2020.08.26.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

MAGYARNAK LENNI Magyarország a szív országa

Magyarnak lenni annyi, mint egy ősi, sokszínű, nagyon gazdag kultúrával – tudással, egy csodálatosan szép nyelvvel és szakrális múlttal rendelkezni, a Szent Korona országának polgára lenni. A magyarság, mint szabadságszerető nép mindig híres volt értékeiről, a művészetéről, a tudásáról, a stratégiájáról, a rendkívüli problémamegoldó képességéről, találékony kreativitásáról. Értéke lakozik hatalmas múltjában és szépsége pompázik gyönyörű szavában. A magyar emelkedett szellemű, széles látókörű, magas műveltségű, nagy tudású, aranoid, – nemes jellemű és származású, egy magas kultúrát képvisel. „A valódi magyarság kortalan szellemi, lelki, spirituális és kulturális emanáció.” Magyarnak lenni igaz ember méltóságban való létezést jelent. Ő egy olyan ember, aki barátságos, a hitében rendíthetetlen, a tartásában szilárd, a szíve jóságában túláradó, de nem ájtatos, nem gőgös és nem negédes. Igaz magyarnak lenni annyi, mint jó és igaz lelkületű, tiszta szívű, nemes törekvésű embernek lenni, akik lelkükben érzik a vágyat egy jobb és igazabb élet után. Az igaz magyar ember szereti a hazáját, a szíve itthon van; „a Haza minden előtt” – Magyarország hazavár; itt otthon vagy, együtt és szabadon. Az igaz magyar ember a szolgálatát és munkáját lelkiismeretesen, becsületesen, megbízhatóan, odaadással, hűséggel, együttműködően, csendben, alázattal végzi. Az igaz magyar ember rendelkezik a kegyelem, a megbocsátás, az együttérzés és a szívbéli megértés szeretet – bölcsességével. A magyarság-tudat szelíd, békeszerető, toleráns, igazságos, másokat segítő, legfeljebb a végső esetben védekező és harcos, de a legtöbbször konfliktus kerülő. Ez utóbbi sohasem megfutamodás, hanem annak bölcs belátása, hogy a hamis ego éppen a harcot és a konfliktust kívánja mindenáron kiprovokálni, ami pedig egy újabb zavart, s ellentétet szül. A magyar, a Magh-ara, az Istenanya népének leánya és fia, a Kárpát-bölcső szülötte, az aranyasszonyok leszármazottja, ősten tudata – azaz egység tudata van, Istenanya és Istenatya szerelmetes szülötte, szerelemből van, az eszenciájában szerelemből teremtő. A Magh-lelkünkben a Nagyboldogasszonyi minőséget örököltük, aki a védelmében tart bennünket. Igaz magyarnak lenni annyi, mint szeretet – egységben gondolkodni, élni és létezni, akitől távol áll a viszály, a gyűlölködés és a díszharmónia. Igaz magyarnak lenni annyi, mint harmonikus Egységben – Szeretettel szolgálni az emberiséget, a Földet, a világot, a fejlődést, és alávetni magunkat az Isteni tervnek, Egy-lényegűvé lenni a Teremtő szándékkal. A magyarság-tudat hatalmas belső lelki erőből fakad, mely képes magát megzabolázni és alázatosan szolgálni az Isteni Igazságot még akkor is, ha mások csúnyán visszaélnek ezzel a kifejezéssel. Magyarnak lenni kihívás és feladat, de egyben öröm és felemelő érzés is. A magyarság-tudat belső felemelkedést tesz lehetővé, mely Tisztelettel – Szeretettel összekapcsolja a Földön élő lelkeket és nem osztja meg őket.

Az evolúció következő fázisa, s a bolygó fejlődésének a kulcsa az lesz, hogy egy új korszakba lépünk, és az irányítás visszaáll az eredeti egyensúlyába, az új Föld a szívfrekvencián rezeg – szívtudatosságú lesz. A felemelkedési folyamatnak a lényege, hogy a bolygó lakosságának nagy része az elme és értelem vezetése helyett szívközpontúvá váljon, mert az Univerzumban egyetlen eredő energia létezik – a Szeretet. Az Univerzumot ez az energia élteti és működteti. A lényünk esszenciája a tiszta szeretet, mely szeretet minden dolog magva és esszenciája, s ezt magunkban hordjuk a szív csakránkban. A Magh-ara, a Mag, az ősforrás eredet hordozója, ezért „a magyar embereknek nem kell hinniük, mert ők tudnak, a tudást már az alapjaiban, a magjában ismerik és képviselik – az Egyetemes Örök Törvényt a szívükben hordozzák.” A Magyarság olyan Magas Minőséget képvisel, amelyet el kellett nyomni az elmúlt korszak hosszú történelme folyamán, ezért volt olyan – amilyen az országunk és a világunk is, de például Szent István király és Mátyás király idején virágzott és egységes volt országunk. Az 1848-as szabadságharc idején is valamiféle egység jött létre, bár ekkor rövid idő alatt megakadt ez a folyamat. Olyan tulajdonságok kerültek ekkor a felszínre, mint az igazságosság, a becsület, a tisztaság, a szeretet. Tiszta és mélyreható energiák voltak jelen ezen időkben, ami sokáig hatást gyakorolt e területre.

Mi vagyunk a Mag népe, mert az emberiség tagjai között a Magyarok képviselik azt az eredeti energiát, azt a tudást, melyet a szív csakra tárol. Magyarország a Föld szív csakrája, a szív országa, hamsa országa, az új Aranykor népe, a tudás népe, a tudás őrzője, a magh-ara a mag népe, az Ég gyermeke és Nagyboldogasszony országa – örökös felségterülete, akinek az áldása kíséri. „A valódi szakralitást és a tiszta eredethez vezető utat csak a magyarok képesek megtalálni, ezért Mi fogjuk megmutatni az odavezető utat, mert csak Mi Magyarok vagyunk képesek megérteni a teremtés üzeneteit.” A felemelkedési folyamatban a Mindenható energia, az Istennő energia meg fogja változtatni mindennek a nézőpontját, és egy egységes tudatmezőt fog létrehozni a Földön. A Magyarok feladata kapcsolódni ehhez a tudatmezőhöz, és összefogva, összekapcsolódva a szeretet rácshálójához csatlakoztatni a Föld szív csakráját. Ennek az energiának az önzetlen őrzése, a megtartása, a védelme a feladatunk, mely belénk van kódolva, őrizzük a sejtjeinkben, a DNS-rendszerünkben. A személyes feladatunk a szív csakra energiájának az emelése, az őrzése és gyógyítása. Nekünk ez egyénileg és a közös feladatunk. Mi Magyarok ebben a folyamatban segítjük a Földet, hogy a bolygó megerősítse saját szív csakrájának energiáit, és ennek az energiának nagyon fontos feladata lesz a felemelkedés során. Ez lesz az első energia, mely átkapcsolódik felsőbb dimenziókba. Mi egy csodás Egységet képezünk, azon multidimenziónális részeink, amiknek nem vagyunk tudatában. Egységként, egy csodálatos együttműködő, összhangban lévő, önzetlen szeretetet képviselő csoportként, amelyet még sokaknak nehéz elképzelni jelenleg, de afelé haladunk, hogy ezt megéljük. Feloldásra kerülnek azok a képességek, amiket magunkban hordozunk. A felemelkedés során ennek a felismerését tudni fogjuk és nekikezdünk a feladatunknak. Felismerjük helyünket és szerepünket a világban, s tudni fogjuk, mit képviselünk. Mindezeket felismerve ismét büszkeség lesz magyarnak lenni és felemelt fővel járhatunk. A magyarok szíve fogja megnyitni az új Aranykor kapuját, akik csodálatos Éteri energiát képviselnek a Földön, amely fénybe fog majd borítani mindent. Mi leszünk a nagy változás, a nagy tisztulási folyamat elindítói. Mi vagyunk a csodák forrása, s minden, ami a világban csoda lesz és létrejön, az innen a fog kiáradni. Az Isteni Rendet, Szeretetet, Igazságot és Törvényt a Magyar Szív az, ami be tudja teljesíteni a világban, s az Egyetemes Szent Szellem Korát, az aranykori életet, hogy az megnyilvánulhasson és fennmaradhasson. „A tiszta és erkölcsös törvények egyszerűek, érthetőek, és gyökeret kell vernie az új társadalmi igazságosságnak, vissza kell térnie az igazságnak.” Az új világnak új típusú emberekre van szüksége, akik a szakrális tudásra – lét és életrendre támaszkodva formáktól mentesen a lényeget tartják fontosnak, s azt engedik érvényesülni az életükben és a cselekedeteikben. Ők azok, akik megtisztítják minden részletében az elsekélyesedett életformát. Ehhez felfedjük az igazságokat, újraszínezzük az életünket, megtöltjük szeretettel az életet és utat mutatunk Mindenkinek. A magyar ember jóságában megingathatatlan, a munkája magasabb célokat szolgál, magasztosabb eszmékkel áthatottak és szeretetteljesek. Te is lásd a magasabb céljaidat, mert részese vagy a nagy közös Isteni Tervnek, s ami általad teremtődik fontos és nélkülözhetetlen. Az Isten/Istennő egy csodás, egyedi és különleges társteremtője vagy, egy egyedi értéket képviselsz, ezért öltöztesd díszbe szívedet. Mi vagyunk a szeretet és a fény világítótornyai – a Szent Korona által ragyogóan sugárzó lényei. Bontsd ki a szárnyaid végre, bújj elő és engedd meg igaz önmagadnak, hogy szárnyaljon végre szabadon és boldogan. Legyél egy valódi ragyogó láncszeme az egész láncnak. Te is annak a nagy kibontakozásnak a része vagy – Veled lehet Teljes, hogy létrejöjjön egy új korszak, s a világunkban felszabadultan és boldogan éljük az életünket, amelyben a Barátság, a Béke, a Harmónia, az Egység, az Öröm, a Boldogság, a Szeretet, a Bőség lesz a mindennapjaink része. Légy részese a folyamatnak, hogy általad is leomolhassanak a falak, újjászülethessen országunk, s az egész világunk, és visszatérjen a mosoly az országba, a világba – az Életet Tisztelve, a szívünk tiszta szeretetével egy Teljes Életet élhessünk.

Ébredj Magyar! Magyarnak lenni annyi, mint Istenanya népének gyermekének lenni, a tudás őrzőinek és a szív országának polgára lenni. A szakrális hagyományokhoz való kapcsolódás fontos, összhangban kell élnünk, cselekednünk és hatnunk a Természet Törvényeivel, vissza kell térnünk a Kozmikus Rendhez, az igaz, tiszta lelkületű Teljes és Tökéletes Élethez. El kell sajátítanunk az ősi tudást és újjá kell szerveznünk az életünket, a szakrális felemelkedés útjára kell lépnünk egy élhetőbb és igazságosabb világ létrejöttéért. „A magyarságnak vissza kell térnie hajdani tudásához, méltóságához, saját ősi hitéhez és társadalmi berendezkedéséhez. Szerbe kell állnia a lételrendeződés legfelsőbb elveivel.” Nem a múltba kell visszatérnünk, hanem egy minden ízében modern korba. A magyar nép szellemi útját olyan erőhatások fogják segíteni, amelyek tovább viszik a felemelkedés útján. A magyarság hitét, álmát, ősi erejét és szakrális tudását égi támogatás fogja segíteni. Istenanya megújító ereje által születhetünk újjá és emelkedhetünk a harmonikus szeretet-egység fényminőségébe. A Teljességet képviselő felséges Istenanya, Nagyboldogasszony Istennő, a Mennyek Úrnője – Asszonya, a világ győzedelmes Királynője avulhatatlan törvényei által válhatunk jobbá és naggyá, aki a Boldogságot, az Örömöt, a Szeretetet, a Harmóniát, az Egyensúlyt, az Egységet, a Tökéletes Életet, a Felemelkedést kínálja mindenki számára, a szakrális létezéssel összhangban élt erkölcsös közösségi életet. „Irigylem a magyarokat, mén általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.” – ahogyan ezt Pio atya mondta egykoron. Ébredj Magyar! Itt az idő! Eljött az Egységbe állás ideje! Tudd, hogy Te is a Szeretet küldöttje vagy, ezért a stafétabotot vidd tovább és add át igaz magyarként. Mi vagyunk a kovász, amely csendesen egy új minőséget teremt. Rajtunk áll most magyarokon, hogy ebben az előttünk álló új-korban, aranykori szellemiséghez méltóan szeretettel, tisztelettel, önmegbecsüléssel, igaz ősi magyar nemes jellemmel beteljesítsük küldetésünk. Fel kell emelnünk a világot a legnagyobb kegyelemmel, az Isten/Istennő szeretettel karöltve, hogy új tartalommal egy új életet – valóságot teremtsünk, amely fényből és szeretetből lesz, harmóniából és egyensúlyból, örömből és bőségből, közösségből és bátorságból. Egymást segítve, példamutató összefogással utat kell mutatnunk a világnak, ahol az igaz, valódi értékek kapnak hangsúlyt, hogy egy jobb, szebb, örömtelibb, békésebb, nyugodtabb, harmonikusabb, rendezettebb és életet támogató, stabilitást nyújtó, igazságosabb, boldogabb életet élhessünk Mindannyian a Földön. Szeresd és becsüld meg a magyarság-tudatod! Méltán lehetsz büszke arra, hogy magyarnak születtél, mert a rejtett kincseink, az ősi erényeink által egy különleges szerepben vagyunk és viselkedjünk e szerint. Először önMAGunkban kell rendet teremtenünk, s ha mindannyian felelősségteljesen viselkedünk, s visszatérünk az igaz útra, akkor megváltoztathatjuk a világot és a magyarság ismét régi fényében tündökölhet – méltó lesz régi nagy híréhez. Veled Együtt ez sikerülhet – így ismét felemelő lesz Magyarnak lenni, s bátran mondhatjuk azt mindannyian: Magyarország szeretlek.

Legyen áldott eddigi utad és áldott legyen az életed.

Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess.

Áldás a világra! Áldás az igaz úton járókra!

Szeged, 2020. augusztus 20.                                                                                          ILARA tanításai alapján összeállította, írta: Hevesi István