2020.11.15.

Szakrális Magyarország

A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG CSAK EGY ÉLŐ KERET, MINŐSÉGI TARTALOMMAL TI TÖLTITEK MEG.

CSAK A KEZEMET NÉZD!

 

 

ULTIMA AVERTIZARE LUMII  = az utolsó figyelmeztetés a világnak

 

Az alábbi videó egy olyan eseményről számol be, amelyet a főáramű média nem kürtölt szét. Vajon miért?

Az összejövetel bibliai mottói:

Jel. 17:13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják. 

I Tes. 5:3 Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

Luk. 21:26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.

Dan. 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.

Jel.13:4 És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel.13:8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel: 13 …becsapta a föld lakóit

Jel. 13:És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

A Szakrális Magyarország összejövetelein ILARA már évekkel ezelőtt és folyamatosan jelezte, hogy milyen vallási, okkult folyamatok zajlanak a háttérben, és azok miképpen befolyásolják a világban zajló folyamatokat.

Számos beszédében is felemlítette, hogy összvallási kongregációra kerül sor, és létre akarnak hívni egy szinkretikus vallást, amelynek a Singularis Caelum képezi az alap eszmeiségét. 

A video tanúsága szerint a szemünk láttára történt meg az összeborulás méghozzá kifejezetten ármányos módon! A fenti bibliai idézetek nem arról szólnak, hogy az emberiséget hogyan kell megszabadítani a fájdalomtól és a félelemtől,, hanem pont ellenkezőleg: -fenyegető és nehéz időket jósló kijelentéseket tartalmaz. A világbékéről beszél a szenvedés prolongálása mellett. Az egész scenárió nem azt célozza, amit mutat. Maga az összehívó adta el a lelkét a fenevadnak. Sőt, maga fenavad! Óriási átverés, óriási megvezetés zajlik az egész világban, és ezért bűnhődnek a világon mindenhol a keresztények. Ahol a vezetés romlott, ott a nyáj veszedelemnek van kitéve!!!

Az Élet Kánon kifejezetten azért született, hogy alapot nyújtson, irányt mutasson a jövőben létrejövő folyamatokhoz, és szembeszálljon a fenyegető fenevaddal!

Ez az Ő jövőképük:

Jel. 13: 15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,                                                                                                    16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;                                                                               17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

A fenevad vízióját csak a Világ Királynője és a magyarság együttes kiállása akadályozhatja meg!

https://www.sacrahungarorum.com/elet-kanon/    lásd az alábbi képeket!

Ahhoz, hogy mindaz ami a jelenben zajlik érthető legyen, nagyon fontos tudni arról, hogy vallási-okkult eszmék csatároznak a mélységben és az emberek lelkének megszerzése a tét. Az összes jelenség amely mostanság már jól látszik, beleillik a pénzhatalmi elitek okkult látásmódjából eredő képbe. Szinódusainkon a témát körültekintően és érthetően kifejtette.

ILARA azért dolgozik, azért jött közénk, hogy e romboló folyamatokat megakassza és rendet, békességet teremtsen.

 

(1,És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.

2 És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Dan. 12, 1-3. )


Számtalanszor elmondta, hogy azok a bibliai apokalipszist mesterségesen előidézni akaró tervek, amelyeket most nagy erőkkel koholnak, NEM FOGNAK VÉGBEMENNI!

Azt is elmondta, hogy miért nem, és hogyan nem…. 🙂

No és akkor lássuk a videót!

 
 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
AMI A SANDA ELKÉPZELÉSEK HELYÉBE LÉP: