2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

A MAGYAR NEMZET HITVALLÁSA

Mi a magyar nemzet sarjai kifejezzük hitünket az Egyetemes Jó Isten szerelmes teremtésében, és kifejezzük bizalmunkat a mindenség kozmikus rendjén alapuló ősi erényekben.
Kijelentjük, hogy őseink szelleméhez híven, utódainkat és az elkövetkező nemzedékeket is, az Egyetemes Jó Isten igazsághoz, békességhez, szeretethez vezető útján tartjuk, életünket, mindennapjainkat a legmagasabb erkölcsi elvekhez igazítva éljük.
Kijelentjük, hogy a Szakrális Magyarországot, mindenkori hazánkat, nemzetünk és népünk tagjait megóvjuk, a szellemi, lelki, gazdasági elnyomástól, idegen befolyástól, vagy bármiféle illetéktelen, és hívatlan betolakodóktól.
A Szakrális Magyarország Nagyboldogasszony örökös felségterülete, amelyet a Szentkorona képvisel, és Őáltala országunk örökös és folytonos Archiregnum. A Magyar Nemzet összes tagja a Szentkorona életrendben lényegül egy nemzettestté, ezért minden magyar ember egyenlő joggal rendelkező szabad ember, aki kizárólag a szakrális igazságnak, és a nemzet egésze által hozott törvényeknek van alávetve.
A Szakrális Magyarország örökké szabad. A magyar ember fizikai és lelki értelemben is szabad.
A magyar ember hitében, szellemében, igazságszeretetében, józanságában megingathatatlan, ragaszkodik a legfőbb jóhoz, és cselekedeteit az egyetemes jóság, a közjó, a szeretet vezérli, és ezt másoktól is elvárja, megköveteli.
Minden magyar ember, felelős saját maga, és minden magyar ember szellemi, lelki, anyagi jóllétéért, és biztonságáért. A magyar ember meghiúsítja, hogy bárki földönfutóvá váljék, elkerüli, illetve meggátolja, hogy bárki önző szándéktól vezérelve, nemzete tagjait létbizonytalanságba taszítsa. Megakadályoz, vagy megszüntet minden olyan jogot, vagy intézményt, amely az emberek jogait, és egészséges, tisztességes életlehetőségeit, jogbiztonságát csorbítja, egészséges és méltó életfeltételeit károsítja.
Mi a magyar nemzet sarjai kijelentjük, hogy mindenkor meggátolunk minden olyan folyamatot és tendenciát, amely népünk egységét,
nemzetmegtartó hagyományait, magyar anyanyelvünk épségét, és ősi írásmódunkat veszélybe sodorná, megsemmisüléssel fenyegetné.
Továbbá kijelentjük, hogy nem tűrjük meg az olyan kulturális, vallási vagy politikai befolyásolást, vagy megnyilvánulásokat, amelyek nemzetünk valós önazonosságát, kulturális és történelmi hagyatékát megmásítja, és sajátos színezettel, hangvétellel elferdíti, vagy elhitelteleníteni szándékozik, vagy teszi.
Elzárkózunk és elítélünk, minden olyan tendenciát és megnyilvánulást, amely a közmorál vagy a közbeszéd rontására irányul.
Éberen őrizzük, őseink és hőseink emlékeit, kultúránk megtartó hagyományait, ősi szeretet vallásunkat, – melyet Jézus is tanított – és minden körülmények között törekszünk, e magyar nemzeti jellegzetességek makulátlan átörökítésére, megvédésére.
Mi a Magyar Szentkorona nemzettestének tagjai elvárjuk a mindenkori magyar államtól, hogy nemzeti hitvallásunkat szem előtt tartsa, és a magyar hagyományok és önazonosság megőrzéséért mindent megtegyen!
A Magyar Szentkorona nemzetteste tagjainak joguk, és kötelességük, nemzetük minden tagját – különösen a nőket és gyermekeket, mint az élet és a jövő letéteményeseit – megvédeni, és megóvni bármilyen ártó, káros hatástól, akár az aktuális államhatalom ellenében is, ha az nem tesz eleget a szakrális igazság legmagasabb szintű, nemzet által elvárt követelményeinek.
Magyarországot Nagyboldogasszonyunk áldása kíséri, ezért Magyarország, és a Magyar Nemzet örökké áldott, ezért ellenségei megszűnnek létezni!
Mi a Magyar Nemzet sarjai ígérjük, és fogadjuk, hogy Égi Patrónánk szakrális igazságait követjük, nemzetünk szakrális szimbólumait, nemzeti önazonosságunkat meghatározó szentségeit óvjuk, védjük, amíg csak nemzetünk létezik.
Ezért mi, a Magyar Nemzet sarjai ígérjük, és fogadjuk, hogy nemzetünk és népünk tiszta megmaradásáért és sokasításáért, minden lehetségeset, és lehetetlent Isten áldásával megteszünk!
Áldás az igaz úton járókon!
Buda, 2019. január 25.