2020.04.14.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

Czestochova Üzenet a világ polgárainak.

Kedveseim!

Kedves  világ polgárai, kedves lengyel emberek, és külön megszólítanám a kedves magyar embereket.

Mindenki tudja, érzi, hogy a földi világ hatalmas veszélyben van, hiszen a hírek másról sem szólnak, mint természeti katasztrófákról, háborús és politikai feszültségekről, vallási ellentétekről, bűnözésről, és egyéb ideológiai harcokról. Az egész földi világ a teljes káoszba süllyedés peremén egyensúlyozik, és az emberiség tele van félelemmel, aggodalommal a jövőt illetően.

Az elmúlt évezredek ólálkodó és lappangó erénytelenségei, mint gőg és hataloméhség vezettek el ahhoz az időszakhoz, amelyben már nyílttá, és ádázzá vált az önérdek érvényesítési harc.

Az átlagember többnyire a végeredményt, az eseménysorokat látja, ám a dolgok sohasem a látható dolgokkal kezdődnek, ahogy egy cseresznyefa élete sem azzal kezdődik, hogy szüreteljük a cseresznyét. Ezért, ahhoz, hogy érthetőek legyenek a lét eseményei, ismerni kell a cseresznyét már magként, és az egészen nagy tudással és felelősséggel rendelkező szakrális beavatottaknak azt is tudniuk kell, hogy milyen információt hordoz a mag, amelyből aztán zsenge hajtás lesz, és idővel hatalmas fává növi ki magát.

Ez az átfogó tudás a távoli évezredekben, még elterjedt volt, de az önző érdekek és hataloméhség, valamint az őstudás feledésbe merülésének eredményeképp, az emberiség tudatszintje egyre mélyebbre került. Minden korban voltak prófétáknak nevezett személyek, és beavatott népek, amelyek kapcsolatban maradtak az őselvekkel, és széles körben hirdették Isten, azaz Természet Isten Anya  avulhatatlan üzeneteit.

Ám az idők folyamán az emberiség egyre nagyobb része új utakra tért, hatalmi ambícióktól fűtve, és önkényesen megmásították az eredet szakrális tanításait. Amint az új vallási dogmák meggyökereztek, az eredetit megcsúfolták, üldözni kezdték, az emberek tömegei elfeledték, végképp elfordultak az ősi tanoktól. Nagyjából 3 ezer évvel ezelőtt vette kezdetét a vallásalapítások kora, és az új vallások, híveket toboroztak, és megtűrték a vallási fanatizmust, hiszen céljuk a terjeszkedés volt. Ezért az utóbbi évezredeket leginkább a vallási, felekezeti harcok tették pokollá.

A józanul gondolkodó emberek körében mindig igény volt a racionalizmusra, és a vallási túl buzgalmak óhatatlanul előidézték, a tudomány felemelkedését. Sokan a tudományban kezdtek hinni, azt gondolván, hogy a tudomány Istentől függetlenül létezik, és annak nem része. Vagyis az történt, hogy a középkor vallási őrülete következtében, megtagadták Isten létezését, és jobb ötlet híján, a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is.  A tudományhívők nagy része végletesen istentagadóvá vált, és elfogadott lett az anyagelvűség. Ez a jelenleg a legfiatalabb, de rohamosan terjedő vallás, aminek következtében kimondhatjuk, hogy az emberiség nagy része istentelenné vált, és ennek egyenes következménye az az erkölcsi és morális züllöttség, és természetkárosító gyakorlat, amely a mai világot jellemzi.

Mivel a megnyilvánult világnak, – és ez alatt a teljes univerzumot értjük – sajátos törvényei vannak, ezért senki nem gondolhatja komolyan, hogy a következmények elmaradnak. A megnyilvánult anyagvilágban a hatás-ellenhatás törvényei működnek, de működnek azok a láthatatlan, és csak közvetett, hatásain keresztül  tetten érhető erőmezők is, amelyeket bizonyos népek dharmának, vagy szamszarának, vagy létforgatagnak neveznek. S ezek a fogalmak arra utalnak, hogy a világot uraló erők egy bizonyos algoritmus mentén működnek, és ahogy az óra mutató, a létforgatag is körbejár.

Akármennyire is igyekszik az emberiség egy része empirikus tudásra hivatkozva, az emberi létezést kivonni a világot működtető Isteni törvényszerűségek alól, ki kell jelenteni, hogy erre se oka, se felhatalmazása nincs.  

Mindaz, amit ma tesz, vagy okoz a tudomány, a régmúlt erénytelenségeiben rejlik. A régi tudók természet analóg világát lesöpörték a hataloméhesek, és a természet valóságától elszakadt, sajátos és kicsinyes érdekektől áthatott áltanokat kezdték elterjeszteni. A cél már nagyon hosszú ideje a hatalom megszerzésére irányul.

No de mire jó a hatalom? A hatalom mindig a folyamatok feletti kontrolt, a helyzet uralását jelenti. Vagyis az emberek egy bizonyos időpillanatban úgy gondolták, hogy magukhoz ragadják Isten teremtő hatalmát, és azt felülírva alakítják ki saját világukat. Ez az az ősbűn, amelynek következményei a mindennapok pillanataiban, a romlottságban, az erőszakban, szennyben, és a világot uraló erőszakban és káoszban visszaköszön.

Isten egységes országát elkezdték kisajátítani, és sajátos színezetben ízekre szaggatva, kiárusítani. Kialakultak a vallások, és az évezredek folyamán kialakult az a vallási sokféleség, amely az egész világot átszövi, amely egyúttal a végromlás okozója is.

A világot elsősorban az információ működteti, és ha hamis az információ, amelyből sarjad a növény, akkor a magból kikelő növény gyümölcse is savanyú, keserű, élvezhetetlen lesz.

Pontosan olyan, mint a mai világ! Hatalommegszállott, romlott, fosztogató, hamis, és megtévesztő. Kívülről egészségesnek tűnő, demokráciába csomagolt, de belülről rothadó gyümölcs. Jónak látszó, de mivel a demokráciákból éppen a népet, és a tömegek érdekeit hagyják ki, ezért élvezhetetlen.  A kiváltságosak számára az aranykor már régóta itt van, de az emberiség mégis fokozatosan szegényedik, nyomorog, és immáron útjában is van a kiváltságosoknak. Ezért inkább robotizációba, és mesterséges intelligenciák fejlesztésébe kezdtek. Nem szeretnék látni az általuk előidézett nyomort, és legfőképp nem szeretnének szembesülni a népek haragjával.

Következésképp egész életük és létük, már csak arról szól, hogyan lehet megszabadulni az emberiség nagy részétől! A mór megtette kötelességét, a mór mehet! Már összehordták a kiváltságos osztályoknak a javakat, a tudást, a technológiákat, most már köszönik szépen, jól vannak az emberek nélkül is. Legalábbis ezt gondolják. Ehhez azonban Istennek is van szava!

Az emberiség többsége, áleszméktől butítva, szükségben, nélkülözve, fenyegetettségben és létbizonytalanságban él.  Dacára annak, hogy Természet Isten Anyánk mindenkinek mindent megadott, de a már említett erénytelenségek oda vezettek, hogy a vallások, amelyeknek lelki-szellemi támaszt, és irányt kellene mutatniuk, mostanra saját maguk is óriásvállalatokká nőtték ki magukat, vezetőik úgy élnek, mint a királyok, bőség és pompa veszi őket körül, és politikai befolyás alatt, egyéni, vagy bizonyos  csoportérdekek mentén működnek. Pénzre váltották, eladták, elhagyták az ős gnózist, az eredendő szakralitást, és helyébe olyan tanokat találtak ki, amelyek  önkényes megállapítások folytán saját vallásuk hiteseit, esetenként más hitű emberek fölé emelik, és kizárólag saját hitüket vélik Isten megváltó útjának. Ám az összesre együttesen jellemző, hogy megcsúfolják a Teremtő Természet Istenanya egyszerű és világos elveit. Az istent ember képre szabják, többnyire férfi képre, számtalan féle neveken szólítják, és könyörögnek hozzá, ahelyett hogy csak egyszerűen megélnék az Isten-ember-Természet egységét!

Bizonyos vallások azt tanítják az embereknek, hogy eleve bűnösök, mások azt, hogy mindenki bűnös, kivéve, aki az ő hitüket követi, míg mások kiválasztottaknak képzelik magukat, és ami a leg elképesztőbb, hogy még az azonos hitrendszereken belül is azon vitatkoznak, hogy kié az igazabb isten?

Nos, kedves világ polgárai, vallási vezetői, vallási tanok követői, ez úton feddem meg mindannyitokat! Mindannyian, egyformán rossz úton jártok! Egyrészt azért, mert a teremtő végtelent, azaz Természet Isten Anyát, nem lehet kisajátítani. Másrészt az Isten nem megosztható, Isten egy egységes teremtő energiarendszer, amely létrehívta a megnyilvánulásformákat, köztük az élőlényeket, és ezen belül az embert is.

S az embereknek is azonos a működési mechanizmusuk. A lényeget tekintve teljesen megegyezőek az emberek, hiszen mindenki ugyanolyan testet kapott, egy fejjel, törzzsel, 2-2 végtaggal, és a szervezetet működtető belső szervekkel. Természetüktől fogva, nagyon-nagyon kevés a különbség közöttük. A bőrszín és a testfelépítés, ha számokban fejeznénk ki az összes életfunkcióhoz mérten, elhanyagolhatóan kicsi töredékszámot eredményezne.

Mégis, az emberek ezekre a különbözőségekre összpontosítanak. A különbségtétel alapja többnyire a már korábban említett ideológiai befolyás következménye. Ezért az összes vallási és kulturális ellentét Istentől elrugaszkodott, mi több Istentagadó.

A kulturális különbözőségek természetesek, sőt jók, hiszen Isten számára kedves a sokszínűség, de amit az emberek az Isten nevében egymással művelnek, az már önmagában Istenkáromlás!

Ezért most innen, felszólítom a világ vallási vezetőit, hogy térjenek vissza az Egy Igaz Isten útjára, és bárhogy is nevezzék az Egy Igaz Istent, hagyjanak fel a vallási, ideológiai háborúskodással! Sem a zsidó, sem a muszlim, sem a keresztény felekezetek, sem egyéb vallások képviselői, sohasem kaptak Istentől legitim felhatalmazást arra, hogy ölre menjenek, hogy mások felett állónak tarthassák magukat! Az összes ilyen irányú tantétel hatalomszomjas emberektől származik, olyanoktól, akik a hajdani nagy tanítók rendre, és harmóniára intő szavait a maguk érdekének megfelelően ferdítették.

Isten fő szabálya, a harmónia és egyensúly. Minden olyan törekvés, amely e szabályt megsérti, végtelenül Istentelen.

Ugyanez vonatkozik a tudományos szekták híveire is, akik úgy hiszik, hogy a természetet uralhatják, és geomérnökösködhetnek, és észveszejtő ostoba bűntetteket követnek el a természet ellenében. Itt, e ponton nagyon fontos megemlíteni, hogy a tudomány is a gazdaságpolitika foglyává vált, és híven szolgálja azt a fosztogatásból és kizsákmányolásból meggazdagodott réteget, amelyet a profiton és a hatalmon kívül semmi nem érdekel.

A vallási vezetők erénytelenségének következménye, hogy a tudomány elveszítette szakrális jellegét, és a tudományos innovációk természetre gyakorolt hatását nem, vagy nem elég körültekintően vizsgálják. Számtalan technológia, és vegyi anyag van jelen a mindennapokban, amely súlyosan környezetkárosító, életellenes, és mégis gőzerővel forgalmazzák.

A felelősségteljes tudósok kongatják a vészharangokat, de mivel a világ kormányzását, a médiát, és a nemzetközi politikát is maffiaszerűen átszőtte a magánérdek, ezért az emberek nem kapnak kellő felvilágosítást, és ébresztő hatású figyelmeztetéseket. Mert ha kapnának, elég lenne a 3G technológiás mobiltelefon, kialakítanának fix vonalas, jól hozzáférhető és a levegőt információhulladékkal nem terhelő kommunikációs csatornákat, és nem küldenének naponta ezrével a levegőbe fosszilis energiát égető elavult technológiájú légi járműveket. Ha az emberek tudnák, hogy a Wifi, a mobiltelefon, és a mikrohullámú sütők, valamint a hasonló elveken működő eszközök mennyire károsak emberre és környezetre egyaránt, akkor bizonyára nem terjedhetnének el. Vagy nem etethetnének, itathatnának az emberekkel súlyos mérgeket…De hát sajnos ma minden az üzletről és a fogyasztásról szól! A reklámok zöme gyógyszereket kínál olyan tünetek elnyomására, amelyek nem is lennének a természetes életvitel mellett.

Az a létmodell, amely most uralja a világot, tarthatatlan. A természet benyújtja a számlát, és akkor mit tud tenni az a sok okos, akik most tolják a világgazdaság, világpolitika szekerét? Még mindig és egyfolytában a GDP-ről és a növekedésről beszélnek, mintha a Föld egy végtelen rendszer volna, mintha csak most kezdődne az ipari forradalom, és a felbuzdulás lelkesedése hajtaná az emberiséget! Pedig éppen az ipari forradalom rövidke évszázadai formálták át oly mértékben a földi létezést, hogy már csak hajszálakon múlik az ökoszisztéma összeomlása. Mit mond majd az, aki most nem teszi meg a kellő lépéseket? Sajnálom? Nem tudtam? Úristen, ha tudtam volna?

Az évezredek gyakorlata azt mutatja, hogy nagy krízisek közepette, az ateizmus eltűnik, és a legnagyobb bajok közepette, mindenki az Istenhez fohászkodik.

Pedig az előjelek egyértelműek. Az USA és Kanada nagy részén sarkvidéki hideg tombolt. S ez a természet nyelvén azt jelenti, hogy megkezdődött a rendteremtés. A természetnek három  alapvető megoldása van a rendteremtésre: a levegő, a víz, és a tűz. A víz a levegővel együttműködve viharok és cunamik formájában jelenik meg. S ha a rendteremtés kifejezetten akut probléma, akkor a levegő és a víz, saját természetéből fakadóan, fagyot, hideget okoz. A víz legrendezettebb állapota, a kristályos forma. Ezért óriási fagyok, hideg és jegesedések formájában állítja le az élet túlzásait. A víz után újrakezdődhet az élet, de ha a tűz, vagy levegő tesz rendet, akkor mindent felperzsel, és elsivatagosodást idéz elő.

Mivel a jelenlegi falánk és emésztő korszak a tűz kora, ezért egyedül a víz képes kiegyensúlyozni a tűz túlzásait. Köszönhetően annak, hogy a felmelegedés globális, óriási hidegek, és fagyok tudják ellensúlyozni a folyamatokat.

A hét elem tanából jól levezethető az élet globális működése, és szintén a regnáló vallások bűne az ős-gnózis tudásának szisztematikus kitörlése, és ezáltal a létezést befolyásoló tanok elfeledtetése. A hét elem működésének ismeretében, – amely egyébként az ősi egységes aranita hagyomány alapját képezte, – az egész élet rendszere érthető lenne. S ha az emberek értenék az élet működését, eszükbe se jutna ilyen, a mostani tudományra oly jellemző, ostoba csörtetéssel beleavatkozni a lét finoman hangolt harmóniájába!

Mi újra tanítjuk az elfeledett, vagy csak elfedett ősi tudást, amelynek folytán az élet érthetővé válik. Kívánatos, hogy a szakrális természettörvények, közismertté váljanak, és az élet ismét rendezetté és harmonikussá váljék!  Amint ez a tudás beivódik a köztudatba, a tudomány és Isten összebékülnek, mert hiszen eddig is csak a tudatlanság okozta a választóvonalat.

Az említett ismereteket a magyaroknak adom át elsőként, annak okán, hogy egyedül a magyar nyelv őrizte meg a teremtés őselveit, és az egyedüli nyelv, amelyen a szakrális jelentéstartalmak egészen pontosan értelmezhetőek. A magyar nyelv nemek különbözőségét nem ismerő logikája, leköveti az isteni építkezés módszertanát, amelytől gazdag, és színes.

A magyar spirituális tanítókra hárul majd a feladat, hogy a világgal sokféle nyelven tanítsák meg, magyarázzák el Isten, és a teremtés rendszerét.

E tudás birtokában a tudomány fejlődése egészséges irányt vesz, és visszatér arra az útra, amelyről az emberi gyarlóságok letérítették.

S ennek most van itt az ideje, az utolsó pillanatban, mert eddig hiába mondtunk bármit, hiába figyelmeztették a tudósok, a gazdasági és politikai szereplőket az irányváltás szükségességére, nem történhetett meg a váltás, mert a gazdasági egyéni érdekek mindig valamilyen ármányos módon felülkerekedtek. Pénz, GDP, hatalom körül forog az emberi figyelem, s eközben szűklátókörűen elfeledkeztek arról, hogy a természetnek más tervei vannak. Természet Isten Anyát nem érdeklik a monopóliumok, a tőzsde, az indexek, a háborúk, és különösen nem, az egyes emberek önös érdekei, hatalmi törekvései.

Ezért ezek a mesterkedések mindig kudarcra voltak ítélve. Elég végigtekinteni az elmúlt 3-5 évezred történelmén és látszik, hogy az emberi egónak köszönhetően létrejöttek valaha volt hatalmas birodalmak, majd  szertehullottak, és rengeteg könny, fájdalom, és véráldozatot maguk után hagyva, eltűntek a történelem süllyesztőjében. Pedig a hajdani nagy vezérek is úgy hitték, hatalmuk örökké tart, de lám, az ember tervez, az isten pedig végez!

Természet Isten Anyánk időről-időre megmutatja, hogy ki az úr a háznál. Lehet fabrikálni vallásokat, eszméket, ideálokat, de akik eltérnek a természet szakrális rendjétől, azok ne tervezzenek hosszú időre, mert a lét forgataga körbejár, és kiegyensúlyozó tulajdonságával, harmóniára törekszik.

Minden emberi tett és törekvés, amely a harmónia ellen irányul, önpusztító és Isten ellenes. Ezért azok a vallások, amelyek intoleránsak másokkal, felülhelyezkednek, vagy harccal, erőszakkal hódítanak, Istentelenek, és súlyos következményeket vonnak magukra.

Boldogságot, áldást, áldottságot nem lehet adni, venni, kierőszakolni, és ember nem adhatja, mert az áldás az Isten sajátossága. Áldottságra, isteni áldásra, boldogságra alkalmatlan az az ember, aki másokat lealacsonyít, kényszerít, harcol, kisajátít, vagy bántalmaz, szidalmaz. Ugyanúgy, ahogy szerelmet sem lehet venni, mert a szerelem szabad virág, és csak akkor virágzik, ha kölcsönös megértés és tisztelet van a felek között. Függelemben nincs igaz szerelem, ahogy irigység, erőszak és kizsákmányolás közepette sincs áldás az embereken, harmónia a világban.

Ha az emberek tisztában lennének az élet szakrális lételveivel, akkor egyértelmű lenne számukra, hogy a lehető legrosszabb befektetésük az önzés, és a gonoszkodás. Mert a következmény mindig beköszönt, boldogtalanság, magány és betegségek formájában. S nézzünk végig igazán gazdag embereken! Az arcukra van írva, hogy még hírből sem ismerik az igaz boldogságot, és nem is képesek szívből nevetni. Az emberek két dologban adják ki a saját belső tulajdonságaikat, az egyik a nemi aktus, a másik pedig a nevetés.

Ahogy nevet egy ember, olyan a lelke. A gyermeki őszinte gurgulázó kacagás és a károgó, vijjogás között nagyon sokféle árnyalat létezik, de a legrosszabb mind közül, aki nem tud nevetni.

Isten azért adta a kacagás képességét, mert az élet szerelem, és boldogság. S hogy mostanság inkább hasonlít a pokolra, az csak a kis lélekszámú, pénz- és monopolhatalmakat kézben tartó bűnözők bűne. Bizony, akik elvétik az arányosság elvét, és aránytalanul sokat követelnek maguknak, leginkább úgy hogy ennek mások fizetik az árát, minden körülmények között latrok és bűnözők, akkor is, ha a jelenlegi álságos törvények másképpen minősítik.

Csak halkan jegyzem meg, hogy a törvény attól törvény, hogy minden körülmények között változatlan. Ezért törvényei csak Természet Isten Anyánknak vannak. Az ember saját létének dolgairól csak jogszabályokban rendelkezhet, de törvényt alkotni legföljebb az istennel harmóniában, a népnek áll jogában. A népeknek joguk van dönteni saját létkörülményeikről, de senkinek sincs joga a fejük felett dönteni. Ez egyes-egyedül Isten előjoga.

Az eddig elhangzottak szellemében arra biztatnám az emberiséget, hogy a nép minden államban vegye vissza magához Istentől kapott jogát, tegyen rendet, és tisztítsa meg a közéletet a  cezaromániás, hatalmaskodó, kifosztó bűnözőktől! Az a politikus, vagy gazdasági szereplő, amelyik önző magánérdekeket szolgál, és nem a népe érdekében jár el, azok felett ítélkezzen a népük!

Isten birodalma a szépség és harmónia, és mivel minden emberben benne van, ezért szenvednek az igazságtalanságtól. De talán legjobban a tehetetlenség érzésétől szenvednek, hiszen a hatalmaskodók olyan függelmi helyzetet teremtettek, amelyben a kínzó létbizonytalanság hallgatásra kényszeríti őket.

Ezért most innen figyelmeztetem az embereket, az emberiséget, hogy addig szerezzék vissza Istentől származó jussukat, amíg megtehetik, mert a kiváltságos réteg már úgy döntött, hogy felesleges az emberiség 80%-a! Vagyis gőzerővel folyik a butítás, megbetegítés, és egymás ellen uszítás. Nézzetek körül, az egész bolygón feszültség uralkodik, és nagy része háborús övezet.

Óva intem az embereket attól, hogy továbbra is felüljenek a politikusok megosztásának, és egymás ellen ideológiai harcot vívjanak, mert valójában minden politikai csoportot ugyanazok irányítják! A józan eszetekre hallgassatok, és ne hajtsatok fejet a pénz előtt! A pénzzel úgy terelgetnek benneteket, mint csacsit az orruk elé akasztott sárgarépával. A pénz Ti vagytok, a Ti munkaerőtök, életenergiátok, és kreativitásotok, csak elveszik tőletek, és a töredékéért egymás torkára küldenek benneteket. Ez különösen igaz a rend-védelmisekre, akik ugyanúgy éhbérét dolgoznak, mint a többiek, de mégis a kifosztókat védelmezik. 

Befejezésképpen szeretnék biztatással szolgálni: Eddig nem tudtam egyértelmű örömhírrel szolgálni, és többször mondtam, hogy pengeélen táncol a világ, mert a jó, vagyis az élet, és rossz, vagyis a pusztulás közötti harc még nem dőlt el.

Most viszont egyértelműen kijelentem: 2019. január 26-án megszűnt a gonosz hatalma. Még jelen van, de most már csak végvergődését éli. S mivel a sarokba szorított kutya is veszélyes, ezért nagyon rövid úton le kell számolniuk a népeknek az őket fosztogató bűnözőkkel.

Isten a világot rendben adta az embernek, és az emberi kapzsiság, gőg siralomvölggyé változatta az édeni világot. Szerezzétek vissza jussotokat, harc, háborúság nélkül!

Hamarosan elszaporodnak a Julien Assange és Edward Snowden félék, akik kiszivárogtatják, felfedik, leleplezik a világ ellen összeesküdt maffiát, és többé nem tűrik meg az igazságtalanságot és aránytalanságot. Végbe fog menni a világban a felvilágosultság forradalma, amely lerázza magáról a szellemi-lelki, anyagi gúzsba kötöttséget!

A világ összes karhatalma a nép oldalára áll, hiszen ők maguk is a nép!..és higgyétek el, az összes mesterséges intelligencia kísérlet, globális megfigyelés, emberiségellenes. Azoknak van rá szükségük, akik rövid pórázon akarják tartani az emberiséget, megvalósítva egy globális uralmat, amelyet már számtalan sci-fi is vizionált.

Tanuljatok ezekből az alkotásokból, hiszen e víziók mindegyike arról szól, hogy a mesterséges intelligenciák önálló életre kelnek, és élet-halál harcot folytatnak az emberiséggel!

Ne dőljetek be a kor, kecsegtető mítoszainak, mert mint ahogy a cseresznyemag viszi magával a cseresznye tulajdonságait is, úgy az összes emberi eszmetákolmány is magában hordozza az azt létrehívó érzületeket.

Mi azért jöttünk erre a földre, hogy figyelmeztessük, és arra tanítsuk az emberiséget, hogy térjenek vissza a szakrális lételvekhez, mert ebben a világban már nincsenek politikai és gazdasági megoldások az alapvető élet-értékrend helyreállítása nélkül.

S az emberiség vissza fog térni a helyes útra, a vallások megbékélnek, és a tudomány új, fenntartható, természet-analóg fejlődési ívre lép.

Elsőként a magyarok fognak az erkölcsi megújhodás lépcsőjén elindulni felfelé, majd példájukat követve, az összes nép és nemzet.

Ez a mostani időszak, már egy új világkorszak kezdete, és bátran bízhattok abban, hogy minden a rend, igazság és tisztesség irányába tett lépéseteket Isten áldása kíséri.

Isten, a Természet Isten Anya minden szeretetével támogatja a hozzá visszatérőket, mert Isten mindig az életet, az élet pártolóit, és a szeretetet támogatja!

Isten áldja a világ népeit, isten áldja a lengyel népet! Segítsétek a magyarokat az emberiség érdekében végzendő áldásos úttörő munkájukban, hogy a földre visszatérhessen Isten harmóniája és békessége!

Áldás az igaz úton járókra!

ILARA