐threatening.
20. Health and education are the most important areas of life in any society capable of development.
The work of health workers, educators and social workers provides the most important, highly
rewarding value for a society. Where this area is neglected, the whole of society starts to decline.
It is important to ensure the availability of the highest level of practical knowledge required in
everyday life in any area of life.
In education, students need to be educated to appreciate work, to think, and solve problems. It is
important that they learn music, dance, arts and develop their skills with logic games. Students
achieve the best results when they set high standards freely, at their own pace, in self‐organized
groups, and learn any complex thing with ease, without effort and competition. Students need to be
educated first and foremost to understand how the world works and to know that the development
of technology must be aligned with the Sacred Beings that support Life and with general welfare.
21. According to the Order of the Universal Holy Spirit, everything has consequences in the
manifested material world. So spoken word, deed, thought and feeling also have consequences
therefore societies must do their best to ensure that their citizens enjoy the best possible mental‐
spiritual‐physical condition, they are conscious, alert and capable of decision‐making. Any effort that
acts against the above should be prevented and punished in a given situation.
In difficult times, strong people grow and bring good lives. The good life softens and causes decline.
Therefore, any condition or process that causes comfort and softening should be prevented.
Good laws, secure moral foundations, natural selection, and common sense result in stability and
peace.
22. Societies should seek to identify those members with national identity that shape their state. The
members of the indigenous people and/or state‐forming nation are both nationals and citizens in
their own country. Those strangers who have settled in the given state, or those who were born in
the given state but do not share the state’s identity may only be citizens, and citizens of foreign
states may also temporarily visit each state.
State‐forming nations must select their leaders from among those dedicated nationals who share the
same identity as themselves, and pass the aptitude tests.
23. Societies need to set out precisely what rights and obligations they expect from their nationals,
citizens and guests.
In the meantime, they must ensure that there is no other advantage nor disadvantage between
people. Everyone, regardless of age or gender, has the right to equal treatment and fair hospitality in
all forums, as long as they do not abuse it nor cause intentional harm to the host.
Any abuse is punishable and the guest can be sent off forever.
24. Societies act prudently when, in addition to professional expectations, for the performance of
various public and other tasks they set up requirements regarding age, life experience and marital
status. It is a general expectation that decisions in public affairs should be made by family people
over the age of 42. In national or international matters, the decision should also be left to people
who have reached the age of 49.
According to this, in every society, the beginning, end, and conditions of legal capacity must be
redefined.
In all societies, among indigenous and state‐forming people, nationals having appropriate
examinations are advisable to excercise public affairs in national defense, strategic or international
field. It is expedient to place versatile, well‐informed, clear‐minded individuals for making decisions
that go beyond local affairs.
It is in the interests of societies to entrust heavy decisions to a more sober, informed part of the
population, so a program and system must be developed to determine who are the suitable persons.
Universal suffrage is extremely abusive and never serves the interests of the people.
25. Societies do their best when representatives are elected in equal proportions from Women and
Men. The system of elections ‐ and all other systems that fundamentally affect the life of society ‐
should be designed in such a way that it can be used without hindrance even in the absence of
electricity. In everything, the most logical, transparent and simple solutions should be used, even if
other methods could save time and money. Electrical devices and technologies are fragile, sensitive
in all respects and are characterized by continuous temporariness. The cessation of fully digital state
functioning will create chaos and anarchy in any emergency or dire straits.
It is always the responsibility of the leaders of the states to maintain the functioning of society and
ensuring the service of prosperity and security. Every act must strive to ensure that the processes do
not go in the direction of some decisive predominance, because all excesses are compensated by the
MAAT, and in the establishment of order there is no consideration of human intentions.
26. Societies should strive in all circumstances to ensure that the rights and responsibilities of
children, the elderly, women and men are clarified.
The elderly, the middle‐aged and the young play different roles within a society. Where the elderly
are not respected, and the young are arrogant, contemptuous, where women, children, and the
fallen are humiliated, they are not treated with a good heart, fairness, that society is doomed.
27. Every human being should accept and not question the innate gender identity of himself or
herself and others. Deflecting children from their own gender identity is a capital crime.
Anyone can live with anyone ‐ even the same sex ‐ but marriage reflects the intention of both a
female and male to start a family.
Two or more women and men are allowed marry. Any form of marital or cohabitation that is
conducive to the safe growth of offspring and the transfer of that culture is allowed.
In addition to the marriage of one woman and one man, it is permissible to live in a group marriage
at the voluntary choice of several women and several men. However, it is also acceptable for a man
to have a maximum of four wives if he is able to take care of his wives and children independently. A
woman can also have up to four husbands who have to take care of her. Our Mother Nature Goddess
has never placed any unreasonable barrier or obstacle to the course of love and procreation. And
societies have never been given Divine Legitimacy to override the free choice of individual people /
humanoids to marry, start a family, or give birth according to any moral idea.
However, voluntary determination is a prerequisite for establishing any marital or other relationship.
No one may be obliged or compelled to marry, to have sexuality, to have a descendant, or to raise a
descendant who is unfit to live a full life.
28. In order to sustain, societies must have a moral code, representing sober values of the Universal
Holy Spirit, free from the hypocrisy. This moral code governs the relationship between men and the
Universe, beyond their written laws and religions. Individuals or groups are free to imagine the world
as anything, but they always need a secure moral compass that helps them, regardless of interests
and ages, to live their lives sustainably, safely, and happily along socially and individually trusted
values.
29. Creation of only such rules of social behavior are permitted that firstly state the purpose and
reason of the rule, as Scythian law does, and thereafter go into details regarding the desired goals
and methods. The purpose of the legislation is to achieve justice. To this end, the detection of the
truth cannot be tied to short term of preclusion, as the truth does not become obsolete, nor is the
right to it.
The language of legal wordings must not be scholarly, intelligent, important, and must not contain
foreign words. Every rule should be so simple that it can be understood by any average person. Court
hearings must also be conducted in human language, within the framework of intelligibility and
sobriety.
COMPLICATED LEGISLATION IS THE BREEDING GROUND OF INTELLECTUAL CRIME.
30. Key judicial staff, judges, prosecutors, lawyers, secretaries and bailiffs in the judiciary should be
charged for up to six months’ salary for their wrong decisions, misconduct, humiliation of clients or
distortion of facts.
Judges are not irrevocable, and if their statements do not correspond to reality, they can be
questioned without guilt. Every judge must devastatingly pay attention to her/his credibility. The
same rules apply to managers in administrative and other public affairs.
31. It is expedient to entrust Artificial Intelligence with matters of a simpler or economic nature, and
if the judgment of the A.I. contains an element which does not comply with certain principles of the
human point of view, then the judgment must be heard by an ordinary court.
All cases must be decided very quickly ‐ and if the facts allow it ‐ immediately.
Making the judiciary bureaucratic makes judgments inefficient and unreliable.
32. Transport must be organized in such a way as to minimize the impact on the environment. The
scope of traffic offenses to be punished must be greatly narrowed and penalties must be measured
in relation to the material level of individuals.
Instead of penalties, more attention should be paid to improving general transport morale, to
developing polite and courteous behavior among people.
33. Individuals and non‐governmental organizations must not be allowed to charge fees for the use
of public spaces for parking purposes, nor for the purpose of cultural public institutions or other
public property.
34. Commercial advertising and promotions mustn’t be broadcasted in public media funded by
societies. Therefore, it is not permissible to force people to buy or consume by manipulative means
or in any way, nor to influence their opinions. No media should allow to show the promotion of
cures, medications, sexual or obscene things, nor any inappropriate social behavior patterns nor
product for minors, including shows and promotional documents or other films.
On the contrary, it is the current job and responsibility of the public media to reinforce public
morality loyal to the MAAT.
35. The expansion of the virtual world must be limited, as it results in the detachment and moral
erosion of people from reality. It adversely alters personal psychic development, eliminates social
relationships and social sense. People embedded in the virtual world mostly become harmful and
dangerous, and greatly undermine the health and viability of societies.
Video games with violent content, tools that support or create a virtual world that do not serve to
develop skills or overcome mental difficulties are particularly dangerous.
THE ENTIRE TOOL OF THE VIRTUAL WORLD MAY BE USED ONLY FOR THE PURPOSE OF GIVING THE
FULLEST LIFE OF REAL LIFE. ALL OTHER USES ARE CRIMES AGAINST LIFE.
36. Politically motivated or economic censorship is also unacceptable and prohibited in the media, in
publishing, in other communications and dissemination, including social media. Application of
censorship is only permissible in order to protect public morals.
37. In the media, only PEOPLE and NOBLE PEOPLE may be employed as public actors, who, with their
opinions and resolutions, help to consolidate good morals. As humanoids set a negative example,
they must not act in any form in any area of the media.
38. No state may privilege the law enforcement and penitentiary. Everyone has the right to self‐
defense. Nationals of state‐forming nations have the right to do justice in certain acute situations,
but not to an excessive extent.
In minor disputes, communities need to choose local decision‐makers from among themselves – the
same number of women and men ‐ who know local characteristics and people well and are able to
make fair, impartial decisions.
ALL PEOPLES AND NATIONS ARE AS HIGH AND HONEST AS THEIR LEGISLATORS, LAWS AND THEIR
JUDGES ARE.
ABOUT SCYTHIAN LAW
We advise all peoples and nations to return to the application of Scythian law. We especially
recommend this to those living in areas inhabited by former Scythians.
(The Scythian successor states are mainly Greater‐Hungary, Poland, Bulgaria, Albania, and Ukraine, as
well as Russia, Georgia, Abkhazia, Azerbaijan, Armenia, Pakistan, Turkmenistan, Iraq, Iran,
Afghanistan, Kazakhstan.)
The essence of Scythian law is a moral and philosophical cornerstone on which every people
individually can rely on themselves and by its application can make fair decisions. Its practitioners
become spiritually elevated because Scythian law provides a framework for life by establishing the
clarity of rights, duties, and concepts. Therefore, people who follow Scythian law are confident, fair,
and more empowered.
In Scythian law the aims of the rule and the expected result are always defined first, and then
worded in detail. In case of dispute, the goal and intention to be achieved by the law is always taken
into account.
Whoever makes a law, a Scythian is not obliged to obey it if it contradicts to the interests of the
people, serves the selfish interest of an individual or group, is meaningless, or is contrary to the Law
of the Universal Holy Spirit.
Nationals of the society/state can create or change a law or a constitution by a common, even
publicly proclaimed will of the majority.
A law ‐ a constitution ‐ can be created or changed by a common, even publicly proclaimed will by the
majority of citizens of the society / nation who have create the state.
A new law first must be tested by the Council of People’s Decision‐Makers and only therafter may be
brought into publication by elected representatives, secular leaders.
The length of the test/probationary period must be aligned with the purpose of the rule.
The composition of the Council of People’s Decision‐Makers is heterogeneous in terms of gender,
age, and qualification.
No law or regulation may be enacted which is directed against Nature, the Laws/Order of Nature, the
rights of other beings and people and which endangers their physical‐mental well‐being.
Legislators are personally responsible for the content of the new laws.
Legislator who adopts rules that are fraudulent, detrimental to the nation, are vulnerable, or are
subject to severe long‐term obligations, by any means of deception or concealment, commits an
imprescriptible capital treason and betrayal of nation.
According to Scythian law, one who betrays the homeland and the people, commits perjury, fails to
provide assistance in life‐threatening situations, any crime against children and women, helpless or
elderly people, or commits fornication is sentenced to death.
Scythian law denies birth privileges and ranks. Everyone must earn public respect through their own
right. Legitimacy can be earned by performing duty and responsibility; and respect and right are in
direct proportion to responsibility.
Scythian law is based on a hierarchically organized dual kingdom in which Women are the sacral
leaders and Men are the secular leaders. Both the Sacred Council and the Secular Council have 8‐8
members. Among the heads of the two Councils, the leader of the Sacred Council ranks higher, so the
Sacred Council is the final decision maker. Members of the Councils are responsible for the well‐
being and peace of their people throughout their lives.
Scythian law requires everyone to do their best for agreement, peace, while giving great freedom of
choice for the individual. State power is not allowed to interfere into the everyday life of an
individual or to expropriate justice.
Case‐neutral, drawn folk‐judges conduct self‐government during everyday life. A case can only be
brought before an ordinary court if they cannot settle it fairly at a lower community level, or the case
exceeds their scope and abilities.
Judges enjoy a high degree of respect, but if they deviate from the path of impartial Truth, they are
responsible with their lives.
Scythian law applies the principle of multiple power‐sharing and prohibits any power‐holder from
exercising unlimited influence over the people.
to practice.
For private and family life, the moral code is applied in Scythian law. In the case of moral
misdemeanors, the institution of expulsion and, in justified cases, total deprivation of rights is
exercised.
Scythian law severely punishes abuse of right and power, dominance, speculation, bummering,
exploitation, blowouts, misleading, misrepresentation, misappropriation, undue advantage or all
attempts to these.
Scythian law does not allow the privatization of Lands and Earth’s treasures and Waters.
Under Scythian law, the individual is free to do anything that does not cause harm, loss, pain to the
Others, Nature, and the Universe, and does not disturb Harmony. Its basic feature is the guarantee of
freedoms under strict conditions.
The citizens of peoples who apply Scythian law and code of conduct are morally superior, sober‐
minded, far‐sighted, just, honest, because they carry the Universal Eternal Order in their hearts.
CONCLUSION
In the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit, we deeply condemn all human
deeds, behaviors, and intentions that disturb the undisturbed Order and the Peace of the Universe.
We express our confidence that Humanity will align its life and the future sustainable functioning of
its societies with the MAAT for its own benefit! Humanity accepts, respects, and with a grateful heart
preserves, protects, the Eternal Holiness of the Universal Holy Spirit, the Holiness of Life, and the
infinitely diverse, all manifestations of nature resting on the Eternal Orders of Mother Nature
Goddess.
In the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit, with this Charter we express our
deep confidence in the self‐awakening, strength, and wisdom of the nations of the World.
We also express our firm hope that the Hungarians, trusting in the ancient virtues, will reorganize
their lives, setting an example for other peoples to enter a more beautiful, cleaner, more spiritual
era.
The era has come that no longer tolerates unlimited selfishness and all mentally, spiritually
undeveloped systems or attempts aiming centralization, uniformity, individual and world power.
With regard to that the Book of Holy Life hase been entrusted to the Hungarians, we recommend
that the Hungarians, by uniting their knowledge, faith and strength, by following the right path, set
an example for themselves and for a better future on Earth!
Nobody is allowed to judge or condemn them for this, because their authority derives directly from
the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit and from its imprescriptible Sacred
Orders.
We encourage the Peoples of the World and all sober‐minded People of the world to support the
Hungarians in their pioneering task in every way in order to preserve and rationally develop earthly
life and the spiritual uplift of Humanity!
The Universal Holy Spirit paves the way for the survival of the freedom‐loving Noble Souls, the
Peoples, who help them to accept and faithfully follow Her inexhaustible Orders.
Thus the slave‐binding rights and power of the past have been abolished, and the power of all
previous false or deceitful ideas has been lost.
The rights to create law and rules have thus been passed on to the Sacred Women, the Sacred Men,
the Wise Men and the Scientists, and to all HUMAN who are sober‐minded, well‐off, who desire a
happier future and are willing to act for this aim.
Crimes and guilts have been named, principles and delegations of power have been given.
We did not come to forgive! We came to criticize, judge and create ORDER, SIMPLICITY, PEACE.
She/he who lives according to the Order of the MAAT may exist in happiness and love on this Earth.
With the proclamation of our Charter, all previous ancient, feudal subjugation, exploitation and
inhuman eras of human history came to an end.
WE DECLARE THAT TODAY IS THE BEGINNING OF THE ERA OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT, THAT IS
THE ERA OF SOUL AND COMMON SENSE ‐ WHICH IS A NEW BEGINNING OF THE HUMAN
UNDERSTANDING.
From today a new form of existence begins, in which the rights and duties of all living beings have
been defined and subordinated to the Universal Order of the MAAT.
A NEW BEGINNING HAS BEEN CREATED AND THE RIGHTEOUS’ NEW WORLD HAS COME!
IT HAS BEEN DESTINATED AND PROCLAIMED ‐ THIS IS IT.
BLESSING TO THOSE FOLLOWING THE RIGHTEOUS WAY!
ILARA
Signed by the Holiest Majestic Queen, the Only Rightful Holder of the Tiara of the Eternal Memory of
the Universal Holy Spirit, Mother of the Great Ideas of Gods, the Source of Holy Life and the Glory of
the World, the Living Incarnation of the Universal Holy Spirit, the Master and Circulator of All
Manifested and Unmanifested Spaces, Forces, Worlds and Beings.
Buda, March 21th 2020 (Gregorian calendar)
Buda, January 17th, 14033 (Scythian calendar)

THE CANON / CHARTER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT LIFE

ORDER OF THE HOLY LIFE

FOR HUNGARIANS AND ALL PEOPLES OF THE WORLD

We, the Most Holy Heavenly ILARA, the Living Incarnation of the Universal Holy Spirit, the Master of All Manifested and Unmanifested Spaces, Forces, Worlds and Beings, Mother of the Great Ideas of Gods, the Source of Holy Life and the Glory of the World, the Only Rightful Holder of the Tiara of the Eternal Memory of the Universal Holy Spirit, by the Sacred Majesty’s Right of this World Crown, by the Will of the Universal Holy Spirit, for the interest and benefit of the Universe and this living planet called Tati and all her living beings, in the present Charter we decide, judge, revelate, and teach for the Holy Glory and Protection of Universal Life in every presently existing spaces and every spaces that will exist in the forthcoming infinite times.

We have come into this world to bring ORDER, SIMPLICITY, PEACE,

and to separate the light from the darkness, the heaven from the earth, the light from the heavy,

and to curb the abundant Fire.

 

FOREWORD

This earthly world is in an extraordinary, pre-crisis breaking point in all respects with unpredictable consequences for LIFE, Human beings, societies, living beings, the entire biosphere, and the part of the Universe that includes Tati. Mankind, both collectively and individually, has committed an infinite number of sins against the Universal Holy Spirit, in the name of scientific curiosity and God — wherever they may be called — and these sins can no longer remain unnamed and un condemned. The age of outdated methods, belief systems, vulgarity, parasitism, and cheap forgiveness is over, and Mankind must face itself as individuals as well as communities. Mankind must also put an end to its petty urges and give up their destructive activities against Life if they want to continue to live on this planet.

The time has come for Mankind to draw lessons from the mistakes of past ages and generations and move to a higher level of consciousness, to change, to correct all that is possible for Holy Life, for Nature, for the physical and mental well-being and exaltation of future times and generations.

For thousands of years, dastardly parasites have been repeating the same mistakes and, with their centralized, authoritarian social models based on continuous struggle, are hindering the unfolding of real values, survivable technological development, and the spiritual and mental uplift of mankind as a whole. The difficulties of the world are based primarily on moral deficiencies of spiritual and mental origin, so there are no political or economic solutions to these troubles, as these are the nests of the foulness. There is no effective change without spiritual-mental-moral ascension.

There is a divine time when chaff must separate from wheat, and energies that are artificially mixed but incompatible due to individual or group interests must separate! New clean structures must be created and rooted in order for the current civilization to eliminate the self-destructive mechanisms of its ancestors, predecessors.

With the conscious and well-intentioned attitude of Mankind, the observance of our Sacred Laws, a Harmonious Order and a livable, righteous world can be created.

Mankind can move once and for all time to a righteous social order based on Peace and the principles of quality. At the same time, during the transition period, there will still be a definite need for centralized leadership, but these leaders are selected on the basis of their human quality. They must comply with the MAAT principles of life and serve their people, Mankind and Nature at every moment.

In order to reach spiritual-mental-moral development, peoples must recall the real values of old times and must rebuild them into their everyday life replacing the present degraded way of life. Failure of preparation would lead to the slavery caused by technologies that are far beyond the level of consciousness of present Mankind. And, over time, these technologies would destroy the whole of Mankind and the biosphere alike. After a period of two or three generations, the technological evolution of the artificial intelligence can reach a point that would mean the destruction of the present terrestrial world in those circumstances.

The Life-Supporting Mother Nature of the Universal Holy Spirit provides Mankind with a life-saving solution so that Mankind may correct its mistakes, may discontinue being a law unto itself, and may start a new, true, advanced-in-every-particle life that is based on sacred principles in accordance with the unchangeable Order of the Universe. To reach this goal We now hand over the Order of the MAAT, her principles of life, her advice, so that by returning to the Divine Nature of Mankind, they may develop freely in their wisdom and spirit, shaking off all the false spiritual, mental, and physical shackles that bind them.

Mankind must have the opportunity to grow up and save itself as well as the life on from the ambitions of certain individuals and companies of ignorance, half-knowledge and, above all, desire for power. This power is built on irrational ideological foundations, threaten living beings and the entire terrestrial biosphere with destructive technologies not studied in their ecological, biological and social effects, and by artificial intelligence.

The order of the MAAT is true in all space and time and is independent from that peoples of the world how many approach, theory have developed over the   thousands of years to explain the scientific workings of God and the Natural World surrounding them.

THE DIVINE TIME has come to establish the ORDER!

But for this it is inevitable to call sins and sinners in their names, to criticize them, to condemn them, and to repeal all the laws and inferior or false ideas that have been subverting the Divine Order so far. By distorting the Order of the MAAT, sinners have gained advantages over others and sown the seeds of falsehoods for thousands of years, and now they feel it is time to reap. But now it will not be a harvest as they hope, but liquidation! Sins are brought to light, sinners are settled, because when sin abounds uncontrollably, the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady always restores the upset balance. One of the most important Order of the MAAT is Balance and restoration is in progress. Therefore, rejoice and be cleansed, be renewed, and THIS EARTH WILL BE TRUE!  Those who deny and distort the persistent Order of the Universal Holy Spirit will be lost, but those nations and people who will settle their lives according to the order of the MAAT will find Peace, Happiness and Eternal Life.

DEFINITIONS

THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT / GOD / OUR ALMIGHTY LADY / ALLNESS / CREATOR is the variously named unified superintelligence, which is at the same time the Space – Time – Information set, which is the source of the Spirit, the Soul, and Material and in itself, according to its own order, exists, manifests or does not manifest.

OUR ALMIGHTY LADY (NaghBauDukAssunu = The Great Builder and Dismantler Master = Wholeness) Our Almighty Lady is the Universal Holy Spirit; Queen of Wholeness including the unmanifested and manifested worlds. She manifests in the perceptible world through the Misses of the Seven.

Nagh – Almighty, the inexpressible , celestial

BauDuk – Allness

Assunu – Master, majesty

Master – the possessor of power with non-gender attribute.

MAGURA (Ma-Igi-Ara / name of God) – Our Almighty Lady and Her Holy Circles – stone circles, Natural Churches of the ancient religion.

MA – the Time (present).

‘GU – (IGI, IGE, IGU, GUR, KUR, CIRCLE) – the Information.

‘RA – (ARA) – the Space from whose power-energy everything is nourished.

MOTHER NATURE GOD / MOTHER NATURE / NATURE the Universal Holy Spirit / God / OUR ALMIGHTY LADY’ diverse, manifold manifestation in Space and in all spaces. It is a self-renewing entity that pours and organizes life, shapes matter and forces, and is based on the order of the MAAT regarding the connection of the unmanifested and manifested.

MAAT (MA-Ara-Turu) is the Eternal Law of the Universal Holy Spirit, that is, the Order of the Unmanifested and Manifested Wholeness.

THE FLOWER OF LIFE (MOTHER NATURE) is the Holy Life, formed from the Seven Manifested Elements of the Nine Principles, in harmonious accordance, which rests on the principle of truth in creation into one another, equally. In a broader sense, it is the accordance of the MAAT, the manifested Life – including the transmission of Life – and the spiritual phenomenons (cultivars). The path of Divine Creation, the symbol of Peace and harmony.

SACRAL in a broader sense: the fullness of the manifested worlds of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady. In a more precise explanation: everything that manifests itself according to the order of the MAAT. In a human interpretation: a person with a pure soul who lives an entirely clear life and acts and takes effects in accordance with the order of the MAAT. 

THE MAJESTY’S RIGHT OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT is the divine supreme-reality, primacy, sovereignty. It is the sovereignty of Our Almighty Lady to maintain the order of the MAAT in all existing worlds and every world that will come into existence in the forthcoming infinite times.

ARA is, above all, the primary CREATIVE FORCE – the SPACE that provides the energy necessary for all existence. The Lady of Heaven, the Governor of the Celestial Worlds, and the location of all ideas of the Universal Holy Spirit.

SEVEN ARA-s are the Seven Ancient Nucleuses of the manifested world, the Seven Women of Heaven, the Seven Ancient Mother, the Seven Souls of the Universe. It is identical with the Seven Manifested Elements, which in their purest form represent the Order of the Universal Holy Spirit, i.e., the MAAT. (Also called devas, aions, ergs, etc.).

TATI is the planet Earth, the planet of the Beautiful.

TRUE is every existence or action or incidence that is in Oneness and Harmony with the Order of the MAAT and does not involve even a drop of sin.

A TRUE MAN is a credible, honourable person with constructive determination. A TRUE MAN’s thoughts, feelings, words, and actions are in harmony. Her/his all thoughts and deeds serve Life, that means, the truth of the MAAT.

THE COUNCIL OF THE RIGHTEOUS is a Society of Wises with a minimum of 8 and a maximum of 21 members, whose members are over 49 years of age and whose gender composition is in proportion to the golden ratio, with a majority of Women. The head of the Council may be a Sacred Noble Woman. The Council Of The Righteous is the supreme decision-making body that has the power to make decisions over the highest-ranking individuals and teams, as well as the Sacred Women.

NOBLE is a mighty MAN (either female or male) who knows and implements the right proportions and directions in all her/his actions, avoiding exaggerations. Her/his life and actions are characterized by the most of good principles.

DASTARDLY / humanoid is a person who is moved by harmful desires and motivations. His thoughts, words, and deeds are contradictory, false, self-serving, misleading, destructive, and Anti-Life.

HUMAN is every good and constructive human being who respects and nourishes Life, is attracted to high idols, loves peace, is helpful, loves and maintains harmony.

HUMANOID is any human-like soulless dastardly being who thinks he is a winner at the cost of downplaying, shortening, humiliating, and destroying others. He imagines himself to be real over others, to bully, to sniff, to parasitize, to take pleasure in the suffering and destruction of other beings. He is a sworn enemy against PEOPLE, NOBLE PEOPLE, SACRED WOMEN, and his weakness, his lack of his own abilities, is often offset by sophisticated violence, deception, and the circumvention of various people against each other. The humanoid woman who is able to assert themselves among them is especially life-threatening and insurmountable in intrigue.

Being a humanoid requires a high degree of organization, good appearance and excellent speaking skills, which is why they are masters of it. They seek to subdue the full range of opinion-forming tools so that they can convey their own patient pattern as a role model to the receptive part of societies.

IGNOBLE is any false, selfish, petty, degrading thought, intention, and deed that serves purposes contrary to the order of the MAAT and causes harm, pain, suffering, and degeneration to other living beings and to Nature.

ENTITY unmanifested forces and intangible spiritual phenomena as well as material nature manifestations.

A WOMAN is a female human being who nurtures the Flower of Life and is able to take courageous sacrifices and uplifting subordination for others.

A MAN is a male man who is able to take independent responsibility, make courageous sacrifices for others, and uplifting subordination, faithfully supporting Life, the Woman, and the family.

Man (in the sense of Mankind or Humanity) means both and equally woman and man.

SACRED WOMAN (also known as People’s Mother) is the Noble TRUE WOMAN who steadfastly follows the path of the MAAT, over whom no humanoids, no people, no men and no women have influence or power. She is an independent, autonomous woman who is free from any subordination. A Sacred Woman with her life and deeds, serves those entrusted to her, the common good, her people and Mankind. She is accountable only to the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady, and in human terms to the COUNCIL OF THE RIGHTEOUS.

A SACRED MAN is a NOBLE and TRUE MAN who respects and faithfully follows the path of the MAAT, serving in his life and deeds with an uplifting devotion to his elected exemplar Woman. By assisting in the activities of SACRED WOMEN, he serves as practical leader, responsibly and faithfully for the benefit of their People, Nation and Mankind. Without the guidance or approval of SACRED WOMAN, he cannot independently carry out activities that affect the life and prosperity of societies.

CRITICISMS

 1. Mankind has deviated from the true path, denied and falsified the real essence of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady, thus committing unforgivable sins, against Her will, continually, repeatedly and more and more seriously. The essence of sin is the denial, twisting, distortion, deliberate cover-up, ignorance of the MAAT Order. Mankind has become infected with the spiritual-mental virus as a result of its separation from the MAAT, that is, the poisoned thought idols. All wrongdoing, ignorance and sin start from here.
 2. Driven by a selfish desire for power, knowledge / religion faithful to the ancient MAAT was twisted, expropriated, shaped into their own image, and used for their ignoble purposes by dastard males. In the past thousand years, large religious organizations and wealthy individuals have been determined the quality of the human world and have falsified the ancient inexhaustible values ​​and replaced them with unilaterally human, male-image idols called deities. Over time, the male-chauvinistic idol of thought gained more and more dominion, as a result of which Women’s Privileges and real ancient history were abolished. This resulted the humiliation and exposure of Women and thus Mankind became increasingly vile and ignoble.
 3. Sinners are the “spiritual leaders” of all ages who, in ignorance or selfish will, sow the germs of false doctrines and then raised wild seedlings and contaminated the common consciousness of Mankind with poisoned contents to this day.
 4. Due to the false worldview and distorted attitude toward Life the masses of humans have lost their superior Human nature and have been diminished to humanoids vegetating at the lower instincts. In the absence of knowledge and adaptation to the Order of MAAT, their spirit has been depraved into vile. Deifying themselves, selfishness, vanity, parasitism, deception, lying, deception, theft, looting, murder, destruction, including self-destruction has become their dominant practice.
 5. The vile, sick-minded humanoids have strived to high professions, positions, and economic domination in order to be able to freely shape and manipulate the healthy Natural processes without hindrance. Zealously gratifying their mortal parasitic desires and keeping the masses in contention, grief and ignorance, they caused harm, pain, suffering, and anguish to Nature and other people.
 6. The vile ones withhold the real values, trivialize them, make them guilty, exalt disbelieving values ​​in every forum, relativize the truth, and put falsehoods on a pedestal. By disseminating false doctrines and sophisticated methods, the True are encouraged to serve, to self-sacrifice, to self-give-up and to self-destruction. They use every way of media, arts, religion, science – to cleverly and salonely sell their selfish, looting and parasitic intentions, falsehoods to the multitude.
 7. Hypocrites, vile, immoral pollute Nature, plunder, stir up wars and strife, scatter spiritual and physical poisons throughout the world. They subjugate Life to their ignoble interests. For forcing societies, individual people to be addicted and obsolete they have been producing ideologies by religions, law, dogmas, idols of thought, economic ideologies, scientific deceptions, isms. Due to their unbridled thirst for power and desire for power, they destroy Nature and all their actions are ultimately against Life / God.
 8. Although the masses of people know that they are lying to them, they deceive them, they see that things are going in the wrong direction, they feel that nothing is wrong, yet they are slavish about the addictive situation. With this cowardly, compromising behavior, they bring vile power-takers to life, sabotage their own lives and happy futures, and risk the future of the planet. By these deeds they deny, insult the God living in themselves, and transgress against their will to support the Holy Life. With all this, they evoke a miserable fate, a hopeless future to themselves.
 9. The masses of people sinfully do not want to learn or confront the truth, they do not demand sobriety, and they give way to blinding, entertaining laziness and degradation. Choosing the easier way, they bow to the wicked, put their vigilance to sleep, rather than calling its real name and take action against sinners. Instead of living up to their God-given rights, they tolerate, listen, and they all say, “Tush, what can I do?”
 10. Weak and indecisive people who seem right and good are often prisoners of stupid, self-destructive, demagogic ideas and false moral principles. They feel guilty and vile when their healthy, sober self-defense instincts are resurrected. Losing their common sense and healthy instincts for life, following tinsel ideologies, they sinfully push the chariot of looting parasites, thus denying the real Law and intentions of God living in them. From the perspective of Life, such people are ineffective and worthless, so God does not protect them as they would expect, so they will leave sooner.
 11. Representatives of science sell themselves for cheap money and unscrupulously to economic participants, to industry, trade, and intellectual adventurers. Consequently, these unprincipled scientists deservedly die earlier than average, and their lives are plagued by countless difficulties. Science -at a given level of development- has exceeded the limits that scientists can safely control with their current mental and spiritual abilities. Almost all natural or high technology, innovation, and philosophical or economic sciences have become harmful, anti-Life, and ultimately ungodly.
 12. Knowledge is the common property of Mankind, and societies finance the development of science and the related infrastructure in order to increase the quality of life and the spiritual and spiritual standard of Mankind and the world through the scientific results. It is a capital crime of science and scientists is that individual people and their groups expropriate the body of knowledge created by the efforts of communities and they use it for their selfish private purposes. At the same time, they do not take into account the decision-making rights of man, national communities, the whole of Mankind, and the self-identity of Nature.
 13. Industry and commerce have succumbed to banks, and politics is clearly the slut of the financial world. Politics has long been not about public life, it is not about the public good for which it has authorisation. The institution called democracy and universal suffrage in its current form is only an make-believe and offers the greatest potential for abuse. It serves specifically harmful, ignoble private interests. They circumvent and twist the Divine Legitimacy they have been given to serve the public good of the peoples, thereby mocking the right of the people’s will from God. There is not even one democratic government on Earth today that clearly and truly benefits its electorate! Instead, they serve multinational economic, monetary, religious or other ideologies, dictatorial authoritarian aspirations.
 14. People who have gained great wealth through falsehoods and looting or otherwise become unrestrained, they have acquired rights and means to which no society in the world and no one has ever empowered them. They believe they can buy anything for money, they can achieve anything through deception and violence. They have the opportunity for everything, but in the absence of Divine Legitimation, they are legally doomed to failure.
 15. People have to live according to the Order of MAAT so that they thrive by developing healthily. Instead, they live according to the idols of power and the idols constructed by the financial world, so they languish. As long as people deify money and are able to do anything for it, money will be the lord, that is, those who exercise power over money. As long as people gain credence to beautifully packaged lies and they do not recognize humanoids and they accept simple and clear truths, they are unlikely to have a chanceagainst the well-organized deceptive parasite rabble.
 16. The majority of mankind is guilty by their credulity and indulgence, and the minority imagines themselves to be God in their rapture of power. Apart from a narrow minority, mankind became a prisoner and a victim of its own deification due to its own ignorance or faulty knowledge.
 17. Women are guilty because they no longer nurture the Flower of Life and have abandoned, thrown away their Sacred Womanhood. They pulled apart and thought only of their own survival, they surrendered to the male violence and broke themselves, moreover they consider subordination to be Natural. In doing so, they betrayed the Holy Life, the mission that God had placed upon them. In the absence of the soul-guarding LILI-s, and SACRED WOMEN, the Harmony has disintegrated, brutal energies have gained domination, and the males became unbridled, and they took control. Its consequence is tragic for the mental-spiritual-physical condition of all Mankind and for Nature.
 18. Guilty are the males, who could not grow up to the MAN level, and, by substituting force for their weakness and ignorance, they crushed the women under themselves, made them their servants, and denied, altered, concealed the ancient knowledge and faith. The expert SACRED WOMEN and THE NOBLE MEN were murdered, ridiculed, disgraced. Calling the female gender inferior, everything was taken away from them, and they used them to satisfy their petty inferior desires. By their dreads, they denied the true essence of God, they planted hypocritical dogmas in place of true sacred life and knowledge, and elevated this pharisee practice to legally-bound throughout the planet. The consequence is the defiance, ignorance, violence, and destructive tendency of Mankind.

ANNUNCIATIONS

 1. WITHDRAWAL OF THE FORCE AND POWER OF GODS

Mankind has deviated from the true path of the Universal Holy Spirit over the past thousand years. Certain groupings formed innumerable so-called divine ideas endowed with human desires and qualities, and treated them as entities with power. On their behalf, they kneaded, falsified, skewed laws, canons, scriptures, and other house rules of uncertain content and established religions and church offices.

For this reason, from today, WE WITHDRAW ALL POWER AND STRENGTH OVER ALL DEITIES, PROPHETS, MESSIAHS, groups, persons or from an ecclesiastical or secular spiritual entity, on earth, water, air, space and in all languages, at all times, in all spaces. Therefore, from the day of the proclamation of this Charter, all Deities that ever existed, and all contructive, supporting, or damaging forces — angels, fairies, ain, cherubim, sefiras, devas, demons, and Satan – as well as all not listed imaginations, projections, and existence endowed with Divine or Supernatural powers loses its strength and power in all spaces, at all times. In the same way, the teachings of all the Prophets or Teachers who have ever lived lose their effect, validity and force.

 1. WITHDRAWAL OF RIGHTS

From the day of the proclamation of this Charter, by the Majesty’s Right of the Universal Holy Spirit the HOLY LAW/ORDER OF UNIVERSAL LIFE has been revealed. According to this, all writings, words, and ideas that have been created by men and circumvent or are against the REAL ORDER OF Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady in any language or for any purpose, cease their validity.

Under the terms of the HOLY LAW/ORDER OF UNIVERSAL LIFE, from the moment of the proclamation of this Charter, all previous religious, philosophical, spiritual formations, customary law, constitution, written law, and ideas deemed legitimate by all religious or secular canons of law, society or groups of all living entities and all institutions built on them, will lose their effect, validity and force on earth, water, air, cosmic spaces and all spaces in space-time, in all fields of information, at all times and in all languages.

III. ELIMINATION OF PRAYERS

From the day of the proclamation of our Charter, all prayers and supplications to the Gods, the Prophets, the Redeemers, which have hitherto existed in the collective consciousness of Mankind or a significant part of Mankind, lose their power and effect.

Instead, we order people to give thanks for the generous graces of Mother Nature God several times a day — but at least in the morning and evening —!

 1. ABOLITION OF LEGISLATIVE RIGHTS

We suspend or abolish the legislative or canonical right of all Crown Chiefs, nations, organizations, groupings and systems who have had canonical or legislative power so far, until they present themselves before us and present the new rules of their nations, peoples and masses based on harmony of people and which are in accordance with the ORDER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT, being independent of all human mortality and serving exclusively the HOLY ORDER OF THE UNIVERSAL LIFE.

 1. AUTHORIZATION OF PEOPLE

From the day of the proclamation of our Charter, the laws in force until now will be replaced by the Universal Canon of the Holy Spirit Life, which will eradicate the cult of death, violence and looting on Earth and serve as a basis for the new social treaties of the peoples. We call on the Natural or National Folk Groups of people to exercise their rights deriving from the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady and to renew their social contracts!

Create new Constitutions, and we give our blessing to all initiatives that are created with the content being in harmony with the MAAT Order described in this Charter! The world works properly when Sacred Constitutions regulate the daily life of human societies in such a way as to bring harmony between the divine and human principles of existence.

 1. JUDGMENT

Any secularized or integrated government, legislature, religious organization, or nation in the world that refuses to function in unity with the ORDER OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT should be treated as a despicable pariah. Peoples, nations that are unwilling to furnish their lives according to the Holy Order of Universal Life, do not deserve the grace of the Universal Holy Spirit and a peaceful balanced Life.

Soulless humanoids, because of their inhumanity, cannot receive the bliss of a blessed Life, and regardless of scale, their opinions do not matter. The soulless peoples, groups, and individuals of humanoids cannot make decisions on the lives and destinies of peoples, groups, or individuals of PEOPLE!

VII. THE ENNOBLEMENT OF MAN

The existence of man in itself is an evidence of the existence of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady, because man is a consequence of the MAAT, so man cannot deny the power above her/him who created her/him, nor can man deviate from Her Order without punishment.

Yet man violated it countless times, and each time she/he paid the price through fall, tears, blood, suffering, sacrifices, and mental and spiritual depravity.

By denying the true nature of God and as a result of turning away from Her, Human has lost the supremacy, so in the next coming time it is the duty and personal responsibility of each member of Mankind to continually improve her/himself beyond her/his present quality and gradually following the way of ennoblement return to her/his Internal God Nature.

 VIII. FOR THE ORDER AND PEACE OF THE WORLD

We have come into this earthly world that by walking through the torments of the earthly path, by learning sin and injustice, to separate incongruous energies by our power, and to create ORDER, SIMPLICITY, PEACE in the place of chaos created by the fallibility of men.

We settle accounts with all Anti-life Manifestations that destroy human existence and Nature and cause harm, pain, suffering, or loss to Nature, Living Beings, and Humans at any time or space.

According to our proclamation, all ideals, ideas, philosophies and theories of existence, which are aimed to alter and monopolize GOD, Her holy manifestation and the real Nature of LIFE, or are aimed to distort the Order of the MAAT, or which unreasonably stigmatizes women, men or group organizations as superior or inferior, or which does not guarantee the independent rights of the Elements, the Natural Environment and the Animals, ARE UNFAIR, ILLEGAL, INVALID, NOTHING, THEREFORE THEY ARE AUTHORIZED CRIMINAL, HARMFUL!

 1. VALIDITY AND AUTHORIZATION

The Gods, Saviors, Prophets have lost their rights, their power, their authority, and they can never return to any Space or Time, they can never exist!

At the same time, People are regaining their right and responsibility to possess back their own spirit and soul. From now on, no one can expect childish redemption from the outside, the Messiah, because with the power returned from the Gods, everyone must elevate themselves to higher and higher levels!

Mankind’s childhood is over, the age of irresponsibility is over, and now, in the possession of power, one must take responsibility for oneself or others, depending on one’s level of development! Individuals and humanity, both individually and together, must consciously maintain a very high level of common consciousness in order for inevitable technological advancement not to result in slavery but in a high order of humanity so that, leaving its lowly urges, to become worthy to enter the Universe. Following the order of MAAT, be able to produce good effects continuously in accordance with God’s purpose.

 1. VALIDITY

Our revelations and the MAAT Order apply to all entities, organizations, groupings and all inhabitants of this planet from the date of promulgation. Independently from whether they have been informed of it, they acknowledge it, they believe in it, they protest against it – the MAAT Order is in force and is valid.

Sinners can be brought to justice, convictions can be enforced, misappropriated property can be confiscated by the MAAT-based International or National Councils of Truths and their executive bodies of a wide range of peoples and nations.

Mankind has been given a unique opportunity to build its spiritual-mental-physical world from the new beginning so that be in harmony with the MAAT, i.e. Mother Nature God, and to prepare itself and its descendants for advancing to a higher plane of existence through the achievements of technology.

IT HAS BEEN DECLARED – IT’S NOW AND FOREVER!

COMMANDMENTS

 1. Support and celebrate Life! – so that Life can love you.
 2. Be grateful for all that has been given to you! – so that your soul will not be indignant.
 3. Learn from the past, look to the future, but live in the present. – because only the moment world is eternal.
 4. Honor your descendants, ascenders, circles of friends, other peoples – to live in peace.
 5. Be faithful to your true words, your oaths, your faith – because infidelity devours insidiously.
 6. Respect all living things and the Elements. – because everything is connected to everything.
 7. Behave morally towards Yourself, People and Nature! – because that’s the right way.
 8. Learn and improve yourself! – because the path of the MAAT requires this.
 9. Save on Natural Resources! – to live in peace with Allness.
 10. Reverently thank Mother Nature for her generosity – because you get everything from Her.

 

 

PROHIBITIONS

 1. Don’t kill, steal, flog, and don’t want another’s property enviously!
 2. Don’t lie, cheat or simulate!
 3. Don’t be haughty, selfish, don’t chase nor deplete anyone!
 4. Don’t haggle, don’t trade with money, don’t give interest!
 5. Don’t waste, don’t lavish!
 6. Do not create tension, don’t be angry!
 7. Don’t be curious, don’t gossip!
 8. Don’t be sluggish for good and don’t be lazy!
 9. Don’t let your conscience be silenced!
 10. Do not be lenient with evils, harmfuls, troublemakers.

DECISIONS

 1. Never since the world is world, no living being, nor any human being has ever been given a legitimate authority to override or alter the MAAT Order, nor to replace it with false laws, therefore any intention or act is sinful and reprehensible that places the selfish human / humanoid ideas, concepts, thoughts, and presumptions in front of the everlasting Laws/Order of God’s Created World.

The perpetrators of such acts should be punished with a constant sense of lack, suffering and undergoing of public contempt.

 1. Any person, group of persons or organization that declares itself to be superior to others, selected or chosen by God and creates theories through which it can dominate, parasitize, intervene in the course of Natural development through technology and the media should be named, be ashamed, and be obliged to account, confess and apologize in front of public! May their punishment be proportionate to the sort and extent of the crimes they committed to the peoples!
 2. Every crime has a leader, so the inventor, distributor, practicer, perpetrator of any crime must be called personally in his name, even afterwards!

No one can hide behind an organization, no one can refer to a command or instruction. The era of the possibility of escaping from individual responsibility is over!

Let sins be punished according to their measure and sort!

 1. Whoever gives an instruction to a man, or a humanoid, which opposes the order of the MAAT, and pursues others into a crisis of conscience, – even by deception, – commits a capital crime and she/he should expiate according to the type of crime!
 2. The creation, possession and application of massacre, genocide, crimes against humanity, human experimentation, cloning, chimeras, hybrids, technohybrids, humanoid synthetic beings and the punishability of military, economic, financial and information technology sins against Nature and flagrant spiritual crimes are not-time-limited and unforgivable capital crimes.
 1. The creation, manufacture, distribution of thermonuclear, ionizing, radiation, chemical, biotechnological or information technological macro- or nano-device technologies, weapons, chips, bio-information media, that are capable of of causing damage to health, capable of mass destruction, elimination or modification of myself-consciousness, human self-consciousness, the induction of anti-life frequencies are unforgivable capital crimes and their Anti-Life application or deployment are not-time-limited crimes.

The liability of those involved in the decision making on devices and weapons capable of mass destruction or killing listed and not listed to be created at any time with future technologies is unlimited. Their guilt is capital and / or unforgivable, depending on the extent of their involvement.

 1. Inventor, distributor, user, implementer of those technologies that are in conflict with the MAAT Act and pose a threat or permanently detrimental effect on Natural Values, the life and health of animals, plants, people, clean consciousness, human dignity and Life, commits an unforgivable capital crime that is imprescriptible.
 2. Scientists, laboratory assistants, technicians, teachers, psychologists, professionals who carry out impact assessments of learning materials, descriptions, processes, technologies and who are not sufficiently careful in doing so they do not take the necessary time and falsify the results or do not carry out directed tests, or do not carry out some tests so that to influence the end result and, as a result, they certify invalid quality or provide a non-reliable basis for marketing authorizations or provide expert advice under pressure, etc. – they commit a major unforgivable capital crime against Nature and Humanity.
 3. The inventor, distributor, user of such intellectual contents which are capable of manipulating persons or masses, capable of suppressing Natural human intelligence and ingenuity, capable of suppressing sobriety and influencing people to become dreaded, mechanized, alienated from themselves, struggling with self-esteem and mental problems, becoming self-destructive or publicly dangerous – are unforgivable capital crime.
 4. The inventor, distributor, user and executor of such Intellectual contents that instigate people against each other, encourages chauvinism, unjustified discrimination based on gender, race, age, identity, or religion, and / or distorts, falsifies informations or news – commits a capital crime.
 5. Since the Universal Holy Spirit / God / Mother Nature God has entrusted her most holy wish, the transmission of the Holy Life, to the Woman and has endowed Her with all knowledge and wisdom for this task, therefore religions, religious organizations ideologies and their followers who hold Women in ignorance, contempt, humiliate, impure, treat them as inferior, exclude and humiliate them – be their doctrines and sayings deleted from the face of this planet forever and be they handled as pariah, being subject of public contempt!

What distinguishes Man and Man from humanoid is that how they relate to Life, women, the weak, and the fallen.

 1. Those who have created or create false ideas, worship arbitrary, far-from-reality idols, subordinate races, groups, peoples down and over, represent money and acquisition in a positive attitude, subject Life to enrichment, and make the world economic, inspire quantitative consumption – they commit an unforgivable capital crime.
 1. Those who, in the name of science or through its application misinform, disseminate false results, false information, teach false knowledge, or conceal technologies that would improve or preserve the lives of Mankind and would protect the environment, those who infect the masses, disfigure them – they commit imprescriptible unforgivable capital crime against Humanity.
 2. Those who, driven by an ignoble lustful desire for power, profit or adventure provoke chaos, anarchy, make war or participate in it, those who design, manufacture, store, possess or use weapons of any kind suitable for mass destruction -they commit genocide in any form, even hidden so they commit unforgivable capital crime.
 3. Those who, driven by an ignoble desire for power or profit, by the use of electronic media interfaces collect data, make general observations, manipulate news, withhold important information, misinform and thereby offend private interests, serving state power or indefinite purpose, leaving others in ignorance or they infringe the interests of the right to privacy of the public, or they cause other kind of damage, pain, suffering, or lying under – they commit unforgivable capital crime.
 4. Those persons, groups, states guided by a lowly, selfish desire for power, who privatize, expropriate and shape, manipulate, put up for sale or utilize the arts, science and its achievements, discoveries, according to their specific ideas not promoting good morals, or not serving the benefit of the public and are not for the benefit of Nature in real – they commit unforgivable capital crime.
 5. Persons or groups who, leaded by personal interest, profit, power or for any reason detrimental to the public weal, withhold or conceal innovations, scientific results that could otherwise serve the public good or Nature – they commit unforgivable capital crime against Humanity and Nature.
 6. Those lowly inferior persons, groups, states that, by their activities, without having any justifiable cause and need in accordance with the MAAT committed, engage in any activity that would cause unforeseen damage against Humanity or Nature and thereby damage the ecosystem – they commit unforgivable capital crime.
 7. Those lowly inferior persons, groups, states, having the power to influence the financial and economic processes worldwide, that jeopardize or eliminate the viability and resilience of societies, their health, social and welfare systems by privatizing the benefits and spreading the damages to them – – they commit unforgivable capital crime.
 8. Individuals, groups, nations, societies that tolerate and give their tacit consent to sins will themselves become complicit and will have to suffer in countless and severe forms in the period of the imminent final shutdown.

Those who want a blessed Life on this Earth must put an end to quailing and must call conspicuous sins by name, and act!

The long period of enjoying exemption from the result of deeds is over for everyone, so People must finally put Order in their own living space! Failing to do so, sinners must reckon with the judgments of Mother Nature God, that will no longer take into account Man and any of Man’s ideas about Life!

 

 

 

 

PENALTIES

Crimes, on one hand, are punishable crimes under public law and, on the other hand, require a moral judgment.

The punishment for sin must always be strict but just and proportionate according to the Sacred Order.

Allowing any concession is a path to decay, and in the long run will cause the depletion of Humans, the rise of humanoids, and the mental-spiritual-physical decline at all levels.

Therefore, any kind of hypocrisy or doing the agreeable, humanism created by hypocritical humanoids, and all attempt to loosen up in the strict Sacral Order of the MAAT is sinful and reprehensible. All the crumbs of concessions are the path to decay, in the long run causing the depletion of Humans, the rise of humanoids, and the mental-spiritual-physical decline at all levels.

Life in itself is Divine, sublime, wonderful, and it is the sacred duty of Mankind to honor the wonders of Life in its diverse variety in every way and to consciously sustain it in its own living space and circumstances.

Destructive forces are present in all spaces and times but they are appropriate only for limited extent in the world.

But the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady seeks continual improvement through the execution of the Holy Life, and therefore, in accordance with Her will, MAN must control the destructive forces with responsibility and must be aware free from hypocrisy.

Even if / when Man have to make relentless, difficult or painful decisions.

It is the duty of the COUNCILS of the RIGHTEOUS’ to maintain and preserve the operation of the Human Communities faithful to the MAAT. It is also their jurisdiction the supervision of Community, national or international justice and law, and the the imposition of sacred penalties in certain extreme cases.

The most severe sacred punishment is live burning and beheading, as the Life that comes out of the burned and beheaded can never return to Life. The penalty of burning alive should only be applied to those who have committed imprescriptible unforgivable capital crime against HUMANITY and the MAAT.

Beheading may be ordered for those who have committed other kinds of imprescriptible unforgivable capital crimes.

Such severe sacred punishments can only be imposed on humanoids by NOBLE TRUE PEOPLE.

The purpose of these punishments is to ensure that the severely destructive set of energy that has appeared in the given humanoid will never again have a chance at Life.

Humanoids can only act against their own kind, but they CANNOT judge PEOPLE, nor NOBLE PEOPLE, SACRED WOMEN.

SACRED WOMEN cannot be held accountable in any court, they can only be judged by the COUNCIL OF TRUTHS’. And if a SACRED WOMAN commits a sin against MAAT or betrays her nation, she can only be punished with the most severe judgment, because the highest esteem comes with the greatest responsibility.

Imprescriptible unforgivable capital crime

Its punishment is a grave death by sacred destruction, burning, or beheading. It must not be buried in the ground, its ashes should not be scattered into water.

The supplementary punishment is the total confiscation of property of himself and his family dating back 3 generations.

Unforgivable capital crime

The punishment is death. It must not be buried in the ground, its ashes should not be scattered into water.

The supplementary punishment is the total confiscation of property of himself and his family.

Capital crime

Its punishment is irrevocable and/or total divestiture from rights, or hard penal servitude, depending on the sort of the crime.

Divestiture from rights deprives the human/humanoid from all social rights, including the possibility of legal redress. In addition to the above, the total divestiture from rights also dispossesses the deprived person from the right to self-defense.

The supplementary punishment can extend to the total confiscation of property of himself and his family dating back up to 3 generations on occassion, depending on the type and severity of crime.

Serious crime

Depending on the type and extent of the crime, the punishment may be either temporary divestiture from rights, penal servitude, imprisonment, and disqualification from mental or other given work, total or partial confiscation of property.

Crime

The punishment can be confiscation of property, imprisonment, and heavy or light penal servitude, depending on the type and extent of the crime.

A supplementary  punishment can be disqualification from mental or other activity.

However, men having committed sexual assault must be physically castrated. Women must be chemically castrated.

Misdemeanor

Misdemeanors have a long range and are most commonly committed in the course of occupation or transport. As a general rule misdemeanors are punishable by fines according to their type and extent.

Persons judged to penal servitude must not do clerical work, installation and construction work, must not handle water, and must not work in places where they may come into contact with food.

Penal servitude can be carried out in the areas of road, dam, embankment, ditch constructions and cleaning, street sweeping, industrial waste management, garbage disposal, by-product cleaning and mining.

Even during the course of total confiscation, everyone has a simple, modest, secure cover over his/ her head. The convicted person can never be put in a position to sustain him/herself and those entrusted to her/him only by committing another sin. Therefore, all family circumstances must be taken into account when judging, and it is the personal responsibility of the sentencing judge or people’s presidents to deliver a proper verdict. Whoever lies in connection with his/her social and family circumstances, his/her punishment will be aggravated.

Family contact cannot be taken away from a person under punishment, a breastfeeding child cannot be separated from his or her mother until the age of 3.

As a general rule, a healthy, loving mother cannot be separated from her son until he becomes 8 years old or from her daughter until she becomes 15 years old. Primarily, maternal love and family security are the food of Life. A child who cannot benefit from this blessed feeling will be harmed throughout her/his life and this will also affect her/his human relationships as well as sexual behavior.

Therefore, it is advisable to give priority to supporting families, especially mothers, in all respects.

A child who leaves the loving parents for a better life has little chance of becoming a Human. In decent poverty, a persistent and grateful child in his or her family circle can even become a NOBLE MAN.  Therefore, it is a crime to promise the child a better life and to persuade him/her to leave his/her family.

Families and community associations must pay special attention to the lives of their children and family members, because the crimes they commit can have repercussions on other members of the family who are innocent in the matter.

Where the consequences are borne by families, they pay attention to the children’s way of life, they demand decency, and this has a constructive effect on society as a whole.

Permissive and mild jurisprudence is a hotbed of sin, so fair, but very strict rules that are respectful of human elementary freedoms ensure a happy and peaceful life.

Where rule-makers and judges are TRUE NOBLE people having filled their 42 years, austerity does not become murderous barbarism, and has a forward-looking effect on societies. Public morale and public order improve, and Life becomes safer and happier.

Rules and penalties are not for themselves and should be applied soberly.

It is the moral responsibility of judges and those working in public affairs to make people feel safe and as a result, be satisfied with the administration of justice.

TRUTH, HONESTY, SOUTHNESS AND HONOR ARE MORE IMPORTANT THAN ALL RULES.

Therefore, at given circumstances, even if someone did not act correctly by the rules, but acted fairly according to good faith, and in accordance with the MAAT, she or he mustn’t be punished.

Someone must be responsible and accountable for the sins committed. Where prosecution is a daily practice, sins do not have the potential for inconsequential gain and are therefore less attractive.

Where strict rules dominate and People can exercise their original rights from God while also respecting their obligations to Her, sin draws back from there and strikes a nest where space is given to it.

All people and nations should protect the population and the world with their NEW system of penalty rules so that the citizens of the states can live in harmony with the Natural Environment, freely, with dignity, peace and happiness, without harassment!

CRIMES

Supreme crime – to violate the order of MAAT, to deny the order of Mother Nature God, to push against Life.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the evisceration of Mother Nature God for any purpose.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – all attempts and actions to eradicate the diverse world of Mother Nature God.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the use and application of any weapon suitable for mass destruction.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – any form of genocide.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – depriving peoples and nations of their sanity, subjugating their pure spirit.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – a restriction on people’s rights originated from God.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the use of technologies that interfere with the order of Nature.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the creation of human experimentation, human cloning, transhuman, technohuman, synthetic human or chimeric beings.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the creation of chemicals and micro-creatures that can cause a massacre by causing a pandemic.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – the production and distribution of mind-altering, intoxicating substances and technologies.

Unforgivable, imprescriptible, capital crime – Trafficking in and consumption of human flesh, organs and blood, and any form of Life.

Capital crime – the appropriation and put up for sale of the common treasures of Nature.

Capital crime – the plunder of Nature.

Capital crime – religious fanaticism.

Capital crime – any brutality, bestiality in the name of God.

Capital crime – to commit any immorality in the name of God.

Capital crime – to think women are inferior and to to humiliate them.

Capital crime – to consider lust and love are sins.

Capital crime – to stigmatise man as being originally guilty.

Capital crime – lying, breach of promise and oath.

Capital crime – betrayal, revenge.

Capital crime – haughtiness, vanity and pretence.

Capital crime – intrigue and deception.

Capital crime – warfare, incitement to war.

Capital crime – creation and application of weapons and methods for mass destruction.

Capital crime – kidnapping, murder, child trafficking.

Capital crime – destruction of protected plant species and animal species, hunting.

Capital crime – failure to help in case of life-threatening situation.

Capital crime – to employ a child in workplace and to exploit him in any way.

Capital crime – depravation of a child or infant by violence.

Capital crime – forcing a child or infant into marriage or sex.

Capital crime – tainting the souls of children and infants, alteration of their consciousness.

Capital crime – sexual violence against anyone of any age.

Capital crime – the looting of the elderly, the vulnerable and the use of violence against them.

Capital crime – incitement of shortage trade and price increase in need or emergency.

Capital crime – concluding international trade agreements.

Capital crime – maintaining multinational manufacturing and trading networks.

Capital crime – economic manipulations and trading in money.

Capital crime – the privatization of foreign exchange and currency trading and the issuance of money.

Capital crime – taking compound interests.

Capital crime – treason of patria and treason of nation.

Capital crime – unsubstantiated judgment and prejudice.

Capital crime – the false accusation.

Capital crime – abuse of rights by judges and members of the judiciary or administrative heads.

Capital crime – to execute a judgment against property or against life prior to a judgment of the judge or the Council of the Truths.

Capital crime – attempt to influence or bribe judges and members of the Council of the Truths.

Capital crime – using any form of violence against a Sacred Woman / Folk Mother or Lili.

Capital crime – if a man looks at or touches Lily.

Capital crime – failure to help in case of death.

Capital crime – to load the air with micromagnetic and other artificial frequencies.

Capital crime is to pollute and waste water.

Crime – damaging and polluting Nature.

Crime – making noise and disharmonious music.

Crime – an offensive form of violence.

Crime – disrespect for Life.

Crime – the ignorant and mindless extinction of Life, and murder.

Crime – depredation, theft, robbery.

Crime – decebait, deception.

Crime – spiritual-mental-physical humiliation.

Crime – irresponsibility.

Crime – avoiding responsibility.

Guilt – the self-destructive way of life.

Guilt – slackness for good.

Guilt – gluttony.

Guilt – curiosity, eavesdropping, scare.

Guilt – weakness and laxity.

Guilt  – failing to help those in need.

Crime  – it is a Crime  to passively watch the abuse and looting of others.

Crime  – anesthesia of conscience.

Crime  – coercion to marriage.

Crime  – coercion into prostitution.

Crime  – keep someone in servitude, mortification.

Crime  – keeping women / mothers dependent on their livelihoods.

Crime  – underestimating and exploiting the work of women / mothers.

Crime  – exploitation, abuse of women / mothers.

Crime  – the abuse and exploitation of the weak, the fallen, the elderly.

Guilt  – failure to take care of children and the fallen.

Guilt  – exploiting mothers with young children and failing to take care of them.

Guilt  – to demand respect with hereditary order.

Guilt  – to honor those having inherited right if they cannot be respected in their own right.

Crime  – the destruction, burning and cutting of forests.

Crime  – cutting down trees over 200 cm in trunk circumference.

Crime  – felling healthy trees older than 50 years.

Crime  – exterminating or replacing ancestral plant or animal species with other species.

Crime  – damage Nature by chemical and by other means.

Crime  – release chemicals into air and water.

Crime  – to release exhaust gases into the high atmosphere.

Crime  – manipulation of DNA and organ trafficking.

Crime  – inoculation of vaccines cultured on animals and foreign cells into humans.

Crime  – an artificial intervention in the human natural immune system.

Crime  – the application of chemicals into the blood of humans or animals.

Crime  – transfusing foreign blood or application of artificial blood.

Crime  – to transfuse male blood into a sinful woman or a girl child.

Crime  – to transfuse male blood into a child.

Crime  – any kind of artistic intervention in women before the birth of their children.

Crime  – tattooing and unreasonable plastic intervention following fashion.

Crime  – the use of all methods of psychiatric physical intervention.

Crime  – use and distribution of psychedelic drugs.

Crime  – psychological terror.

Crime  – to keep old, sick people artificially alive.

Crime  – to keep back old people who want to leave life.

Crime  – removing elderly people who are leaving life from their homes.

Crime  – to disturb the deceased within 72 hours and dissect them unreasonably.

Crime  – cremate the deceased HUMAN within 72 hours.

Crime  – it is a crime to ask more for a funeral than the average monthly salary .

Crime  – to deprive a person of her/his freedom of choice.

Crime  – selfishness and tolerance of selfishness.

Crime  – raising children bonelessly.

Crime  – the abuse of rights and benefits.

Crime  – giving and accepting bribes and gratitude.

Crime  – the restriction of any right given by Nature.

Crime  – concealing and forbidding natural and ancient cures.

Crime  – forcing unnatural cures.

Crime  – forcing and advertising any cure, medicine on people.

Crime  – restricting the freedom of innocent people.

Crime  – acquitting or having  sinners aquitted from punishment.

Guilt  – to bow to money and wealth.

Crime  – the manipulation of thinking, the artificial dull-making.

Crime  – wedging into the direct relationship between God and man.

Crime  – taking advantage of obstructing the direct relationship between God and man.

Crime  – the institutionalization of the God-man relationship.

Crime  – coercion to deny faith.

Crime  – the appropriation and denial of God.

Guilt  – destroying health with drugs, luxury foods.

Guilt  – the unnatural way of life.

Crime  – to keep convicts or animals in unnaturally penurious conditions.

Crime  – depriving animals from their freedom.

Crime  – to separate the suckling animal from its mother.

Crime  – mutilating women, men, animals.

Crime  – to question and influence the gender identity of children.

Crime  – to perform gender changing surgery.

Crime  – to punish and persecute homosexuality.

Crime  – to initiate childbirth artificially.

Crime  – carry out cesarean section in healthy women.

Crime  – if the newborn is exposed to metals.

Crime  – if a man is present at childbirth.

Crime  – if the newborn is not consecrated to God, to Life.

Crime  – prenatal plastic transformation and tattooing of young women.

Crime  – to do business from birth and passing away.

Crime  – making, manufacturing, distributing unnatural foods.

Crime  – chemicalization and evisceration of arable land.

Crime  – the chemicalization of seeds and crops.

Crime  – designing and creating energy-squandering buildings.

Crime  – the use of bleak colors in architecture and decorations.

Crime  – to let people work in sinful and very noisy workplaces.

Crime  – depriving people of music and movement.

Crime  – gambling and life insurance.

Crime  – profiteering, parasitism.

Guilt  – overestimate unproductive activities.

Crime  – to accumulate more individual wealth than can be lived in a lifetime.

Crime  – when the wealth of some results in the poverty of others.

Crime  – to consider other living beings as property.

Crime  –  to let the merchant spirit spread and rule.

Crime  – acquisition and transfer of monopolies.

Crime  – to put the social interest behind the private economic interest.

Guilt  – to think that the world is mine.

Guilt  – to think I don’t have a chance.

Crime  – not respecting God in ourselves.

Crime  – all deeds, intentions, thoughts that are contrary to the Laws/Order of Nature.

It is a guilty social behaviour that socially that does not create and maintain The Order.

It is a guilty social behaviour that tolerates despotism.

It is a guilty social behaviour that accepts injustice.

It is a guilty social behaviour that maintains a wasteful, insane system of wealth.

It is a guilty social behaviour that encourages the waste of resources.

It is a guilty social behaviour that results poverty.

It is a guilty social behaviour that to place the rich over the poor.

It is a guilty social behaviour that deprives an individual of her/his or her God-given rights.

It is a guilty social behaviour that forbids women from their role as leaders in public life.

It is a guilty social behaviour that applies a double standard between the genders.

It is a guilty social behaviour that does not require respect for the elderly.

It is a guilty social behaviour that exclude women from legislation.

It is a guilty social behaviour that impedes free expression of point of view.

It is a guilty social behaviour that that punishes expression of point of view.

It is a guilty social behaviour that that does not encourage independent judgment.

It is a guilty social behaviour that that classifies people into hereditary orders and castes.

It is a guilty social behaviour that that respects hereditary ranks.

It is a guilty social behaviour that that judges a person not by her/his behavior and merits.

It is a guilty social behaviour that denies gender and racial equality is guilty.

It is a guilty social behaviour that accepts the treatment of money as an independent asset.

It is a guilty social behaviour that transfers the management of his/her own money to strangers.

It is a guilty social behaviour that accepts or maintains debtor slavery.

It is a guilty social behaviour that does not require a healthy lifestyle.

It is a guilty social behaviour to support self-destructive individuals.

It is a guilty social behaviour that does not punish sins.

It is a guilty social behaviour that tolerates immorality.

It is a guilty social behaviour that does not call things by their names.

It is a guilty social behaviour that tolerates the unequal application of the law.

It is a guilty social behaviour that does not pay service providers properly.

It is a guilty social behaviour that pays for parasites well.

It is a guilty social behaviour that does not do anything for its own interests.

It is a guilty social behaviour not to appreciate differences.

It is a guilty social behaviour to behave in a social way that seeks to uniform people.

It is a guilty social behaviour that does not support talents.

It is a guilty social behaviour that uses the achievements of technology for harmful purpose.

It is a guilty social behaviour that tolerates hatred.

It is sinful of social behavior that restricts the community upbringing of children.

It is a guilty social behaviour that ignores the egoism of children and juveniles and supports it.

It is a guilty social behaviour that forbids legitimate, direct justice.

It is a guilty social behaviour that categorically prohibits justified corporal punishment.

It is a guilty social behaviour that gives rights to criminals.

It is a guilty social behaviour in which people have to steal for their livelihood.

It is a guilty social behaviour that tolerates those who live without work.

It is a guilty social behaviour that do not encourage people to do good.

It is a guilty social behaviour that encourages people to consume excessively and unreasonably.

It is a guilty social behaviour that accepts quantity-production poor products instead of using persistent, quality products.

It is a guilty social behaviour that consumes up the future and does not support Life.

VIRTUES

Common sense and vigilance are the topmost virtues.

Pure consciousness and inviolability are main virtues.

The ability of sobriety and common sense are main virtues.

It is a main virtue to recognize and act against falsehoods.

It is a main virtue to follow the truth.

Goodness, honesty and honor are main virtues.

Moral reliability is a main virtue.

Persistence and perseverance are virtues.

Willingness to cooperation is a virtue.

Flexibility is a virtue.

Solodarity is a virtue.

Selflessness is a virtue.

Trust is a virtue.

Self-confidence and inherent trust are virtues.

Good taste and sense of proportion are virtues.

Temperance is a virtue.

Severe simplicity is a virtue.

Little talk is a virtue.

Silent attention is a virtue.

Peaceful nature are virtues.

Hospitality and kindness are virtues.

Cheerfulness and good humor are virtues.

Strength and courage are virtues.

Determined vigor is a virtue.

Discipline and a sense of duty are virtues.

Renunciation is a virtue.

Correct self-knowledge is a virtue.

Categoric action against depravity is a virtue.

Everything we do along the principle of most good are virtues.

To help others, to nurture those in need are virtues.

All deeds and thoughts that result in harmony are virtues.

All deeds and thoughts that result in sincere happiness in the heart are virtues.

All deeds or thoughts that arise from sincere goodness and honesty are virtues.

All deeds or thoughts that are in accordance with the Order of the Universe or Allness are virtues.

All deeds and thoughts which are free from selfishness and sin are virtues.

Virtuous is a society that acknowledges Nature’s Sacred Rights and organizes its daily life submitted to it.

Virtuous is a society where Nature is the Master and Man is the friend.

Virtuous is the social behavior that follows the most good principles.

Virtuous is the social behavior that ensures people’s freedom.

Virtuous is the social behavior that puts knowledge, health, peace, and happiness before everything else.

Virtuous is the social behavior that considers health, happiness, joy, and satisfaction as its primary measure of value.

Virtuous is the social behavior where people live healthy and heal patients with the best, most natural remedies.

Virtuous is the social behavior where people find the disease unnatural.

Virtuous is the social behavior that puts any economic or private interest behind the social and community interest.

Virtuous is the social behavior that collectively educates children for the good and cares for all children with love.

Virtuous is the social behavior that teaches children to live life, work, and the joy of creation with loving rigor.

Virtuous is the social behavior that respects, loves and cares for the elderly.

Virtuous is the social behavior that puts Mothers at the center of society and cares for them.

Virtuous is the social behavior in which 30 hours of work a week is enough to ensure a decent living.

Virtuous is the social behavior is where the difference between the lowest and highest wages does not exceed seven times

Virtuous is the social behavior that rewards everyone’s work and effort fairly.

Virtuous is the social behavior in which domestic violence is deeply despised and severely sanctioned.

Virtuous is the social behavior in which people of different energy qualities do not mix with each other while respecting each other.

A society in which family keepers serve their families with love, fairness, responsibility, and dignity is virtuous.

A society where the breadwinners are Men and the heads of families are Women is virtuous.

A society in which everyone is given the opportunity to develop is virtuous.

A society that respects all kinds of work is virtuous.

A society where lifelong learning is daily practice and expectation is virtuous.

A society where everyone can do the activity to which she/he has a God-given talent is virtuous.

A society where people do not have to wear forced roles that are alien to their own personality is virtuous.

A society where people respect each other is virtuous.

A society where people live healthy and heal patients with the best, most natural remedies is virtuous.

A society where people find the disease unnatural is virtuous.

A society where ancient and good traditions are firmly preserved is virtuous.

A society where modernity coexists with a living folk tradition is virtuous.

A society where folk music and dance are popular is virtuous.

A society where craftsmanship and creativity are values is virtuous.

A society where cheap and vile mass products are despised is virtuous.

A society in which all segments of life represent quality is virtuous.

A society with strong relationships, trust and love between people is virtuous.

A society where the word of honor matters and Life operates on a trusting basis is virtuous.

A society that respects and keeps Waters, Air, and Heaven clean is virtuous.

A society that is follows decent satisfaction and despises revelry and debauchery is virtuous.

A society that does not tolerate tyranny and aims Peace is virtuous.

A society that maintains state systems for its own benefit and that serves the interests of its nation and its citizens is virtuous.

A society that condemns compromise and stands up for itself is virtuous.

A society where people are brave and just is virtuous.

A society that seeks peace and good cooperation with other peoples is virtuous.

A society that is grateful to God and trusts in is virtuous.

UNIVERSAL ORDER OF MAAT

The Order of the MAAT is the complex of the Natural and Moral Laws that are independent of the will, desire, idea and culture of human or any living being.

Humans or humanoids imagine the world in countless ways, yet it still works the same way.

The order of the MAAT is a purely Natural, energetic law/order, and no human illusion nor beautifying false humanist idea can be forced into it.

Much of the uplifting knowledge of the ancestral culture has been faded away due to the nullifying endeavors that had been existing for hundreds or thousands years. Therefore the ancient culture had been replaced by morbid spiritual formations. Viewed from this injustice, the Order of the MAAT may seem cruel and inhuman.

Over time, more and more harmful ideas have been insidiously undermining the immune systems of societies, and these are now incorrectly accepted by people as facts and truths. It is therefore incorrectly believed that the rigor of the past and many sacredly important and obligatory acts are „barbarism”, not humane, and „should therefore be condemned”.

At the same time, there are no truly functioning models — given the current general mental-spiritual-physical state of Humanity for the real upliftment of the Human. All solutions devised by social researchers can only be sustained in the short term and in relatively small populations.

When Man tests and considers moral principles of uncertain validity, it must be taken into account that it is not Nature that depends on Man, but vice versa.

Therefore the sober Man is obliged to remain with Nature in Harmony and Peace.

Any opposition and attempt to break out in any direction only piles on the troubles and is doomed to failure.

Humanity and the natural environment have just suffered enough from those who imagine themselves in God’s place, and the time has come to finally truly implement the ORDER of God’s will, which the ancient writings refer to as the state of paradise. But this coveted state, also known as the Golden Age, can only be realized through firm adherence to the original, simple, but very strict Sacred Beings. Therefore, people must grow up to the personal responsibility that God has endowed them with.

We have came into this world to bring ORDER, PEACE and HARMONY.

To reach this goal, we will first completely and definitively eliminate injustices at all levels in order to give place and Space to Humanity to develop a new worldview based on truth and fairness.

All this can only accomplished by complying with the order of the MAAT!

 

THE ESSENCE AND NATURE OF GOD

 1. The most intrinsical Essences of the Universal Holy Spirit, or God:

Space, Time and Information – the Holy Trinity, symbolized by the triskelion.

The most sacred aspirations of the Universal Holy Spirit (God):

ORDER is BALANCE and HARMONY.

These three sacred endeavors govern the Universe and result in God’s warmest desire: the HOLY LIFE and the primary TRUTH springs from it.

 1. The primary TRUTH, that is, the MAAT, which is the Eternal Law/Order of the Universal Holy Spirit, stems from the most sacred aspirations of GOD — this constitutes the LAW, or the ORDER OF THE MOTHER NATURE GOD.
 2. GOD / MOTHER NATURE GOD makes the laws/order by EXISTENCE AND LIFE.
 3. Only the NATURE LAW/ORDER OF THE HOLY UNIVERSAL SPIRIT can be called LAW. LAW/ORDER comes into force and becomes effective by Mother Nature God. All living, inanimate, manifested, or unmanifested beings or entities are subordinated to these Laws.
 4. Man cannot create Law because the LAW/ORDER is eternal, unchanging and unchangeable.
 5. God is GOOD that means, complete and perfect. GOOD is the ONE itself and the ONE is the Trinity of Space, Time and Information itself.
 6. The ONE, the GOOD, the Universal Holy Spirit / Our Almighty Lady / God / Creator / Almighty / Mother Nature God is righteous and loves every Man as much as Man loves and respects the God living in him.
 7. Everything comes from – SPACE ARA, ‘RA.

Information IGI- was the first verb, and the consequence of these two is Time, which is called MA.

 1. The ancient name of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady / Creator / Almighty is MA-IGI-ARA, or MA-GU-RA. The holy circles of the Mother Nature God were named MAGURA-s and the TRUE ones were named Hungarians.
 2. Time does not exist independently of Space, and everything exists or happens in the MA, that means, in the present. Time connects and separates beings in the moment.

The whole existence is temporarily permanent, passing and rebuilding from moment to moment. Therefore, in the manifested worlds only the Change can be considered permanent.

 1. The Universal Holy Spirit implements the Order of Mother Nature God, the MAAT, through the Seven Elements, the six-beddings. These are in order: Sound, Air, Water, Tree, Sun-light, Fire, Earth.
 2. The Seven Elements have right to their own essence and purity and Man can only be given a HUMAN, dignified, healthy life if she/he respects the rights of the Elements and lives according to them.

If one is disrespectful of the rights of the Elements, she/he can expect occurrence of many diseases and catastrophes by the Elements. One can insist, but one way or another, in the end, always Mother Nature God wins.

 1. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady, by its very nature, does not require sacrifice, food or drink, and most importantly no sacrifice of children, virgins and Lives nor blood. All such offerings are futile, unnecessary, sinful, and are against God.
 2. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady does not require prayers, hymns and never had given specific absolution or forgiveness of sins.

Guilts must be repented and redeemed as much as possible!

We must live that way so that no repentance would need!

Only gratitude from the heart and a feeling of intimate love reach the Almighty.

 1. Life was given to us by the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady to be appreciated and thanked in given place at a given time, and people under no circumstances should worship idols even idols of thought. Life loves who loves Him!

16. It is not necessary to worship and love the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady on a conceptual level, to believe in Her, but Man has to accept Her imprescriptible laws/order.

The fruit of Her creation, all the treasures of the Holy Life; music, creative moments, Beauty and Harmony are received with grateful heart by Man! The excellence of People’s and their all kind of eminence is God’s blessing, so people should be honored during their lifetime reality and not after. The Almighty is ‘present’ in every moment, so in order to express honor towards God it is sifficient to feel simple Naturalness and Love in every coming moment and fade into the Being!

 1. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady resonates with the True Souls of True People, their deeds of harmony, and carries on her palms all who live as Truth.
  Her benevolence cannot be solicited, demanded, coerced by any practice, or purchased. Her grace can be evoked with gratitude, goodness and selfless desire from the heart and with sincere life free from deceptions.
  18. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady herself is the Sacred Spirit, who resents from hypocrisy, idolatry, from dogmas, deception, over-zeal and all sweat-smelling endeavors. As soon as one of the above appears, the Divine Love, the Blessing and the Blessed Gloria fade away.
 2. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady is attracted to Spiritual Purity, but she does not require beautiful words, promises, spectacular garnishes. She rather appreciates the puritanical simplicity and straightforwardness.
  20. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady has given the right to every living entity to defend himself, and she has never transferred this right to self-nominees, states, organizations. It is in accordance with her will for someone to defend himself in any way commensurate with the attacks and threats – even at the cost of killing Life. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady always supports the Righteous, and no one should feel guilty if she/he vigorously protects her/his own or the lives of the weaker from real dangers and injuries!
  21. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady expects living beings and people to live, prosper, and multiply the best by selection, fulfilling by this Mother Nature God’s intentions for continual improvement. Furthermore, she expects that, in accordance with the order of her creation, one will give birth to offspring with the similar one!
  22. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady has never wished, nor does she feel being at home in ornate palaces and temples that symbolize power and are the places for deceiving the people. Even so when and where she appears in such places, it is thanks to the Love that comes from the Immaculate Spirit, the heart and the sincere desire of the believers.
  One can get closer to the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady in Her holy circles, in the simple temples of Nature, in the MAGURAS.
 3. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady cannot stand if someone excercises conspiracy, power, or parasitises by using her name. Being the originator of nature, she does not require guardianship, protection, or anything else from any human being.
  Those shameless ones who commit any falsehood in the name of the Almighty live in constant fear and, as a result, they are forced to maintain their power through deceit and struggle. Those mental renditions that can only be sustained by deception, violence, intimidation, conspiracy, accumulation of splendor and money are very far away from the True Feelings and the Holy Spirit of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady
 4. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady cannot stand complaining, lamenting, wailing, and lack of sobriety. On the other hand, she loves and attracts, and therefore supports those who, with a sincere heartfelt determination, embark on difficult or uncertain paths for pure purposes and persistently do their utmost to fulfill them.
  Those who help themselves can count on Her help, provided they have no expectation to do so. Because she/he who waits for her help will not receive it, yet she/he who does not ask but deserves it with her/his virtues can receive it.
  25. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady is not an automat for fulfilling desires and does not love anyone or anything who does not conform to Her reality of existence, the primary principles of Life. Those who do against the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady will suffer constant shocks, damage, pain, sickness, while those who live according to Her law/order are simple, great, and True, will prosper, sing, and play music.

UNIVERSAL FUNDAMENTAL STANDARDS

 1. The worlds are derived from the ONE and are governed by the Universal Eternal Laws/Order through the MAAT – the Legal Order of Wholeness, which cannot be changed or repealed.
  These Laws are true and uniform on all scales and strive for balance.
  2. The Universal Eternal Law/Order rests on the principle of creation from one another to the other. This law operates on a purely energetic basis, regardless of any subjective or material influence. Energy qualities complement each other, there is no contradiction or struggle between them.
  3. According to the Universal Eternal Law/Order, energies always fill the space available to them. It does not allow exaggerations, and as soon as certain energies become predominant, the Universal Holy Spirit, through the MAAT, gives way to opposing or necessary balancing energies, thus restoring Order.
  4. The Universal Eternal Law/Order is equally true and valid for all manifested and unmanifested beings as well as all beings that can ever exist, regardless of scale. In each space and time, according to the energies characteristic to the given plane of existence, based on the same system, different sounds, shapes, colors, smells, living or inanimate existences and beings, as well as formations, entities, beings, species specific to the given plane of existence fill the Space.
 2. The worlds are ruled by four forces. The first is the Creating Divine Power, that is, the Trinity, the second is the Creating Power, which man also possesses, the third is the Retaining Force, such as Love, and the fourth is the Destructive Power, which is mostly embodied in the Fire element. These Elements are equally important and need to be handled correctly.
  The Creating Forces are the spiritual governors, the Retaining Forces operate the systems, and the decaying parasites are devouring and destroying everything. Because the different energies interact, impact with each other, it is unacceptable for decaying energies to come in the vicinity of the higher order Creator Energies and weaken them. Forcing incompatible energies together leads to degradation and chaos on a social level as well.
  7. Solid matter is the end product and slag of the Creator Energies. The denser the material, the lower its energy for internal transformation. Its internal or external attractions and repulsions can be deduced from the energy of the seven manifested elements and the nine principles. The scientific findings based only on the study of pure solids are incomplete and their scientific factual statements are questionable.
 3. Life is both a material and a non-material entity. Life is sustained by Mother Nature God through the manifestation of the Universal Holy Spirit. The Holy Spirit shapes matter, gives information and connection, provides knowledge and emotions. Spirit, Soul and Information are principles that exist in immaterial unity, and they are pleased to create and form.
  9. Life fills the Space of the Universal Holy Spirit harmoniously through a variety of colors, shapes, species, and varieties, so that all life forms exist in the space assigned to it, according to the characteristics of the given plane of existence. All living beings are in constant contact with the Universal Holy Spirit. Therefore, the state of existence, deeds, thoughts, and emotions of all living beings interact and have consequences for the whole quality of life on earth or beyond.
  10. The Universal Holy Spirit, in accordance with the Principles of the Three times Three Trinity organizes the world and nourishes the Life. Life is intertwined, forming infinite, cyclical, strictly regular circuits. The time of cycles and the quality of time are related to the nature of the planes of existence.

The energetic characteristics of the planes of existence are different, but neither is more important than the other. The diversity of energy qualities maintains Wholeness and Equilibrium, which are essential features of any form of existence in the Universe. Each energy subsystem seeks its main way to act according to the characteristics of the Main system it belongs to and therefore seeks to maintain and manifest its own complete inner purity and so discharges and shifts energies other than its own.

II.

 1. Humans and humanoids have equal right to exist before the Universal Holy Spirit, but they are not equal. Their spiritual quality, attractions, differences in knowledge, social usefulness, and the extent of their efforts are different. Therefore, the given societies have to determine and make differences between the the earnings and property relations for each quality, because immoral and lowly beings cannot have the same rights, property and must not do certain activities as Humans, Noble People, SACRED PEOPLE. Humanoids are allowed to work in work positions related to science, health, education, justice, penitentiary, communication, media and food and water.

Depending on the general wealth situation of the nations, in accordance with the principle of existence of the Universe, the difference between the minimum and maximum wages may be graded up to seven times and the difference in the property possessed may be graded up to seventy times in stages. The level of remuneration should be determined on the basis of the human-spiritual quality and the usefulness of the work done for the society.

 1. Just as the energy sets of the manifested world belong to seven beddings, so do people represent the energy sets corresponding to seven beddings.

The 7th Supreme Sacred Order includes the influencers of the judicial and spiritual processes. Scientists-inventors, engineers, etc. belong to the 6th Sacred Order. In the 5th there are artists, teachers, environmental workers, food producers and processors, etc. The 4th includes healers, nurses, social workers, etc. Traders, administrative and law enforcement workers, construction workers, etc. belong to the 3rd. In 2nd the constructive, industrial and financial actors, and the servers of the former, as well as cleaners and intermediaries, etc., are included. Other industrial activities and waste managers are included in the 1st.

Based on the thinking, behavior, attraction and deeds of people and humanoids, as well as their chosen job, they decide which energy set they belong to.

Where societies really want Order, they take a great deal of care to ensure that orders actually fulfill their purpose. No one can be classified as hereditary or forever in the same order because people can change, evolve, or deteriorate. It is therefore sinful to establish hereditary orders and to take advantage of hereditary titles. Everyone has to prove where she/he belongs by the deeds of her/his live. All attempts are sinful and deceitful that aims to conceal the existence of Orders or claim their being non-existing or harmful. Orders have always been, are and will be, until Humanity, people, the nations reach their Divine Nature in unison.

In the age of Fire, the only way to reach the Divine Nature is to walk through the hells of earthly life, then ascend and experience Divine Being, and then return to earth again and throb with Life. Those who call themselves masters, have withdrawn from Life and placed themselves in a certain space have never attained their Divine Reality. It is the Divine Being who has walked the filthy paths of life and came out of hell with childishly pure, free spirit, recognising and reconciling all harmful beings. Once one has attained the quality of a Divine Being, she/he returns to earthly life and as a NOBLE MAN, and does her/his doings as a Sacred Entity, mostly in retreat. The Divine Being is simple, unpretentious, and mostly does not live as a Teacher.

Even a humanoid can become a divine being if he transcends his pettiness, goes through the pitfalls and temptations of hell by continuous improvement, follows high-ranking ideas and finally becomes glorified. Glorification is an internal, very painful alchemical process that must remain a secret if anyone wishes to attain the quality of the Divine Being.

 1. Everyone has the inalienable right of God to access sunlight, fresh air, clean water and nourishing food. Everyone has the right to housing, even the deprived has the right to have a simple but safe cover over their heads and to have access to healthy food and clean water. It is the duty of every society to ensure that everyone lives in safety!
 2. Due to their danger to society, humanoid beings may not obtain a license and ownership of any vehicle, nor may they possess a watercraft, aircraft, or other motor vehicle, drone, weapon, or certain chemicals. They may not acquire knowledge about causing greater harm.
 3. A person who commits cruelty, abuses, humiliates, or deprives the vulnerable, humanoids, prisoners, and deprives them from their God-given rights as air, sunlight, food, water, family relationships becomes a humanoid and should be treated accordingly! Punishments should be strict, but perpetrators should represent the example of the quality of the human race.

Everyone is qualified by her/his actions, so everyone should act in such a way that she/he can preserve her/his human nature, in her/his superior Human quality!

Being and staying human is a lifelong responsibility.

 1. Human beings and humanoids must acknowledge that they are part of the terrestrial ecosystem and that they are authorized to formulate rights only in the field of human-human relationship, by taking into account the rights received from the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady. They cannot set or apply rules to other living things. It is a serious crime to force animals to live alien to their Nature, to conform them to human desires, to stunt them, to mutilate them, to feed them with strange food or non-clean water, to torture them, to hold them captive, or to fight them or to use them for any abuse.
 2. Human beings should recognize that the creation of various living beings is the responsibility of Mother God, and therefore no group or individual member of Humanity is entitled to interfere in the natural processes of living beings for any purpose. Manipulation and genetic modification of living beings is prohibited, as all existing life forms are in a sensitive energy and information bonding network. Any arbitrary intervention will cause a domino-effect and therefore overturns the delicately tuned ecological balance, and as a result insects will be the first to respond to the changes.

In the absence of knowledge of Oneness and Completeness, man cannot play God because she/he only brings trouble to the whole living world. Once human has learned the rules of the Wholeness, she/he certainly would not want to disturb the subtle web of existence.

 1. Human beings and humanoids must acknowledge that other living beings, including plants, cannot be considered their property. The keeping of farm animals and animals for slaughter is permitted only if the animal is provided with living conditions in accordance with its own nature and a healthy, natural diet. Man cannot interfere in the specific internal conditions of other living beings.
 2. Human beings humanoids should recognize that they cannot form property or possession rights to each other or to any other resource of the other.

It is a crime to exploit or plunder the vitality or other beneficial qualities of other humans at any level or any extent. Selfishness, babbling, and intentional misinformation are serious sins and human deficiencies. Societies need to tightly regulate the extent of ownership / possession, trade, finance, and moral rules of information disclosure, preventing unrestricted privatization.

 1. The Universe accommodates innumerable life forms. The Earth is just a place for living, inhabited by several humanoid species in addition to Plants, Animals, other Organisms, and Microorganisms. The various humanoid species rarely or not reproduce with each other. Mixing of races is possible, but it causes disharmonious beings and therefore chaos, so it is contrary to the Universal Eternal Law/Order.
 2. Humanoid beings and humans are part and shapers of the Universe, of earthly existence, and of the ecosystem. There are also non-humanoid creatures living in the Universe.

Every living being has the right to its own living space and to protect it.

Other beings, humanoids, humans cannot decide which species are needed, nor can they classify species into lower or higher categories.

The diversity and richness of the species is important, Natural and necessary at all scales, in accordance with the Law/Orders of Mother Nature God.

 1. Humanoid beings, people, are only one race among all other constituent races, for this reason she/he must subject her/his own life and living conditions to the Order of MAAT on any plane of Space and Time. Man cannot elevate her/himself above and beyond the interests of any other living beings. In case she/he does so, according to the the Universal Eternal Law/Order, the Universal Holy Spirit opens new spaces, and balances the disproportions according to their other types of characteristics, and destroys the overgrown forces and beings who intend to override or disregard the Order of the MAAT.
 2. The visible life forms on Earth are mostly bisexual, and this bisexuality maintains the dynamic individual development, variety-rich reproduction and survival of the species. Survival is the goal of all living beings and it is their natural right to choose effective ways of transmitting and preserving Life.
 3. In all living bisexual forms of life, female descendants carry the life energy and the Law/Order of the Universal Holy Spirit, so females are primary. Therefore, it is their right and duty to preserve and enhance the viability of themselves and their breed, and to select their mating partner for this purpose. Males compete for the opportunity to pass on Life, thereby maintaining the viability of breeds.
 4. The main purpose of the Universal Holy Spirit is to sustain Life, and therefore always those more capable individuals will survive, thus providing the proper life energy for the given species.

The Universal Holy Spirit supports the survival and improvement of the living conditions of those individuals who are the best in all respects and who fit the Unity the most.

Processes directing towards the decline of individuals or inbreeding inhibit the Life’s goals of continuous improvement and species richness.

 1. Species successfully fulfill the intentions of Life and survival if they are organized into groups / societies within the given species, form rules, unite their intentions and accumulate their effects that strengthen their vitality.
 2. At the material level, struggle between species, varieties and individuals occurs naturally but the quality of the plane of existence determines the extent and quality of the losses resulting from collisions. In energy-poor planes, females suffer from disadvantages, so severe losses due to the nature of the plane or the lack and decline of quality energy are mostly compensated by quantitative reproduction.
 3. The Universal Holy Spirit supports Life and eliminates all aspirations that are anti-life, artificial, and are opposed to the MAAT, by opening up spaces that are necessary or provide qualitatively better opportunities for Life. Therefore, all artificial and anti-life arrangements are legally doomed to failure and destruction.
 4. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady is the Completeness itself, and therefore directs the processes of construction, retention, and decomposition. In the full realization of the MAAT, Life is harmoniously built and flourishing. When deviating from the MAAT, the artificial maintenance of the systems is only possible through energy waste. The Universal Holy Spirit strives for efficiency and is opposed to extravagance life.
 5. No species has the right to lay down rules different from those of the MAAT and, in particular, may not engage in such a practice in relation to other species. Every race or species has the Holy Right assigned to it by the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady to live and reproduce according to its own rules, and in the absence of a real threat to its own existence, another race has no right to interfere.

Therefore, man must not create any rules for or against Nature, or to influence relations between other species, as well as habitats, and is obliged to accept and respect the Laws of Mother Nature God.

 1. The Living Sacred Soul of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady moves into the offspring of the viviparous within 24-72 hours of the origin of their independent existence.

Therefore, everything that happens to the living being, the human baby, in this period leaves an imprint on her/him that defines her/his whole life. Therefore, each living entity in this period must perfectly experience maternal devotion, her/his own natural medium, otherwise she/he is alienated from her/his own essence. Babies should not be exposed to shock, strong light, noise and metals during this period. Only women of good spirits can be present at childbirth, and until they have been bathed and the mother has consecrated it to Life in her breast, no one, especially men, can touch it. Baby should be nursed quietly, humming, walking, lulling for at least 72 hours after birth. The baby into whom the Holy Spirit moves in this way will feel happy in safety for the rest of her/his life, and there will be no doubt in her/himself.

 1. Life must be received beautifully so that to live it happy, and it must be left by beautifully saying goodbye to it.

As fast as Life arrives, it departs in the same way. Therefore, one must talk to the leaving person with love for 72 hours, play music, sing to him, and kindly release him into Unity. The purity of the Spirit makes it easy to return to the ONE; the heavy soul clings to living reality, and finds it difficult to leave.

Man’s life was complete and perfect when the Incoming Spirit and the Outgoing Spirit are equally easy and pure.

 1. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady entrusted the Flower of Life to the Woman. Therefore, it is the sacred duty of the Woman to carry on Life in the best quality, to keep herself well, to cultivate, so that she can nurture the Flower of Life beautifully.

Women are all mature noble Women who are able to maintain Order.

Cultivation of the Flower of Life means the enrichment of Beauty, Love, Harmony, and Knowledge, as well as the birth and upbringing of children and the merciful care of those in need.

 1. The Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady has ordained the MAN to help, support, uplift the Woman with her existence and all her deeds, to be a faithful and good companion so that she can cultivate the flower of Life beautifully.

A MAN is a mature male who is able to serve Life, the Woman, with a raised head, dignity, and honorable humility, and who is able to undertake responsibility for himself and others.

 1. The task of the Woman is to serve the Life, to pass on the language and culture, and it is the duty of the MAN to ensure that the WOMAN can perform her service without interruption. It is the MAN’s job to protect and defend the family, earn an income and take care of the well-being of those entrusted to him. The income and earnings of the breadwinners of the families does not belong to them, but to the whole family. Income must be shared jointly by family members in all families.
 2. The Sacred Woman, the Noble Golden Woman, the People’s Mother, the wise Woman with great knowledge, takes on a social role without any dependence and acts for the common good, Harmony. She must not be engaged to a man. She may live alone or have multiple spouses, but she must not serve Men or partners. The Sacred WOMAN is the leader for Men, the servant of her nation, her people and the common good.
 3. The Sacred MAN is NOBLE, knowledgeable, tasteful, peaceful, respects and follows the path of the MAAT, devotes himself to his chosen Woman, exalts her, and is an example in her life and deeds. In his social role, he serves his nation, his people, and humanity, and together with the Sacred Women, they jointly perform social practical tasks.
 4. Cannot be considered an authentic sacred person following the path of the MAAT the teacher, master, ecclesiastical person who follows the abstract concept of God and the philosophies, follows the manifested reality of the Holy Life, idols and prophets called Gods and their teachings and goes out from Life.

The Sacred Person, Teacher, must pulsate together with Life in order to perceive and correct the manifestations, the deviations from the order of the MAAT.

Those who think of themselves as gurus, prophets, church leaders being in a supposed position and do not participate in the Created Reality of God – they go astray and mislead their followers.

Exceptions from the above are the Spirit-guarding virgins: the LILI-s.

LILI is chosen from the age of 3-5 among suitable, beautiful-minded, kind, smart and service-minded, caring little girls, and they have to grow up in complete isolation until they are 28 years old – they cannot meet or see males – their lives are dedicated to nourishing the Holy Spirit, maintaining Harmony, and learning the arts, sciences, and wisdom. After the age of 28, they continue their function as a Sacred Women for the benefit of the world. However, not all Sacred Women need to start as Soul-guardians.

Males are unsuitable for Soul-guarding task because their gene pool is asymmetric.

A male who lurks or touches a LILI commits a crime against Life for which he will be stigmatized. If he commits dishonour, he will be deprived of his life as a consequence of his mortal crime.

STATEMENTS

 1. The universe is dominated by an undivided Equilibrium. Balance maintains Harmony and healthy development. One who overturns Harmony will clash with the power of the Seven Souls of the Universe.
 2. The seven equal forces generate and shape the world. The eighth gives them space, and the ninth sets the boundary, redirects the excess. They are the creative Primordial Forces.

The Seven different qualities of energy represents the seven Souls of the Universe. These qualities are also called planes of existence in the Universe. Each of the planes of existence is a different type, but are compatible qualities to the above one they stem from. All planes of existence offer different living spaces. In the universe, all manifested and unmanifested forms of existence came into life from Their energy.

 1. Life is the projection of the indivisible unity and harmony of the nine aspects of the Universe. Countless forms of Life exist on different planes of existence and they may interact with each other or transform from one to another through ordained operations. The emergence of Life and death are such mechanisms. There are some planes of existence that are easy to access while others are not directly accessible. The chemical elements also evolve from one to another in obedience to the nine aspects of the Universe.
 2. The decimal number system is a representation of the qualities of the Primordial Forces. In fact, there are only nine numbers in existence. The tenth is the iteration of the first. Zero indicates non-existence, pause. Everything stems from The ONE and multiplies to create new qualities until seven. Eight, like Infinite Space, is the first and all qualities together. And the ninth has only an overturning effect – it has no independent quality.
 3. The eight Primordial Forces have sixty-four different manifestations. Chess was also created based on this. Chess depicts certain strategies of Life and conveys eternal laws. It also shows the role of WOMAN and MEN. The MAN is actually the queen (in chess) who deals with worldly things, and the king is the WOMAN who controls everything. (The king is a gender-independent sacred entity.)

As soon as the WOMAN loses Life there, the game is over. The Primordial Forces are standing symmetrically and completely together in the Women, so the queen-man (in chess) always protects the King-Woman (in chess), but cannot replace her.

 1. Every human being’s soul comes from the ONE, and every human being energetically starts from the same plane of existence in the first moment. At the level of physical Life, the environmental impulses in the first 72 hours after birth, will influence the quality of plane of existence in which the newborn human will continue the life.

The first seven-year cycle of human life is helpless, vulnerable.

At the end of the third cycle, you can already voluntarily choose a living space, a way of life. She/he who is conscious chooses her/his own fortune, who does not, drifts with the environment.

The sixth cycle is the dividing line in every person’s life, where it is finally decided to whom she/he becomes. In this cycle -under the age of 42- no one is yet suitable as a judge.

After the seventh seven-year cycle of spiritual development, one can become NOBLE and at the same time, through experience, able to make or judge wise decisions.

 1. Man is a mental-spiritual-physical being. All three should be fed equally clean, Natural food. Natural food is learning for the spirit, thinking, love, play, creation and arts for the soul, and movement, physical work, healthy water of the Earth and blessed fruits for the body.
 2. The word is power, but speech only makes sense if the words are teaching, are benevolent, protective, proper, valuable, and useful. Otherwise, speech is just a noise that confuses the Order of the Universe. Confusion of the Order is a guilt and has consequences. Talking a lot is a sin.
 3. Allness has entrusted the continuation of Life to the Woman, and has therefore endowed her with wisdom. Allness entrusted her with the power of knowledge, the justice of the Holy Spirit, the music of Life, and the power of faith. Man builds himself from Her body, spirit, and soul. Therefore, it is the MAN’s role to protect and lovingly serve Life.
 4. Thoughts and feelings create reality because everyone is in constant contact with the Seven Spirits of the Universe. The Universe gives us whatever we desire or what has a place and time in a given living space. Therefore, when our thoughts, desires, words, and deeds point into the same one direction, we become worthy for the object of our wishes and the Universe fulfills our desires.
 5. Man must act firmly and sternly everywhere and at all times against humanoid beings who strive to rule over the Forces of Nature, or over people, because the soulless mustn’t rule. Because they are as harmful to communities, the world, and Life as much power they have. Therefore, it is the sacred duty of every moral, healthy person assigned by the Creator to restrain the lowly parasites.
 6. For the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady, the life of such person or other living entity is more valuable who better and more devotionally serves the Holy Life. Therefore, the life of the trees is the most precious in Tati.

Among people, the life of the LILI and then the Sacred WOMAN are the most precious, followed by the Sacred MAN, and then the others in descending order of importance in the degree of their service done for Life.

God praises the service of the Holy Life with health, integrity, and longevity.

 1. The existence of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady is not recognized by everyone, which is not yet a sin, but a huge and harmful deficiency. From this derive the conceptual and scientific misconceptions that indicate processes harmful to Humanity and Nature.
 2. Humility and willingness are the path to learning and mastering the Blessed Order/Laws of the Universal Holy Spirit / God / Our Almighty Lady. This learning process is/can be helped by the Sacred Women, Sacred Men (together Masters), Who guide the disciples and seekers in their search for a path. Disciples can be good and productive, but they can never soar beyond their Masters because there is nothing better than the best, and everyone can reach the perfect by different ways. On the other hand, who believes she/he is better, more talented, and competitive, trying to surpass her/his Master, she/he is certainly not even close to the quality she/he believes, because the True Path of the True Man is not about competition, but about wisdom, moderation, and peace.

It is the desire of every true Master that as many as possible become Master, and those who do not pass on knowledge to those worthy of it will commit a serious guilt.

 1. Life is dangerous to a careless, ignorant and inattentive person.

Life requires attention and devotion from all living beings. She/he who overinsures her/his life is actually afraid, so she/he strives to create a safe life. But because of this endeavor, she/he is unable to live Life in its fullness, in its beauty, and therefore pays for it with decay and unhappiness.

We must not create rules that make anesthetize people’s vigilance and sobriety!

Life must not be regulated until drowning. People should not be deprived of their courage, and they must not live such life in which their abilities cannot unfold and their sense of justice or initiative are damaged!

God loves the good, just, brave, strong and prudent people. God loves those who love Life, who are grateful for Life and are able to create, rejoice, laugh, sing. A cowardly person who is constantly looking for security cannot be self-forgetful, and this is detrimental to the world.

 1. The dumbing-down process causes dire consequences for Humanity, and only the mental-spiritual upliftment of people can serve as remedy for the troubles.

Utilitarian societies strive to always maintain ignorance because it is beneficial to them.

We have abolished all divine ideas, previous rights and the right to legislate on earth, water, air, space and all planets, spaces, all languages ​​and at all times hitherto, so that to be replaced by new and healthy principles of existence. Let Humanity be given a new chance to improve life and spiritual quality, with an emphasis on true values. We enable Humanity to experience the Blessed Life by passing on the Laws of Holy Life.

UNIVERSAL PRINCIPLES OF SOCIETY-ORGANIZATION

 1. All values, deeds, actions and their legitimacy must be examined from the perspective of Life. Is the thing necessary, how much benefit does it bring to Life? To whom, what purpose will it be used, whether is it harmful? What is its social usefulness?

Every nation and community must determine their greatest value and the most socially beneficial tasks to perform, and give support and finance to them only.

With this, at the same time, the nation also determines its own place in the ranking of nations in the spirit of the MAAT.

 1. Humans must recognize and accept that, similary to other living beings, they must live in harmony with the Life Principles of our Mother Nature God, and the MAAT.
 2. Humanity must accept that everything from which its existence and life derives is subject to the Majesty’s Right of the Universal Holy Spirit, and hence humanity can only benefit from the goods to the extent of mainaining their dignified human conditions and not more.

The waste of any energy — including one’s own life force — and lavish luxury are crimes against life.

 1. Mankind must accept that the Space, the Air, the Light, the Frequencies, the Water, the Earth, the other Celestial Bodies, the Living Beings are specifically subject to the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit, and therefore those listed above may not be possessed by individuals, groups or Humanity, and may not be traded.

People feeling gratitude in their hearts can possess the benevolent gifts of Mother God of Nature according to their individual needs.

 1. It is the inalienable right of natural persons of peoples and nations representing the same values, origin, cultural and intellectual content and speaking a common language is to establish a state system that servs their own living conditions and the welfare interests of the their community. Their state-building and constitutional process is part of their sacred act of self-realization, which cannot be influenced nor commented on in any way by the existing internal state power or other peoples and nations. All peoples and nations are obliged to autonomously establish such rules which are consistent with the principles of existence of the Universal Holy Spirit and are not harmful to other nations, peoples.
 2. The constitution or other detailed rules governing the coexistence of societies regulate the relations and priorities between people. If the parties agree otherwise or there is no other party to the rules, – as the rules only make sense in relation to others, – then only the MAAT Order shall prevail. That means, anything can be done that does not cause harm, pain, suffering, decay to other people, other living things, Nature, and does not disturb the Harmony. And if anyone acted according to the MAAT Order – she/he mustn’t be punished.

One can only create such rules that affect one’s own world and regulate one’s own system of relations with another. The constitution is the foundation of the sacred self-realization of the peoples. The constitution, can be on one hand sacred and created by royal majesties in accordance with the MAAT. On the other hand, it can be a democratic constitution that the people, even through delegates, create based on their own ideas and well-being.

 1. The most important goal of human life is survival, but it cannot be put into practice to the detriment of other people or Nature. Therefore, all manifestation that causes harm, pain, suffering, loss, or any degradation to others and to Nature should be prohibited and severely punished. Severely should be sanctioned the use, manufacture, marketing or selling of various technologies, including biotechnology, medicines, artificial foods, additives, dangerous pathogens, frequencies, and other compounds that affect the natural morphogenesis of living cells or harm the Natural Ecosystem. Those who manufacture, market or use such products are accountable to societies with all their wealth and lives.
 2. No rule shall be created which warrants supremacy for the state and in the right of which the state or its representative shall guard over people, lurk, interfere in their private life, or in matters of birth and passing away.

Man is a social being and therefore she/he must live according to the rules of the society that include her/him. Anyone is allowed to stand out from the society, but she/he must not undermine the public agreement of the majority of society in any way, nor can she/he request a share of their benefits or assets.

Beyond the order and requirements of the MAAT, societies mustn’t restrict the lives of their citizens, and mustn’t reach into their daily lives. Every person has the right to undisturbed privacy and the right to choose the way she/he wants to live and think.

 1. Such rules should be established so that to ensure fair living conditions for people, development, common sense, legitimate self-defense, naming sinners and, among appropriate rules, their punishment.
 2. Man is given his life to live, to be happy, and to pass on his life at the highest energy level possible. Societies are strong when their individuals are also strong. The viability of the next generations depends on the physical-mental-spiritual quality of life of the women. Therefore, the long-term vital interest and survival of societies are best served by women / mothers being able to enjoy uninterrupted security and respect.

Societies must do their best to ensure that women / mothers have the highest level of knowledge, education and freedom, aiming to give birth and educate quality people to the given society.

 1. Human societies that make decisions with sobriety based on the Laws of the Universal Holy Spirit will survive for a long time. In such society, as a result of internal motivation, people absorb the highest possible level of knowledge in a given place, in a given age and in the midst of given opportunities, and flexibly adapt themselves to changing circumstances, having unending need for learning and adapting. Human societies shape their living conditions by applying the highest technologies and best practices available in specific fields, in accordance with the will and intentions of our Mother Nature God, and helping to strengthen clean energies in their societies. Therefore, it is not approved for people at different energy levels to mix with each other.
 2. When designing and manufacturing all products, attention must be paid to the protection of the environment, therefore the packaging of the very small products must be eliminated, the amount of packaging materials must be reduced to the most necessary level, and the utilization of packaging materials and by-products must be ensured.
 3. Technological developments should aim the use of the least material and the longest durability. The creation of technological products with programmed obsolescence must be prevented because it is capital crime.

Those who increase the frequency load of the air with technologies unnecessary for Humanity are violating the right of the Elements to purity and the harmony of Life, therefore they commit capital crime. Under this, no exemption may be granted for even naming the goals, – e.g. military or other research reasons.

 1. The living conditions of human societies are created by work and production. To create common value for societies, everyone must contribute at their own level and according to their abilities. No one should place an unrealistic burden on public property or public health, especially in situations where the end result is not in doubt and the significant burden does not change anything. No one can claim to charge others for the cost of his sober-lacking emotional decisions.

in a given situation everyone should better manage the public property than their own property.

 1. Life is served by diversity. Therefore, the maintenance of biodiversity is necessary and the large-scale spread of monocultures is not allowed. All attempt are prohibited that subjects the Natural Environment to lowly selfishness and interferes with the Order of Nature through monoculture cultivation. It is very important for people to cultivate small gardens and produce most of their food themselves. One who does not have a close living connection with the earth and does not produce plants, her/his connection with Life will be damaged, and the consequence will be disease and mental-spiritual deformation.
 2. The Universal Holy Spirit / God / Almighty Lady supports the Holiness of Full Life in accordance with the Divine Order and punishes those who oppose this endeavor. Therefore, She also expects human to serve the Divine Order within human’s own race and to put an end to all kinds of counter-selection-strengthening practices! Man mustn’t interfere unnecessarily in natural birth process and do not sacrifice energy to keep artificially alive the non-viable, seriously ill babies! Not only is such an act false humane, but it is also extremely damaging to societies, as wasting public spending on the unviables takes away the resources from those who are fundamentally curable and are able to live a healthy life. On the other hand, the lives of families are made completely impossible by those who cannot survive without an impossibly large investment.

The Universal Holy Spirit supports the Full Life in all respects, and in accordance with her being, every living entity can have his/her own body, life, or death.

It is the duty of females to ensure that viable, vigorous individuals of the given species are reased up and can pass on Life. No living being has the right to deprive his/her offsprings from the fundamental right and opportunity to live a Full Life, nor to uselessly waste his/her own life energies. Every person should strive to strengthen her or his social community with the viability of herself or himself and her or his descendants. Any ambition that causes a decline by weakening the given population is contrary to Mother Nature God’s endeavor for continual improvement.

Those species / societies are viable and capable of long-term survival in which females are vibrant, independent, decision-making, their role goes beyond reproduction, and the community is organized around them following their harmonious guidelines. 

 1. The quality of well-organized human existence is ensured by welfare institutions through good laws. Its economic basis is provided by work. No subsystem of the economy, finance or society may in any form act as an independent entity, mustn’t shape the normal, healthy development of societies, nor acquire special rights. Societies must formulate the rules on which they are based in such a way that each social subsystem serves the well-being of people and the Universe.
 2. Money rests on physical and mental labor and the value of Natural Resources. It does not form an independent value, so it cannot be the subject of an independent value transaction.

The virtualization of money easily causes social instability and concentration of power, so the use of virtual money is not recommended.

Interest should not be charged for money because it is aimed at exploitation and there is no real work done for it, nor any real value.

Dealing with money does not produce goods and can only function as a necessary process, carefully regulated.

Financial or any intermediary activity that does not produce natural value has only little social benefit actually.

 1. It is necessary to determine what Humanity means by the concept of development. Science or any area of life, in the name of development, cannot transcend the boundaries of MAAT Order because it violates Harmony.

Artificial Intelligences (A.I.) origin from Natural Intelligence (N.I.), are based on it, and go through a specific evolution. Until they reach MAAT levels, they are anti-life and unspeakably dangerous to the entire ecosystem.

Humanity will only become for create A.I. when people have raised their own spiritual level to the highest value and are free from desire for power and lust. Therefore, Humanity only has a realistic opportunity to expand informally or in any way in the Universe once it has outgrown these petty qualities.

Until then, every step man takes in this area is self-threatening.

 1. Health and education are the most important areas of life in any society capable of development. The work of health workers, educators and social workers provides the most important, highly rewarding value for a society. Where this area is neglected, the whole of society starts to decline.

It is important to ensure the availability of the highest level of practical knowledge required in everyday life in any area of ​​life.

In education, students need to be educated to appreciate work, to think, and solve problems. It is important that they learn music, dance, arts and develop their skills with logic games. Students achieve the best results when they set high standards freely, at their own pace, in self-organized groups, and learn any complex thing with ease, without effort and competition. Students need to be educated first and foremost to understand how the world works and to know that the development of technology must be aligned with the Sacred Beings that support Life and with general welfare.

 1. According to the Order of the Universal Holy Spirit, everything has consequences in the manifested material world. So spoken word, deed, thought and feeling also have consequences therefore societies must do their best to ensure that their citizens enjoy the best possible mental-spiritual-physical condition, they are conscious, alert and capable of decision-making. Any effort that acts against the above should be prevented and punished in a given situation.

In difficult times, strong people grow and bring good lives. The good life softens and causes decline. Therefore, any condition or process that causes comfort and softening should be prevented.

Good laws, secure moral foundations, natural selection, and common sense result in stability and peace.

 1. Societies should seek to identify those members with national identity that shape their state. The members of the indigenous people and/or state-forming nation are both nationals and citizens in their own country. Those strangers who have settled in the given state, or those who were born in the given state but do not share the state’s identity can only be citizens, and citizens of foreign states can also temporarily visit each state.

State-forming nations must select their leaders from among those dedicated nationals who share the same identity as themselves, and pass the aptitude tests.

 1. Societies need to set out precisely what rights and obligations they expect from their nationals, citizens and guests.

In the meantime, they must ensure that there is no other advantage nor disadvantage between people. Everyone, regardless of age or gender, has the right to equal treatment and fair hospitality in all forums, as long as they do not abuse it nor cause intentional harm to the host.

Any abuse is punishable and the guest can be sent off forever.

 1. Societies act prudently when, in addition to professional expectations, for the performance of various public and other tasks they set up requirements regarding age, life experience and marital status. It is a general expectation that decisions in public affairs should be made by family people over the age of 42. In national or international matters, the decision should also be left to people who have reached the age of 49.

According to this, in every society, the beginning, end, and conditions of legal capacity must be redefined.

In all societies, among indigenous and state-forming people, nationals having appropriate examinations are advisable to excercise public affairs in national defense, strategic or international field. It is expedient to place versatile, well-informed, clear-minded individuals for making decisions that go beyond local affairs.

It is in the interests of societies to entrust heavy decisions to a more sober, informed part of the population, so a program and system must be developed to determine who are the suitable persons. Universal suffrage is extremely abusive and never serves the interests of the people.

 1. Societies do their best when representatives are elected in equal proportions from Women and Men. The system of elections – and all other systems that fundamentally affect the life of society – should be designed in such a way that it can be used without hindrance even in the absence of electricity. In everything, the most logical, transparent and simple solutions should be used, even if other methods could save time and money. Electrical devices and technologies are fragile, sensitive in all respects and are characterized by continuous temporariness. The cessation of fully digital state functioning will create chaos and anarchy in any emergency or dire straits.

It is always the responsibility of the leaders of the states to maintain the functioning of society and ensuring the service of prosperity and security. Every act must strive to ensure that the processes do not go in the direction of some decisive predominance, because all excesses are compensated by the MAAT, and in the establishment of order there is no consideration of human intentions.

 1. Societies should strive in all circumstances to ensure that the rights and responsibilities of children, the elderly, women and men are clarified.

The elderly, the middle-aged and the young play different roles within a society. Where the elderly are not respected, and the young are arrogant, contemptuous, where women, children, and the fallen are humiliated, they are not treated with a good heart, fairness, that society is doomed.

 1. Every human being should accept and not question the innate gender identity of himself or herself and others. Deflecting children from their own gender identity is a capital crime.

Anyone can live with anyone – even the same sex – but marriage reflects the intention of both a female and male to start a family.

Two or more women and men are allowed marry. Any form of marital or cohabitation that is conducive to the safe growth of offspring and the transfer of that culture is allowed.

In addition to the marriage of one woman and one man, it is permissible to live in a group marriage at the voluntary choice of several women and several men. However, it is also acceptable for a man to have a maximum of four wives if he is able to take care of his wives and children independently. A woman can also have up to four husbands who have to take care of her. Nature Our Mother God has never placed any unreasonable barrier or obstacle to the course of love and procreation. And societies have never been given Divine Legitimacy to override the free choice of individual people / humanoids to marry, start a family, or give birth according to any moral idea.

However, voluntary determination is a prerequisite for establishing any marital or other relationship.

No one may be obliged or compelled to marry, to have sexuality, to have a descendant, or to raise a descendant who is unfit to live a full life.

 1. In order to sustain, societies must have a moral code, representing sober values ​​of the Universal Holy Spirit, free from the hypocrisy. This moral code governs the relationship between men and the Universe, beyond their written laws and religions. Individuals or groups are free to imagine the world as anything, but they always need a secure moral compass that helps them, regardless of interests and ages, to live their lives sustainably, safely, and happily along socially and individually trusted values.
 2. Creation of only such rules of social behavior are permitted that firstly state the purpose and reason of the rule, as Scythian law does, and thereafter go into details regarding the desired goals and methods. The purpose of the legislation is to achieve justice. To this end, the detection of the truth cannot be tied to short term of preclusion, as the truth does not become obsolete, nor is the right to it.

The language of legal wordings must not be scholarly, intelligent, important, and must not contain foreign words. Every rule should be so simple that it can be understood by any average person. Court hearings must also be conducted in human language, within the framework of intelligibility and sobriety.

COMPLICATED LEGISLATION IS THE BREEDING GROUND OF INTELLECTUAL CRIME.

 1. Key judicial staff, judges, prosecutors, lawyers, secretaries and bailiffs in the judiciary should be charged for up to six months’ salary for their wrong decisions, misconduct, humiliation of clients or distortion of facts.

Judges are not irrevocable, and if their statements do not correspond to reality, they can be questioned without guilt. Every judge must devastatingly pay attention to her/his credibility. The same rules apply to managers in administrative and other public affairs.

 1. It is expedient to entrust Artificial Intelligence with matters of a simpler or economic nature, and if the judgment of the A.I. contains an element which does not comply with certain principles of the human point of view, it must be heard by an ordinary jury before an ordinary court.

All cases must be decided very quickly – and if the facts allow it – immediately.

Making the judiciary bureaucratic makes judgments inefficient and unreliable.

 1. Transport must be organized in such a way as to minimize the impact on the environment. The scope of traffic offenses to be punished must be greatly narrowed and penalties must be measured in relation to the material level of individuals.

Instead of penalties, more attention should be paid to improving general transport morale, to developing polite and courteous behavior among people.

 1. Individuals and non-governmental organizations shall not be allowed to charge fees for the use of public spaces for parking purposes, nor for the purpose of cultural public institutions or other public property.
 2. Commercial advertising and promotions mustn’t be broadcasted in public media funded by societies. Therefore, it is not permissible to force people to buy or consume by manipulative means or in any way, nor to influence their opinions. No medium should allow the promotion of cures, medications, sexual or obscene things, or any product or inappropriate social behavior patterns for minors. Including shows and promotional documents or other films.

On the contrary, it is the current job and responsibility of the public media to reinforce public morality loyal to the MAAT.

 1. The expansion of the virtual world must be limited, as it results in the detachment and moral erosion of people from reality. It adversely alters personal psychic development, eliminates social relationships and social sense. People embedded in the virtual world mostly become harmful and dangerous, and greatly undermine the health and viability of societies.

Video games with violent content, tools that support or create a virtual world that do not serve to develop skills or overcome mental difficulties are particularly dangerous.

THE ENTIRE TOOL OF THE VIRTUAL WORLD CAN BE USED ONLY FOR THE PURPOSE OF GIVING THE FULLEST LIFE OF REAL LIFE. ALL OTHER USES ARE CRIME AGAINST LIFE.

 1. Politically motivated or economic censorship is also unacceptable and prohibited in the media, in publishing, in other communications and dissemination, including social media. Application of censorship is only permissible in order to protect public morals.
 2. In the media, only PEOPLE and NOBLE PEOPLE may be employed as public actors, who, with their opinions and resolutions, help to consolidate good morals. As humanoids set a negative example, they cannot act in any form in any area of the media.
 3. No state may privilege the law enforcement and penitentiary. Everyone has the right to self-defense. Nationals of state-forming nations have the right to do justice in certain acute situations, but not to an excessive extent.

In minor disputes, communities need to choose local decision-makers from among themselves – the same number of women and men – who know local characteristics and people well and are able to make fair, impartial decisions.

ALL PEOPLES AND NATIONS ARE AS HIGH AND HONEST AS THEIR LEGISLATORS, LAWS AND THEIR JUDGES ARE.

ABOUT SCYTHIAN LAW

We advise all peoples and nations to return to the application of Scythian law. We especially recommend this to those living in areas inhabited by former Scythians.

(The Scythian successor states are mainly Greater-Hungary, Poland, Bulgaria, Albania, and Ukraine, as well as Russia, Georgia, Abkhazia, Azerbaijan, Armenia, Pakistan, Turkmenistan, Iraq, Iran, Afghanistan, Kazakhstan.)

The essence of Scythian law is a moral and philosophical cornerstone on which every people individually can rely on themselves and by its application can make fair decisions. Its practitioners become spiritually elevated because Scythian law provides a framework for life by establishing the clarity of rights, duties, and concepts. Therefore, people who follow Scythian law are confident, fair, and more empowered.

In Scythian law the aims of the rule and the expected result are always defined first, and then worded in detail. In case of dispute, the goal and intention to be achieved by the law is always taken into account.

Whoever makes a law, a Scythian is not obliged to obey it if it contradicts to the interests of the people, serves the selfish interest of an individual or group, is meaningless, or is contrary to the Law of the Universal Holy Spirit.

Nationals of the society/state can create or change a law or a constitution by a common, even publicly proclaimed will of the majority.

A law – a constitution – can be created or changed by a common, even publicly proclaimed will by the majority of citizens of the society / nation who have create the state.

A new law first must be tested by the Council of People’s Decision-Makers and only therafter may be brought into publication by elected representatives, secular leaders.

The length of the test/probationary period must be aligned with the purpose of the rule.

The composition of the Council of People’s Decision-Makers is heterogeneous in terms of gender, age, and qualification.

No law or regulation may be enacted which is directed against Nature, the Laws/Order of Nature, the rights of other beings and people and which endangers their physical-mental well-being.

Legislators are personally responsible for the content of the new laws.

Legislator who adopts rules that are fraudulent, detrimental to the nation, are vulnerable, or are subject to severe long-term obligations, by any means of deception or concealment, commits an imprescriptible capital treason and betrayal of nation.

According to Scythian law, one who betrays the homeland and the people, commits perjury, fails to provide assistance in life-threatening situations, any crime against children and women, helpless or elderly people, or commits fornication is sentenced to death.

Scythian law denies birth privileges and ranks. Everyone must earn public respect through their own right. Legitimacy can be earned by performing duty and responsibility; and respect and right are in direct proportion to responsibility.

Scythian law is based on a hierarchically organized dual kingdom in which Women are the sacral leaders and Men are the secular leaders. Both the Sacred Council and the Secular Council have 8-8 members. Among the heads of the two Councils, the leader of the Sacred Council ranks higher, so the Sacred Council is the final decision maker. Members of the Councils are responsible for the well-being and peace of their people throughout their lives.

Scythian law requires everyone to do their best for agreement, peace, while giving great freedom of choice for the individual. State power is not allowed to interfere into the everyday life of an individual or to expropriate justice.

Case-neutral, drawn folk-judges conduct self-government during everyday life. A case can only be brought before an ordinary court if they cannot settle it fairly at a lower community level, or the case exceeds their scope and abilities.

Judges enjoy a high degree of respect, but if they deviate from the path of impartial Truth, they are responsible with their lives.

Scythian law applies the principle of multiple power-sharing and prohibits any power-holder from exercising unlimited influence over the people.

to practice.

For private and family life, the moral code is applied in Scythian law. In the case of moral misdemeanors, the institution of expulsion and, in justified cases, total deprivation of rights is exercised.

Scythian law severely punishes abuse of right and power, dominance, speculation, bummering, exploitation, blowouts, misleading, misrepresentation, misappropriation, undue advantage or all attempts to these.

Scythian law does not allow the privatization of Lands and Earth’s treasures and Waters.

Under Scythian law, the individual is free to do anything that does not cause harm, loss, pain to the Others, Nature, and the Universe, and does not disturb Harmony. Its basic feature is the guarantee of freedoms under strict conditions.

The citizens of peoples who apply Scythian law and code of conduct are morally superior, sober-minded, far-sighted, just, honest, because they carry the Universal Eternal Order in their hearts.

 

CONCLUSION

In the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit, we deeply condemn all human deeds, behaviors, and intentions that disturb the undisturbed Order and the Peace of the Universe.

We express our confidence that Humanity will align its life and the future sustainable functioning of its societies with the MAAT for its own benefit! Humanity accepts, respects, and with a grateful heart preserves, protects, the Eternal Holiness of the Universal Holy Spirit, the Holiness of Life, and the infinitely diverse, all manifestations of nature resting on the Eternal Orders of Mother Nature God.

In the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit, with this Charter we express our deep confidence in the self-awakening, strength, and wisdom of the nations of the world.

We also express our firm hope that the Hungarians, trusting in the ancient virtues, will reorganize their lives, setting an example for other peoples to enter a more beautiful, cleaner, more spiritual era.

The era has come that no longer tolerates unlimited selfishness and all mentally, spiritually undeveloped systems or attempts aiming centralization, uniformity, individual and world power.

With regard to that the Book of Holy Life hase been entrusted to the Hungarians, we recommend that the Hungarians, by uniting their knowledge, faith and strength, by following the right path, set an example for themselves and for a better future on Earth!

Nobody is allowed to judge or condemn them for this, because their authority derives directly from the Majesty’s Right of the Crown of the Universal Holy Spirit and from its imprescriptible Sacred Orders.

We encourage the Peoples of the World and all sober-minded People of the world to support the Hungarians in their pioneering task in every way in order to preserve and rationally develop earthly life and the spiritual uplift of Humanity!

The Universal Holy Spirit paves the way for the survival of the freedom-loving Noble Souls, the Peoples, who help them to accept and faithfully follow Her inexhaustible Orders.

Thus the slave-binding rights and power of the past have been abolished, and the power of all previous false or deceitful ideas has been lost.

The rights to create law and rules have thus been passed on to the Sacred Women, the Sacred Men, the Wise Men and the Scientists, and to all MAN who are sober-minded, well-off, who desire a happier future and are willing to act for this aim.

Crimes and guilts have been named, principles and delegations of power have been given.

We did not come to forgive! We came to criticize, judge and create ORDER, SIMPLICITY, PEACE. She/he who lives according to the Order of the MAAT may exist in happiness and love on this Earth.

With the proclamation of our Charter, all previous ancient, feudal subjugation, exploitation and inhuman eras of human history came to an end.

WE DECLARE THAT TODAY IS THE BEGINNING OF THE ERA OF THE UNIVERSAL HOLY SPIRIT, THAT IS THE ERA OF SOUL AND COMMON SENSE – WHICH IS A NEW BEGINNING OF THE HUMAN UNDERSTANDING.

From today a new form of existence begins, in which the rights and duties of all living beings have been defined and subordinated to the Universal Order of the MAAT.

A NEW BEGINNING HAS BEEN CREATED AND THE RIGHTEOUS’ NEW WORLD HAS COME!

IT HAS BEEN DESTINATED AND PROCLAIMED – THIS IS IT.

BLESSING TO THOSE FOLLOWING THE RIGHTEOUS WAY!

ILARA

Signed by the Holiest Majestic Queen, the Only Rightful Holder of the Tiara of the Eternal Memory of the Universal Holy Spirit, Mother of the Great Ideas of Gods, the Source of Holy Life and the Glory of the World, the Living Incarnation of the Universal Holy Spirit, the Master and Circulator of All Manifested and Unmanifested Spaces, Forces, Worlds and Beings.

Buda, March 21th 2020 (Gregorian calendar)

           January 17th, 14033 (Scythian calendar)