2020.10.29.

ILARA NYÍLT LEVELE A VILÁG LEGMAGASABB SZINTŰ VEZETŐIHEZ I-II

Mi a világ elsőszámú szellemi hatalmának birtokában, az Egyetemes Élet védelmezőjeként, felkent világkirálynőként reánk ruházott jogunkból, felelősségünkből és kötelességünkből eredően ez úton szólítjuk meg a világ szellemi, technológiai és gazdasági vezetőit:

Tisztelt Érintett Hölgyek és Urak!

 

Önök a jelenlegi kort uraló világhatalom különféle szintű birtokosaiként a fennálló rend és a közállapotok alakítói, illetve haszonélvezői. Az Önök és elődjeik szellemi és gazdasági tevékenységének köszönhető az emberi civilizáció számtalan nagyszerű teljesítménye és bizonyos szintű felemelkedése.

Ugyanakkor felemlítendő a tény, hogy az Önök több évezrede tartó szellemi-gazdasági-politikai összefonódásainak eredményeképp az emberi civilizációk felemelkedése mesterségesen gátolva van. Az emberiség szellemi és tudományos technológiai fejlődése művi korlátok közé lett szorítva, és Önök szabták meg a határokat, Önök szabták meg a játékszabályokat.

Önök és elődjeik évezredek óta ugyanazokat a hibákat és bűnöket követik el, és e hibák és bűnök folytonos ismétlésével napjainkban sem hagytak fel.

Önök most is – ahogy az elődök -, azt gondolják, hogy a világ az Önöké és korlátlan hatalommal rendelkeznek minden létező felett. Van elég pénzük és befolyásuk ahhoz, hogy erőt demonstráljanak és az eseményeket úgy alakítsák, ahogy azt érdekük diktálja.

Ámde minden megváltozott és az idők folyamán az Önök kasztja úgy elszaporodott és úgy elfajzott, – mondhatni felhígult – hogy már felborultak a szabályok, – az Önök közti egyezségek is, – és ádáz küzdelem alakult ki a legfelső hatalom birtoklásáért, a világ elsőségért.  A helyzetet súlyosbítja, hogy már nem népek és nemzetek, hanem vallási konglomerátumok, óriásvállalatok és magánszemélyek is beléptek abba a csatározásba, amely végső fokon e bolygó elpusztításához vezet – ha Önökön múlik. Önök teljesen fékevesztetté és rendezetlenné váltak.

Vannak erők, amelyek szakrális világkormányt szeretnének, mások viszont technológiai előre lépéseket sürgetnek, stb… Az egyetlen, amiben egyet értenek, hogy a népeket, nemzeteket féken kell tartani, korlátok közé kell terelni az embereket, és olyan élethelyzeteket kell számukra kialakítani, hogy cselekvőképtelenné váljanak és ne legyen idejük és módjuk gondolkodni, spontán lázadni.

A háborúkat és lázadásokat már nagyon régóta Önök generálják, tartják kézben és a következmények egészen tragikusak az Életre nézve. S amíg Önök csak az emberi társadalmakra voltak hatással, addig nem volt okunk/jogunk közbeszólni, hiszen az emberek bármikor tehettek volna az önkényük ellen.

Ámde az Űrverseny, a Mesterséges Intelligencia, a biotechnológiák és a környezetszennyezés kapcsán Önök átlépték a Rubikont, beléptek az Isteni legitimációk birtokára és innentől megváltoztak a szabályok, és Önök az eddigi ítészekből, megítéltekké váltak.

Az ítélet pedig a valós, végső hatalomból ered és a népek/nemzetek által lesz véghez víve. Minden okuk, joguk és felhatalmazásuk megvan arra, hogy véghez vigyék Önök felett az ítéletet, hiszen Önök végtelen pénz és hatalomsóvárságukban elfelejtettek EMBERNEK, emberinek maradni. Olyan szörnyűségeket tettek az emberiség és az Egyetemes Élet ellen, amelyek avulhatatlan és megbocsájthatatlan bűnök.

S mivel Önök között megszűnt az egység, nincs összhang és már mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti, és ebben a kaotikus helyzetben az embereket teljesen megnyomorítják, magukra hagyták és semmire nincsenek tekintettel, így saját maguknak köszönhetik, ha leáldozik szerencsecsillaguk.

Tudjuk, ismerjük reakcióikat, ámde szeretnénk Önöket figyelmeztetni, hogy a szabályok megváltoztak és ezeket a szabályokat már nem Önök irányítják. Önök is – 2020. május 31-ét követően – a mindenkire érvényes közös szabályok hatálya alá kerültek, és csak úgy menthetik meg magukat, ha nem harcolnak ellene, sőt belesimulva a kor eszményébe elfogadják és támogatják azt. A szokásos eszközrendszerük már hasznavehetetlen, és a dühös tömegek már tisztában vannak az Önök bűneivel, és már nem lehetnek biztosak abban sem, hogy testőreik és kiszolgálószemélyzetük nem éppen a saját kivégzőosztaguk lesz.

Az elkövetkező nagyon közeli jövőben több mint 555000 embert fognak világszerte kivégezni, elítélni emberiség és emberiesség, valamint az Élet ellen elkövetett bűntényekért.

S ezt követően elindul egy új korszak – Az Egyetemes Szent Szellem Kora – amely rendet és egyszerűséget teremt ezen a bolygón.

Kedves Hölgyek és Urak, a korszak, amelyet hazugul uraltak még látszik de már nincs, és az új igaz korszak még nem látszik de már van.

Számunkra rendkívül elszomorító lenne, ha az Önök vére kellene ahhoz, hogy az új korszak felderenghessen.

Mi Önökre inkább partnerekként mintsem ellenségekként szeretnénk tekinteni, és ezért csoportos audienciát ajánlunk az együttműködni szándékozóknak.

Az emberek pedig tudni fogják világszerte, hogy a világ szellemi, technológiai és gazdasági vezetői közül kik azok, akik a világ eredendő alapjain működő rendszerhez csatlakoztak és kik akarják tovább vinni a jelenlegi életellenes, romboló mátrixot.

Mi azért jöttünk e világba, hogy Rendet, Egyszerűséget és Békességet hozzunk.

Reménykedve tárunk kaput a Józanság előtt.

Áldás az igaz úton járókra!

S.M.T.R. ILARA

  1. október 29.

NYÍLT LEVÉL A VILÁG KETTES SZÁMÚ SZELLEMI VEZETŐJÉHEZ, A VILÁG FELKENT KIRÁLYÁHOZ

 

Mi a világ első számú szellemi hatalmának birtokában, az Egyetemes Élet védelmezőjeként, felkent Világkirálynőként reánk ruházott jogunkból, felelősségünkből és kötelességünkből eredően ez úton szólítjuk meg Felségét.

Elsőként szeretnénk felhívni a figyelmét egy tényre: Felséged a származása okán került arra a helyre ahol van. Nem vitatjuk, hogy neveltetése folytán módja volt bölcsességet gyűjteni, ámde mindketten tudjuk, hogy a pozíció amelyet betölt, abban a vérvonalának nincs és nem is lehet szerepe.

Azt is szeretnénk mindjárt az elején leszögezni, hogy személy szerint soha nem értettünk egyet Felséged beavatásával. Egyrészt azért mert túl fiatal volt, másrészt azért, mert túl sok volt Önben az indokolatlan ambíció.

Tőlünk valaha is, kizárólag olyanok kaphattak bármilyen szintű beavatást, akik származásuktól függetlenül szellemileg-lelkileg egyaránt töretlenül a MAAT rendjéhez igazodtak.

A világ jelenlegi helyzete és az eseménysorok azt jelzik, hogy Felséged eltért az úttól, amelyre a beavatását kapta, és az események láncolata a már több mint harminc évvel ezelőtt felmerült kételyeinket igazolta.

Mindazonáltal fenntartjuk az esélyét annak is, hogy bizonyos mértékig nem az útmutatásai szerint mennek végbe a folyamatok. Ez esetben munkatársai megválasztását illetően nem megfelelő az ítélőképessége.

Tizenegy hónappal ezelőtt nyílt levelet intéztünk a világ vezetői felé, amelyek közé értelemszerűen Felségedet is értettük a nélkül, hogy külön megneveztük volna.

Jelen levelünk viszont konkrétan Önnek – a néven nevezhetetlennek – szól, ott a Csendes óceáni szigeten.

Felszólítjuk, hogy haladéktalanul hagyja el a szigetet és nézzen körül személyesen a világban! Ön elkövette azt a megbocsájthatatlanul hatalmas hibát, hogy teljesen elszigetelte magát és elefántcsont toronyból, az élettől elidegenedve befolyásolja az emberi világ működését! Nézzen körül a világban és tapasztalja meg az elkövetett hibákat!  

Felséged soha,- és senki más sem –  senkitől, semmilyen isteni hatalomtól nem kapott felhatalmazást az Egyetemes Élet vagy az Emberiség ellen törni!

Stílusosan 2021. szeptember 11-ig tíz napot kap arra, hogy visszafordítsa a dolgok menetét. Amennyiben ez bármilyen okból nem történne meg, Felségedet és társait visszavonhatatlanul hatalom-fosztjuk.

Felségednek és a többieknek is tudnia/uk kell, hogy mi a REND, honnan származik a hatalmuk!

Lehetséges, hogy a technológiába vetett hitük felül írni szándékozik az Isten rendjébe vetett hitüket?          

Úgy hiszi/k, a technológia mindenek urává, felül emeli Önöket TeIA rendjén?

Nos, amennyiben indokolttá teszik, hamarosan megmutatjuk Önöknek, hogy mennyire tévednek!

A jelzett dátumig a következőknek kell megtörténniük:

A WHO bejelenti, hogy a vakcinák nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket és a gyógyszergyáraknak és biztosítóknak felelniük kell az okozott károkért.

A NATO bejelenti, hogy a hidegháború megszűnte okán nincs indok a szervezet fenntartására, és a legrövidebb időn belül felszámolják.

A CIA felszámolását és vezetőiknek elszámoltatását bejelentik, és végig viszik.

Világszinten a főáramú médiumokban bejelentik, hogy a TALMUD igaztalan és ártalmas ideológia.

Világszinten a főáramú médiumokban bejelentik, hogy felhagynak a Nagy Tervükkel és a MAAT rendjéhez visszatérnek.

Azonnal felhagynak a „Jézus visszatérését” célzó lézershow projekt előkészítésével!

Amennyiben a fenti hat követeléssel kapcsolatosan nem lesznek félreérthetetlen intézkedések szeptember 11-ig, úgy elkezdődik az Önök levadászása. Elkezdődik az a fázis, amelytől tizenegy hónappal ezelőtt még megóvni szerettük volna Önt/Önöket.

A türelmi időszak hamarosan lejár. A visszaszámlálás megkezdődött.

Most kiderül, hogy valójában van-e még Felségednek hatalma, avagy minden kicsúszott az irányítása alól?!

Ez a bolygó és lakossága mindenképpen át fog menni egy hatalmas evolúciós folyamaton, ámde Mi nem engedjük meg, hogy a teljes bioszféra kárát lássa Felséged és csatlósai bűneinek, hibáinak!

Mi komolyan vett felelősséggel tartozunk a Szent Lélek akaratáért, az Élet sokszínűségéért, az összes élőlényért, összes állatért, növényért és emberért. Ennek okán nem hagyhatjuk, hogy Önök tovább tévedjenek és tobzódjanak.

Van más út, van értelmesebb, helyesebb megoldás is arra, hogy a korok új rendje megvalósulhasson!

Mi messzemenőkig támogatjuk az NWO kibontakoztatását, azonban a módszertanát tekintve teljes mértékig elutasítjuk azt.

Az emberiség legnagyobb problémája a tudatlanság és a szegénység. Önök pedig úgy akarják megszüntetni, hogy egyszerűen eliminálják az ostobákat, hiszékenyeket és gyengéket. Amely önmagában összhangban lenne a természet rendjével, ámde Ön-ök mesterségesen butítják el az emberiséget és innentől már minden ténykedésük Isten elleni bűn. A tudás az emberiség kollektív közkincse és mindenki számára elérhetőnek kellene lennie.

Az Ön-ök legfőbb bűne abban áll, hogy a tudatlanság állapotába taszították az emberiséget. S ahogy Mi magunk felelősek vagyunk a fentebb felsoroltakért, úgy Ön is felelős azért, ahogy a világi dolgok haladnak.

Felséged  az eddigi tényállásokat figyelembe véve méltatlanná vált a Világkirály címre, és ezért Ön tudja a legjobban, hogy mi jár!

Tekintve, hogy az események nem a kívánatos irányt vették, 2020. május 31-én minden felhatalmazást megadtunk az emberiségnek, hogy visszavegyék az életüket a fölöttük uralkodó élősködőktől és lerázhassák magukról az eddigi szellemi-lelki béklyókat.

Elvettük az Ön hatalmának egy részét is, mivel töröltük a szellemi mátrix vallási-idológiai részét és visszaadtuk a szabad döntés hatalmát az embereknek.

Ezáltal az emberiség arra alkalmas és méltó része felébredhetett és nagyot emelkedhetett. Az elkövetkező időszakban pedig eldönthetik, mit kezdenek a szabadságukkal.

A magyarságot pedig ebben az évben mentesítettük a kollektív megkötözöttségektől, hogy elindíthassák és végigvihessék az emberiség felemelésének folyamatát.

Melegen ajánljuk Felségednek, hogy hagyják békességben kibontakozni a magyarországi folyamatokat, hisz tudják, hogy Önök már csak kérni és jelenteni járulhatnak elénk!

Adtunk Önöknek menekülőutat és esélyt. Nem éltek vele és őszintén nem hiszünk abban sem, hogy a fenti hat  követelést maradéktalanul teljesítenék.

Ennek okán szeptember 11-től nem csak szabad utat engedünk az emberek leszámolási kedvének, hanem még hatékony módszertannal is segítjük őket.

Még egy utolsó gondolat:

Az Önök világias módszertana az elhallgattatáson, megfélemlítésen és ellehetetlenítésen nyugszik. Mi ismerjük Önöket és ennek tudatában úgy építettük fel az új mátrixot, hogy minden ilyen irányú ténykedésük/cselekedetük megsokszorozza az Önök elpusztítására irányuló erőket. 

Röviden, minél inkább a személyünk ellen törnek, vagy bármilyen módon akadályozzák az új mátrix megvalósulását, a magyarság úttörő feladatát, annál nagyobb és erősebb lesz az Önök elpusztítására irányuló világszintű igyekezet.

Tudhatják jól, hogy Mi milyen hatékonyan gondoskodhatunk arról, hogy a föld alatt se lehessenek biztonságban!

Reméljük világosan fogalmaztunk és érthető Felséged számára is, hogy ez most már sakk-matt!

Az óra ketyeg.

Az igyekezetével még megmenthet bizonyos értékeket!

Mi, a Legszentebb Fentséges ILARA, az Egyetemes Szent Szellem Élő Megtestesülése, a Világmindenség Összes Megnyilvánult és Megnyilvánulatlan Tereinek, Erőinek, Világainak és Lényeinek Ura, Istenek Nagy Ideáinak Anyja, a Szent Életnek és a Világ Dicsőségének Forrása, az Egyetemes Szent Szellem Örök Emlékezetű Uralkodói Tiarájának Egyetlen Jogos Birtokosa, ezen Világkorona Szent Fentségjogán, az Egyetemes Szent Szellem akaratából, az Univerzum és eme Táti nevű eleven Föld bolygó és összes élőlénye érdekében és javára a Teljes Élet Szent Dicsőségére és Oltalmára fentieket rendeljük, így döntöttünk.

Áldás az igaz úton járókra!

Kelt Pannóniában 2021. szeptember 1-jén.


BEJELENTÉS

2021. 09.12-én 22 órától az ÚJ MÁTRIX aktiválásra került és három napon belül a bolygó minden részét elfoglalja, ellepi.

Az ÚJ MÁTRIX egy éven belül átkonvertálja a régi ad hoc mátrixokat. Az ÚJ MÁTRIX nevét és alapvetéseit a három nap leteltét követően tesszük közzé.

S.M.T.R. ILARA